Bachelor in de theologie en de religiewetenschappen (Leuven)

Bachelor of Arts

De opleiding bekwaamt je in de wetenschappelijke studie van het fenomeen religie. Voor het overgrote merendeel van de wereldbevolking ontleent de werkelijkheid haar uiteindelijke betekenis aan God, goden of een andere bovenaardse realiteit. De theoloog beschrijft en doordenkt het christendom. De religiewetenschapper bestudeert de geschiedenis, theorie en praktijk van de andere grote wereldgodsdiensten en levensbeschouwelijke stromingen. Hoewel theologie het hoofdbestanddeel is van de opleiding, is de religiewetenschappelijke component onmisbaar.

 

 

 

 

 

 

Wat houdt de opleiding theologie en religiewetenschappen in?

De opleiding beslaat zes verschillende onderzoeksdomeinen: 

 • systematische theologie: bestudeert de centrale ideeën van het christendom, hun onderlinge verhouding en hun relatie tot culturele, filosofische en maatschappelijke stromingen vandaag.
 • theologische ethiek: bestudeert de manieren waarop het christendom nadenkt over wat goed is, en hoe dat in ons persoonlijk, sociaal en politiek doen en laten gestalte krijgt.
 • Bijbelwetenschap: bestudeert de Bijbelse teksten met behulp van taalkundige en historisch-kritische methodes.
 • geschiedenis van kerk en theologie: bestudeert de vele verschijningsvormen van het christendom in haar lange geschiedenis.
 • pastoraaltheologie: onderzoekt hoe het christendom gestalte krijgt in het dagelijks leven van gelovigen en bestudeert manieren om door zorg en liturgie betekenis te verlenen in ieders concrete situatie, of je nu jong bent of oud, ziek of gevangen.
 • religiestudie: bestudeert de verschillende wereldgodsdiensten en levensbeschouwingen in al hun aspecten met behulp van een variëteit aan wetenschappelijke methodes.

 

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE

 

Opbouw

De zes onderzoeksdomeinen of disciplines bieden elk een andere invalshoek, maar hangen toch nauw samen. Je kunt pas zinvol nadenken over een belangrijk christelijk idee als je weet waar het in de Bijbel naar voor komt en hoe het vorm heeft gekregen doorheen de geschiedenis. En wat goed is om te doen, staat nooit los van hoe religie wordt beleefd.

Theologie en religiewetenschappen bestudeert religie dus op veel verschillende manieren. Dat betekent dat je ook uitgebreid kennismaakt met andere menswetenschappelijke disciplines, zoals filosofie, psychologie, sociologie en antropologie.

Het bachelorprogramma zelf bestaat uit zes pijlers: theologische opleidingsonderdelen, religiewetenschappelijke opleidingsonderdelen, filosofische opleidingsonderdelen, kerkelijk recht, keuzeopleidingsonderdelen en een scriptie over een onderwerp naar keuze. Stap voor stap word je op die manier ingeleid in de verschillende theologische en religiewetenschappelijke disciplines. Naarmate je opleiding vordert, kun je je opleiding meer afstemmen op je eigen interesses omdat het aandeel keuzeopleidingsonderdelen dat je kunt opnemen, groter wordt. Uiteraard kun je een beroep doen op de nodige begeleiding bij het samenstellen van je studieprogramma.

Waarom kiezen voor theologie en religiewetenschappen in Leuven?

 • Kwaliteitsvol onderwijs: het onderwijs wordt sterk gewaardeerd door de studenten. Door de kleine groepen is er een grote interactie en individuele aandacht.
 • Uitstekende begeleiding: docenten en assistenten, de ombudsdienst en studietrajectbegeleiders staan klaar om je te begeleiden tijdens je hele opleiding.
 • Internationaal gerenommeerde bibliotheek:  je vindt er meer dan 1 300 000 volumes, 1 000 tijdschriften en elektronische bronnen. Unieke collecties en topstukken staan er ter beschikking.
 • Internationaal karakter:  er studeren aan de faculteit studenten uit meer dan zestig landen.
 • Bruisend studentenleven: in Leuven is studeren veel meer dan lessen bijwonen en achter je boeken zitten. Het hele academiejaar staat bol van activiteiten van en voor studenten. Ook de studentenkring Katechetika draagt zijn steentje bij en zorgt voor amusement, cultuur en sport.

Internationalisering

Aan de faculteit studeren studenten uit meer dan zestig landen en er zijn uitwisselingsmogelijkheden, excursies en studiereizen naar onder andere India, Griekenland en Turkije.

 

Dit is een initiële bachelor die je vol- of deeltijds kunt volgen.

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE

 

 

 

 

Is deze opleiding iets voor jou?

 • Je hebt interesse om de christelijke godsdienst van binnenuit te ontdekken en te bestuderen.
 • Je bent geboeid door het historische aspect van het religieuze en je bent benieuwd naar de hedendaagse verschijningsvormen ervan.
 • Je wil meer te weten komen over andere religies (islam, jodendom, boeddhisme, hindoeïsme) en religieuze bewegingen (new age, hare krishna, falung gong …).
 • Je bent sociaal bewogen en hebt interesse in menswetenschappelijke disciplines zoals filosofie, sociologie, psychologie en antropologie.

Voor alle toekomstige bachelorstudenten gelden ook de algemene begintermen voor bacheloropleidingen.

 

TOELATINGSVOORWAARDEN STUDIEKEUZEPLATFORM LUCI VOORBEREIDENDE CURSUSSEN

 

VERKORT PROGRAMMA

 

Het studiecurriculum Theologie en religiewetenschappen is gericht op de interdisciplinaire wetenschappelijke doorgronding van de christelijke geloofstradities in de context van een multiculturele en multireligieuze samenleving. Academisch onderwijs dat mensen tot zelfstandig oordelen en handelen op het gebied van de theologie en de religiewetenschappen wil vormen, moet niet alleen de hoofdlijnen van het theologische en religiewetenschappelijke onderzoek overbrengen, maar ook de ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden op de voet volgen. Daarom beoogt het onderwijs dat door de Faculteit verstrekt wordt bij te dragen tot de algemene vorming en ontwikkeling van de studenten en hen voor te bereiden op de zelfstandige theologisch en interdisciplinair gerichte reflectie over de christelijke geloofstraditie. Tevens wil dit onderwijs belangstelling opwekken voor de onderlinge verhouding en het eenheidsstreven van de verschillende christelijke kerken en voor de relatie tussen het christendom en de wereldreligies.

Dit houdt in:
- Het ontwikkelen van een integrerend referentiekader door in te leiden in de theologische en religiewetenschappelijke hoofddisciplines en in de filosofische en menswetenschappelijke vakgebieden die dienstig zijn aan de theologische en religiewetenschappelijke reflectie.
- Het ontwikkelen van de basiscompetenties eigen aan een academische vorming in de theologie en de religiestudie, o.m. het combineren van een brede wetenschappelijke interesse met een kritische ingesteldheid voor de diverse wijzen waarop het religieuze fenomeen gepresenteerd en geëvalueerd wordt in wetenschap, samenleving en cultuur.
- Het voorbereiden op een meer gespecialiseerde Masteropleiding Theologie en religiewetenschappen, aansluitend op de Bachelor.
Opleidingsspecifieke leerresultaten die door studenten worden bereikt na het doorlopen van de opleiding Bachelor of Arts in de theologie en de religiewetenschappen:
1. de basisbegrippen en -methodes van de theologie in haar onderscheiden methodologische invalshoeken (de systematisch-hermeneutische invalshoek; de historisch-hermeneutische invalshoek en de praktisch-hermeneutische invalshoek) kennen, begrijpen en toepassen.
2. de basisbegrippen en -methodes van de religiestudie, de interreligieuze dialoog en de studie van de grote wereldgodsdiensten kennen, begrijpen en toepassen.
3. de basisbegrippen en -methodes van het kerkelijk recht kennen, begrijpen en toepassen.
4. de basisbegrippen en -methodes uit de filosofie, de sociologie en de psychologie, met bijzondere aandacht voor de wijze waarop deze het godsdienstige fenomeen verhelderen te kennen, begrijpen en toepassen.
5. de inzichten gewonnen in de theologische en niet-theologische disciplines toepassen op religieuze, levensbeschouwelijke en maatschappelijke problemen, vragen en uitspraken.
6. onderwerpen die verband houden met kerk en religie analyseren en in een ruimer verband plaatsen.
7. literatuur in gebieden uit de theologie en de religiewetenschappen in originele talen lezen en onder begeleiding verwerken.
8. op een begeleid-zelfstandige wijze een scriptie schrijven, wat zowel het nauwkeurig formuleren van een welomschreven onderzoeksvraag, het verwerken en analyseren van literatuur, het coherent synthetiseren, verwoorden en beoordelen van de erin vervatte inzichten, als het komen tot een initiële kritische positiebepaling ten aanzien van deze verworven inzichten, impliceert.
9. zelfstandig en in groep leren werken.

Loopbaan

 

Het grootste deel van de afgestudeerden vindt binnen de drie maanden werk. Een overzicht van de vacetures vind je op de facultaire site van de vacatures.

 • In het secundair onderwijs en in het hogeschoolonderwijs is er een grote nood aan universitair gevormde godsdienstleerkrachten. Wil je leerkracht worden, dan kun je aan de faculteit de vereiste bijkomende lerarenopleiding volgen.
 • Ook een leidinggevende functie in het (levensbeschouwelijk geïnspireerde) maatschappelijk en cultureel vormingswerk of een baan op een studiedienst of in de samenlevingsopbouw behoort tot de mogelijkheden.
 • Voor de pastorale zorg in ziekenhuizen, woonzorgcentra en parochies is de vraag naar geschoolde mensen de laatste jaren groter dan het aanbod. Ook gevangenissen, scholen en verenigingen zoeken pastors.
 • Als master in de wereldreligies heb je de ideale opleiding genoten om door te stromen naar organisaties die werken rond multiculturaliteit en interreligieuze dialoog, zowel in de publieke als de private sector.
 • Voor wie professioneel van betekenis wil zijn in de moslimgemeenschap is de optie islamitische theologie en godsdienstwetenschappen van deze master een belangrijke troef. Ben je al islamleerkracht, dan biedt deze optie de mogelijk heid je inhoudelijke kennis te verdiepen en een masterdiploma te verwerven.

Faculteit Theologie en Religiewetenschappen
Collegium Veteranorum
Sint-Michielsstraat 4 bus 3100
3000 LEUVEN
tel.+ 32 16 32 38 28
info@theo.kuleuven.be
www.theo.kuleuven.be

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 Leuven
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

Bezoek de website voor toekomstige studenten van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen.