Getuigschrift aanvullende vorming voor preventieadviseurs - Specialisatiemodule niveau 1: Psychosociale aspecten van het werk en van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (Leuven)

De preventieadviseur psychosociale aspecten adviseert en ondersteunt ondernemingen bij de uitbouw en implementatie van haar preventiebeleid psychosociale aspecten.

Wat houdt het Getuigschrift preventieadviseurs, psychosociale aspecten van het werk in ?

DOWNLOAD DE BROCHURE

 

De laatste jaren zijn thema’s als langer aan het werk blijven, werkbaar werk, pesten en agressie op het werk, (te) hoge werkdruk, burn-out en bore-out brandend actueel. Alle ondernemingen en organisaties worden vandaag geconfronteerd met grote uitdagingen die betrekking hebben op het psychosociaal welzijn van hun werknemers. Een cruciale rol om ondernemingen in hun beleid rond dergelijke thema’s te adviseren en te ondersteunen is weggelegd voor de preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA).

Deze opleiding is specifiek gericht op het aanreiken van de kennis en de vaardigheden nodig voor het uitoefenen van de functie van preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA).

De opleiding omvat 5 opleidingsonderdelen:

1.       De psychosociale werking van de PAPA

Wetgevend kader en de implicaties voor de rol van de PAPA, rol en positie van de PAPA binnen een organisatie, arbeidsrecht en aansprakelijkheid van de PAPA, contacting en contracting met de werkgever, rol van de vakbond en overlegorganen in organisaties, samenwerking tussen de preventieadviseur, vakbond, interne preventieadviseur en HR, psychische aandoeningen op de werkvloer: rol van de preventieadviseur?, Psychosociale risico’s van de PAPA aan de hand van waarderend onderzoek, intervisie

2.       Werkstress en Welzijn: Psychosociale risico's: Antecedenten en gevolgen

Algemeen kader – Introductie van theorieën over werkkenmerken (oorzaken), welzijn en stress als gevolg van werkkenmerken, schets van vaststellingen inzake stress en welzijn en de evolutie ervan, de invloed van persoonlijkheid op psychosociale risico’s (‘personal resources’), coping met werkstress, absenteïsme, presenteïsme en re-integratie, work-life balance, geslachts- en leeftijdsverschillen en retentiebeleid, werkstress en ongevallen op het werk (case)

3.       Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag op het werk (OGGW)

Fenomenologie, model van Daniel Faulx (klachtenanalyse), toepassing van informele psychosociale interventie: opvang klager en aangeklaagde – pendelbemiddeling, toepassing van informele interventie: het bemiddelingstraject, begeleiding van teams in problemen, E-mediation, conflictbeleid uitwerken in organisaties, verbale en fysieke agressie door externen, intervisie

4.       Organisatie

Fundamenten van de organisatie, het wat en hoe van leiderschap, basics van conflict en onderhandelen, strategisch welzijnsbeleid, omgaan en organiseren van verandering, organisatie in de werkplaats, capita selecta: diversiteit binnen een organisatie

5.       Opsporen, analyseren en evalueren van psychosociale risico’s

Evidence-based aan de slag, de risicobeheersingscyclus, kwalitatieve risico-analyse, kwantitatieve risico-analyse, interventies: wat na de analyse?, van meten tot acties: een praktijkcase, intervisie implementatietraject

 

Url van de opleiding

Hier kan u meer info vinden over deze opleiding.

Deze opleiding maakt deel uit van een pakket van zes opleidingen voor preventieadviseurs, te vinden in de faculteiten Industriële Ingenieurswetenschappen, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Geneeskunde en Economie en Bedrijfswetenschappen.

 

Opleiding georganiseerd door

Faculteit Economie en bedrijfswetenschappen, Campus Brussel, Stormstraat 2, 1000 Brussel

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Tiensestraat 102, 3000 Leuven

 

in samenwerking met

Odisee Hogeschool, Warmoesberg 26, 1000 Brussel

ISW Eupora, Diestsesteenweg 52 bus 0201, 3010 Kessel-Lo

 

Opbouw

De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd. Vooraleer u kan starten met de specialisatiemodule niveau 1 – psychosociale aspecten dient u de multidisciplinaire basisvorming te hebben gevolgd. In deze basisvorming (120 uur) maakt u kennis met de verschillende welzijnsdomeinen waarvoor een interne preventieadviseur binnen zijn/haar onderneming advies verleent aan de werkgever: veiligheid op het werk, bescherming van de gezondheid van de werknemer, psychosociale aspecten van het werk, ergonomie, arbeidshygiëne en de verfraaiing van de werkplaatsen.

U kan deze opleiding volgen in dagonderwijs of in blended learning. Meer info over deze opleiding vindt u hier.

 

Troeven

Deze opleiding is uniek in Vlaanderen en richt zich specifiek tot diegene die zich binnen hun eigen organisatie of binnen een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) willen specialiseren tot preventieadviseur psychosociale aspecten.

Elk van de aangeboden thema’s wordt steeds gedoceerd door een expert binnen Vlaanderen wat betreft dit domein. Binnen de opleiding besteden we ook expliciet aandacht aan de transfer van de aangereikte kennis en vaardigheden naar de werkpraktijk d.m.v. intervisie. Op deze manier bieden we de deelnemers de kans om vragen of problemen die ze ervaren in hun werksituatie te delen en samen naar oplossingen te zoeken.

Na het succesvol beëindigen van deze opleiding kan u binnen een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) aangesteld worden als Deskundige psychosociale aspecten (Zie ook: Toelatingsvoorwaarden).

 

Duur van de opleiding

In totaal omvat de opleiding tenminste 280 uren vorming. Ze gaat van start in september 2016 of september 2017. De lessen worden wekelijks georganiseerd op donderdag van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00. De lessen zijn afgelopen in december 2017/2018.

 

Locatie

De opleiding wordt ingericht op de campus in Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel. De campus is optimaal bereikbaar via het openbaar vervoer en bevindt zich op 5 minuten wandelafstand van het Station Brussel-Centraal.

 

Inschrijvingsgeld

€ 4.200 (vrijgesteld van BTW)

Dit omvat deelname aan de opleiding en de examens, koffiepauzes, digitaal cursusmateriaal, toegang tot de bibliotheek op de campus, mogelijkheid tot maaltijden in het studentenrestaurant aan studententarief.

 

Inschrijvingsprocedure

Gelieve online in te schrijven via de website van Odisee Hogeschool

 

 

Deze opleiding richt zich tot diegenen met interesse voor preventie en welzijn van werknemers in bedrijven en organisaties, en in het bijzonder m.b.t. de psychosociale aspecten gerelateerd aan arbeid. U hebt interesse in:

-          factoren die werkstress en het psychosociaal welzijn van werknemers beïnvloeden

-          de manier waarop structuren en veranderingen binnen organisaties en types van leiderschap een impact uitoefenen op het psychosociaal welzijn van werknemers

-          psychosociale risico’s opsporen, evalueren en de nodige preventiemaatregelen hiervoor formuleren

-          welke gesprekstechnieken en bemiddelingsmethodes kunnen worden aangewend in geval van conflicten binnen teams of binnen een onderneming en welke de rol van een PAPA hierin kan spelen

Deze opleiding beoogt de vorming van deskundigen preventieadviseur psychosociale aspecten. Het programma van deze opleiding is afgestemd op de wettelijke bepalingen m.b.t. de vorming en scholing van preventieadviseurs zoals bepaald in het KB van 17 mei 2007 en het KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk.

Na het beëindigen van deze opleiding, wordt u binnen uw eigen onderneming aangesteld als interne preventieadviseur psychosociale aspecten. U kan ook via een aanstelling binnen een EDPBW als preventieadviseur psychosociale aspecten optreden en verschillende ondernemingen ondersteunen in het uitbouwen en implementeren van hun preventiebeleid psychosociale aspecten. U kan tenslotte ook als consultant een dergelijke opdracht opnemen.

Academisch verantwoordelijke: Prof. Dr. Elfi Baillien
Academisch verantwoordelijke totale opleidingsaanbod preventieadviseurs: Prof. Dr. Omer Van den Bergh
Contactpersoon voor de opleiding: Mevr. Elisabeth Platteeuw
Telefoon: 09 265 86 18

E-mail: Elisabeth.Platteeuw@odisee.be