Getuigschrift praktijkgerichte sportpsychologie (Leuven)

Opleiding die psychologen voorbereidt op een professionele rol als sportpsycholoog om te kunnen beantwoorden aan de vraag naar mentale begeleiding bij (top)sporters en hun begeleiders.

Wat houdt het Getuigschrift praktijkgerichte sportpsychologie in?

De opleiding Getuigschrift Praktijkgerichte Sportpsychologie is een tweejarig interfacultair programma dat om de twee jaar wordt ingericht.

De opleiding omvat twee luiken:

1) thematische sessies waarbij naast sportpsychologische diagnostiek en interventies ook thema's uit de verschillende domeinen van de psychologie (sociale psychologie, klinische psychologie, motivatiepsychologie, ontwikkelingspsychologie, …) besproken worden. In functie van de samenwerking binnen multidisciplinaire teams wordt de basis aangereikt van inspanningsfysiologie, trainings- en voedingsleer. Prominente collega’s uit andere relevante disciplines worden uitgenodigd om hun visie en/of ervaringen over samenwerking met sportpsychologen te delen. Ten slotte wordt er ingespeeld op actuele thema’s en trends gerelateerd aan het werk als sportpsycholoog.
Deze thematische sessies gaan ongeveer twee keer per maand door, telkens op zaterdag van 9u30 tot 16u30 op de campus van de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen. Het lessenrooster wordt meegedeeld bij het begin van elk semester.
Voor sommige sessies wordt van de cursist verwacht dat hij vooraf zelfstandig basisliteratuur doorneemt. De meeste sessies sluiten af met een verwerkingsopdracht die ingestuurd moet worden. Een paar vakken worden beoordeeld op basis van een examen.

2) een praktijkstage van  300 uur die drie pijlers omvat. 1°) Focus op de begeleiding van topsporters in het combineren van een topsportcarrière en hogere studies. In dit proces moeten er aanknopingspunten gezocht worden met prestatiebevorderende mentale vaardigheden. 2°) Observatiestage bij sportpsychologen die actief zijn binnen het Vlaamse sportlandschap. 3°) Cursisten stellen, in overleg met de verantwoordelijken van de opleiding, tijdens het eerste jaar een stagetraject samen. Dit traject wordt, na goedkeuring, doorlopen tijdens het tweede cursusjaar. Alle pijlers worden door de opleidingsverantwoordelijken gesuperviseerd in samenwerking met sportpsychologen die expertise hebben in verschillende sporttakken, settings (topsportscholen, individuele begeleidingen, teams, ...) en niveaus (van recreant tot Olympiër).

Naast de supervisie op het veld wordt tijdens de zaterdagsessies ook intervisie tussen de cursisten ingepland.

 

Opleiding georganiseerd door
Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen en Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven

 

Voor informatie over de opleiding en kandidaatstelling, nieuwe editie 2018-2020

DOWNLOAD DE BROCHURE

 

Duur van de opleiding
De opleiding wordt gespreid over 2 academiejaren en loopt van het begin van academiejaar 2018-2019 tot het einde van academiejaar 2019-2020.
Een nieuwe editie start om de twee jaar.

Locatie
Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Tervuursevest 101, 3001 Heverlee

Inschrijvingsgeld
4500 euro

Inschrijvingsprocedure
* Geïnteresseerden dienen zowel digitaal als schriftelijk (in drievoud) hun kandidatuur in voor 31 maart 2018 bij de coördinator van de opleiding (zie contactgegevens). De kandidatuur omvat een curriculum vitae, een kopie van relevante diploma’s en een motivatiebrief met toelichting over praktijkervaring als (sport)psycholoog en voorkennis van sportpsychologie.

* Op basis van deze kandidatuur wordt een eerste selectie doorgevoerd. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek over hun relevante ervaring, motivatie en toekomstperspectief.

* Na afloop van de volledige selectieprocedure, worden alle kandidaten op de hoogte gebracht of zij al dan niet worden toegelaten tot de opleiding. Indien toegelaten, bezorgt de kandidaat het definitieve inschrijvingsformulier, volledig ingevuld en ondertekend, aan de programmacoördinator. Op dat moment wordt gevraagd om een voorschot op het inschrijvingsgeld te betalen. Het volledige bedrag moet ten laatste een maand voor de aanvang van de opleiding betaald worden.

 

 

De opleiding richt zich tot psychologen met affiniteit voor prestatiesport en met de ambitie om met wetenschappelijk onderbouwde interventies een meerwaarde te betekenen voor de sporter, hun begeleiders en hun omgeving.

In de sportwereld is er een toenemende erkenning van de impact van de mentale factoren op het prestatieniveau. De opleiding 'Getuigschrift Praktijkgerichte Sportpsychologie' wil inspelen op deze realiteit door psychologen voor te bereiden op een professionele rol als sportpsycholoog.

De sportpsycholoog functioneert als mentale trainer wanneer de typische problemen van de topsport de prestaties van sporters (individuen en thema's) negatief beïnvloeden. Het is dan de taak van de sportpsycholoog om:
- werkpunten te formuleren voor de sporters,
- deze werkpunten theoretisch te kaderen,
- adviezen te geven over de aanpak van deze werkpunten,
- interventies te plannen, uit te voeren en te evalueren,
- daarover te communiceren met andere leden in het multidisciplinaire begeleidingsteam.

Als mentale begeleider beschikt de sportpsycholoog over de nodige, ook sportspecifieke, kennis van de voorwaarden voor optimaal presteren vanuit een psychologisch perspectief. Hij kan (potentiële) cliënten motiveren om eventueel een beroep te doen op een expert (bv. bij eetstoornissen).

Academisch verantwoordelijke:
Naam: prof. Dr. Bert De Cuyper

Contactpersoon:
Naam: drs. Stef Van Puyenbroeck, coördinator van de opleiding
FaBeR, Tervuursevest 101, 3001 Heverlee (tav programmacoördinator)
E-mail: gps@kuleuven.be

 

Nuttige links

-  Vlaamse vereniging voor Sportpsychologie (link)
-  European Federation of Sport Psychology (FEPSAC)(link)
-  European Network of Young Specialists in Sport Psychology (ENYSSP)(link)

KEY INFORMATION

LOCATIE

Leuven + diverse locaties (voor stage)

CONTACTUREN + STUDIEDUUR

100 contacturen + 300 uur stage, 2 jaar

TYPE OPLEIDING

Permanente Vorming met Getuigschrift

INSCHRIJVINGSGELD 2018-2019

4500 euro (voor volledige opleiding)

MEER INFO

BROCHURE

Brochure Getuigschrift praktijkgerichte sportpsychologie