Bachelor in de onderwijskunde (Kortrijk)

Bachelor of Science

De bachelor in de onderwijskunde is een unieke opleiding in Vlaanderen. Onderwijskunde is een wetenschap die zich richt op onderwijs en vorming van kinderen, jongeren en volwassenen en dat probeert te verbeteren. De opleiding biedt een unieke combinatie van een psychologische en een pedagogische achtergrond. Daardoor kun je zonder extra studiebelasting doorstromen naar de tweede bachelorfase psychologie of de derde bachelorfase pedagogische wetenschappen.

 

Wat houdt de opleiding onderwijskunde in? 

De dialoog tussen de onderwijskundige theorie en praktijk en het bredere kennisgebied van de menswetenschappen staat centraal. Je bouwt een stevige theoretische basis op en ontwikkelt de nodige vaardigheden om in de praktijk onderwijskundige interventies op te zetten of instrumenten daartoe te ontwikkelen, te analyseren en kritisch te evalueren. Aan het einde van de opleiding ben je ook in staat om onderzoek te begrijpen en uit te voeren.

Onderwijskunde is een opleiding waar niet alleen informatie doorgegeven wordt. Als student word je ook uitgedaagd om een actieve rol in je eigen leerproces te spelen. Je verandert als persoon en leert in de debatten en psychologische, pedagogische en onderwijskunde praktijken een standpunt in te nemen.

 

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE  DOWNLOAD DE BROCHURE

 

Opbouw

In de eerste opleidingsfase krijg je een uitgebreide introductie in de verschillende basisdisciplines van de psychologie, aangevuld met een methodologische basisopleiding en een verkenning van de onderwijskundige wetenschap en praktijk.

De tweede opleidingsfase focust op de pedagogische basisvorming met een onderwijskundige oriëntatie. Je wordt ingeleid in de verschillende basisdisciplines van de pedagogische wetenschap (onderwijs- en opleidingskunde, sociale en culturele pedagogiek en orthopedagogiek) en de methodologische component wordt verder uitgebouwd.

De derde opleidingsfase heeft een uitgesproken onderwijskundige en praktijkgerichte invalshoek. De expertise in het gebied van onderwijstechnologie enerzijds en onderwijseffectiviteit en -evaluatie anderzijds wordt sterk uitgebreid. Je onderzoekt een praktijkprobleem in een integrerende onderzoeksopdracht en loopt stage in scholen, organisaties of bedrijven.

 

Troeven 

De opleiding telt enkele belangrijke troeven: 

 

 

Kom meer te weten over de troeven op de website van de opleiding

 

Opstapmogelijkheden

De opleiding biedt een unieke combinatie van een psychologische en een pedagogische achtergrond. Daardoor kun je zonder extra studiebelasting doorstromen naar de twee bacheloropleidingen in Leuven:

 

 

Internationale ervaring 

In de derde fase of master heb je de mogelijkheid om een semester in het buitenland te studeren. Je kunt kiezen uit diverse Europese bestemmingen . 

Daarnaast kun je ervoor kiezen om je stage in Zuid-Afrika uit te voeren. Daar stel je interventies van enkele lokale onderwijssettings in vraag via observaties, interviews, lokale dossiers … 


Bekijk hieronder getuigenissen van studenten over hun stage in Zuid-Afrika.

 

 

Dit is een initiële bachelor die je vol- of deeltijds kunt volgen.

 

 INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHUREDOWNLOAD DE BROCHURE

Is deze opleiding iets voor jou?

 • Je wil meer te weten komen over de lerende-mens-in-ontwikkeling.
 • Je wil weten hoe je via onderwijs, vorming en opleiding het leren en de ontwikkeling kunt stimuleren, optimaliseren en bijsturen.
 • Je bent geboeid door het gedrag van de mens, het hoe en waarom van wat mensen doen, zeggen, denken en voelen.
 • Je wil meer leren over de relatie tussen mens en opvoeding en de rol van de maatschappelijke werkelijkheid waarin deze ingebed ligt.
 • Onderzoek vormt een rode draad in de opleiding. Interesse in onderzoek begrijpen, evalueren en zelf uitvoeren is dus aangewezen.
 • Je hebt voldoende kennis van Engels om zelfstandig wetenschappelijke literatuur door te nemen.
 • In het beroepsleven zul je vooral met mensen bezig zijn: een goed inlevingsvermogen, vlotte contactvaardigheid en een scherpe opmerkingszin komen daarbij goed van pas. Je bent luisterbereid en staat open voor maatschappelijke vragen.
 • Aangezien je vaak in teamverband zult werken, zijn ook vaardigheden als vlot kunnen samenwerken en communiceren belangrijk.

 

Voor alle toekomstige bachelorstudenten gelden ook de algemene begintermen voor bacheloropleidingen.

 

Toelatingsvoorwaarden

Bachelor in de onderwijskunde (Kortrijk)

Bachelor in de onderwijskunde (verkort programma) (Kortrijk) (uitdovend programma vanaf 2015-2016)

Bachelor in de onderwijskunde (verkort programma) (nieuw programma vanaf 2015-2016) (Kortrijk)

 

 STUDIEKEUZEPLATFORM LUCIVOORBEREIDENDE CURSUSSEN

Loopbaan

Omdat de bacheloropleiding in de onderwijskunde flexibele leerpaden met diverse overstapmogelijkheden aanbiedt, leidt ze naar beroepen in de sector van de onderwijskunde, pedagogische wetenschappen en psychologie. Onderwijskundigen, pedagogen en psychologen komen vooral terecht in de gezondheids-, de welzijns- en socioculturele sector.

Onderwijs en vorming zijn alomtegenwoordig in de samenleving. Het is dan ook niet te verbazen dat onderwijs- en opleidingsdeskundigen een erg divers werkterrein hebben:

 • vormings- en educatieve diensten
 • onderwijs (als leraar, lector, coördinator, afdelingshoofd, beleidsondersteuner, nascholer, pedagogisch begeleider)
 • arbeids- en opleidingsconsultancy, hrm-diensten
 • opleidingscellen in bedrijven en trainingsinstituten voor profit en social profit
 • ontwikkelingssamenwerking
 • beleidsfuncties
 • onderzoek: in studiediensten, hogescholen en universiteiten

 

 

Getuigenissen bachelors onderwijskunde

  

Luister hier naar de ervaringen van drie afgestudeerden in de onderwijskunde

 

 

 

Getuigenissen masters pedagogische wetenschappen en psychologie 

Lees hier verschillende getuigenissen van afgestudeerden psychologie.

Lees hier verschillende getuigenissen van afgestudeerden pedagogische wetenschappen.

Ik blik met fijne gevoelens terug op mijn studies. Naast de inhoudelijke bagage heeft deze studie een bijdrage geleverd aan hoe ik vandaag in de wereld sta. 

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Campus Kulak Kortrijk
E. Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK
tel. + 32 56 24 60 51
infoppw@kuleuven-kulak.be

Dienst Studieadvies Campus Kulak Kortrijk
E. Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK
tel. + 32 56 24 61 15
info@kuleuven-kulak.be

Bezoek de website voor toekomstige studenten van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.
Bezoek de website van de opleidingo DS1. Het ontwikkelen van basiscompetenties: studenten verwerven/construeren een beeld over mens, opvoeding en onderwijs, ingebed in de maatschappelijk-culturele werkelijkheid en gericht op het begrijpen en optimaliseren van het onderwijskundig (zie voetnoot) handelen in functie van het begeleiden van individuen, groepen, instellingen en beleidsinstanties in de context van opvoeding, vorming, onderwijs en opleiding.

o DS2. Het ontwikkelen van onderzoekscompetenties: het zelfstandig verwerken van wetenschappelijke en methodologische literatuur, het opzoeken en analyseren van literatuur, het kunnen stellen van een onderwijskundige onderzoeksvraag, instrumenten ontwikkelen, data verzamelen en analyseren en dit bevattelijk rapporteren in een manuscript of een mondelinge presentatie. Hieronder valt ook het leren discussiëren en kritisch reflecteren over argumenten, methoden en onderzoeksresultaten die bij de verantwoording van onderwijskundige vraagstellingen en handelingen worden ingebracht en het ontwikkelen van een wetenschappelijke houding met respect voor het werk van anderen.

Op basis van deze twee algemene opleidingsdoelstellingen kan men stellen dat op het einde van deze opleiding een student met een diploma van bachelor in de onderwijskunde in staat moet zijn een onderwijskundige (zie voetnoot) vraagstelling te formuleren, deze vraagstelling te verantwoorden, te analyseren, te onderzoeken, de invalshoeken aan te geven van waaruit ze kan worden benaderd en deze vraagstelling in een brede, wetenschappelijke, wetenschapsfilosofische en maatschappelijk-culturele context te plaatsen.
Deze competenties impliceren de integratie van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes, die door de betreffende algemene en specifieke onderzoeksdisciplines worden aangereikt en leiden meer bepaald tot de onderstaande eindtermen (de verwijzing naar de algemene doelstellingen wordt telkens tussen haakjes weergegeven):

Kennis van en inzicht in:
1. de vraagstellingen waarmee onderwijskundigen worden geconfronteerd, de bijdragen die ze daartoe leveren en de werkvelden waarbinnen dit gebeurt (DS1),
2. wetenschappelijke denkkaders waarmee pedagogische vraagstellingen kunnen worden verhelderd vanuit de verschillende subdomeinen binnen de pedagogische wetenschappen (onderwijskunde, orthopedagogiek, sociale en culturele pedagogiek) met nadruk op de onderwijskundige invalshoek (DS1, DS2),
3. onderscheiden methodische invalshoeken van de pedagogiek van waaruit pedagogische problemen kunnen worden gedefinieerd, gesitueerd en opgelost (DS2),
4. een aantal basisdisciplines die dienstig kunnen zijn voor de pedagogische wetenschappen met accent op de inbreng vanuit de psychologische basisdisciplines (DS1),
5. wetenschappelijke onderzoeksprocessen (DS2), en
6. ethische aspecten van wetenschapsuitoefening en beroepsuitoefening (DS1, DS2).

Vaardigheden in:
1. het aangeven waarin wetenschappelijke kennis (in humane wetenschappen) verschilt van andere vormen van kennis in het algemeen, en met betrekking tot de pedagogiek en onderwijskunde (DS1,DS2),
2. het aangeven wat een onderwijskundige vraagstelling is (DS1,DS2),
3. het opstellen, verantwoorden en analyseren van een onderwijskundige vraagstelling (DS2),
4. het verzamelen, verwerken en analyseren en interpreteren van gegevens rond een onderwijskundige vraagstelling of probleem (DS2),
5. het kritisch reflecteren op inhoud en aanpak van interventies in de onderwijskundige praktijk (DS1,DS2),
6. het zelfstandig verwerken van informatie en wetenschappelijke literatuur (DS1,DS2),
7. het formuleren van een onderwijskundig probleem (DS1, DS2),
8. schriftelijke en mondelinge rapportering van onderzoekshandelingen (DS1, DS2), en
9. het werken in een team (DS1).

Attitudes:
1. een kritisch-constructieve houding in functie van de optimalisatie van de onderwijskundige praktijk (DS1,DS2),
2. bereidheid tot verantwoorden van denken en handelen (DS1,DS2),
3. een onderzoekshouding (DS1,DS2), en
4. ethische benadering van onderzoeks- en praktijkprocessen (DS1,DS2) ,


Voetnoot: We beschouwen de discipline onderwijskunde als finaliteit van de opleiding maar erkennen dat deze ondersteund wordt door de disciplines psychologie en pedagogie. Daar waar 'onderwijskunde' staat, dient dit steeds in het achterhoofd gehouden worden.
In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
 • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
 • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM