Postgraduaat in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie (Leuven)

Om therapeutisch te leren werken met koppels en gezinnen, doorloop je een ervaringsgericht leerproces. Gevarieerd programma waar gebruikt gemaakt wordt van diverse werkvormen zodat men leert werken met een brede waaier aan gezinsvormen en relaties. Opleiding erkend door de Belgische Vereniging van Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie.

Wat houdt het Postgraduaat in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie in?

De opleiding is geen cursus maar een ervaringsgericht proces met als doel het leren therapeutisch werken met koppels en gezinnen.
Inhoudelijk is er een gevarieerd programma met supervisie, theoretische seminaries, praktische oefeningen, rollenspel, videoanalyse, persoons- en groepsgericht werk. Deze diverse werkvormen dragen ertoe bij dat de deelnemers in de loop van de opleiding leren werken met een brede waaier aan gezinsvormen en relaties.

Opleiding georganiseerd door
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

in samenwerking met
in samenwerking met Context (UPC KU Leuven).

Url van de opleiding

 http://www.upckuleuven.be/nl/agenda/postgraduaat-relatie-familie-en-systeempsychotherapie

Duur van de opleiding
Vier jaar, 20 opleidingsdagen per academiejaar, doorgaans donderdag.

Locatie
Context,
UPC KU Leuven, campus Kortenberg
Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg

Inschrijvingsgeld

2200 euro per jaar

Studenten die reeds met de opleiding gestart zijn voor 2016-2017  betalen 1800 euro per academiejaar jaar gedurende de rest van de opleiding.  Nieuwe inschrijvingen (vanaf 2016-2017) betalen 2200 euro per academiejaar.


Inschrijvingsprocedure
Zie website.

Van de kandidaten wordt verwacht dat ze gedurende de volledige vier jaren van de opleiding voldoende mogelijkheid hebben om uitgebreide praktijkervaring in de relatie- en gezinstherapie op te doen.
Ze dienen een hulpverlenende houding te bezitten.
De deelnemers worden geacht kritisch te kunnen reflecteren op het eigen handelen als therapeut. Ze moeten bereid zijn actief en constructief deel te nemen aan het groepsproces.
Dit postgraduaat heeft als doel de zelfstandige uitvoering van deze therapievorm. Deze uitoefening kan gebeuren in een multidisciplinair kader binnen de geestelijke gezondheidszorg, het algemeen maatschappelijk werk of in een zelfstandige praktijk.

Dit postgraduaat wil deskundigen opleiden die in staat zijn relationele en psychische moeilijkheden, conflicten of stoornissen en de daarmee samenhangende klachten (bij paren, gezinnen, kinderen en ouders) te verhelpen en op te lossen en dit in verschillende subsystemen (paar, gezin, familie, ouderpaar, siblings, individu's).

Binnen het denkkader van de systeem- en communicatietherapie leren de studenten op systematische wijze problemen analyseren en de systemische, communicatieve relatie- en gezinstherapeutische methoden te kiezen en toe te passen om effectieve hulp te bieden.
De doelstellingen liggen op het niveau van kennis, vaardigheden en houdingen en het opdoen van ervaring.

Op het vlak van de kennis voorziet de opleiding in een grondige kennismaking met het recente onderzoek inzake relatie, gezin, familie en seksualiteit aangaande mechanisme van 'gezond' en 'problematisch' functioneren, een grondige kennismaking met het relatie- en gezinstherapeutisch proces en de theoretische modellen voor de belangrijkste echtpaar- en gezinsproblemen. Ook de kennismaking met het evidence based werken, het wetenschappelijk rapporteren van casussen en met basisnotities uit de psychofarmacologie en de seksuologie maakt deel uit van de opleiding.

Op het vlak van de vaardigheden wordt de student getraind in het zelfstandig doorlopen van het therapeutisch proces, de probleemanalyse, het opstellen van een behandelplan, het kiezen van de behandelmethoden en de evaluatie van het verloop en het effect van de therapie. De student verwerkt de belangrijkste relatie- en gezinstherapeutische methoden en technieken. Via supervisie en leertherapie leert de student de eigen praktijk kritisch evalueren.
Tevens is de opleiding gericht op het opbouwen van een algemene kritische wetenschappelijke en hulpverlenende attitude.

Tot slot wil de opleiding bij haar studenten een open attitude ten opzichte van de verschillende psychotherapie-stromingen realiseren.
Academisch verantwoordelijke:
Naam: Prof. dr. Peter Rober
Telefoon: 02 758 05 11
E-mail: peter.rober@uzleuven.be

Contactpersoon voor de opleiding:
Naam: Isabelle Van Geel
Telefoon: +32 16 33 26 33
E-mail: isabelle.vangeel@uzleuven.be


Contactpersoon voor de opleiding (inhoudelijk):
Naam: Lieven Migerode
Telefoon: 02 758 05 11
E-mail: lieven.migerode@uzleuven.be

Contactpersoon voor de opleiding (administratief):
Naam: Inge Schiepers
Studentenadministratie PPW
Dekenstraat 2 bus 3702, 3000 Leuven
Telefoon: 016 37 77 29
E-mail: inge.schiepers@ppw.kuleuven.be
permanentevorming@ppw.kuleuven.be