Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur (Leuven)

Bachelor of Science

De opleiding vormt interdisciplinaire managers die bedrijven aansturen vanuit een kwantitatieve en bedrijfskundige benadering. Daartoe worden management- en analytische vaardigheden bijgebracht, en wordt inzicht gegeven in hoe bedrijfs- en technologische (innovatie)processen werken. De integratie van die disciplines geeft handelsingenieurs het ideale profiel om de toekomst van bedrijven en organisaties mee vorm te geven.

Wat houdt de opleiding handelsingenieur in?  

Een handelsingenieur wordt opgeleid om bedrijfsproblemen te analyseren en op te lossen vanuit een kwantitatieve en bedrijfskundige benadering. De opleiding behoort tot het domein van de toegepaste economie en is in de eerste plaats gericht op het management van ondernemingen en organisaties: je leert hoe bedrijven werken, hoe bedrijfsprocessen ontworpen worden en hoe de activiteiten in een onderneming optimaal georganiseerd kunnen worden. Naast managementcapaciteiten worden ook je analytische vaardigheden aangescherpt en krijg je een grondig inzicht in hoe bedrijfs- en technologische (innovatie)processen werken.

De integratie van al deze disciplines is vandaag de dag prioritair in veel bedrijven, zowel in productieomgevingen als in de dienstensector (bv. consultancy of ICT). Veel oplossingen voor complexe bedrijfsproblemen vragen dan ook input vanuit verschillende disciplines.

Een paar sprekende voorbeelden 

 • Om het risicoprofiel van hun klanten te bepalen, maken riskmanagers van financiële en verzekeringsinstellingen gebruik van statistische modellen.
 • Met behulp van wiskundige technieken kan een productiemanager een assemblagelijn optimaal laten functioneren, zodat voldoende producten kwaliteitsvol kunnen worden gemaakt om aan de vraag van de klanten te voldoen, de kosten onder controle blijven en het personeel in goede omstandigheden kan werken.
 • Een innovatiestrategie is nodig om een technologische innovatie te ontwikkelen en tegen een correcte prijs op de markt te brengen.
 • Om een windmolenpark op zee te bouwen, moet een investeringsanalyse worden uitgevoerd waarin technologische alternatieven tegenover elkaar worden afgewogen op het vlak van rendabiliteit, haalbaarheid, duurzaamheid, kosten en opbrengsten.

Een handelsingenieur is bij uitstek een interdisciplinaire manager met voldoende managementcompetenties en analytische vaardigheden om uitdagende bedrijfsproblemen op te lossen, en met een brede kijk op hoe moderne bedrijven opereren in hun economische en sociale context. Met inzicht in de bedrijfsorganisatie, kennis van management en met oog voor duurzaam ondernemen, zijn handelsingenieurs meer dan wie ook in staat om de toekomst van bedrijven en organisaties mee te vorm te geven. 

 INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE

 

Internationale ervaring

In de bacheloropleiding handelsingenieur verwerf je kennis en ontwikkel je vaardigheden die voor de internationale arbeidsmarkt relevant zijn. Docenten brengen het internationale perspectief in je opleiding via onder meer internationale voorbeelden en cases. Vreemde talen (Engels en Frans) maken deel uit van het plichtprogramma in de opleiding. Een aantal opleidingsonderdelen wordt bovendien enkel in het Engels aangeboden, waardoor je op de campus ook in contact komt met de internationale studenten die daarbij aansluiten. 

Zin om je grenzen te verleggen? Dan kun je in je derde bachelor- of tweede masterfase gedurende één semester les volgen aan een buitenlandse universiteit. De KU Leuven biedt namelijk het programma Erasmus+ aan, waarbij studenten en professoren uitgewisseld worden tussen verschillende Europese universiteiten.

De selectie gebeurt op basis van je studieresultaten van de eerste twee opleidingsfases, je talenkennis en je motivatie. Zoek je het graag ver, dan heb je misschien de mogelijkheid om een tijdje buiten Europa (Verenigde Staten, Canada, Mexico, Peru, Australië, Singapore, China of India) te studeren aan een universiteit waarmee de faculteit uitwisselingsprogramma's heeft. Blijf je liever in eigen land, dan kun je een semester les volgen aan de Université Catholique de Louvain. Met deze universiteit is er ook op masterniveau een bidiplomering mogelijk.

Bekijk de mogelijkheden op de website van de faculteit.

Een innovatief idee?

Wil je nog tijdens je studies je eigen onderneming starten, je expertise delen met andere studenten of extra cursussen volgen rond ondernemerschap en ondernemingszin, dan kan dat met Lcie. Dat is hét platform van de KU Leuven dat studenten met innovatieve en ondernemende ideeën steunt en stimuleert.

 

 INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE


De opleiding handelsingenieur kun je volgen in Brussel en in Leuven. De programma’s op de twee campussen zijn sterk op elkaar afgestemd, leiden op het einde van de bachelor tot hetzelfde diploma en bieden dezelfde doorstroommogelijkheden naar de master. Je kunt de opleiding ook starten aan Campus Kulak Kortrijk (toegepaste economische wetenschappen met doorstroomoptie handelsingenieur), en na twee opleidingsfases je opleiding verderzetten in Brussel of Leuven.

Dit is een initiële bachelor die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Is deze opleiding iets voor jou?

Ben jij geïnteresseerd in de opleiding handelsingenieur? Dan herken je vast volgende eigenschappen.

 • Je ziet jezelf later een voortrekkersrol vervullen in een bedrijf of organisatie (eigen bedrijf zijn, multinational, familiebedrijf, overheidsdienst, school ...).
 • Je bent ondernemend en je streeft naar excellentie in alles wat je doet. Je wil de werking van bedrijven en organisaties verbeteren, met duidelijke en duurzame doelen op de langere termijn en met oog voor de maatschappelijke context waarin bedrijven opereren.
 • Je ziet jezelf als een innovatieve manager. Je wil kennis opdoen van andere disciplines (wiskunde, wetenschappen, technologie) zodat je die kunt gebruiken om het management van ondernemingen te ondersteunen.
 • Je bent een globale manager. De globalisering vraagt veel van bedrijven en organisaties, en jij voelt je comfortabel in een omgeving met verrijkende internationale contacten.

Voorkennis

 • Een vooropleiding van minstens zes uur wiskunde per week is aangeraden.
 • Voor de verschillende natuurwetenschappelijke opleidingsonderdelen in de bacheloropleiding heb je geen specifieke voorkennis nodig, maar je bent idealiter wel geboeid door de technologische toepassingen in het bedrijfsleven.
 • Een vooropleiding economie is niet nodig aangezien de economische basisbegrippen in de eerste fase van je bacheloropleiding behandeld worden.
 • Je kennis van het Frans en het Engels uit het secundair onderwijs komt van pas in de taalopleidingsonderdelen. Sommige opleidingsonderdelen worden uitsluitend in het Engels gedoceerd.STUDIEKEUZEPLATFORM LUCI IJKINGSTOETS

 

Toelatingsvoorwaarden

Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur (Leuven)

Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur (verkort programma) (Leuven)

 

Voor alle toekomstige bachelorstudenten gelden ook de algemene begintermen voor bacheloropleidingen.

De opleiding heeft tot doel een basisinzicht te leveren in het functioneren van een onderneming (gesitueerd in een algemene economische en maatschappelijke context) en de student op te leiden opdat hij hierbinnen beginnend professioneel kan functioneren. Tegenover de opleiding toegepaste economische wetenschappen spitst de opleiding zich meer toe op een modelmatige systeembenadering.

Op het einde van de opleiding beschikt de student over :
- een stevige vorming in de economische basisdisciplines;
- een basisvorming in het juridisch denken en het maatschappelijke/institutionele kader waarbinnen bedrijfsorganisaties opereren. De afgestudeerde heeft de gebruikersvaardigheid van vreemde talen aangescherpt alsook basisinzichten verworven in gedragswetenschappen. Daarnaast is een zeer stevige vorming in optimalisatietechnieken aangereikt om bedrijfsystemen te construeren en optimaliseren;
- een basisvorming in technologie (natuurkunde) met daaraan gekoppeld belangrijke inzichten op het terrein van de elektronica, met het oog op het kunnen optimaliseren van bedrijfsprocessen waarbij elektronicatoepassingen komen kijken; - een basisvorming in alle belangrijke functionele ondernemingsdomeinen (accountancy, financiering, marketing,..) met accent op modelconstructie en systeemontwerp;
- een kritisch wetenschappelijke ingesteldheid.

Loopbaan

Het diploma handelsingenieur opent veel deuren. Je mag stellen dat handelsingenieurs in elke organisatie een meerwaarde vormen. In vergelijking met afgestudeerden handelswetenschappen of toegepaste economische wetenschappen gaan er meer afgestudeerde handelsingenieurs aan de slag in grotere ondernemingen.

Door je studie van kwantitatieve beleidsmethoden en wetenschappen ben je in staat om bedrijfseconomische systemen te bouwen en te optimaliseren. Het bedrijfskundige luik zorgt ervoor dat je ook de meer traditionele managementtaken kunt uitvoeren. Handelsingenieurs optimaliseren productieprocessen, werken wiskundige modellen uit voor financiële instellingen, begeleiden de marktintroductie van technologische innovaties … Je bent bovendien goed gewapend met managementvaardigheden en kennis van nieuwe technologie en wetenschappen om een eigen innovatieve onderneming te starten. Dankzij de taalcolleges en de vele mogelijkheden om een deel van je opleiding bij een buitenlandse partnerinstelling te volgen, ben je ook voorbereid op een internationale carrière.

Met een diploma handelsingenieur kom je in aanmerking om in bijna elke afdeling van een bedrijf of andere organisatie een leidinggevende functie uit te oefenen. Er zijn uiteraard nog andere functies waarin handelsingenieurs worden tewerkgesteld. Een paar voorbeelden en getuigenissen van alumni van onze faculteit zijn te vinden op de website.


Ik heb voor de opleiding handelsingenieur gekozen omdat ik een breed interessegebied heb en ik me niet wilde vastpinnen op een bepaalde loopbaan. Een economische opleiding zoals handelsingenieur geeft een brede basis die naast algemene en meer specifieke kennis ook je analytisch en kritisch vermogen aanscherpt. Dit is een niet te onderschatten bekwaamheid in het bedrijfsleven, waar je dagelijks op zoek gaat naar oplossingen en verbeteringen. Er zijn ook veel groepsprojecten waar je leert samen te werken met mensen met andere achtergronden en soms ook verschillende nationaliteiten. Onbewust pik je zo ook veel mee over groepsdynamiek en over hoe je mensen met verschillende sterktes en interesses op één lijn kunt krijgen om te komen tot een mooi resultaat.

Stephanie Van Avesaat, Management trainee/ Project Manager – Innovatie, ING Belgium, alumnus Handelsingenieur

 

 

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen
Hoofdgebouw Campus Leuven
Naamsestraat 69 bus 3500
3000 LEUVEN

House of Students Campus Leuven (studentensecretariaat, studieloopbaanbegeleiders, studiebegeleiders)
Naamsestraat 61 bus 3551
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 32 66 12


Je kunt je vragen ook richten aan FEBadvisor van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Campus Leuven.


Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.


Bezoek de website van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Bezoek de website van de opleiding

 

Rechtstreeks:
Na toelating:
Toelating mits het volgen van een voorbereidings- of schakelprogramma of een verkorte bachelor:
In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
 • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
 • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM