Kwantitatieve beleidsmethoden (TEW) (B-KUL-D0T23A)

6 studiepunten Nederlands 46 uren Tweede semesterTweede semester
POC Bachelors FEB @ Leuven en Kortrijk

Een overzicht geven van de toepassingen van statistische methoden en van de technieken van het operationeel onderzoek in het bedrijfsleven.

Studenten moeten optimaliseringsproblemen kunnen herkennen, modelleren en oplossen. In het bijzonder ontwikkelen we een goed begrip van Beslissen onder onzekerheid: (waaronder speltheorie, cooperatief en niet-cooperatief), Dynamische programmering, zowel deterministisch als stochastisch, Markov-ketens, inclusief evenwichtsverdelingen van ergodische ketens, en Wachtrijtheorie, (formule van Little, Kendall's notatie, analyse van verschillende wachtlijnsituaties).

Verder moeten de studenten een goede kennis hebben van statistiek.
Een cursus vergelijkbaar met de cursus bedrijfsstatistiek moet gevolgd zijn. Verder moeten de studenten goed vertrouwd zijn met algebra, en in het bijzonder matrixrekenen.

Volgtijdelijkheid
De student heeft volgende opleidingsonderdelen (of equivalenten)
* met succes afgerond: /
* afgerond: D0T11A Inleiding tot operationeel onderzoek en D0T17A Bedrijfsstatistiek
* minstens gelijktijdig opgenomen: /
 
 
Verdere toelichting
Basiskennis van statistiek, optimalisering en lineaire programmering.

Onderwijsleeractiviteiten

3 sp. Econometrie voor bedrijfseconomen (B-KUL-D0T23a)

3 studiepuntenNederlandsWerkvorm: College24 urenTweede semesterTweede semester
POC Bachelors FEB @ Leuven en Kortrijk

* Soorten Economische Data
* Korte herhaling Statistiek en Kanstheorie
* Enkelvoudige Lineaire regressie: model en schatter
* Enkelvoudige Lineaire regressie: inferentie
* Meervoudige Lineaire regressie: model en schatter
* Meervoudige Lineaire regressie: inferentie
* Modelspecificatie: interacties, elastciteit, niet-lineariteit, dummy variabelen, ...
* Introductie tot Panel data regressie
* Regressie met een binaire te verklaren variabele

 

Gebruikt studiemateriaal
Stock and Watson,  Introduction to Econometrics,  3th Edition, Pearson.

TOLEDO
Bij deze onderwijsleeractiviteit wordt gebruik gemaakt van TOLEDO.

De leerstof wordt toegelicht en uitgelegd in de hoorcolleges. Er zijn echter ook een aantal werksessies in de computerklas voorzien.

3 sp. Optimaliseren (B-KUL-D0T95a)

3 studiepuntenNederlandsWerkvorm: College22 urenTweede semesterTweede semester
POC Bachelors FEB @ Leuven en Kortrijk

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Beslissen onder onzekerheid: min-max regret en speltheorie (cooperatief en niet-cooperatief), inclusief verschillende oplossingsconcepten

Dynamische programmering, zowel deterministisch als stochastisch

Markov-ketens, inclusief evenwichtsverdelingen van ergodische ketens

Wachtlijntheorie, formule van Little, Kendall's notatie, analyse van verschillende wachtlijnsituaties

Handboek:  Winston, W.L. (2004).  Operations Research.  Applications and Algorithms.  Thomson Brooks/Cole.

Evaluatieactiviteiten

Evaluatie : Kwantitatieve beleidsmethoden (TEW) (B-KUL-D2T23a)

Type : Examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Schriftelijk
Vraagvormen : Open vragen
Leermateriaal : Naslagwerk

Bepaling resultaat
* Het resultaat  wordt berekend en uitgedrukt met een geheel
getal op 20. 
* Het deel econometrie telt mee voor 10/20 punten. Het deel operationeel onderzoek ook voor 10/20 punten. 

 
Evaluatie derde examenperiode
* De student heeft per academiejaar tweemaal de kans deel te nemen aan het examen: een eerste keer in de eerste of tweede examenperiode, overeenkomstig het semester waarin het opleidingsonderdeel staat geprogrammeerd, en een tweede keer in de derde examenperiode. 

* De evaluatiekenmerken van de derde examenperiode zijn identiek aan deze van de eerste/tweede examenperiode.