Methodologie deel 3 met werkcollege: data-analyse en rapportage (B-KUL-C00A4A)

10 studiepunten Nederlands 66 uren Tweede semesterTweede semester Uitgesloten voor examencontract
POC Criminologische wetenschappen

Leerdoelen

De algemene doelstelling van het opleidingsonderdeel Methodologie deel 3 kan als volgt omschreven worden: het bijbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes voor de data-analyse en rapportage binnen een empirisch wetenschappelijk criminologisch onderzoek, waarbij de nadruk wordt gelegd op het belang van het aanleren van de heuristiek. Deze doelstelling veronderstelt ook dat de student helder en correct schriftelijk en mondeling kan communiceren in het academisch Nederlands.
 

Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot volgende leerresultaten:

• De student kan de relevantie en wetenschappelijke waarde bepalen van criminologische en aanverwante sociaal-wetenschappelijke bronnen en informatie. 

• De student heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste onderzoeksmethoden binnen de criminologische wetenschappen en de aanverwante sociaal-wetenschappelijke disciplines en in de verhoudingen tussen deze onderzoeksmethoden.

• De student kan correct een criminologische probleemstelling en de hieruit voortvloeiende onderzoeksvragen formuleren, kan de passende onderzoeksmethode selecteren en toepassen en kan het gekozen wetenschappelijke onderzoeksdesign verantwoorden en over zijn onderzoek rapporteren.

Je moet voldoen aan een volgtijdelijkheidsvoorwaarde om dit opleidingsonderdeel te mogen opnemen. Volgtijdelijkheid kan STRENG of SOEPEL zijn of een GELIJKTIJDIGHEID inhouden. Ook kan een diplomaNIVEAU als voorwaarde gesteld zijn.
Verklaring:
STRENG: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je geslaagd zijn voor of een tolerantie ingezet hebben voor de opleidingsonderdelen waarvoor dit soort voorwaarde geldt.
SOEPEL: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je de opleidingsonderdelen waarvoor dit soort voorwaarde geldt, gevolgd hebben.
GELIJKTIJDIG: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je ook de opleidingsonderdelen waarvoor dit soort voorwaarde geldt, opnemen of al opgenomen hebben.
NIVEAU: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je ten minste deze graad behaald hebben.


GELIJKTIJDIG(C00A3A)

Bovenstaande codes van opleidingsonderdelen stemmen overeen met onderstaande omschrijvingen van die opleidingsonderdelen:
C00A3A : Methodologie deel 2 met werkcollege: onderzoeksdesign en dataverzamelingsmethoden

Onderwijsleeractiviteiten

5 sp. Methodologie deel 3 met werkcollege: data-analyse en rapportage: hoorcollege (B-KUL-C06C4a)

5 studiepuntenNederlandsWerkvorm: College33 urenTweede semesterTweede semester
POC Criminologische wetenschappen

Dit opleidingsonderdeel is het sluitstuk uit een reeks van drie opleidingsonderdelen inzake onderzoeksmethodologie in de criminologische wetenschappen. Het doel van deze drie delen bestaat erin de student in staat te stellen om bestaand wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de criminologische wetenschappen op zijn kwaliteit te kunnen beoordelen en om hem/haar in staat te stellen zelf een - qua doelstelling beperkt - onderzoek te verrichten.

Het geheel van dit opleidingspakket (deel 1 tot en met deel 3) is opgebouwd volgens de fasen die men bij het verrichten van wetenschappelijk onderzoek moet doorlopen namelijk: het ontwikkelen van onderzoeksvragen (met inbegrip van het uitvoeren van een literatuurstudie), het opstellen van een onderzoeksdesign en het verzamelen van de data, het analyseren van de data en de rapportage van het onderzoek. Dit onderdeel – methodologie deel 3 – focust op de data-analyse en de rapportage.

Kwalitatief luik
• kwalitatieve data-analyse:
   - open coderen
   - axiaal coderen
   - selectief coderen
• NVivo-sessies
• kwaliteit van kwalitatief onderzoek
• rapportage

Kwantitatief luik
• kwantitatieve data-analyse:
   - algemene kwesties
   - beschrijvende en inductieve statistiek
   - bivariate analyse: samenhang, correlatie en verschillen tussen groepen
   - multivariate analyse: factoranalyse en regressieanalyse
• SPSS-sessies
• rapportage

• Bijleveld, C.C.J.H. (laatste editie). Multivariate analyse: een inleiding voor criminologen en andere sociale wetenschappers. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
• Decorte, T. & Zaitch, D. (Eds.) (laatste editie). Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie. Leuven: Acco.

Ander cursusmateriaal wordt via Toledo ter beschikking gesteld.

De studenten die methodologie deel 1 niet gevolgd hebben dienen volgende werken en in het bijzonder de delen inzake refereren zelfstandig door te nemen:
•  Goethals, J., Parmentier, S., De Boeck, A., & Haaren, A. (laatste editie). Bronnen van het criminologisch onderzoek. Leuven: Acco.
• X. (laatste editie). Juridische verwijzingen en afkortingen. Deurne: Kluwer.

Het opleidingsonderdeel bestaat uit een kwalitatief (gedoceerd door Prof.  Maesschalck) en een kwantitatief (gedoceerd door Prof. Pleysier) luik. In beide luiken wordt gebruikgemaakt van hoorcolleges en deelopdrachten. Aansluitend bij de hoorcolleges voeren de studenten zes deelopdrachten uit.

Het gaat om drie opdrachten m.b.t. het kwalitatieve luik:
• deelopdracht KWALI 1: open en axiaal coderen
• deelopdracht KWALI 2: selectief coderen
• deelopdracht KWALI 3: rapportage

en drie opdrachten aangaande het kwantitatieve luik:
• deelopdracht KWANT 1: opstellen van een dataverwerkingsschema
• deelopdracht KWANT 2: uitvoering van de data-analyse
• deelopdracht KWANT 3: rapportage

De deelopdrachten worden in principe in groepen van 4 of 5 studenten uitgevoerd. De groepen worden bij aanvang van het semester ingedeeld. In uitzonderlijke gevallen (werkstudenten, studenten die door overmacht gedwongen zijn om alleen te werken, etc.) of in het geval van problematische samenwerking kunnen de deelopdrachten individueel worden uitgevoerd.

5 sp. Methodologie deel 3 met werkcollege: data-analyse en rapportering : werkcollege (B-KUL-C06C5a)

5 studiepuntenNederlandsWerkvorm: Practicum33 urenTweede semesterTweede semester
POC Criminologische wetenschappen

Dit opleidingsonderdeel is het sluitstuk uit een reeks van drie opleidingsonderdelen inzake onderzoeksmethodologie in de criminologische wetenschappen. Het doel van deze drie delen bestaat erin de student in staat te stellen om bestaand wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de criminologische wetenschappen op zijn kwaliteit te kunnen beoordelen en om hem/haar in staat te stellen zelf een - qua doelstelling beperkt - onderzoek te verrichten.

Het geheel van dit opleidingspakket (deel 1 tot en met deel 3) is opgebouwd volgens de fasen die men bij het verrichten van wetenschappelijk onderzoek moet doorlopen namelijk: het ontwikkelen van onderzoeksvragen (met inbegrip van het uitvoeren van een literatuurstudie), het opstellen van een onderzoeksdesign en het verzamelen van de data, het analyseren van de data en de rapportage van het onderzoek. Dit onderdeel – methodologie deel 3 – focust op de data-analyse en de rapportage.

Kwalitatief luik
• kwalitatieve data-analyse:
   - open coderen
   - axiaal coderen
   - selectief coderen
• NVivo-sessies
• kwaliteit van kwalitatief onderzoek
• rapportage

Kwantitatief luik
• kwantitatieve data-analyse:
   - algemene kwesties
   - beschrijvende en inductieve statistiek
   - bivariate analyse: samenhang, correlatie en verschillen tussen groepen
   - multivariate analyse: factoranalyse en regressieanalyse
• SPSS-sessies
• rapportage

• Bijleveld, C.C.J.H. (laatste editie). Multivariate analyse: een inleiding voor criminologen en andere sociale wetenschappers. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
• Decorte, T. & Zaitch, D. (Eds.) (laatste editie). Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie. Leuven: Acco.

Ander cursusmateriaal wordt via Toledo ter beschikking gesteld.

De studenten die methodologie deel 1 niet gevolgd hebben dienen volgende werken en in het bijzonder de delen inzake refereren zelfstandig door te nemen:
•  Goethals, J., Parmentier, S., De Boeck, A., & Haaren, A. (laatste editie). Bronnen van het criminologisch onderzoek. Leuven: Acco.
• X. (laatste editie). Juridische verwijzingen en afkortingen. Deurne: Kluwer.

Het opleidingsonderdeel bestaat uit een kwalitatief (gedoceerd door Prof.  Maesschalck) en een kwantitatief (gedoceerd door Prof. Pleysier) luik. In beide luiken wordt gebruikgemaakt van hoorcolleges en deelopdrachten. Aansluitend bij de hoorcolleges voeren de studenten zes deelopdrachten uit.

Het gaat om drie opdrachten m.b.t. het kwalitatieve luik:
• deelopdracht KWALI 1: open en axiaal coderen
• deelopdracht KWALI 2: selectief coderen
• deelopdracht KWALI 3: rapportage

en drie opdrachten aangaande het kwantitatieve luik:
• deelopdracht KWANT 1: opstellen van een dataverwerkingsschema
• deelopdracht KWANT 2: uitvoering van de data-analyse
• deelopdracht KWANT 3: rapportage

De deelopdrachten worden in principe in groepen van 4 of 5 studenten uitgevoerd. De groepen worden bij aanvang van het semester ingedeeld. In uitzonderlijke gevallen (werkstudenten, studenten die door overmacht gedwongen zijn om alleen te werken, etc.) of in het geval van problematische samenwerking kunnen de deelopdrachten individueel worden uitgevoerd.

Evaluatieactiviteiten

Evaluatie: Methodologie deel 3 met werkcollege: data-analyse en rapportage (B-KUL-C20A4a)

Type : Partiële of permanente evaluatie met examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Schriftelijk, Paper/Werkstuk
Vraagvormen : Meerkeuzevragen, Open vragen
Leermateriaal : Rekenmachine

Algemeen

De evaluatie van methodologie deel 3 omvat enerzijds een schriftelijk examen en anderzijds de deelopdrachten die in het kader van het werkcollege worden uitgevoerd. Het OPO wordt in totaal op 20 punten beoordeeld. Het examen omvat daarvan 14 punten (7 punten voor het kwalitatieve luik en 7 punten voor het kwantitatieve luik) en het werkcollege 6 punten (3 punten voor de deelopdrachten van het kwalitatieve luik en 3 punten voor de deelopdrachten van het kwantitatieve luik).
Het examen wordt afgelegd tijdens de examenperiode. Bij het examen wordt de opdeling gemaakt tussen het kwantitatieve en het kwalitatieve luik. Voor elk luik worden enkele open vragen, korte kennisvragen en meerkeuzevragen (met giscorrectie) gesteld die peilen naar kennis van en inzicht in de inhoud van de cursus of naar de deelopdrachten. Men is pas geslaagd voor dit opleidingsonderdeel indien men op het schriftelijk examen geslaagd is voor zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve luik.

De deelopdrachten worden ingediend in de loop van het semester, buiten de examenperiode. Elke opdracht wordt aansluitend bij de geziene leerstof geïntroduceerd. Hierna bereiden de studenten een tussentijdse versie van de opdracht voor. Nadat de tussentijdse versies van de studenten werden nagelezen, wordt tussentijdse feedback voorzien. Deze tussentijdse feedback omvat een collectieve feedback en een facultatief spreekuur. Vervolgens werken de studenten een definitieve versie uit, waarbij van hen verwacht wordt dat ze rekening houden met de opmerkingen uit de tussentijdse feedback. De definitieve versie wordt verbeterd en gequoteerd.
Actieve deelname aan het werkcollege en de bijhorende opdrachten is een essentiële voorwaarde om te slagen voor het opleidingsonderdeel (tenzij er, in uitzonderlijke omstandigheden en op basis van objectieve gronden, uitdrukkelijk een andere afspraak is gemaakt met de docenten).
 

Bestraffing dt-fouten

Dt-fouten op het examen kunnen worden gesanctioneerd.


Overdracht van deelpunten naar de tweede zittijd

Van de studenten die in eerste zittijd niet geslaagd zijn voor het opleidingsonderdeel maar wel hebben deelgenomen aan het werkcollege, worden de punten voor het werkcollege in principe automatisch overgedragen naar de tweede zittijd (ongeacht of zij al dan niet geslaagd zijn voor het werkcollege). Voor de tweede zittijd bestaat evenwel de mogelijkheid om een nieuwe individuele vervangopdracht in te dienen. Over deze mogelijkheid wordt bericht via Toledo na de bekendmaking van de punten in eerste zittijd, begin juli. Studenten die van deze optie wensen gebruik te maken, dienen hun keuze tijdig (zie Toledo voor de exacte deadline) bekend te maken aan de betrokken assistent. De gemaakte keuze is bindend. Studenten die hebben meegedeeld dat ze van deze optie gebruik wensen te maken en die vervolgens toch geen nieuwe individuele vervangopdracht indienen, behalen ‘Niet Afgelegd’ voor het gehele opleidingsonderdeel.


Overdracht van deelpunten naar het volgende academiejaar

Van de studenten die op het einde van het academiejaar niet geslaagd zijn voor het opleidingsonderdeel, maar wel geslaagd zijn voor het werkcollege, worden de punten van het werkcollege in principe automatisch overgedragen naar het volgende academiejaar. Studenten die geslaagd zijn voor het werkcollege, maar geen overdracht wensen en de opdrachten bijgevolg opnieuw willen maken, dienen dit tijdig (zie Toledo voor de exacte deadline) per e-mail aan de betrokken assistent te melden en zich via de module beschikbaar op Toledo in te schrijven in een nieuwe groep. De gemaakte keuze is bindend. Studenten die hebben meegedeeld dat ze van deze optie gebruik wensen te maken en die vervolgens toch geen nieuwe opdrachten indienen, behalen ‘Niet Afgelegd’ voor het gehele opleidingsonderdeel.


Overdracht van deelpunten naar een later academiejaar

Voor studenten die langer dan een academiejaar geleden geslaagd waren voor het werkcollege, is overdracht van de punten slechts mogelijk indien men maximum drie jaar geleden geslaagd was voor het werkcollege. Indien zij een overdracht van de deelpunten wensen, dienen zij tijdig (zie Toledo voor de exacte deadline) een e-mail te sturen naar de betrokken assistent met de melding in welk academiejaar ze het werkcollege hebben afgelegd. Een mogelijke overdracht wordt dan individueel bekeken.