Getuigschrift eerstelijnspsychologische zorg (Leuven e.a.)

  In de twee-jarige permanente vorming in de eerstelijnspsychologische zorg worden masters in de Psychologie en Pedagogische Wetenschappen opgeleid tot het verstrekken van eerstelijnspsychologische zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende psychologische problemen.

 

Wat houdt het Getuigschrift eerstelijnspsychologische zorg in ?

DOWNLOAD DE BROCHURE


Eerstelijnspsychologische zorg (ELP) is gericht op het aanbieden van kortdurende, toegankelijke en probleemoplossingsgerichte psychologische zorg aan patiënten met psychologische vragen en problemen. Het accent ligt op het verhogen van de autonomie en de zelfredzaamheid van de patiënt in de context waarin hij of zij leeft. Deze zorg wordt verstrekt aan kinderen, adolescenten, volwassenen of ouderen met milde tot matige psychische klachten en meer specifiek aan kwetsbare groepen die op korte termijn psychologische hulp willen. ELP kan vanuit een mono- of multidisciplinaire context bijdragen aan het vroegtijdig opsporen en behandelen van psychologische problemen. Deze aanpak kan leiden tot een meer efficiënt aanbod van psychologische hulp in de gezondheidszorg


Doel van de opleiding


In de permanente vorming (PVG) ELP worden de deelnemers opgeleid in het hanteren van een generalistisch eerstelijnspsychologisch denkkader. Binnen deze opleiding wordt het KOP-model bij volwassenen en het PrOP-model bij kinderen en jongeren als ELP-denkkader gehanteerd (Rijnders, Heene, Debruyne & Haeck, 2010, 2015). Op basis van dit denkkader leren de cursisten op systematische wijze psychologische problemen analyseren en behandelmethoden en technieken aanwenden om effectieve kortdurende psychologische hulp te bieden. Er wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderbouwde assessment- en behandelmethoden met ruime aandacht voor evaluatie van de behandeleffecten en kwaliteitsbewaking. Ook meer specifieke werkwijzen voor verschillende patiëntengroepen met uiteenlopende problemen komen aan bod.
Deze opleiding bereidt voor op het zelfstandig aanbieden van deze eerstelijnspsychologische zorg, eventueel in samenwerking met andere zorgverstrekkers.

Opleiding georganiseerd door

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven

in samenwerking met


LUCAS, Centrum voor consultancy en zorgonderzoek van de KULeuven
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Ugent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel vormingsinstituten de KOPpeling en the Human Link Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)

Opbouw

De opleiding bestaat uit workshops, supervisie, seminariewerk, persoonlijke ontwikkeling en coaching bij casusconceptualisatie. In al deze onderdelen wordt praktijk- en competentiegericht gewerkt.
Het eerste jaar wordt gestart met een theoretische en praktische opleiding in de principes van ELP-assessment en –interventies, het ELP-proces en de niet-specifieke vaardigheden van een ELP-hulpverleningsrelatie.
In het tweede jaar wordt ingegaan op meer specifieke ELP-methoden en -technieken in de aanpak van diverse problematieken bij onderscheiden doelgroepen. Ook de samenwerking met andere zorgverstrekkers komt aan bod.

Detail van het programma

 

Troeven

De opleiding wordt georganiseerd vanuit een samenwerkingsverband tussen universiteiten en praktijkcentra met ruime expertise in het domein, en met ondersteuning van de beroepsvereniging en een onderzoekscentrum. Hierdoor kunnen de krachten op vlak van wetenschappelijke onderbouwing, praktische toepassingen en integratie in het beroepsveld maximaal gebundeld worden.

De opleiding wordt verstrekt door een team van experten in het domein. De deelnemers krijgen naast de vormingsonderdelen in groep persoonlijke coaching en begeleiding in hun individueel opleidingsproces. In alle onderdelen wordt praktijk- en competentiegericht gewerkt.


Duur van de opleiding


De opleiding is gespreid over twee academiejaren, van september 2016 tot juli 2018.
De opleidingsactiviteiten gaan door op maandagen, van 9u30 tot 16u30


Locatie

Leuven

Inschrijvingsprocedure


Indien u meer informatie over deze opleiding wenst of u zich kandidaat wil stellen, kan u de website consulteren (https://ppw.kuleuven.be/home/permanente-vorming) en/of contact opnemen met admin@thehumanlink.be. Tot 22 juni 2016 kan u zich kandidaat stellen. Daarna volgen de selectiegesprekken zodat een definitieve groep kan samengesteld worden in juli. Kandidaten die toegelaten worden tot de opleiding krijgen dan de nodige informatie om zich aan de KU Leuven in te schrijven.


De opleiding is gericht op masters in de psychologie en masters in de pedagogische wetenschappen die een bijzonder interesse hebben in de eerstelijnspsychologische zorg.

Na het voltooien van de opleiding is de cursist in staat om:
-  de opgedane ELP-kennis toe te passen.
-  specifieke ELP-assessment uit te voeren en te oordelen of deze vorm van psychologische zorg geïndiceerd wordt voor de behandeling.
-  vaardigheden en attitudes aan te tonen die nodig zijn om eerstelijnspsychologische zorg te verlenen aan personen van diverse leeftijden met verschillende psychische problemen.
-  ELP-zorg te verlenen in een multidisciplinaire context.
-  de eigen ELP-zorgverlening kritisch te evalueren en te reflecteren met het oog op continue verbetering van de kwaliteit van de zorg.

De opleiding in de ELP bereidt voor op tewerkstelling als eerstelijnspsychologische zorgverlener in multidisciplinaire zorgcentra, huisartsen(groeps)praktijken, zelfstandige praktijken van psychologen of orthopedagogen, scholen, CLB’s, CAW’s en andere diensten waar eerstelijnspsychologische zorg van nut kan zijn.

Academisch verantwoordelijke: Prof. Dr. N. Van Broeck

Contactpersonen voor de opleiding:
Drs Tine Daeseleire
E-mail: Admin@Thehumanlink.be

Tine Breban
E-mail: tine.breban1@kuleuven.be

 

Nuttige links

http://www.vvkp.be/permanente-vorming-eerstelijnspsychologieVVKP
https://ppw.kuleuven.be/home/permanente-vorming