Bachelor in de pedagogische wetenschappen (Leuven)

Bachelor of Science

Wat houdt de opleiding pedagogische wetenschappen in? 

Je leert opvoeding, onderwijs en vorming begrijpen en optimaliseren om individuen, groepen, instellingen en beleidsinstanties te begeleiden. Zo verdiep je je o.a. in onderzoek naar leren en werken in team, de effecten van probleemgestuurd leren, diverse leerstoornissen, het opvoeden van kinderen met autismespectrumstoornissen, onderwijs aan chronisch zieke kinderen, nieuwe technologieën in vorming en opleiding en de meerwaarde van jeugdwerk in kansarme buurten.

Je leert out-of-the-box te denken door de verschillende wetenschapsdomeinen die aan bod komen. De ruime gemeenschappelijke basisvorming zorgt ervoor dat je je een beeld vormt over mens en opvoeding, ingebed in de maatschappelijke werkelijkheid. De opleiding is in de eerste plaats theoretisch en wetenschappelijk, maar voorziet ook een kennismaking met de pedagogische praktijk.

Er gaat bijzondere aandacht naar methodologie, statistiek en een onderzoekende houding. Bij alle opleidingsonderdelen staat een kritische benadering centraal en wordt wetenschappelijk denken aangemoedigd. De methodologische opleidingsonderdelen stellen je in staat om het onderzoek te begrijpen, te analyseren en te evalueren en om zelfstandig wetenschappelijke literatuur te verwerken. Met die onderzoekscompetenties en de andere opgedane kennis en vaardigheden ga je aan de slag om een praktijkprobleem aan te pakken in je bachelorproef in derde fase.Via de opties in derde fase en keuzeopleidingsonderdelen kun je je eigen accenten leggen in de opleiding.

 

Tijdens de hele bacheloropleiding vorm je een goed beeld van de verschillende domeinen. Zo krijg je een zeer gedifferentieerd overzicht van het werkveld van pedagogen. 
 

INFOMOMENTEN  BESTEL DE BROCHURE  DOWNLOAD DE BROCHURE

 

Internationale ervaring

Voor de studenten Pedagogische Wetenschappen zijn er uitwisselingsmogelijkheden met een dertigtal Europese universiteiten in veertien verschillende landen. Je kunt dus een brede waaier van basis- en specialisatieopleidingsonderdelen aan een Europese universiteit volgen.

Meer info vind je op:

www.ppw.kuleuven.be/erasmus

www.kuleuven.be/studenten/buitenland/erasmus 

 

Dit is een initiële bachelor die je vol- of deeltijds kunt volgen.

 

INFOMOMENTEN  BESTEL DE BROCHURE  DOWNLOAD DE BROCHURE

Is deze opleiding iets voor jou? 

 

Interesse in

 • onderwijs, opvoeding en vorming en de relatie met samenleving en cultuur
 • de gewone en bijzondere ontwikkeling van mensen en de context van hun ontwikkeling
 • wetenschappelijk onderzoek
 • wijsgerige en kritische reflectie

 

Kennis & vaardigheden

 • goede taal- en schrijfvaardigheden (voornamelijk Nederlands en Engels)
 • onderzoeksmatig denken; goed analytisch en logisch kunnen redeneren 
 • goed inlevingsvermogen, met een kritische blik
 • luisterbereid, sociaal betrokken en communicatief
 • graag met anderen samenwerken
 • respect voor diversiteit

 

Toelatingsvoorwaarden 

Bachelor in de pedagogische wetenschappen (Leuven)

 

Voor alle toekomstige bachelorstudenten gelden ook de algemene begintermen voor bacheloropleidingen.

 

  STUDIEKEUZEPLATFORM LUCI

 

1. Het geven van een ruime wetenschappelijke basisvorming in de pedagogische wetenschappen. Deze algemene doelstelling situeert zich in de lijn van de algemene academische vorming, maar wil tegelijk voorbereiden op de professionele werkvelden die in de masters worden ontgonnen. Hierbij is de link tussen onderzoek en onderwijs van groot belang.
2. Het verschaffen van de basiscompetenties die de studenten in staat stellen een beeld te verwerven (te construeren) over mens en opvoeding, ingebed in de maatschappelijk-culturele werkelijkheid en gericht op het begrijpen en optimaliseren van het pedagogisch handelen in functie van het begeleiden van individuen, groepen en organisaties in de context van opvoeding, vorming, onderwijs en opleiding.
3. Het ontwikkelen van pedagogische denkkaders door in te leiden in de grondslagen en de domeinspecifieke pedagogieken (onderwijs- en opleidingskunde, orthopedagogiek, sociale en culturele pedagogiek), wetenschappelijke methodologieën, de historisch-wijsgerige, de intercultureel-comparatieve en de menswetenschappelijke (psychologische en sociologische) en mogelijk aanverwante basisdisciplines, zoals de medische (neurofysiologie, psychiatrie en menselijke erfelijkheid), de ethisch-wijsgerige, de economische en juridische, voor zover die dienstig zijn aan de pedagogische wetenschappen.
Op het einde van deze opleiding moet de Bachelor of Science in de pedagogische wetenschappen in staat zijn aan te geven wat een pedagogische vraagstelling is, deze vraagstelling te verantwoorden en op wetenschappelijk onderbouwde wijze te analyseren, de invalshoeken aan te geven van waaruit ze kan worden benaderd en deze vraagstelling in een brede, wetenschappelijke, wetenschapsfilosofische en maatschappelijk-culturele context te plaatsen.

Loopbaan

Afhankelijk van je afstudeerrichting kun je in verschillende diensten en functies terechtkomen. 

Pedagogische thema’s zijn alomtegenwoordig in onze samenleving. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat pedagogen een erg divers takenpakket hebben en op uiteenlopende terreinen werkzaam zijn. Afhankelijk van de functie en de tewerkstellingsplek is er meer direct of indirect contact met ouders, kinderen, leerkrachten, jongeren, volwassenen.

 

Voorbeelden van taken

 • Ontwerpen en uitbouwen van (ortho)pedagogische hulp
 • Diagnostische activiteiten en handelingsplanning
 • Advisering en begeleiding van ouders, leerkrachten, begeleiders, directies 
 • Persoonsgerichte begeleiding of behandeling
 • Begeleiden van participatorische en emancipatorische processen
 • (Pedagogische) beleidsvoering
 • Kwaliteitszorg
 • Overleg (intern en extern)
 • Onderzoek
 • Doceren/lesgeven

Voorbeelden van tewerkstellingsmogelijkheden:

Maatschappelijke dienstverlening

organisaties van opvoedingsondersteuning, opbouwwerk met mensen in armoede, vereniging- en bewegingswerk met volwassenen en jongeren, vluchtelingen- en migrantenwerk, kunst-educatieve initiatieven, volwasseneducatie, Kind & Gezin, Algemeen welzijnswerk, gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdbijstand, niet-gouvernementele organisaties (NGOs),…

Onderwijs

scholen(gemeenschappen), hogescholen, universiteiten, Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), onderwijskoepels of inrichtende machten, nascholingsorganisaties, Vlaamse Onderwijsraad, inspectie, pedagogische begeleiding …

Gezondheidszorg

(kinder)psychiatrie, centra voor geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, pediatrie, zelfstandige praktijk …

Ontspanning, cultuur en sport

educatieve diensten, musea, sportverenigingen, jeugdwerk …

Openbare besturen

ministerie, studiediensten van politieke partijen (parlement) …

Profitsectoren

uitgeverijen, consultancy, Human Resource Development (HRD), loopbaanleren & -begeleiding …

Onderzoek

universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten …

 

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Leuven
Van Den Heuvelinstituut
Dekenstraat 2
3000 LEUVEN
ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/dos/aanspreekpunten

Bezoek de website voor toekomstige studenten van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.
Bezoek de website van de opleiding.

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

 

 

Rechtstreeks:
Na toelating:
Toelating mits het volgen van een voorbereidings- of schakelprogramma of een verkorte bachelor:
In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
 • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
 • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM