Getuigschrift in de psychologische interventies (Leuven)

 Wat houdt het Getuigschrift in de psychologische interventies in?

Via een stage in PraxisP, het Praktijkcentrum Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, of een andere setting waar psychologische assessment en interventies worden toegepast, doen houders van een diploma van master/licentiaat in de psychologie of pedagogische wetenschappen gedurende één academiejaar (36 weken) ervaring op met betrekking tot wetenschappelijk onderbouwde methoden van psychologische assessment en interventies. Deze assessment en interventies kunnen gesitueerd zijn in het kader van wetenschappelijk onderzoek en/of in het kader van consultaties. De stage gebeurt steeds onder supervisie van een lid van het zelfstandig academisch personeel van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

 

DOWNLOAD DE BROCHURE

 

Url van de opleiding

https://ppw.kuleuven.be/home/permanente-vorming

 

Opbouw

In de opleiding wordt gewerkt vanuit het ‘scientist-practitioner model’, waarbij 3 pijlers centraal staan: (1) Consultatief werk bij kinderen, jongeren, gezinnen of volwassenen, zowel assessment als interventie, (2) Wetenschappelijk onderzoek, (3) Vorming.

In de opleiding wordt het accent vooral gelegd op het leren uitvoeren van wetenschappelijk onderbouwde methoden van psychologische assessment en interventies, onder supervisie van een lid van het zelfstandig academisch personeel. De studenten zullen daarnaast worden ingeschakeld in deelaspecten van lopende wetenschappelijke onderzoeken (bv. het doornemen van relevante literatuur, het verrichten van onderzoeksmetingen en hierover rapporteren, het verzamelen van data, etc.). Tenslotte is er aandacht voor het bijwonen van vormingen (zowel intern als extern). Praktische ondersteuning van interne vormingen behoort ook tot het takenpakket.

 

Troeven

De opleiding is praktijkgericht, met een sterke focus op evidence-based handelen, in een academische setting. Er is rechtstreekse supervisie door het academisch personeel van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Dit jaar gesuperviseerde praktijk en de opgedane ervaring in de psychologische assessment en interventies vormen een meerwaarde bij sollicitaties, in kandidaatstellingsprocedures voor permanente vormingen in de psychotherapie en in toekomstige aanvragen tot erkenning als gezondheidszorgberoep.

 

Duur van de opleiding

In principe loopt het permanente vormingsjaar gedurende een volledig academiejaar, namelijk voltijds 36 weken (5 dagen per week, zonder vakantiedagen, max. studiebelasting van 1800 uren). Bij uitzondering kan de stage ook deeltijds plaatsvinden (45 weken van 4 dagen, zonder vakantiedagen). In samenspraak kan dit ook avond-of weekenduren omvatten.

Een permanente vormingsstudent heeft recht op vakantie (wordt niet meegerekend binnen de 36 weken). Deze dagen worden opgenomen in overleg met de praktijkbegeleider, coördinator en betrokken ZAP-lid, rekening houdend met de dienstverlening in het centrum.

 

Locatie

De stage vindt plaats in PraxisP en/of in een andere setting waar evidence-based psychologische assessment en interventies worden toegepast.

PraxisP, Praktijkcentrum van de faculteit Psychologie en pedagogische Wetenschappen

Leopold Vanderkelenstraat 32 bus 3764

3000 Leuven

 

Inschrijvingsprocedure 

Zie folder

Nadat de student is toegelaten tot de permanente vorming, moet hij of zij een standaard aanvraagformulier indienen bij de studentenadministratie van de faculteit (Inge Schiepers). Na goedkeuring van het aanvraagformulier door de vice-decaan onderwijs ontvangen de studenten en het betrokken ZAP-lid hiervan een kopij en wordt het origineel exemplaar in het studentendossier opgenomen. Daarna kan de student zich inschrijven bij de centrale studentenadministratie (kan digitaal indien student vorig academiejaar reeds ingeschreven was aan de KU Leuven).

De opleiding richt zich tot afgestudeerde licentiaten/masters in het domein van de klinische, gezondheids(zorg)psychologie, schoolpsychologie of van de orthopedagogiek die gedurende één academiejaar een bijkomende praktische vorming en klinische ervaring willen opdoen onder de vorm van een klinische gesuperviseerde stage in een academische omgeving.

Van kandidaten wordt verwacht dat ze zich kunnen inschakelen in de rol van ‘scientist-practitioner’ en interesse hebben in wetenschappelijk onderbouwde assessment en interventies. Kandidaten moeten ook voldoende zelfstandig kunnen werken en een zekere mate van flexibiliteit aan de dag leggen (vb. overleg op verplaatsing, consultaties of vormingen in avond of weekend, …).

Om toegelaten te worden tot de opleiding moet men aan volgende voorwaarden voldoen:

- Houder zijn van het diploma licentiaat/master of Science in de psychologie, in het domein van de klinische en gezondheids(zorg)psychologie en ten minste 6 maanden klinische stage hebben doorlopen.

- Houder zijn van het diploma licentiaat/master of Science in de psychologie, in het domein van de schoolpsychologie en ten minste 6 maanden klinische stage hebben doorlopen.

- Houder zijn van het diploma licentiaat/master of Science in de pedagogische wetenschappen, in het domein van de orthopedagogiek en ten minste 6 maanden klinische stage hebben doorlopen.

Deze opleiding wil aan afgestudeerde licentiaten/masters in de klinische en gezondheidspsychologie, schoolpsychologie en orthopedagogiek de mogelijkheid bieden om, onder supervisie van een lid van het zelfstandig academisch personeel, een bijkomende praktische vorming in de psychologische assessment en interventies te krijgen in een academische omgeving. In de opleiding wordt gewerkt vanuit het ‘scientist-practitioner model’, waarbij het accent wordt gelegd op het leren uitvoeren van wetenschappelijk onderbouwde methoden van psychologische assessment en interventies. De studenten zullen daarnaast worden ingeschakeld in deelaspecten van lopende wetenschappelijke onderzoeken.

Deze Permanente vorming leidt op tot de zelfstandige uitoefening van het beroep van psycholoog in een instelling voor geestelijke en/of lichamelijke gezondheidszorg, zoals de psychiatrische ziekenhuizen, de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, de algemene ziekenhuizen, de revalidatiecentra, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de medisch pedagogische instituten, e.a. of binnen een vrij gevestigde (groeps)praktijk.

De opleiding is bovendien een goede voorbereiding op permanente vorming in andere specialisaties van de klinische en gezondheids(zorg)psychologie.

 

 

Academisch verantwoordelijke:
Naam: prof. dr. Nady Van Broeck

Telefoon: +32 16 326051

E-mail: nady.vanbroeck@kuleuven.be

 

Contactpersoon voor de opleiding:

Naam: dr. Els Joos (coördinator)
Telefoon: +32 16 373889

E-mail: els.joos@kuleuven.be

 

Naam: Inge Schiepers (Administratief verantwoordelijke studentensecretariaat)

Telefoon: +32 16 377729

E-mail: ppw.permanentevorming@kuleuven.be

 

Nuttige links

www.praxisp.be

In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
  • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
  • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM