Methodologie deel 3 met werkcollege: data-analyse en rapportage (B-KUL-C00A4A)

10 studiepuntenNederlands66 urenTweede semesterTweede semesterUitgesloten voor examencontract
POC Criminologische wetenschappen

Leerdoelen

Op het einde van het vak wordt van studenten verwacht dat ze in staat zijn:

 • De verschillende stappen in de kwalitatieve data-analyse (open, axiaal en selectief coderen) te kennen en te kunnen toepassen in een eigen onderzoek naar een criminologisch relevant thema
 • De verschillende stappen in de kwantitatieve data-analyse (data-entry, datacleaning, datareductie en uni-, bi- en multivariate analyses) te kennen en te kunnen toepassen in een eigen onderzoek naar een criminologisch relevant thema
 • De verschillende posities op het kwaliteitscontinuüm te kunnen uitleggen en hierover te reflecteren
 • De verschillende kwaliteitscriteria in kwalitatief onderzoek (validiteit, betrouwbaarheid, authenticiteit en relevantie) te kunnen definiëren, onderzoek te beoordelen op deze kwaliteitscriteria en strategieën ter waarborging van deze kwaliteitscriteria te formuleren en toe te passen
 • Een onderzoeksrapport te schrijven over een eigen onderzoek naar een criminologisch relevant thema
 • De verschillende deontologische principes van wetenschappelijk onderzoek te kennen en te kunnen toepassen in een eigen onderzoek naar een criminologisch relevant thema


Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot volgende leerresultaten:

 • De student kan de relevantie en wetenschappelijke waarde bepalen van criminologische en aanverwante sociaal-wetenschappelijke bronnen en informatie. 
 • De student heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste onderzoeksmethoden binnen de criminologische wetenschappen en de aanverwante sociaal-wetenschappelijke disciplines en in de verhoudingen tussen deze onderzoeksmethoden.
 • De student kan correct een criminologische probleemstelling en de hieruit voortvloeiende onderzoeksvragen formuleren, kan de passende onderzoeksmethode selecteren en toepassen en kan het gekozen wetenschappelijke onderzoeksdesign verantwoorden en over zijn onderzoek rapporteren.

Je moet voldoen aan een volgtijdelijkheidsvoorwaarde om dit opleidingsonderdeel te mogen opnemen. Volgtijdelijkheid kan STRENG of SOEPEL zijn of een GELIJKTIJDIGHEID inhouden. Ook kan een diplomaNIVEAU als voorwaarde gesteld zijn.
Verklaring:
STRENG: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je geslaagd zijn voor of een tolerantie ingezet hebben voor de opleidingsonderdelen waarvoor dit soort voorwaarde geldt.
SOEPEL: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je de opleidingsonderdelen waarvoor dit soort voorwaarde geldt, gevolgd hebben.
GELIJKTIJDIG: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je ook de opleidingsonderdelen waarvoor dit soort voorwaarde geldt, opnemen of al opgenomen hebben.
NIVEAU: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je ten minste deze graad behaald hebben.


GELIJKTIJDIG(C00A3A)

Bovenstaande codes van opleidingsonderdelen stemmen overeen met onderstaande omschrijvingen van die opleidingsonderdelen:
C00A3A : Methodologie deel 2 met werkcollege: onderzoeksdesign en dataverzamelingsmethoden

Onderwijsleeractiviteiten

5 sp. Methodologie deel 3 met werkcollege: data-analyse en rapportage: hoorcollege (B-KUL-C06C4a)

5 studiepuntenNederlandsWerkvorm: College33 urenTweede semesterTweede semester
POC Criminologische wetenschappen

Dit opleidingsonderdeel is het sluitstuk uit een reeks van drie opleidingsonderdelen inzake onderzoeksmethodologie in de criminologische wetenschappen. Het doel van deze drie delen bestaat erin de student in staat te stellen om bestaand wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de criminologische wetenschappen op zijn kwaliteit te kunnen beoordelen en om hem/haar in staat te stellen zelf een - qua doelstelling beperkt - onderzoek te verrichten.

Het geheel van dit opleidingspakket (deel 1 tot en met deel 3) is opgebouwd volgens de fasen die men bij het verrichten van wetenschappelijk onderzoek moet doorlopen namelijk: het ontwikkelen van onderzoeksvragen (met inbegrip van het uitvoeren van een literatuurstudie), het opstellen van een onderzoeksdesign en het verzamelen van de data, het analyseren van de data en de rapportage van het onderzoek. Dit onderdeel – methodologie deel 3 – focust op de data-analyse en de rapportage en bestaat uit twee luiken: een kwalitatief luik en een kwantitatief luik.

Kwalitatief luik
• kwalitatieve data-analyse:
  - open coderen
  - axiaal coderen
  - selectief coderen
• NVivo-sessies
• kwaliteit van kwalitatief onderzoek
• rapportage
• deontologie
• discoursanalyse

Kwantitatief luik
• kwantitatieve data-analyse:
  - algemene kwesties
  - beschrijvende en inductieve statistiek
  - bivariate analyse: samenhang, correlatie en verschillen tussen groepen
  - multivariate analyse: factoranalyse en regressieanalyse
• SPSS-sessies
• rapportage

• Bijleveld, C.C.J.H. (laatste editie). Multivariate analyse: een inleiding voor criminologen en andere sociale wetenschappers. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
• Decorte, T. & Zaitch, D. (Eds.) (laatste editie). Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie. Leuven: Acco.

Ander cursusmateriaal wordt via Toledo ter beschikking gesteld.

De studenten die methodologie deel 1 niet gevolgd hebben dienen volgende werken en in het bijzonder de delen inzake refereren zelfstandig door te nemen:

• Goethals, J., Parmentier, S., Kolen, J., & Molenberghs S. (laatste editie). Bronnen van het criminologisch onderzoek. Leuven: Acco.
• X. (laatste editie). Juridische verwijzingen en afkortingen. Deurne: Kluwer.

5 sp. Methodologie deel 3 met werkcollege: data-analyse en rapportering : werkcollege (B-KUL-C06C5a)

5 studiepuntenNederlandsWerkvorm: Practicum33 urenTweede semesterTweede semester
POC Criminologische wetenschappen

Aansluitend bij de hoorcolleges voeren de studenten zes deelopdrachten uit.

Het gaat om drie opdrachten m.b.t. het kwalitatieve luik:

• deelopdracht KWALI 1: open en axiaal coderen
• deelopdracht KWALI 2: selectief coderen
• deelopdracht KWALI 3: rapportage


en drie opdrachten aangaande het kwantitatieve luik:

• deelopdracht KWANT 1: opstellen van een dataverwerkingsschema
• deelopdracht KWANT 2: uitvoering van de data-analyse
• deelopdracht KWANT 3: rapportage

•  Bijleveld, C.C.J.H. (laatste editie). Multivariate analyse: een inleiding voor criminologen en andere sociale wetenschappers. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
•  Decorte, T. & Zaitch, D. (Eds.) (laatste editie). Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie. Leuven: Acco.
•  Ander cursusmateriaal wordt via Toledo ter beschikking gesteld.

De studenten die methodologie deel 1 niet gevolgd hebben dienen volgende werken en in het bijzonder de delen inzake refereren zelfstandig door te nemen:

•  Goethals, J., Parmentier, S., Kolen, J., & Molenberghs S. (laatste editie). Bronnen van het criminologisch onderzoek. Leuven: Acco.
•  X. (laatste editie). Juridische verwijzingen en afkortingen. Deurne: Kluwer.

De deelopdrachten worden in principe in groep uitgevoerd. De groepen worden bij aanvang van het semester ingedeeld. In uitzonderlijke gevallen (werkstudenten, studenten die door overmacht gedwongen zijn om alleen te werken, etc.) of in het geval van problematische samenwerking kan individuele uitvoering van de deelopdrachten overwogen worden.

Evaluatieactiviteiten

Evaluatie: Methodologie deel 3 met werkcollege: data-analyse en rapportage (B-KUL-C20A4a)

Type : Partiële of permanente evaluatie met examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Schriftelijk, Paper/Werkstuk
Vraagvormen : Meerkeuzevragen, Open vragen
Leermateriaal : Rekenmachine

Algemeen

De evaluatie van methodologie deel 3 omvat enerzijds een schriftelijk examen (OLA hoorcollege) en anderzijds de deelopdrachten die in het kader van het werkcollege worden uitgevoerd (OLA werkcollege). Het opleidingsonderdeel (OPO) wordt in totaal op 20 punten beoordeeld. Het examen omvat daarvan 14 punten (7 punten voor het kwalitatieve luik en 7 punten voor het kwantitatieve luik) en het werkcollege 6 punten (3 punten voor de deelopdrachten van het kwalitatieve luik en 3 punten voor de deelopdrachten van het kwantitatieve luik). Het examen wordt afgelegd tijdens de examenperiode.

Men kan pas slagen voor dit OPO indien men alle onderwijsleeractiviteiten (OLA’s) heeft afgelegd. Het niet afleggen van één of meerdere OLA’s zal steeds leiden tot ‘NA’ (niet afgelegd) voor het gehele OPO.

Men kan pas slagen voor dit OPO indien men ook geslaagd is voor het schriftelijk examen.

 

Schriftelijk examen

Bij het examen wordt de opdeling gemaakt tussen het kwantitatieve en het kwalitatieve luik. Voor elk luik worden enkele open vragen, korte kennisvragen en meerkeuzevragen (met giscorrectie) gesteld die peilen naar kennis van en inzicht in de inhoud van de cursus of naar de deelopdrachten.
Men is pas geslaagd voor het schriftelijk examen indien men geslaagd is voor zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve luik.
 

Deelopdrachten

De deelopdrachten worden ingediend in de loop van het semester, buiten de examenperiode. Elke opdracht wordt aansluitend bij de geziene leerstof geïntroduceerd. Hierna bereiden de studenten een tussentijdse versie van de opdracht voor. Nadat de tussentijdse versies van de studenten werden nagelezen, wordt tussentijdse feedback voorzien. Deze tussentijdse feedback omvat een collectieve feedback en een facultatief spreekuur. Vervolgens werken de studenten een definitieve versie uit, waarbij van hen verwacht wordt dat ze rekening houden met de opmerkingen uit de tussentijdse feedback. De definitieve versie wordt verbeterd en gequoteerd.
Actieve deelname aan het werkcollege en de bijhorende opdrachten is een essentiële voorwaarde om te slagen voor het OPO. Het niet indienen van een definitieve versie leidt tot een aanduiding ‘NA’ voor de hele OLA werkcollege en bijgevolg ook voor het gehele OPO (tenzij er, in uitzonderlijke omstandigheden en op basis van objectieve gronden, uitdrukkelijk een andere afspraak is gemaakt met de docenten).

 

Bestraffing spellingsfouten

Spellingsfouten en in het bijzonder dt-fouten op het examen kunnen worden gesanctioneerd.
 

Automatische overdracht van deelpunten naar de tweede zittijd

Voor de studenten die in eerste zittijd niet geslaagd zijn voor het OPO geldt het volgende inzake de overdracht naar de tweede zittijd.

 • De punten voor het schriftelijk examen worden enkel automatisch overgedragen indien zij geslaagd zijn voor dit onderdeel (d.w.z. ten minste 7/14 hebben behaald voor het schriftelijk examen).
 • De punten voor het werkcollege worden altijd automatisch overgedragen (ongeacht of zij al dan niet geslaagd zijn voor het werkcollege).

 

Automatische overdracht van deelpunten naar een volgend academiejaar 

Voor de studenten die op het einde van het academiejaar niet geslaagd zijn voor het OPO geldt het volgende  inzake de overdracht naar een  volgend academiejaar.

 • De punten voor het schriftelijk examen worden enkel automatisch overgedragen indien zij geslaagd zijn voor dit onderdeel (d.w.z. ten minste 7/14 hebben behaald voor het schriftelijk examen).
 • De punten voor het werkcollege worden enkel automatisch overgedragen indien zij geslaagd zijn voor dit onderdeel (d.w.z. ten minste 3/6 hebben behaald voor het werkcollege).

 

Mogelijkheid tot afzien van de overdrachten van schriftelijk examen en/of werkcollege

Studenten die willen afzien van de mogelijkheid tot automatische overdracht en het werkcollege en/of het schriftelijk examen bijgevolg opnieuw willen afleggen, dienen dit tijdig (zie Toledo voor de exacte deadline) per e-mail aan de betrokken assistent te melden.
 

Niet-automatische overdracht van geslaagde deelpunten naar een later academiejaar

Voor studenten die langer dan een academiejaar geleden geslaagd zijn voor het werkcollege, en/of het schriftelijk examen is overdracht van de deelpunten slechts mogelijk indien zij maximum drie jaar geleden geslaagd zijn voor deze onderdelen. Indien zij een overdracht van de deelpunten wensen, dienen zij tijdig (zie Toledo voor de exacte deadline) een e-mail te sturen naar de betrokken assistent met de melding in welk academiejaar ze het OPO hebben afgelegd. Een mogelijke overdracht wordt dan individueel bekeken.

Voor de studenten die pas in tweede zittijd hun werkcollege willen afleggen en voor de studenten die willen afzien van de mogelijkheid tot automatische overdracht van de behaalde deelpunten voor het werkcollege bestaat in de tweede zittijd enkel de mogelijkheid om een nieuwe individuele vervangopdracht in te dienen.