Getuigschrift gespecialiseerde opleiding voor vertrouwenspersonen (Kortrijk)

Deze opleiding reikt in 5 cursusdagen wetenschappelijk onderbouwde tools en methodes.de specifieke kennis en vaardigheden aan om de taak van vertrouwenspersoon goed te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt volgens de wettelijke criteria en aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde tools en methodes.

De voorbije twintig jaar en met het perspectief van langer werkbaar werk, hebben fenomenen als stress, burn-out, geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk grotere aandacht gekregen. En dit zowel vanuit wetenschappelijke als politieke hoek. De vrucht daarvan was de stemming van een aantal wetten die het welzijn van werknemers beogen te beschermen. In eerste instantie gaat het hier om de algemene welzijnswet van 4 augustus 1996, met uitvoeringsbesluiten van 1998. Deze wet hecht veel belang aan preventie en draagt de werkgever op om maatregelen te nemen die problemen op deze domeinen kunnen verhelpen of voorkomen.

De meest recente initiatieven op het gebied van regelgeving in deze materie dateren van 2014. Op 28 februari en 28 maart 2014 werd de wet van 4 augustus 1996 aangevuld. Het laatste nieuwe KB hieromtrent is van 10 april 2014. Deze wetgeving heeft het over voorkomen van psychosociale risico's op het werk. Daarin speelt ook de vertrouwenspersoon een belangrijk rol.

Om deze eerstelijnsrol zo goed mogelijk te vervullen, is een degelijke basisopleiding (5-daagse) en jaarlijks intervisiemoment verplicht.

 

 

Download de brochure

 

Url van de opleiding

 

http://puc.kuleuven-kulak.be/opleidingen/info/2691

 

Opleiding georganiseerd door


Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en het Postuniversitair Centrum KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

 

Opbouw

De opleiding bestaat uit 5 modules

 

1. Het wetgevend kader: psychosociale risico's op het werk

Na een uitgebreide kennismakingsronde, staan we stil bij de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de huidige wetgeving, de verschillende stappen om een constructief welzijnsbeleid te realiseren en de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die de wet toewijst aan de verscheidene actoren. Hierbij besteden we ook aandacht aan de relatie tussen de preventieadviseur psychosociale aspecten en de vertrouwenspersoon. Daarnaast word je in deze module vertrouwd gemaakt met de thematiek in al zijn facetten. Waarover gaat het? Welke psychosociale risico's bestaan er? Hoe kan je ze begrijpen? Welke gevolgen hebben ze op individueel, groeps- en organisatieniveau?

2. Psychosociale interventie : gesprekstechnieken en het opvanggesprek

De centrale taak van de vertrouwenspersoon is een goede opvang verzekeren vanuit een neutrale positie. Daarbij zullen we het hebben over het communicatieproces: actief luisteren, constructief feedback geven en ontvangen, verbale en non-verbale communicatie. Vervolgens zullen we het ook hebben over de voorwaarden voor een goed gesprek, het identificeren van de verwachtingen van de verzoeker, een kader scheppen voor het onderhoud. Vanuit een gerichte probleemanalyse focussen we ons tot slot op het herkaderen van de situatie en op het zoeken naar oplossingen. We bespreken de verschillen tussen het verzoek tot een informele en het verzoek tot een formele psychosociale interventie.

3. Psychosociale interventie : het beheersen van probleemsituaties - gesprek met derden

Deze dag staat in het teken van het aanleren van specifieke verbindingsvaardigheden. Zowel het gesprek met een andere partij als het gesprek met de leidinggevende worden onder de loep genomen en ingeoefend. Ook bespreken we kort enkele tips en aandachtspunten.

4. Psychosociale interventie : het beheersen van probleemsituaties - de bemiddeling

Het verwerven van kennis en ontwikkelen van vaardigheden betreffende de verschillende technieken voor psychosociale interventie, met bijzondere aandacht voor technieken voor bemiddelen bij conflicten en ongewenst gedrag op het werk.

5. Persoonlijke ontwikkeling als vertrouwenspersoon

We staan stil bij de eigen leerpunten en voorwaarden om goed te kunnen functioneren als vertrouwenspersoon. Wat is je eigen stijl? Wat zijn je kwaliteiten? Je valkuilen? Hoe ga je om met emoties? Hoe bewaar je de neutraliteit? ...

Duur van de opleiding
5 lesdagen

 

Locatie
Brugge, HBOV Vestiging Sint-Michiels

 

Inschrijvingsgeld
995 euro

 

Inschrijvingsprocedure

Zie website

 

 

Geïnteresseerden die een actieve bijdrage leveren in het domein van welzijn zoals preventieadviseurs psychosociale aspecten, HR-verantwoordelijken, medewerkers van de sociale dienst, vakbondsafgevaardigden, …

Deze opleiding
- geeft een toelichting bij het nieuwe KB van 10 april 2014
- reikt de nodige kennis over de preventie van psychosociale risico’s aan
- geeft duidelijke, werkbare definities van stress, burn-out, conflicten, pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk
- ontwikkelt uw kennis over de risicofactoren voor het ontstaan van psychosociale problemen
- leert de nodige communicatievaardigheden aan voor het voeren van opvanggesprekken, gesprekken met derden en bemiddelingsgesprekken
- leert de juiste vaardigheden aan om een (informeel) verzoek) tot psychosociale interventie op een deskundige wijze te behandelen conform de wetgeving
- reikt steunpunten aan om een welzijnsbeleid te optimaliseren in de werkomgeving
- geeft de kans om stil te staan bij uw eigen leerpunten en ontwikkeling

Erkenning als vertrouwenspersoon op de werkvloer

Academisch verantwoordelijke: Prof. Dr. Bert Reynvoet

Contactpersoon voor de opleiding: Mieke Van Daele
Telefoon: 056 24 62 04 

E-mail: mieke.vandaele@kuleuven.be