Postgraduaat in de psychodynamische kinderpsychotherapie (nieuw programma vanaf 2014-2015) (Leuven)

Deze vierjarige specialisatie biedt een grondige theoretische als praktische vorming vanuit het actuele psychodynamisch en ontwikkelingsgericht denkkader. De opleiding gaat in op kinderpsychotherapie en ouderbegeleiding, korte gerichte en langerdurende interventies, de dialoog met (biologische) psychiatrie en culturele diversiteit.

Wat houdt het Postgraduaat in de psychodynamische kinderpsychotherapie in?

 

DOWNLOAD DE BROCHURE 

 

In een maatschappelijke context waarin het aantal aanmeldingen van kinderen sterk toeneemt en de hulpvragen rondom kinderen steeds complexer worden, is het noodzakelijk dat goed opgeleide kindertherapeuten met zorg en professionaliteit deze hulpverlening weten op te nemen.

Deze vierjarige specialisatie-opleiding biedt vanuit het actuele psychodynamisch en ontwikkelingsgericht denkkader een waaier aan inzichten en methodieken aan, die de kinderpsychotherapeut in de praktijk toelaten een antwoord te bieden op diverse facetten van een aangemelde problematiek. Dit betekent dat in de opleiding zowel kinderpsychotherapie als ouderbegeleiding aan bod komen, korte gerichte en langerdurende interventies geleerd worden, de dialoog met (biologische) psychiatrie aangegaan wordt en culturele diversiteit aan bod komt. Het werken met een grote verscheidenheid aan (gezins)contexten waarin kinderen opgroeien, krijgt eveneens de nodige aandacht, net zoals het aanbieden van spel- en gesprekstherapie, afgestemd op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind. De opleiding omvat zowel de theoretische studie van concepten uit de therapieliteratuur, overzichten van empirisch onderzoek als seminaries waarin klinisch materiaal besproken wordt.

De beide eerste opleidingsjaren hebben betrekking op ontwikkelingskaders en therapeutische vaardigheden, de beide laatste jaren op specifieke klinische beelden, belangrijke psychoanalytische auteurs en bijzondere klinische vraagstukken.

 

Opleiding georganiseerd door

Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen

 

 Troeven

De opleiding is sterk afgestemd op de brede en wisselende praktijk waarin klinisch kinderpsychologen terecht komen. Door de combinatie van theoretische seminaries, onderzoeksoverzichten en praktijkbesprekingen van klinisch materiaal uit diagnostisch onderzoek of kindertherapie, heeft de deelnemer een goede greep op wat hem tegemoet komt in de klinische setting.

 

Duur van de opleiding

De opleiding loopt over vier jaren. Ze vergt een beschikbaarheid van ongeveer anderhalve dag per week, opleidings- en voorbereidingsuren en supervisies inbegrepen. Hiernaast is een minimale praktijkervaring van één dag per week vereist.
In het eerste en het tweede jaar staan achttien opleidingsdagen gepland, telkens op donderdag, van de vroege namiddag tot de avond. Gedurende het derde en het vierde jaar staan er zestien opleidingsdagen op het programma, telkens op dinsdag, van de voormiddag tot de late namiddag. Praktijk en supervisie lopen tijdens deze vier jaar door. De seminaries van deze vier jaren gaan door van eind september tot eind mei. De volgende opleidingsgroep start eind september
2016.

 

Inschrijvingsgeld

2200 euro per jaar

Studenten die reeds met de opleiding gestart zijn voor 2016-2017  betalen 1800 euro per academiejaar jaar gedurende de rest van de opleiding.  Nieuwe inschrijvingen (vanaf 2016-2017) betalen 2200 euro per academiejaar.

 

Inschrijvingsprocedure

 De opleiding start vanaf het academiejaar 2014-2015 elk jaar. Een eerste brief waarin men zijn kandidatuur motiveert en een CV meestuurt, dienen toe te komen bij Patrick Meurs, voor 10 april.

Omwille van het beperkt aantal plaatsen, heeft er een selectie plaats. In de loop van de maanden mei-juni vindt een kennismakingsgesprek plaats, waarin wordt stilgestaan bij de motivatie van de kandidaat, diens klinische en therapeutische ervaring, theoretische bagage en praktijkmogelijkheden.
Begin juli wordt aan de kandidaten meegedeeld of zij al dan niet toegelaten worden tot de opleiding, en of eventueel aan bijkomende vereisten moet voldaan worden inzake stage of praktijkervaring, supervisie of korte vormingsprogramma's (bijvoorbeeld, rond belevingsgerichte diagnostiek).

 

 

In deze opleiding wordt verwacht dat de kandidaat-deelnemer aan het begin de verdiepende kennis (op niveau van de masteropleiding) over normale en afwijkende ontwikkeling en over hulpverlening (counseling en psychotherapie) reeds heeft gehad of dat hij/zij deze verwerft/bijwerkt in de eerste maanden van de opleiding. Daartoe behoort ook het voldoende ervaring hebben met therapie- en ontwikkelingsgerichte psychodiagnostiek, alsook met het praktisch oefenen van basisvaardigheden en elementaire klinische vaardigheden.
Bovendien wordt voor toelating tot de opleiding het met succes afronden van een stage van zes maanden in een klinische setting vereist, gesuperviseerd door een in de opleiding erkend stagemeester.
Daarnaast is tijdens de opleiding voldoende praktijk in de kinderpsychotherapie noodzakelijk. Ervaring in de klinische praktijk met kinderen en jongeren strekt tot de aanbeveling.
Na deze postgraduaatopleiding in de psychodynamische kinderpsychotherapie kunnen de deelnemers interventies opzetten die specifiek in verschillende settings van de kinder- en jeugdhulpverlening voorkomen. Daarbij heeft de kandidaat leren werken met verschillende leeftijdsgroepen en problematieken. Hij weet deze interventies in een team van hulpverleners te presenteren en de dialoog aan te gaan met andere therapeutische modellen en zich te situeren ten aanzien van medicamenteuze behandeling bij bepaalde problemen.
Aansluitend bij de opleiding wordt in werkgroepen permanente verdere vorming aangeboden, deels in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT), deels in samenwerking met RINO-Vlaanderen.

Academisch verantwoordelijken:
Naam: Prof. dr. Nicole Vliegen en Prof. dr. Patrick Meurs

Contactpersoon voor de opleiding:
Naam: prof. dr. Patrick Meurs
Telefoon: +32 16 326042
E-mail: patrick.meurs@ppw.kuleuven.be
De opleiding is sterk afgestemd op de brede en wisselende praktijk waarin klinisch kinderpsychologen terecht komen. Door de combinatie van theoretische seminaries, onderzoeksoverzichten en praktijkbesprekingen van klinisch materiaal uit diagnostisch onderzoek of kindertherapie, heeft de deelnemer een goede greep op wat hem tegemoet komt in de klinische setting.