Getuigschrift praktijkgerichte sportpsychologie (Leuven)

Wat houdt het Getuigschrift praktijkgerichte sportpsychologie in?

De opleiding Getuigschrift Praktijkgerichte Sportpsychologie is een tweejarig interfacultair programma dat om de twee jaar wordt ingericht door de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen en de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. De Vlaamse Vereniging voor Sportpsychologie en het BLOSO Expertenplatform Sportpsychologie worden betrokken als klankbord vanuit het werkveld en voor de supervisie van de stage.

De opleiding omvat twee luiken:

1)       een omnibuscursus 'verdieping in de sportpsychologie' waarbij naast sportpsychologische perspectieven en vaardigheden ook relevante thema's uit de verschillende domeinen van de psychologie (psychodiagnostiek, sociale psychologie, klinische psychologie, motivatiepsychologie, leerpsychologie en ontwikkelingspsychologie) besproken worden. In functie van de samenwerking binnen multidisciplinaire teams wordt ook de basis aangereikt van inspanningsfysiologie, trainings- en voedingsleer.

De thematische sessies omvatten 100 contacturen en gaan twee keer per maand door, telkens op zaterdag van 9u30 tot 16u30 in FaBeR (zie lessenrooster).

Voor deze lessen dient op voorhand zelfstandig basisliteratuur doorgenomen te worden. De meeste sessies sluiten af met een verwerkingsopdracht die ingestuurd moet worden. Een paar vakken worden beoordeeld op basis van een examen.

2)       een praktijkstage van minimaal 300 uur bij door de opleiding erkende stagesupervisoren. Binnen deze stage komen alle verschillende aspecten van het praktijkwerk aan bod onder begeleiding van sportpsychologen, geselecteerd op basis van hun ruime praktijkervaring in verschillende sporttakken, settings (topsportscholen, individuele begeleidingen, teams, ...) en niveaus (van recreant tot Olympiër).

Naast de supervisie op het veld zal tijdens de zaterdagsessies ook intervisie tussen de cursisten ingepland worden.

 

Troeven

Deze opleiding kwam tot stand in nauw overleg met de Vlaamse Vereniging voor Sportpsychologie en het Bloso Expertenplatform Sportpsychologie.
Supervisoren worden geselecteerd op basis van hun ruime praktijkervaring in verschillende sporttakken, settings (topsportscholen, individuele begeleidingen, teams, ...) en niveaus (van recreant tot Olympiër).

 

Duur van de opleiding

-          De opleiding wordt gespreid over 2 academiejaren.

-          Begindatum:                1 september 2016 (stage kan vroeger in afspraak met supervisor)

-          Einddatum:                  1 juli 2018

 

Inschrijvingsgeld

4500 euro, te storten na ontvangst van overschrijving of factuur.

Supervisie is voorzien binnen dit bedrag.

Voor deze opleiding kunnen deelnemers gebruik maken van kmo-portefeuille  (www.kmo-portefeuille.be).

 

Inschrijvingsprocedure

 

-          Geïnteresseerden dienen schriftelijk hun kandidatuur in drievoud in voor 18 maart 2016 bij de coördinator van de opleiding (zie contactgegevens). De kandidatuur omvat een curriculum vitae, een kopie van relevante diploma’s en een motivatiebrief met uitgebreide toelichting over praktijkervaring als psycholoog en voorkennis van sportpsychologie.

 

-          Op basis van dit dossier wordt een eerste selectie doorgevoerd. Deze kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek over hun beroepservaring, motivatie en aspecten van professioneel functioneren.

-          Na afloop van de volledige selectieprocedure, worden alle kandidaten schriftelijk op de hoogte gebracht of zij al of niet worden toegelaten tot de volgende ronde.

-          De programmacoördinator stelt aan elke geselecteerde kandidaat een stagesupervisor voor. Van zodra zowel de stagesupervisor als de kandidaat hun akkoord gegeven hebben over de samenwerking, bevestigt de programmacoördinator dat de kandidaat zich definitief kan inschrijven voor de opleiding. Daartoe bezorgt de kandidaat het definitieve inschrijvingsformulier, volledig ingevuld en ondertekend, aan de programmacoördinator. Op dat moment wordt gevraagd om een voorschot op het inschrijvingsgeld te betalen: dit moet volledig betaald worden ten laatste een maand voor aanvang van de opleiding.

 

 

De opleiding richt zich tot psychologen met affiniteit voor prestatiesport en met de ambitie om met wetenschappelijk onderbouwde interventies een meerwaarde te betekenen voor de sporter, zijn begeleiders en zijn omgeving.
In de sportwereld is er een toenemende vraag naar mentale begeleiding van atleten en hun omkadering. De opleiding 'Getuigschrift Praktijkgerichte Sportpsychologie' wil een antwoord bieden op deze vraag door psychologen voor te bereiden op een professionele rol als sportpsycholoog.
De sportpsycholoog functioneert als mentale trainer wanneer de typische problemen van de topsport de prestaties van sporters (individuen en thema's) negatief beïnvloeden. Het is dan de taak van de sportpsycholoog om:
-  werkpunten te formuleren voor de sporters,
-  deze werkpunten theoretisch te kaderen,
-  adviezen te geven over de aanpak van deze werkpunten,
-  interventies te plannen, uit te voeren en te evalueren,
-  daarover te communiceren met andere leden in het multidisciplinaire begeleidingsteam.

Als mentale begeleider beschikt de sportpsycholoog over de nodige, ook sportspecifieke, kennis van de voorwaarden voor optimaal presteren vanuit een psychologisch perspectief. Hij kan (potentiële) klanten motiveren om eventueel een beroep te doen op een expert (bv. bij eetstoornissen).

Academisch verantwoordelijke:
Naam: prof. Dr. Bert De Cuyper

Contactpersoon:
Naam: drs. Jeroen Meganck, coördinator van de opleiding, FaBeR, Tervuursevest 101, 3001 Heverlee
Telefoon: +32 16 32 90 53 (enkel maandag en dinsdag)
E-mail: Jeroen.Meganck@faber.kuleuven.be

 

Nuttige links

-  Vlaamse vereniging voor Sportpsychologie (link)
-  Bloso Expertenplatform Sportpsychologie (link)
-  European Federation of Sport Psychology (FEPSAC)(link)
-  European Network of Young Specialists in Sport Psychology (ENYSSP)(link)