Getuigschrift gedragstherapie bij kinderen en jongeren (Leuven)

Deze opleiding leidt masters in de klinische en gezondheidspsychologie, master in de schoolpsychologie, master in de orthopedagogiek en masters in de geneeskunde in hun opleiding tot psychiater, op in het toepassen van gedragstherapeutische, evidence-based, assessment en interventies bij kinderen en jongeren met psychologische problemen, in de context waarin ze opgroeien.

Wat houdt het Getuigschrift gedragstherapie bij kinderen en jongeren in?

Deze permanente vorming leidt op tot de zelfstandige uitoefening van de gedragstherapie in de assessment en behandeling van psychologische problemen bij kinderen en jongeren in hun leefcontext. De cursist verwerft kennis en vaardigheden in het toepassen van op wetenschappelijke evidentie gebaseerde methoden en technieken van evaluatie en behandeling in de context van een therapeutische relatie van het kind, de jongere en het gezin.

 

Url van de opleiding

http://opleiding-gedragstherapie.be (doorklikken naar ‘kinderen’ en ‘KU Leuven’)

 

Opleiding georganiseerd door

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)

 

in samenwerking met

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (UGent)

 

Opbouw

Deze permanente vorming bestaat uit 4 studiejaren. Het gaat om een intensieve opleiding van 70 studiepunten (20 studiepunten de eerste drie jaar en 10 in het vierde jaar). Er zijn zes opleidingsonderdelen die – in de vorm van een aantal 6u-durende workshops- worden gegeven. De meeste opleidingsonderdelen komen in meerdere studiejaren voor. De opleidingsonderdelen zijn:

  1. Gedragstherapeutisch proces
  2. Leerpsychologie en experimentele psychopathologie
  3. Modellen, methoden en technieken in de gedragstherapie
  4. Supervisie in de gedragstherapie
  5. Seminariewerk
  6. Leertherapie/persoonlijke ontwikkeling

 

Onderstaand schema toont de plaatsing van de opleidingsonderdelen in het geheel van de opleiding. Voor elk onderdeel wordt de minimaal begrootte studie-investering weergegeven (contacturen + ‘verwerkingstijd’).

In het eerste jaar bestaat de opleiding in hoofdzaak uit opleidingsdagen i.v.m. het gedragstherapeutisch proces, theoretische basiskennis en methoden in de gedragstherapie. In het tweede, derde en vierde opleidingsjaar volgt de cursist een combinatie van opleidingsdagen, intensieve supervisie en leertherapie (o.l.v. leertherapeuten) De eerste 3 jaren wordt er daarnaast ook een seminariewerk gemaakt, dat bestaat uit een uitgebreid verslag over een casus.

Troeven

Voor een belangrijk deel van de opleiding (en met name de praktijkonderdelen) wordt een beroep gedaan op externe experten. Naast een kernteam van erkende supervisoren (Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie; VVGT), wordt de opleiding ondersteund door ervaren gedragstherapeuten met bijzondere expertise in de specifieke problematiek van een bepaalde doelgroep. Voor sommige andere onderdelen wordt beroep gedaan op academisch personeel (leden van het ZAP en ABAP) van de betrokken Faculteiten met bijzondere expertise en ervaring in het wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk van de gedragstherapie bij kinderen.

Het programma van de opleiding is erkend door de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT). Wie het getuigschrift Gedragstherapie bij kinderen en jongeren behaalt, kan dan ook een aanvraag voor erkenning als lid van de VVGT indienen. De opleiding voldoet aan de voorwaarden van de in ontwikkeling zijnde wettelijke erkenning van de psychotherapie als bijzondere beroepsactiviteit.

De opleiding voldoet tevens aan de voorwaarden voor the Europsy-S Psychotherapy certificate (Specialisatiegetuigschrift van psycholoog met bijzondere expertise in de psychotherapie) uitgereikt door de EFPA. Dit certificaat zal kunnen aangevraagd worden via de Belgische Federatie van Psychologen van zodra de installatie van de erkenningscommissie gebeurd is.

 

Duur van de opleiding

De opleiding duurt vier jaar deeltijds.

De opleiding wordt jaarlijks georganiseerd, afwisselend aan de KU Leuven en aan de UGent.

De volgende cyclus aan de KU Leuven loopt van oktober 2017 tot juni 2021.

De opleidingsdagen gaan doorgaans door op vrijdag van 9:30u tot 16:30u van eind september/begin oktober tot juni. Daarnaast vinden drie blokken leertherapie/persoonlijke ontwikkeling plaats (van vrijdagmiddag tot zaterdagavond) en zijn er praktijksupervisies in kleine groepjes buiten de opleiding op momenten die worden overeengekomen met de supervisor.

 

Locatie

De opleidingsdagen gaan door in het Psychologisch Instituut (PSI), in het Praktijkcentrum van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (PraxisP) of in een nabijgelegen gebouw van de universiteit. De leertherapie/persoonlijke ontwikkeling heeft plaats in een setting buiten Leuven. De praktijksupervisies vinden plaats op een locatie die wordt overeengekomen met de supervisor.

 

Inschrijvingsgeld

Studenten die reeds met de opleiding gestart zijn voor 2016-2017  betalen 1800 euro per academiejaar jaar gedurende de rest van de opleiding.  Nieuwe inschrijvingen (vanaf 2017-2018) betalen 2200 euro per academiejaar.

 

Inschrijvingsprocedure

Zie website

http://opleiding-gedragstherapie.be (doorklikken naar ‘kinderen’ en ‘KU Leuven’)

 

 

De opleiding richt zich tot masters (zie onder) die actief zijn in de geestelijke gezondheidszorg en die bijzondere bekwaamheid willen verwerven in het toepassen van op wetenschappelijke evidentie gebaseerde modellen, methoden en technieken. Het gaat om professionelen met een mandaat in de klinisch psychologische zorgverleningen (diagnostiek, interventie) aan kinderen en jongeren die lijden aan, het risico lopen op of herstellen van een lichamelijk of geestelijk gezondheidsprobleem.

Minimaal:

·         Diploma licentiaat (driejarig)/master in de psychologie (twee fasen), in het domein van de klinische en gezondheids(zorg)psychologie, ten minste zes maanden klinische stage doorlopen bij kinderen en/of adolescenten en ten minste één jaar relevante praktijkervaring in de klinisch psychologische functie.

·         Diploma licentiaat (driejarig)/master in de psychologie (twee fasen), in het domein van de schoolpsychologie, ten minste zes maanden klinische stage doorlopen en ten minste één jaar relevante klinische praktijkervaring.

·         Diploma licentiaat (driejarig)/master in de pedagogische wetenschappen (twee fasen), in het domein van de orthopedagogiek, ten minste zes maanden klinische stage doorlopen en ten minste één jaar relevante klinische praktijkervaring.

·         Diploma arts/master in de geneeskunde, tevens in opleiding tot kinder- & jeugdpsychiater (vanaf de tweede fase van deze opleiding).

-          De kandidaten worden geacht interesse te hebben in en ervaring te hebben met assessment en behandeling van problemen bij kinderen en jongeren in de context waarin ze leven. Ervaring met gedragstherapeutische technieken is een pluspunt. Ook dient men tijdens de opleiding voldoende gedragstherapeutische praktijk te hebben bij kinderen en jongeren om de opleiding ten volle te benutten.

-          De kandidaten worden geacht de basisvaardigheden van psychologische gespreksvoering met individuen en hun zorgfiguren te kunnen toepassen, alsook over een basiskennis te beschikken inzake psychopathologie.

-          De kandidaten worden geacht kritisch te kunnen reflecteren op de eigen persoon en het handelen als hulpverlener. Omdat een belangrijk deel van de opleiding in kleinere groepen plaatsvindt, moet er een bereidheid bestaan om actief en constructief deel te nemen aan het groepsproces.

-          De kandidaten moeten de Engelse taal ook voldoende machtig zijn. Specialistische seminaries of werkgroepen kunnen in het Engels worden gedoceerd wanneer de docent anderstalig is; de voorbereidende literatuur bestaat ook in belangrijke mate uit Engelstalige publicaties.

-          De opleiding kent een intensief programma met verplichte actieve deelname aan alle opleidingsonderdelen. Hoewel ervaring leert dat de opleiding combineerbaar is met een voltijdse baan, is dit zeker geen vanzelfsprekendheid. Vooraleer over te gaan tot het indienen van de kandidatuur is het goed na te gaan of er daadwerkelijk ruimte is voor dit engagement.

-          De opleiding vergt tevens een zekere mate van flexibiliteit van de student omwille van de verplichte aanwezigheid. Voor supervisie dient men zich mogelijk flexibel op te stellen inzake supervisiemomenten en locatie.

 -          Een openheid voor onderzoeksliteratuur is belangrijk. Van cursisten wordt verwacht dat ze niet enkel therapeutische technieken leren toepassen, maar zich ook actief verdiepen in de wetenschappelijke literatuur aangaande de basale processen van leren en veranderen. 

-  De opleiding heeft de zelfstandige uitoefening van de gedragstherapie als finaliteit. Het doel is deskundigen te vormen die:
o  het gedragstherapeutisch proces kunnen toepassen bij problemen van kinderen en jongeren (met inbegrip van de capaciteit tot het installeren van een therapeutische relatie bij diverse types van kinderen, jongeren en context) in de context waarin ze opgroeien.
o  methoden en technieken beheersen van assessment en behandeling van diverse problemen (of stoornissen) bij kinderen en jongeren, die aangepast zijn aan de problematiek, leeftijd en context van het kind, met als doel de lijdensdruk te verminderen of op te heffen, en dit in verschillende behandeleenheden (individu, groep, gezin, ouders, ...).
o  voldoende inzicht hebben in eigen functioneren (sterktes en valkuilen) als behandelaar

Meer gedetailleerde informatie met betrekking tot doelstellingen op vlak van kennis, vaardigheden en attitude zijn te vinden op de website en in de brochure.

De opleiding heeft de zelfstandige uitoefening van de gedragstherapie als finaliteit. Die uitoefening kan gebeuren in een multidisciplinair kader binnen één van de organisaties van de (geestelijke) gezondheidszorg zoals de psychiatrische ziekenhuizen, de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, de algemene ziekenhuizen, de revalidatiecentra, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de medisch pedagogische instituten, e.a. of binnen een vrij gevestigde (groeps)praktijk.

Naam: prof. dr. Nady Van Broeck

Telefoon: +32 16 32 60 51

E-mail: nady.vanbroeck@kuleuven.be

 

Contactpersoon voor de opleiding:

Naam: dr. Els Joos
Telefoon: +32 16 373889

E-mail: els.joos@kuleuven.

 

Naam: Inge Schiepers (Administratief verantwoordelijke studentensecretariaat)

Telefoon: +32 16 377729

E-mail: ppw.permanentevorming@kuleuven.be

 

 

Nuttige links

 

www.vvgt.be

www.ugent.be/pp/nl/opleidingen/overzicht-permanente-vorming-pev/pev-gedragstherapie-kinderen-en-jongeren (opleiding aan UGent)