Master in de journalistiek (Brussel)

Master of Arts

Tijdens de masteropleiding krijg je een uitgebalanceerde mix van praktijk en wetenschappelijke vorming. In het opleidingsonderdeel mediaopleiding kun je je persoonlijke voorkeur volgen: ofwel kies je voor print- en online journalistiek, ofwel verdiep je je in audiovisuele journalistiek. Bovendien kun je je specialiseren in drie journalistieke thema’s naar keuze.

Wat houdt de masteropleiding in de journalistiek (Brussel) in?

Een scherpe pen, correct taalgebruik en een gedrevenheid om de actualiteit inzichtelijk te maken voor een breed publiek, dat zijn de kenmerken van een goede journalist. Tijdens de masteropleiding, georganiseerd door de faculteiten Sociale Wetenschappen en Letteren, krijg je een uitgebalanceerde mix van praktijk en wetenschappelijke vorming.

In het opleidingsonderdeel mediaopleiding kun je je persoonlijke voorkeur volgen: ofwel kies je voor print- en online journalistiek, ofwel verdiep je je in audiovisuele journalistiek. Bovendien kun je je specialiseren in drie journalistieke thema's naar keuze. Je krijgt les van ervaren beroepsjournalisten en aan het einde van het tweede semester ga je minstens vier weken werken op een redactie naar keuze.

 

Opbouw 

ACADEMISCHE VORMING

Nieuws en nieuwseffecten
Taal en ideologie in de media
Internationale journalistiek
Nieuwe media en mediaconvergentie Onderzoeksmethoden in de journalistiek

PRAKTIJK & STAGE Mediaopleiding basis: print, radio, televisie, online

Mediaopleiding specialisatie:
o    print en online journalistiek
o    audiovisuele journalistiek

Journalistieke berichtgeving:
o    Buitenland
o    Politiek
o    Cultuur
o    Lifestyle
o    Sport
o    Gerecht
o    Woordvoerderschap

Journalistieke regelgeving en ethiek
Nederlandse taalbeheersing: schriftelijk en mondeling
Stage

MASTERPROEF

Troeven

Meertalige en multiculturele Brussel

In de hoofdstad van Europa worden meer dan tweehonderd verschillende talen gesproken. Je studeert journalistiek in het meertalige en multiculturele Brussel. Je campus ligt bovendien midden in het bruisende beslissingscentrum van de Belgische en Europese politiek en zakenwereld.

Optimale leeromgeving
Je komt er in een optimale leeromgeving terecht met docenten die recht uit de praktijk komen én met geavanceerde apparatuur, geschikt voor een journalist van de 21e eeuw. Dankzij de praktijkgerichte aanpak en stage doe je ervaring op en verwerf je heel wat vaardigheden.

Stage: zes weken meedraaien op een redactie
Op het einde van het tweede semester ga je op stage: je werkt dan minstens zes weken op een redactie naar keuze. Zo leer je het reilen en zeilen van een redactie écht grondig kennen. Het levert je waardevolle praktijkervaringen op die je daarna kunt verzilveren op de arbeidsmarkt. Het zou niet de eerste keer zijn dat de werkgever op de stageplaats zo tevreden is dat de student daarna meteen een contract aangeboden krijgt.

 

 

Is deze opleiding iets voor jou?

 

  • Je wil de actualiteit tot in detail uitpluizen.
  • Je hebt een uitgesproken interesse voor cultuur, media en communicatie.
  • Je wil de verschillende facetten van het medialandschap ontdekken.
  • Je bent kritisch van geest en gelooft niet zomaar alles wat je hoort.
  • Je bent een denker én een doener.

 

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden master in de journalistiek (Brussel)

Na het voltooien van de opleiding kan de afgestudeerde master in de journalistiek…

1. In het Nederlands effectieve schriftelijke en mondelinge communicatie met een hoge graad van specificiteit verzorgen in een professionele journalistieke context.

1.1 Correct toepassen van grammatica- en spellingsregels van het Nederlands.

1.2 Beheersen van de standaarduitspraak van het Nederlands.

1.3 Inzicht hebben in de stijldimensies en de basis van de argumentatieleer.

1.4 Analyseren, beoordelen en reviseren van de opbouw, stijl, taal en argumentatiekracht van journalistieke teksten.

1.5 Zich vlot, correct en genuanceerd uitdrukken op mondelinge wijze.

1.6 Zich vlot, correct en genuanceerd uitdrukken op schriftelijke wijze.

1.7 Taalgebruik aanpassen aan doel, doelgroep (doelpubliek), genre en medium.

1.8 Beheersen van een gedifferentieerde Nederlandse woordenschat.

1.9 Beheersen van stemtechnische vaardigheden, minstens op het niveau van een beginnend professioneel gebruiker.


2. Wetenschappelijke inzichten kritisch analyseren, evalueren en integreren in een journalistieke context.

2.1 Modellen, theorieën en onderzoeksresultaten op het domein van media in het algemeen en productieprocessen, effecten en verwerkingsprocessen van nieuws in het bijzonder analyseren, evalueren en integreren.

2.2 De verhouding tussen de individuele journalist, mediabedrijven, communicatietechnologie en de samenleving duiden en kritisch evalueren.

2.3 De relatie tussen actoren, factoren en processen in de internationale journalistiek analyseren, evalueren en integreren.

2.4 De relatie tussen taal en ideologie analyseren, evalueren en integreren.

2.5 Analyseren en evalueren van frames of van de narratieve en persuasieve aspecten van journalistieke teksten.


3. Een brede kennis op meerdere maatschappelijke domeinen inzichtelijk toepassen in een journalistieke context.

3.1 Een brede kennis van meerdere maatschappelijke domeinen (zoals politiek, buitenland, wetenschap, gerecht, cultuur, lifestyle, sport of woordvoerderschap) aanwenden in concrete journalistieke berichtgeving.

3.2 Vertrouwd zijn met het specifieke karakter van deeldomeinen binnen de journalistiek.

3.3 Vertrouwd zijn met het specifieke profiel van de gespecialiseerde journalist.

3.4 Vertrouwd zijn met het specifieke karakter van onderzoeksjournalistiek en het profiel van de onderzoeksjournalist.


4. Specifieke journalistieke vaardigheden inzake nieuwsgaring en -research kritisch gebruiken in een journalistieke context.

4.1 Relevante journalistieke bronnen opsporen, verzamelen en verwerken via traditionele en online informatiebronnen.

4.2 Journalistiek bronnenmateriaal op waarde schatten op verschillende maatschappelijke domeinen.

4.3 Nieuwswaarde van actuele gebeurtenissen inschatten en evalueren.

4.4 Journalistieke interviewtechnieken beheersen.

4.5 Zelfstandig op zoek gaan naar onderwerpen en vernieuwende invalshoeken voor al dan niet nieuwsgedreven journalistieke artikels.


5. Specifieke journalistieke vaardigheden inzake nieuwsverwerking, -productie en -verspreiding kritisch gebruiken in een journalistieke context.

5.1 Kunnen analyseren, structureren en synthetiseren van informatie met het oog op het redigeren van journalistieke output.

5.2 Verschillende journalistieke genres beheersen.

5.3 Mediumspecifieke technische vaardigheden beheersen.

5.4 Mogelijke onderwerpen voor een journalistiek product op een professionele manier samenvatten en presenteren ('pitchen').


6. Zelfstandig en kritisch reflecteren over diverse aspecten van journalistiek.

6.1 Reflecteren en debatteren over de rol van het mediadiscours.

6.2 Reflecteren en debatteren over de rol van journalistiek en de invloed van journalistiek in de maatschappij en vice versa.

6.3 Reflecteren over de impact van de eigen berichtgeving op het publiek en op de betrokkenen bij het onderwerp van de berichtgeving.

6.4 Blijk geven van een verantwoordelijke en (zelf)kritische houding tegenover eigen werk en dat van anderen.


7. Als journalist effectief functioneren zowel in een gesimuleerde als professionele omgeving, zowel zelfstandig als in teamverband, met aandacht voor procesmanagement.

7.1 Zelfstandig het werk organiseren, uitvoeren en evalueren.

7.2 In teamverband het werk organiseren en bij te dragen aan een collectief eindproduct en dit te evalueren.

7.3 Kunnen omgaan met feedback en tijdsdruk.

7.4 Inzicht verwerven in de organisatie, de werkwijze en de functie van een medium.

7.5 Inzicht verwerven in de mediasector en zijn arbeidsmarkt.

7.6 Aantonen van ondernemerschap waaronder het kunnen 'promoten' van eigen journalistiek werk.


8. Deontologische en ethische aspecten van de professionele journalistieke beroepspraktijk onderkennen, de draagwijdte ervan inschatten en in overeenstemming daarmee handelen.

8.1 Het statuut, de rechten en plichten, en de werkomstandigheden van de professionele journalist kennen en evalueren.

8.2 De deontologische code van de journalisten kennen, vertrouwd zijn met ethische aspecten van het vakgebied en deze integreren in het eigen journalistieke werk.

8.3 De basiswetgeving inzake media en journalistiek (mediarecht, auteursrecht) kennen, evalueren en toepassen.


9. In het domein van de journalistiek zelfstandig onderzoek opzetten en uitvoeren op het niveau van een junior onderzoeker en er schriftelijk en mondeling over rapporteren.

9.1 Een onderzoeksvraag formuleren in het domein van journalism studies.

9.2 Kennis van en inzicht hebben in de verschillende onderzoeksmethoden die kunnen worden aangewend voor onderzoek in het domein van journalism studies, en er kritisch over reflecteren.

9.3 Een onderzoeksmethode met de nodige kritische ingesteldheid selecteren en hanteren om een onderzoek op te zetten in het domein van journalism studies.

9.4 Zelfstandig relevante wetenschappelijke bronnen over het eigen vakgebied opsporen, begrijpen en er kritisch over reflecteren.

9.5 Zelfstandig geraadpleegde bronnen verwerken tot een kritische literatuurstudie.

9.6 Op een correcte manier verwijzen naar geraadpleegde wetenschappelijke bronnen.

9.7 Een empirisch onderzoek opzetten en uitvoeren op het niveau van een beginnend onderzoeker.

9.8 Schriftelijk en mondeling in een wetenschappelijke stijl helder rapporteren in het Nederlands over het uitgevoerde onderzoek voor een gespecialiseerd publiek.

9.9 Schriftelijk of mondeling helder communiceren in het Nederlands over het uitgevoerde onderzoek voor een breed publiek.

9.10 Kritisch reflecteren over het onderzoeksproces en de onderzoeksresultaten.

9.11 Inzicht hebben in de waardesystemen waarop wetenschappelijknderzoek gebaseerd is en in overeenstemming daarmee handelen.


10. Nieuwe ontwikkelingen binnen de discipline van de journalistiek actief opvolgen, er kritisch over reflecteren en ze plaatsen in een breed maatschappelijk en intercultureel kader.

10.1 Zelfstandig nieuwe evoluties inzake het journalistieke productieproces opvolgen, kritisch evalueren en in een context plaatsen.

10.2 Zelfstandig nieuwe evoluties inzake nieuwsverspreiding opvolgen, kritisch evalueren en in een context plaatsen.


11. Taal- en cultuurgevoeligheid en respect voor diversiteit integreren in het wetenschappelijk werk, de professionele omgeving en het maatschappelijk debat.

11.1 Aandacht hebben voor diversiteit en gevoeligheid voor niet-discriminatoir taalgebruik.

11.2 Kunnen toepassen van niet-generaliserend en cultuurgevoelig taalgebruik.

Loopbaan

Met je masterdiploma in de journalistiek kun je aan de slag bij zowel de audiovisuele als de geschreven pers. Je academische vorming is daarenboven een uitstekende voorbereiding op leidinggevende taken binnen een redactie. Langere journalistieke opdrachten of reportages met onderzoeksjournalistieke inslag behoren eveneens tot het mogelijke takenpakket van een afgestudeerde journalist. Of word je liever copywriter, redacteur van bedrijfs- of vakbladen of woordvoerder van een bedrijf of organisatie?

 

Begin aan je loopbaan, tijdens je opleiding 

Tijdens je bachelor- en masteropleiding kun je je eigen eindprofiel zelf mee sturen, door de keuze voor een afstudeerrichting, een buitenlandervaring, een stage, een eigen onderneming …

Het Student Career Center geeft je advies en helpt je graag aan praktijkervaring, zoals een studentenjob, vrijwilligerswerk of een vrijwillige studiestage. Daarnaast biedt deze dienst ook hulp bij je zoektocht naar een boeiende job en de voorbereiding op het solliciteren.

 

De opleiding journalistiek in Brussel is erg praktijkgericht: je schrijft persberichten, neemt radioreportages op en monteert nieuwsstukken. Je krijgt daarbij begeleiding van mensen die echt in het vak staan. Verder leer je met deadlines werken en creatief omgaan met de beperkte middelen die je in de journalistiek soms hebt.
(Steven Decraene, oud-student en VRT-journalist)

Faculteit Letteren
Campus Brussel
Warmoesberg 26
1000 BRUSSEL
tel. + 32 2 609 37 16
letteren.brussel@kuleuven.be

Studietrajectbegeleider: Lore Van Praet

Bezoek de website van de opleiding

Bezoek de website van de Faculteit Letteren Campus Brussel. 

Bezoek de website van de campus.

 

Faculteit Sociale Wetenschappen
Parkstraat 45 bus 3600
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 32 30 40

fsw.info@soc.kuleuven.be 
www.soc.kuleuven.be
www.facebook.com/faculteitsocialewetenschappenkuleuven
www.twitter.com/FSW_KULEUVEN

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 Leuven
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

 

 

Rechtstreeks:
Na toelating:
Toelating mits het volgen van een voorbereidings- of schakelprogramma of een verkorte bachelor:
In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
  • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
  • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM

KEY INFORMATION

LOCATIE

Brussel

STUDIEPUNTEN + STUDIEDUUR

60 sp. (1 jaar voltijds)

TYPE OPLEIDING

Master

ACADEMISCHE KALENDER

1e semester: eind september -> eind januari (examens in januari)

2e semester: midden februari -> begin juli (examens in juni)

INFOMOMENTEN

www.kuleuven.be/infomomenten

BROCHURE

Download de brochure
Bestel de brochure

WEBSITE FACULTEIT

Master in de journalistiek – info voor toekomstige studenten