Bachelor in de geneeskunde (Leuven)

Bachelor of Science

De bacheloropleiding geneeskunde vormt het eerste deel in je opleiding tot basisarts. Je bestudeert het menselijk lichaam in al zijn facetten in relatie tot de patiënt in de maatschappij. Je eigent jezelf een wetenschappelijk attitude toe die je helpt in het optimaal uitvoeren van je medische handelingen. Aan de hand van verschillende korte praktijk- en stagemomenten maak je al kennis met het klinisch handelen  en het beroep arts. Aan het einde van de bacheloropleiding worden al je aangeleerde instrumenteel-technische en communicatieve vaardigheden getoetst aan de hand van een stationsproef. Je bent dan klaar om de opleiding tot basisarts verder te zetten via de masteropleiding geneeskunde.

Wat houdt de opleiding geneeskunde in?

De opleiding tot basisarts bestaat uit een bacheloropleiding en een masteropleiding.

Nadien volg je een vervolgopleiding (master na master opleiding) tot beroepsactieve arts. Je kiest voor een opleiding tot huisarts, voor een klinische specialisatie, voor wetenschappelijk onderzoek of voor een verdere opleiding binnen de maatschappelijke gezondheidszorg. De omvang en studieduur van die opleiding hangt af van de gekozen vervolgpleiding. 

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE

 

Opbouw 

De opleiding is opgebouwd rond vier opleidingslijnen : kennis en grondslagen van de geneeskunde, wetenschappelijke vorming, de arts in de samenleving, en vaardigheden & communicatie.
Via elk van deze lijnen verwerf je geleidelijk aan de nodige kennis, vaardigheden en attitudes die je tijdens de vele stagemomenten in de opleiding zult integreren en toepassen. 

De opleiding begint met de celbiologische grondslagen van de geneeskunde en klimt nadien verder op naar de verschillende niveaus van weefsel, orgaan, mens en maatschappij. Je leert de verschillende kennislagen integreren en je begrijpt hoe die verschillende niveaus ziekte en gezondheid van de mens beïnvloeden.

Praktijkervaring en stage

Al vanaf het begin van je opleiding maak je tijdens de verschillende stagemomenten kennis met de praktijk. Je leert op een graduele manier kennis maken met de verschillende praktijkaspecten en disciplines binnen de geneeskunde.

 

Internationale ervaring

Tijdens de eerste fase van de masteropleiding kun je een of twee semesters studeren aan een buitenlandse universiteit, bv. in Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, Duitsland, Nederland of Engeland.

Daarnaast zijn er mogelijkheden om een deel van de grote masterstage in een buitenlands ziekenhuis te verrichten. De Faculteit Geneeskunde bezit een uitgebreid netwerk aan stageplaatsen over de hele wereld waardoor je stage kan lopen in Afrika, Azië, Zuid-Amerika en uiteraard Europa.

Meer info vind je op de website van de faculteit.

Een innovatief idee?

Wil je nog tijdens je studies je eigen onderneming starten,  je expertise delen met andere studenten of extra cursussen volgen rond ondernemerschap en ondernemingszin, dan kan dat met Lcie. Lcie is hét platform van de KU Leuven dat studenten met innovatieve en ondernemende ideeën steunt en stimuleert. 

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE

Dit is een initiële bachelor die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Is deze opleiding iets voor jou?

 

  • Een arts moet op de eerste plaats de juiste diagnose kunnen stellen en de gepaste behandeling kunnen starten. Kritische analyse en afsluitende synthese zijn twee belangrijke eigenschappen hiervoor.
  • Daarnaast beschik je over psychologisch inzicht, want voor velen ben je de eerste vertrouwenspersoon bij problemen die vaak het lichamelijke overstijgen. Een boodschap op de juiste manier overbrengen is ook een essentiële kunde. Patiënten zijn immers mondiger geworden en verwachten inspraak en uitleg bij een concrete behandeling.
  • Je moet ook kunnen omgaan met moeilijke beslissingen en ethische problemen die vaak met leven en dood te maken hebben.
  • Als arts stel je je ten dienste van anderen. Dat betekent dat je vaak lange en onregelmatige werkdagen zult hebben. Zorg er dus voor dat je fysiek en mentaal sterk bent.
  • Ook discretie en plichtsbewustzijn zijn belangrijke eigenschappen.
  • Vermits de geneeskunde (gelukkig) niet stilstaat, moet je bereid zijn om levenslang bij te leren en de nieuwste ontwikkelingen op de voet te volgen.

 

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden bachelor in de geneeskunde.

Voor alle toekomstige bachelorstudenten gelden ook de algemene begintermen voor bacheloropleidingen.

 

Toelatingsexamen arts & tandarts

Om aan deze opleiding te beginnen, moet je eerst slagen voor het toelatingsexamen arts & tandarts. Je wordt getest op kennis van fysica, wiskunde, scheikunde en biologie. Daarnaast peilt het toelatingsexamen ook naar algemene vaardigheden en sociaal inzicht. 

De faculteit organiseert cursussen die je helpen bij de voorbereiding op dit toelatingsexamen.

 

TOELATINGSEXAMEN VOORBEREIDING OP TOELATINGSEXAMEN

Medisch deskundige
OLR 1 De bachelor in de geneeskunde heeft kennis van en inzicht in de werking van de cel, de weefsels, de organen en het menselijk lichaam in interactie met de omgeving, in normale en pathologische omstandigheden en rekening houdend met de bevindingen uit de epidemiologie.
OLR 2 De bachelor in de geneeskunde begrijpt hoe geslacht, leeftijd, levensfase en de levensbeschouwelijke, sociale en culturele context en achtergrond van de patiënt gezondheid en ziekte beïnvloeden. (zie ook OLR17)
OLR3  De bachelor in de geneeskunde is in staat om, in eenvoudige oefensituaties, informatie te verzamelen (een anamnese afnemen, een lichamelijk onderzoek uitvoeren), ten aanzien van diagnose, therapie en preventie, in overeenstemming met de huidige stand van de wetenschap.
OLR4  De bachelor in de geneeskunde is in staat om, in eenvoudige oefensituaties, enkele relevante hypothesen (problemen identificeren) te verwoorden ten aanzien van diagnose, therapie en preventie.
OLR5  De bachelor in de geneeskunde is in staat om, in eenvoudige oefensituaties, een inschatting te geven van de ernst en urgentie van de situatie en een te verwachten beloop te schetsen.

Communicator
OLR6  De bachelor in de geneeskunde kent de theoretische achtergronden van de verschillende gesprekstechnieken en kan de basisprincipes van de medische gespreksvaardigheden toepassen.
OLR7  De bachelor in de geneeskunde kan actief luisteren en op empathische wijze communiceren met de patiënt en zijn/haar naasten.
OLR8  De bachelor in de geneeskunde kan effectief en efficiënt mondeling en schriftelijk eenvoudig wetenschappelijk (opzoek)werk rapporteren aan medestudenten, artsen en andere zorgverleners.
OLR9  De bachelor in de geneeskunde kan effectief en efficiënt mondeling en schriftelijk een eenvoudige patiëntcasus rapporteren aan medestudenten, artsen en andere zorgverleners.

Samenwerker
OLR10  De bachelor in de geneeskunde heeft inzicht in de meerwaarde van het werken in interdisciplinaire en interprofessionele context.
OLR11  De bachelor in de geneeskunde kan constructief samenwerken in teamverband in opleidingsomstandigheden.
OLR12  De bachelor in de geneeskunde kan in teamverband in opleidingsomstandigheden verantwoordelijkheid nemen en kent de verschillende rollen in een groep en heeft inzicht in de eigen rol in een groep.

Manager
OLR13  De bachelor in de geneeskunde kan zijn opleidingsgebonden werk organiseren en plannen. Hij/zij herkent hierbij blokkades en problemen en zoekt hiervoor gepaste hulp (bvb. via monitoraat).
OLR14  De bachelor in de geneeskunde heeft inzicht in de structuur van patiëntgegevens en gaat hiermee om conform ethische principes en deontologische en wettelijke regels.
OLR15  De bachelor in de geneeskunde heeft inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg en de maatschappelijke context.
OLR16  De bachelor in de geneeskunde beschikt over kennis en inzicht met betrekking tot de voornaamste aspecten van patiëntveiligheid.

Gezondheidsbevorderaar
OLR17  De bachelor in de geneeskunde kent de voornaamste biologische, psychosociale en economische aspecten die de gezondheid van de patiënt kunnen beïnvloeden.
OLR18  De bachelor in de geneeskunde begrijpt de ethische fundamenten van het persoonlijk handelen en de ethische grondslagen van de organisatie van de gezondheidszorg, in het bijzonder de universele toegang tot de gezondheidszorg.
OLR19  De bachelor in de geneeskunde kan zelf correcte informatie overdragen naar studenten, patiënten, zorgverleners en een breder publiek.

Wetenschapper
OLR20  De bachelor in de geneeskunde heeft inzicht in de methodologie van wetenschappelijk onderzoek.
OLR21  De bachelor in de geneeskunde is in staat om gericht naar informatie te zoeken en de kwaliteit van medische bronnen kritisch te evalueren.
OLR22  De bachelor in de geneeskunde kan zelfstandig een eenvoudige literatuurstudie uitvoeren.
OLR23  De bachelor in de geneeskunde is in staat om, onder begeleiding, een onderzoeksvraag te formuleren op een wetenschappelijk correcte manier. Hij/zij kan een aanzet geven tot uitwerking van een onderzoeksvraag.

Professional
OLR24  De bachelor in de geneeskunde kent de belangrijkste professionele en ethische codes en brengt deze in de praktijk.
OLR25  De bachelor in de geneeskunde verwerft een ingesteldheid tot levenslang leren en tot het voortdurend bijsturen van eigen professioneel denken en handelen. Hij/zij reflecteert over zichzelf en het eigen functioneren.

Loopbaan

Gezien de specificiteit van de richting geneeskunde wordt ongeveer 95 procent van de afstuderende masterstudenten een beroepsactieve arts: huisarts of specialist. Je volgt hiervoor een vervolgopleiding waarna je het beroep van arts zelfstandig kunt uitoefenen. De meeste studenten kiezen voor een klinische loopbaan binnen de curatieve gezondheidszorg.

De overige 5 procent komt terecht in een andere tak van de (para)medische sector, bv. preventie, sociale geneeskunde, leidinggevende functies in ziekenhuizen of verzorgingstehuizen, in onderzoek bv. kanker, Alzheimer of AIDS ...of in een totaal andere sector. 

Meer informatie en voorbeelden vind je in de brochure en op de website.

 

 

 

Faculteit Geneeskunde

Onderwijs en Navorsing 2
Herestraat 49 bus 400
3000 LEUVEN

Website: http://med.kuleuven.be/nl/geneeskunde/index.html

Algemene vragen: med.kuleuven.be/nl/formulieren/informatieaanvraagformulier

Opleidingscoördinator: pascal.ryckaert@kuleuven.be
Tel. +32 16 33 06 35


Algemeen

Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

 

 

In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
  • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
  • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM