Postgraduaat in de bemiddeling (Leuven)

.

 

Wat houdt het Postgraduaat in de bemiddeling in?

De opleiding bestaat uit twee delen die veelal consecutief gevolgd worden, maar evengoed elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden: de basismodule bemiddeling en een specialisatiemodule, te kiezen uit "familiale bemiddelaar" en "bemiddelaar in bestuurszaken".

De specialisatiemodule "familiale bemiddelaar" is een door de Federale Bemiddelingscommissie erkende opleiding waardoor de houder van het postgraduaat de titel van "erkende bemiddelaar" mag voeren.

 

Troeven

De opleiding kent - naast een stevige wetenschappelijk onderbouwd theoretisch gedeelte (gedoceerd door enkele gerenommeerde specialisten) - ook een doorgedreven praktisch gedeelte: bemiddelen is nu eenmaal een vaardigheid die aangeleerd moet worden (via rollenspel, peer assessment, video-opnames, enz.).

De KU Leuven is voor dit postgraduaat erkend als opleidingsinstantie door de Federale Bemiddelingscommissie:
- wie slaagt voor de specialisatie "familiale bemiddelaar" verkrijgt de titel van erkende bemiddelaar in familiezaken;
- wie slaagt voor de specialisatie "bemiddelaar in bestuurszaken" kan deze gevolgde opleiding opnemen in de lijst van gevolgde bijscholingen/permanente vorming waartoe een erkende bemiddelaar verplicht is.

 

DOWNLOAD DE BROCHUREConcrete doelstellingen zijn:

Van de opleiding in zijn geheel:
- Eigen basiskennis aanvullen met basiskennis omtrent:
1. het psychologische, pedagogische en sociologische kader van conflictbenadering
2. het juridische kader van conflictbenadering.
- Aanvullende kennis verwerven over de filosofische, sociologische, psychologische en juridische aspecten van bemiddeling o.a. de Belgische bemiddelingswet en de deontologie van de bemiddeling, zoals bepaald door de Federale Bemiddelingscommissie.
- Algemene en specifieke vaardigheden verwerven die noodzakelijk zijn om de rol van bemiddelaar op te nemen in het proces en de procedure van het bemiddelen. De methodiek van het bemiddelen veronderstelt het kunnen werken in stappen en kunnen hanteren van diverse communicatietechnieken en interventies maar ook de houding van meerzijdige partijdigheid.

Bijkomend, van de specialisatie tot familiale bemiddelaar:
- Basiskennis of verdiepte kennis verwerven in de psychologische en sociologische aspecten van relatievorming en relatieontbinding en in de juridische regels en procedures die van toepassing zijn bij conflicten binnen partner- en familierelaties.
- Gespecialiseerde juridische kennis en bemiddelingsvaardigheden verwerven die noodzakelijk zijn om te kunnen bemiddelen in familiezaken en om partijen te begeleiden naar het sluiten van juridisch geldige overeenkomsten in het kader van echtscheiding, scheiding en andere familiale conflicten.

Bijkomend, van de specialisatie tot bemiddelaar in bestuurszaken:
- kennis en inzicht verwerven over de bestuurlijke en juridische context waarbinnen bemiddeling plaatsvindt, met inbegrip van de complexe verhouding tussen burger en bestuur, de eigenheid van het bestuurlijke optreden, en de beginselen van behoorlijk bestuur en behoorlijk burgerschap
- kennis en inzicht in de bestaande en mogelijke oplossingsmechanismen voor conflicten tussen burgers en bestuur en in de juridische en bestuurlijke kaders van specifieke domeinen binnen het bestuursrecht
- kennis en inzicht in het bemiddelingsproces binnen een bestuurlijke settingOpleiding georganiseerd door:

Faculteit Rechtsgeleerdheid en Faculteit Sociale Wetenschappen


in samenwerking met

Interfacultair Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen en Instituut voor de Overheid

Url van de opleiding

http://www.law.kuleuven.be/bemiddeling

Duur van de opleiding

1 jaar

Locatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Tiensestraat 41
3000 Leuven

Inschrijvingsgeld

De deelnameprijs voor het hele postgraduaat (= basis- en specialisatiemodule) bedraagt 2 700 euro.

Er kan ook apart worden ingeschreven voor de verschillende modules:
- de deelnameprijs om alleen de basismodule te volgen bedraagt 1.600 euro.
- de deelnameprijs om alleen de specialisatiemodule te volgen bedraagt 1.400 euro.
Hierin zijn begrepen: cursusmateriaal, drank en broodjes.

KMO-portefeuille wordt aanvaard.

Inschrijvingsprocedure

http://www.law.kuleuven.be/bemiddeling/postgraduaat/inschrijven


Deze multidisciplinaire en praktijkgerichte opleiding is gericht op

a) het opleiden van familiaal bemiddelaars.

Deze bemiddelaars kunnen veel leed voorkomen door koppels of families te helpen om in onderling overleg een goede regeling te vinden bij conflicten.

Van de studenten wordt verwacht dat ze:
* geïnteresseerd zijn in bemiddeling in het algemeen en bemiddeling in familiezaken in het bijzonder
* een positieve attitude hebben ten aanzien van conflictoplossing
* gemotiveerd zijn om in de toekomst als bemiddelaar in familiezaken te werken
* bereid zijn om zich te engageren in een persoonlijk leerproces.

Het doelpubliek bestaat vooral uit advocaten, notarissen, CAW-medewerkers, welzijnswerkers, enz...

b) het opleiden van bemiddelaars in bestuurszaken

Bemiddeling in bestuurszaken is een relatief nieuw en ontgonnen domein. Echter, de mogelijkheden voor bemiddelaars in bestuurszaken zijn ruim en in expansie. Denk bijvoorbeeld aan Publiek-Private samenwerking, bestuurlijke sancties, vergunningen, etc.

Van de studenten wordt verwacht dat ze:
* geïnteresseerd zijn in bemiddeling in het algemeen en de gewijzigde relatie tussen burger en bestuur in het bestuur
* een positieve attitude hebben ten aanzien van conflictoplossing
* gemotiveerd zijn om in de toekomst als bemiddelaar te werken
* bereid zijn om zich te engageren in een persoonlijk leerproces.

Het doelpubliek bestaat vooral uit bemiddelaars, advocaten, ambtenaren, consultants, projectontwikkelaars, procesfacilitatoren, ...
Concrete doelstellingen zijn:

Van de opleiding in zijn geheel:
- Eigen basiskennis aanvullen met basiskennis omtrent:
1. het psychologische, pedagogische en sociologische kader van conflictbenadering
2. het juridische kader van conflictbenadering.
- Aanvullende kennis verwerven over de filosofische, sociologische, psychologische en juridische aspecten van bemiddeling o.a. de Belgische bemiddelingswet en de deontologie van de bemiddeling, zoals bepaald door de Federale Bemiddelingscommissie.
- Algemene en specifieke vaardigheden verwerven die noodzakelijk zijn om de rol van bemiddelaar op te nemen in het proces en de procedure van het bemiddelen. De methodiek van het bemiddelen veronderstelt het kunnen werken in stappen en kunnen hanteren van diverse communicatietechnieken en interventies maar ook de houding van meerzijdige partijdigheid.

Bijkomend, van de specialisatie tot familiale bemiddelaar:
- Basiskennis of verdiepte kennis verwerven in de psychologische en sociologische aspecten van relatievorming en relatieontbinding en in de juridische regels en procedures die van toepassing zijn bij conflicten binnen partner- en familierelaties.
- Gespecialiseerde juridische kennis en bemiddelingsvaardigheden verwerven die noodzakelijk zijn om te kunnen bemiddelen in familiezaken en om partijen te begeleiden naar het sluiten van juridisch geldige overeenkomsten in het kader van echtscheiding, scheiding en andere familiale conflicten.

Bijkomend, van de specialisatie tot bemiddelaar in bestuurszaken:
- kennis en inzicht verwerven over de bestuurlijke en juridische context waarbinnen bemiddeling plaatsvindt, met inbegrip van de complexe verhouding tussen burger en bestuur, de eigenheid van het bestuurlijke optreden, en de beginselen van behoorlijk bestuur en behoorlijk burgerschap
- kennis en inzicht in de bestaande en mogelijke oplossingsmechanismen voor conflicten tussen burgers en bestuur en in de juridische en bestuurlijke kaders van specifieke domeinen binnen het bestuursrecht
- kennis en inzicht in het bemiddelingsproces binnen een bestuurlijke settingAcademisch verantwoordelijke:
Naam: Prof. Patrick Senaeve

Academisch verantwoordelijke specialisatie bemiddelaar in bestuurszaken
Naam: Prof. Steven Lierman

Administratief aanspreekpunt:
Naam: Mieke Denys
Telefoon: 016.32.54.11
E-mail: LAW.Bemiddeling@kuleuven.be

Nuttige links: 

http://www.fbc-cfm.be/nl (site van de Federale Bemiddelingscommissie)

http://gbiomed.kuleuven.be/english/research/50000687/50000704 (site van het instituut voor Familiale en Seksuologische wetenschappen)

http://soc.kuleuven.be/io (site van het instituut voor de overheid)