Postgraduaat in de cliëntgerichte psychotherapie (Leuven)

Wat houdt het Postgraduaat in de cliëntgerichte psychotherapie in?

 

DOWNLOAD DE BROCHURE

 

Deze praktische en theoretische vorming in de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie wil deskundigen vormen die in staat zijn psychische moeilijkheden, conflicten of stoornissen en daarmee samenhangende klachten te verminderen of op te heffen in verschillende settings.

Deze opleiding wordt georganiseerd door de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Duur van de opleiding
De opleiding loopt over vier deeltijdse academiejaren en gaat wekelijks door op donderdag van 13u tot 19u. De huidige cyclus is gestart eind september 2014 en loopt tot en met juni 2018. Een nieuwe cyclus start eind september 2016.

Locatie
Praxis P, Leuven

Inschrijvingsgeld

2200 euro per jaar

Studenten die reeds met de opleiding gestart zijn voor 2016-2017  betalen 1800 euro per academiejaar jaar gedurende de rest van de opleiding.  Nieuwe inschrijvingen (vanaf 2016-2017) betalen 2200 euro per academiejaar.

De kandidaten dienen, alvorens zich kandidaat te stellen, ten minste zes maanden voltijds (of 12 maanden halftijds) stage te hebben gevolgd in een klinische setting onder supervisie van een door de opleiding erkende stagebegeleid(st)er.
De deelnemers worden geacht kritisch te kunnen reflecteren op de eigen persoon en het handelen als hulpverlener. Omdat een belangrijk deel van de opleiding in kleinere groepen plaatsvindt, moet er een bereidheid bestaan om actief en constructief deel te nemen aan het groepsproces.
Het postgraduaat in de cliëntgerichte psychotherapie is bedoeld als een grondige praktische en theoretische vorming in de cliëntgerichte psychotherapie. Het beoogt deskundigen te vormen die in staat zijn psychische moeilijkheden, conflicten of stoornissen en de daarmee samenhangende klachten te verminderen of op te heffen, en dit in verschillende eenheden (individu, partnerrelatie, gezin, groep,...).
Dit behelst in de eerste plaats het leren onderkennen van psychische moeilijkheden, conflicten of stoornissen. De trainees worden voorbereid op een breed spectrum van psychische problemen die in zeer diverse settings aangemeld worden. Ze maken kennis met diverse, individueel verschillende verschijningsvormen en ze leren de psychische problemen te begrijpen vanuit de private leef- en ervaringswereld van cliënten.
Daarnaast wordt hen een breed repertorium van attitudes, technieken en werkvormen aangeleerd om veranderingsprocessen te initiëren en te faciliteren bij cliënten. De verschillende substromingen binnen het cliëntgerichte gedachtegoed komen hierbij aan bod: de reflectieve benadering, de experiëntiële substroming, de interactionele benadering en de existentiële substroming. Ook de integratiemogelijkheden van andere therapeutische modellen vormen een aandachtspunt binnen de postgraduaatsopleiding.
Ten slotte leert de opleiding ook ruimte te creëren voor betekenis en zingeving in situaties waar het probleem op zich niet te remediëren is maar waar nog wel alles kan gedaan worden om de kwaliteit van het leven te maximaliseren. De preventieve sectoren en de bredere domeinen van gezondheidszorg en opvoeding worden tevens geïntroduceerd als toepassingsgebied van het cliëntgerichte model.

Tot slot wil de opleiding bij haar studenten een open attitude ten opzichte van de verschillende psychotherapie-stromingen realiseren.
De postgraduaatopleiding in de cliëntgerichte psychotherapie is een belangrijke toegangspoort tot het brede veld van de geestelijke gezondheidszorg. De meeste psychiatrische ziekenhuizen, gesubsidieerde centra voor geestelijke gezondheidszorg en zelfstandige therapiepraktijken achten een getuigschrift van een bijkomende erkende therapie-opleiding noodzakelijk voor een tewerkstelling als klinisch psycholoog. In de nabije toekomst zal een dergelijk getuigschrift ook noodzakelijk zijn om wettelijk erkend te kunnen worden als psychotherapeut.

Academisch verantwoordelijke:
Naam: Siebrecht Vanhooren

Contactpersoon voor de opleiding:
Naam: Siebrecht Vanhooren
Telefoon: +32 16 32 60 73
E-mail: siebrecht.vanhooren@kuleuven.be

Nuttige links

http://www.vvcepc.be