Postgraduaat in de gedragstherapie: volwassenen (Leuven)

Opleiding in het systematisch analyseren van problemen en in het selecteren van gedragstherapeutische methoden en technieken. Voor wie als zelfstandig gedragstherapeut met adolescenten en volwassenen wil werken.

Wat houdt het Postgraduaat in de gedragstherapie: volwassenen in?

Deze opleiding beoogt de zelfstandige uitoefening van de gedragstherapie met (adolescenten en) volwassenen, het systematisch analyseren van problemen en het selecteren van gedragstherapeutische methoden en technieken. Er bestaat een aparte opleiding gericht op het werken met kinderen (en adolescenten).

Opleiding georganiseerd door
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Duur van de opleiding
De opleiding duurt vier jaar. Planning: vrijdagen gespreid over volledig academiejaar + supervisie en leertherapie op andere momenten; deeltijdse opleiding van vier academiejaren (70 studiepunten; 20 + 20 + 20 + 10); overdag, 's avonds en in het weekend.

Url van de opleiding
http://fac.ppw.kuleuven.be/clep/opleiding_gedragstherapie/


Locatie
Leuven

Inschrijvingsgeld

2200 euro per jaar

Studenten die reeds met de opleiding gestart zijn voor 2016-2017,  betalen 1800 euro per academiejaar jaar gedurende de rest van de opleiding.  Nieuwe inschrijvingen (vanaf 2016-2017) betalen 2200 euro per academiejaar.


Inschrijvingsprocedure
Selectie gebeurt op basis van intake en dossier. Gelieve contact te nemen in de maand januari van het (burgerlijk) jaar waarin de opleiding start. Folder met inlichtingen en kandidatuursformulier kunnen bekomen worden bij de opleidingsverantwoordelijke

Van deze deelnemers wordt verwacht dat ze reeds (enige) klinische ervaring hebben alvorens zich kandidaat te stellen.
Tijdens de duur van hun opleiding (en vooral in de eerste fase) wordt hun werk gesuperviseerd door collegae (binnen de werksetting). De postgraduaatsopleiding voorziet daarnaast - in de tweede, derde en vierde fase - meer dan 80 contacturen aan supervisie met door de beroepsvereniging erkende supervisoren.
Van de deelnemers worden verwacht dat ze (kritisch) kunnen reflecteren op het eigen handelen als hulpverlener. Omdat een belangrijk deel van de opleiding in kleinere groepen plaats heeft, moeten deelnemers bereid zijn actief en constructief deel te nemen aan het groepsproces.
Tijdens de duur van de opleiding dient men minstens deeltijds werkzaam te zijn in een relevante klinische setting.

De postgraduaatsopleiding in de gedragstherapie heeft de zelfstandige uitoefening van de gedragstherapie tot doel. Deze uitoefening kan gebeuren in een multidisciplinair kader binnen een van de organisaties van de (geestelijke) gezondheidszorg zoals de psychiatrische ziekenhuizen, de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, de algemene ziekenhuizen, de revalidatiecentra, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de medisch-pedagogische instituten, e.a. of binnen een vrij gevestigde (groeps)praktijk.
Dit postgraduaat in de gedragstherapie heeft als doel deskundigen te vormen die in staat zijn psychische moeilijkheden, conflicten of stoornissen en de daarmee samenhangende klachten (bij kinderen, jeugdigen, volwassen en ouderen) te verminderen of op te heffen, en dit in verschillende eenheden (individu, groep, gezin,...).
Binnen het specifieke denkkader van de gedragstherapie leren de studenten op systematische wijze problemen analyseren en gedragstherapeutische methoden en technieken kiezen en aanwenden om effectieve hulp te bieden.
De doelstellingen zijn gelegen op het niveau van kennis, vaardigheden en ervaring/attitude.
Op het vlak van kennis, voorziet de opleiding in een kennismaking met recent onderzoek aangaande mechanismen van 'gezond' en 'problematisch' functioneren (leerpsychologie, cognitieve psychologie, experimentele psychopathologie), een grondige kennismaking met het gedragstherapeutisch proces, en de theoretische modellen voor de belangrijkste psychische problemen en behandelmethoden. Verder omvat het theoretisch gedeelte ook kennismaking met evidence-based werken, praktijk van single-case design en basisnoties uit psychofarmacologie.
Op het vlak van vaardigheden wordt de student getraind in het zelfstandig doorlopen van het gedragstherapeutisch proces, inclusief individuele probleemanalyse, opstellen behandelplan, kiezen behandelmethoden en evaluatie van het verloop van de therapie. De student wordt getraind in de belangrijkste gedragstherapeutische methoden en technieken.
Via supervisie en leertherapie leert de student de eigen praktijk kritisch evalueren. Tevens is de opleiding gericht op het opbouwen van een meer algemene kritisch wetenschappelijke attitude.

Tot slot wil de opleiding bij haar studenten een open attitude ten opzichte van de verschillende psychotherapie-stromingen realiseren.
Academisch verantwoordelijke:
Naam: prof. dr. Dirk Hermans

Contactpersoon voor de opleiding:
Naam: prof. dr. Dirk Hermans
Telefoon: +32 16 325963 of +32 16 326001
E-mail: dirk.hermans@ppw.kuleuven.be