Bachelor in de geneeskunde (Leuven)

Bachelor of Science

De opleiding bestaat uit vier opleidingslijnen:

o  kennis en grondslagen van de geneeskunde
o  wetenschappelijke vorming
o  de arts in de samenleving
o  vaardigheden & communicatie

Via elk van deze lijnen verwerf je geleidelijk aan de nodige kennis, vaardigheden en attitudes die je tijdens de vele stagemomenten in de opleiding zult integreren en toepassen.

Dit is een initiële bachelor die je vol- of deeltijds kunt volgen.
Om aan deze opleiding te beginnen, moet je eerst slagen voor het toelatingsexamen arts & tandarts. Je wordt getest op kennis van fysica, wiskunde, scheikunde en biologie. Daarnaast peilt het toelatingsexamen ook naar algemene vaardigheden en sociaal inzicht. Meer informatie vind je op www.ond.vlaanderen.be/toelatingsexamen

o Een arts moet op de eerste plaats de juiste diagnose kunnen stellen en de gepaste behandeling kunnen starten. Kritische analyse en afsluitende synthese zijn twee belangrijke eigenschappen hiervoor.

o Daarnaast beschik je over psychologisch inzicht, want voor velen ben je de eerste vertrouwenspersoon bij problemen die vaak het lichamelijke overstijgen. Een boodschap op de juiste manier overbrengen is ook een essentiële kunde. Patiënten zijn immers mondiger geworden en verwachten inspraak en uitleg bij een concrete behandeling.

o Je moet ook kunnen omgaan met moeilijke beslissingen en ethische problemen die vaak met leven en dood te maken hebben.

o Als arts stel je je ten dienste van anderen. Dat betekent dat je vaak lange en onregelmatige werkdagen zult hebben. Zorg er dus voor dat je fysiek en mentaal sterk bent.

o Ook discretie en plichtsbewustzijn zijn belangrijke eigenschappen.

o Vermits de geneeskunde (gelukkig) niet stilstaat, moet je bereid zijn om levenslang bij te leren en de nieuwste ontwikkelingen op de voet te volgen.

Voor alle toekomstige bachelorstudenten gelden ook de algemene begintermen voor bacheloropleidingen.

Medisch deskundige
OLR 1 De bachelor in de geneeskunde heeft kennis van en inzicht in de werking van de cel, de weefsels, de organen en het menselijk lichaam in interactie met de omgeving, in normale en pathologische omstandigheden en rekening houdend met de bevindingen uit de epidemiologie.
OLR 2 De bachelor in de geneeskunde begrijpt hoe geslacht, leeftijd, levensfase en de levensbeschouwelijke, sociale en culturele context en achtergrond van de patiënt gezondheid en ziekte beïnvloeden. (zie ook OLR17)
OLR3  De bachelor in de geneeskunde is in staat om, in eenvoudige oefensituaties, informatie te verzamelen (een anamnese afnemen, een lichamelijk onderzoek uitvoeren), ten aanzien van diagnose, therapie en preventie, in overeenstemming met de huidige stand van de wetenschap.
OLR4  De bachelor in de geneeskunde is in staat om, in eenvoudige oefensituaties, enkele relevante hypothesen (problemen identificeren) te verwoorden ten aanzien van diagnose, therapie en preventie.
OLR5  De bachelor in de geneeskunde is in staat om, in eenvoudige oefensituaties, een inschatting te geven van de ernst en urgentie van de situatie en een te verwachten beloop te schetsen.

Communicator
OLR6  De bachelor in de geneeskunde kent de theoretische achtergronden van de verschillende gesprekstechnieken en kan de basisprincipes van de medische gespreksvaardigheden toepassen.
OLR7  De bachelor in de geneeskunde kan actief luisteren en op empathische wijze communiceren met de patiënt en zijn/haar naasten.
OLR8  De bachelor in de geneeskunde kan effectief en efficiënt mondeling en schriftelijk eenvoudig wetenschappelijk (opzoek)werk rapporteren aan medestudenten, artsen en andere zorgverleners.
OLR9  De bachelor in de geneeskunde kan effectief en efficiënt mondeling en schriftelijk een eenvoudige patiëntcasus rapporteren aan medestudenten, artsen en andere zorgverleners.

Samenwerker
OLR10  De bachelor in de geneeskunde heeft inzicht in de meerwaarde van het werken in interdisciplinaire en interprofessionele context.
OLR11  De bachelor in de geneeskunde kan constructief samenwerken in teamverband in opleidingsomstandigheden.
OLR12  De bachelor in de geneeskunde kan in teamverband in opleidingsomstandigheden verantwoordelijkheid nemen en kent de verschillende rollen in een groep en heeft inzicht in de eigen rol in een groep.

Manager
OLR13  De bachelor in de geneeskunde kan zijn opleidingsgebonden werk organiseren en plannen. Hij/zij herkent hierbij blokkades en problemen en zoekt hiervoor gepaste hulp (bvb. via monitoraat).
OLR14  De bachelor in de geneeskunde heeft inzicht in de structuur van patiëntgegevens en gaat hiermee om conform ethische principes en deontologische en wettelijke regels.
OLR15  De bachelor in de geneeskunde heeft inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg en de maatschappelijke context.
OLR16  De bachelor in de geneeskunde beschikt over kennis en inzicht met betrekking tot de voornaamste aspecten van patiëntveiligheid.

Gezondheidsbevorderaar
OLR17  De bachelor in de geneeskunde kent de voornaamste biologische, psychosociale en economische aspecten die de gezondheid van de patiënt kunnen beïnvloeden.
OLR18  De bachelor in de geneeskunde begrijpt de ethische fundamenten van het persoonlijk handelen en de ethische grondslagen van de organisatie van de gezondheidszorg, in het bijzonder de universele toegang tot de gezondheidszorg.
OLR19  De bachelor in de geneeskunde kan zelf correcte informatie overdragen naar studenten, patiënten, zorgverleners en een breder publiek.

Wetenschapper
OLR20  De bachelor in de geneeskunde heeft inzicht in de methodologie van wetenschappelijk onderzoek.
OLR21  De bachelor in de geneeskunde is in staat om gericht naar informatie te zoeken en de kwaliteit van medische bronnen kritisch te evalueren.
OLR22  De bachelor in de geneeskunde kan zelfstandig een eenvoudige literatuurstudie uitvoeren.
OLR23  De bachelor in de geneeskunde is in staat om, onder begeleiding, een onderzoeksvraag te formuleren op een wetenschappelijk correcte manier. Hij/zij kan een aanzet geven tot uitwerking van een onderzoeksvraag.

Professional
OLR24  De bachelor in de geneeskunde kent de belangrijkste professionele en ethische codes en brengt deze in de praktijk.
OLR25  De bachelor in de geneeskunde verwerft een ingesteldheid tot levenslang leren en tot het voortdurend bijsturen van eigen professioneel denken en handelen. Hij/zij reflecteert over zichzelf en het eigen functioneren.
Loopbaan

Het meest voor de hand liggende beroep is huisarts of specialist. Toch zijn er nog andere mogelijkheden:

o preventie of de sociale geneeskunde

o overheid, het leger, scholen, bedrijven en sportverenigingen

o leidinggevende functies in ziekenhuizen en verzorgings tehuizen

o onderzoek naar vb. kanker, Alzheimer of AIDS.
Twijfel je aan je voorkennis, wil je graag je kennis van een bepaald vak opfrissen of begin je gewoon het liefst optimaal voorbereid aan je opleiding, dan vind je aan de KU Leuven de juiste ondersteuning. Voor bijna elke bacheloropleiding kun je een (online) test afleggen en/of een voorbereidende (zomer)cursus volgen. Ook kun je voorbereidende sessies volgen voor het toelatingsexamen.

Daarnaast heb je de keuze uit een reeks algemene cursussen, zoals een cursus academisch Nederlands of een workshop waar je via nuttige tips & tricks je studiekeuze op punt stelt.
Zin om je grenzen te verleggen? Dan kun je tijdens je bachelor- of masteropleiding gedurende enkele maanden tot een jaar les volgen aan een buitenlandse universiteit. De Leuvense universiteit biedt namelijk het Erasmus+ aan, waarbij studenten en professoren uitgewisseld worden tussen verschillende Europese universiteiten.

Daarnaast zijn er mogelijkheden om een deel van de grote masterstage in een buitenlands zieknhuis te verrichten. De Faculteit Geneeskunde bezit een uitgebreid netwerk aan stageplaatsen over de hele wereld waardoor je stage kan lopen in Afrika, Azië, Zuid-Amerika en uiteraard Europa.

Meer info vind je op de website van de faculteit.
Faculteit Geneeskunde

Onderwijs en Navorsing 2
Herestraat 49 bus 400
3000 LEUVEN
Algemene vragen: med.kuleuven.be/nl/formulieren/informatieaanvraagformulier

Opleidingscoördinator: pascal.ryckaert@med.kuleuven.be
Tel. +32 16 33 06 35


Algemeen

Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.
Download de bachelorbrochure.

Bestel de bachelorbrochure.
In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
  • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
  • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM