Juridische informatica (B-KUL-C01C5A)

6 studiepuntenNederlands52 urenEerste semesterEerste semester
POC Rechten

Leerdoelen

Dit vak wil de studenten vertrouwd maken met de mogelijkheden, maar ook met de risico’s, mogelijke maatschappelijke nadelen en juridische problemen rond informatie en communicatietechnologie (ICT). Tevens wordt stil gestaan bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van het recht en van andere modaliteiten van gedragsbeïnvloeding om die risico’s en nadelen te vermijden, te verminderen of te compenseren. 

De student wordt voorbereid om te functioneren als jurist in de huidige gedigitaliseerde informatiemaatschappij en zal een kritische en multidisciplinair gefundeerde kijk ontwikkelen op zowel de positieve als de negatieve mogelijkheden van ICT. Deze cursus zal de studenten bovendien op weg helpen bij  het opnieuw doordenken van gevestigde juridische concepten die door allerlei technologische evoluties hun waarde of inhoud (lijken te) hebben verloren.


Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot volgende leerresultaten en kerndoelen:

De student heeft inzicht in de wisselwerking tussen de Belgische, Europese en internationale rechtsorde.

De student
 kan de nationale regels uit het vakdomein situeren in hun Europese en internationale context

De student bezit een algemene basisvorming over de mens in de samenleving en heeft een basisinzicht in de historische en actuele socio-economische en politieke factoren die het recht beïnvloeden en de samenleving mee vormgeven. De student kan omgaan met het dynamische karakter van het recht en kan het recht in zijn maatschappelijke en historische context situeren.

De student
•  heeft een inzicht in de ontwikkelingen die het vakdomein heeft doorgemaakt in historisch perspectief
•  heeft inzicht in de historische, economische en/of maatschappelijke achtergrond van de kernregels uit het eigen vakdomein en kan omgaan met de dynamische ontwikkeling van het recht

De student hanteert een systematische methode bij het oplossen van juridische casussen. Hij is in staat om zelfstandig een synthese en analyse te maken van de juridisch relevante feiten en de noodzakelijke rechtsregels in verband te brengen met deze feiten. Hij hanteert hierbij een logische en juridisch verantwoorde argumentatie.

  selecteert juridisch relevante feiten uit een empirisch feitencomplex
  formuleert mogelijke rechtsvragen uit een empirisch feitencomplex
  identificeert rechtsregels en rechtsproblemen uit concrete casussen

De student kan eenvoudig zakelijk communiceren in het Nederlands, Frans en/of Engels en kan hierbij de correcte juridische en andere vakdomein-gerelateerde terminologie hanteren.

De student
•  begrijpt de basisterminologie van de kernwoorden uit het vakdomein in het Frans en/of Engels

Er zijn geen specifieke beginvoorwaarden en er is geen technische of technologische voorkennis vereist.

Onderwijsleeractiviteiten

6 sp. Juridische informatica (B-KUL-C01C5a)

6 studiepuntenNederlandsWerkvorm: College52 urenEerste semesterEerste semester
POC Rechten

Het vak schetst de belangrijkste ontwikkelingen en fenomenen in de recente ICT en plaatst deze in een breder historisch en reguleringstheoretisch kader. Er wordt ingegaan op enkele klassieke problematieken rond ICT en  het daarbij relevante recht, zoals  privacy- en  intellectuele eigendomsrechten. Ook wordt uitvoerig stilgestaan bij enkele ontwikkelingen die grote uitdagingen voor het recht behelzen: mobiele toepassingen, profilering en big data, democratisering van de publiciteit, cognitieve en emotionele 'verbetering' van de mens, robotica, toepassingen van  convergerende technologie. Hierbij wordt niet alleen het relevante recht behandeld, maar wordt ook ingegaan op vragen waarop het recht voorlopig nog geen duidelijk antwoord lijkt te hebben. 

Uitgebreide slides en openbaar toegankelijke bronnen beschikbaar via Toledo.

De onderwijsmethoden voor dit vak  zijn zelfstudie, frontaal doceren, onderwijsleergesprek en praktische oefeningen.

Voor elke onderdeel kan de student zelf het aangeboden leermateriaal (via Toledo) verwerken en - bij sommige onderdelen  – oefeningen oplossen. Bij sommige onderdelen wordt extra, vrijwillig, leermateriaal aangereikt dat de student een breder beeld of dieper inzicht kan verschaffen van specifieke deelonderwerpen waarop in de cursus om praktische of didactische redenen niet zo diep kan worden ingegaan. 

De college-uren zijn vooral bedoeld voor verheldering en verklaring van de grote thematische lijnen en het oplossen van oefeningen en voor vraag- en antwoordsessies. Voor de communicatie tussen studenten en docenten wordt in eerste instantie Toledo gebruikt.  

Evaluatieactiviteiten

Evaluatie: Juridische informatica (B-KUL-C21C5a)

Type : Examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Schriftelijk
Vraagvormen : Open vragen
Leermateriaal : Wetboek/codex

Het examen verloopt schriftelijk. Het omvat 6 tot 8 vragen. Maximale tijd voor beantwoording bedraagt 2 uren. Het gaat om een gesloten boek examen. Alleen niet geannoteerde wetboeken, codices,  wettenbundels zijn toegestaan - evenwel zonder verdere inhoudelijke aantekeningen in het boek of op los papier toegevoegd aan het boek of de bundel. Uitzondering hierop vormen met de hand bijgeschreven kruisreferenties en inhoudelijke indicaties als arceringen, onderlijningen en kleuringen.  Elektronische hulpmiddelen zijn niet toegestaan, tenzij met bijzondere schriftelijke toestemming door de examencommissie voor studenten met beperkingen.