Doctoraatsopleiding in de religiestudie (Leuven)

Deze doctoraatsopleiding is gericht op het verbreden en verdiepen van je kennis op het gebied van het religiewetenschappelijk onderzoek. Je belangrijkste taak bestaat uit het leveren van een persoonlijke bijdrage tot het religiewetenschappelijk onderzoek in de vorm van een proefschrift. Je kunt hierbij rekenen op een professionele begeleiding.

De doctoraatsopleiding omvat een samenhangend geheel van studieactiviteiten. Binnen het programma krijg je de kans om een gedeelte van de doctoraatsopleiding te volgen aan andere binnenlandse of buitenlandse universiteiten en instellingen voor wetenschappelijk onderzoek, en in het bijzonder deze waarmee de faculteit samenwerkingsverbanden heeft opgezet.

De opleiding omvat verplichte en niet-verplichte onderdelen die gericht zijn op een verbreding van de kennis en ervaring door methodologische verdieping, systematische begeleiding, discussie met andere deelnemers aan de opleiding, confrontatie met professoren uit het eigen vakgebied, presentatie van onderzoeksresultaten, internationale contacten, voorbereiden van publicaties, aanvullende vorming door de studie van talen en andere gespecialiseerde colleges, en teamwerk.

Je bent verplicht om een uitgewerkt doctoraatsproject te bezorgen aan het onderzoekssecretariaat, en dit vóór de data vastgelegd op de facultaire kalender van het jaar waarin je wenst toegelaten te worden tot het doctoraatsprogramma.

Tijdens de eerste twee weken van juni/september zullen de leden van het vastbenoemd academisch personeel van de onderzoekseenheden evalueren of de voorgestelde projecten passen in het onderzoeksprofiel van de onderzoekseenheid. De coördinator stuurt de bevindingen van de onderzoekseenheid door naar de facultaire Doctoraatscommissie. De Doctoraatscommissie bekijkt deze bevindingen en beslist of de ingediende doctoraatsprojecten beantwoorden aan de vereisten.

Je beschikt over volgende capaciteiten:

- je bent stevig onderlegd in de religiewetenschappen in het algemeen;
- je bent in staat tot zelfstandig religiewetenschappelijk onderzoek en het doorgeven van de verworven attitudes;
- je bent in staat tot het formuleren van een religiewetenschappelijke vraagstelling en kunt hiervoor een argumentatiemethode ontwikkelen;
- je bent specialist in een bepaald vakgebied (en bent dus grondig vertrouwd met bronnen, problemen en methoden) met het oog op het leveren van een bijdrage aan de religiewetenschappen;
- je hebt kennis van de moderne (eventueel ook antieke) talen die voor het onderzoek nodig zijn;
- je hebt grondig inzicht in de relatie tussen levensbeschouwing, religie en de actuele maatschappelijke en historische context;
- je ben in staat een proefschrift af te werken en bevattelijk te presenteren.

Klik voor de specifieke toelatingsvoorwaarden op de opleiding onder 'Kies je programma'.
Het doctoraatsprogramma biedt je een voorbereiding op een carrière in de academische of professionele wereld.

Faculteit Theologie en Religiewetenschappen
Onderzoekssecretariaat
Sint-Michielsstraat 4 bus 3100
3000 LEUVEN (eerste verdieping, lokaal 01.17)
tel. + 32 16 32 38 73
fax: + 32 16 32 38 58
admissions@theo.kuleuven.be

 

De website voor toekomstige studenten aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen
De website voor doctoraatsstudenten van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

We moedigen je aan om o.a. in het kader van de LLP/Erasmusakkoorden een gedeelte van de doctoraatsopleiding in het buitenland te volgen. Meer informatie hierover: http://theo.kuleuven.be/nl/onderwijs/socrates/
Doctorandi/ae nemen tijdens hun opleiding deel aan door de doctoraatscommissie georganiseerde en voor alle doctorandi/ae verplicht gestelde info- en vormingssessies.