Master in de theologie en de religiewetenschappen (Leuven)

Master of Arts

Tijdens de masteropleiding verdiep je je basisvorming van je bacheloropleiding. Dat gebeurt aan de hand van theologische, menswetenschappelijke en religiewetenschappelijke opleidingsonderdelen. Je wordt voorbereid om zelfstandig theologisch of religiewetenschappelijk onderzoek te beoefenen. De opleiding heeft als doel je voor te bereiden op een taak als expert in Kerk en samenleving, als pastor bijvoorbeeld in de zorgsector of op een functie als godsdienstleerkracht in de derde graad van het secundair onderwijs en in het hoger onderwijs.

Je kunt deze initiële master dan ook vol- of deeltijds volgen. Voor werkstudenten worden er (mits toelating) bijzondere faciliteiten aangeboden zoals zelfstudiepakketten en examenspreiding. Dat maakt de combinatie van studie, werk, gezin en sociaal engagement haalbaar.

 

 

 

 

 

 

 

Wat houdt de masteropleiding in de theologie en de religiewetenschappen in?

De master in de theologie en de religiewetenschappen beoogt de basisvorming die in de bacheloropleiding is aangereikt, te verdiepen, om de studenten (a) voor te bereiden op verdere vorming in zelfstandig theologisch of religiewetenschappelijk onderzoek, en (b) de nodige kennis te verschaffen om als expert in kerk en samenleving werkzaam te zijn. Het studiecurriculum heeft daarom een dubbele focus: enerzijds krijgen de studenten via de vijf OPO’s uit het gemeenschappelijk gedeelte (truncus communis) een verdiepende vorming in de vijf basisdisciplines van de theologische studie, anderzijds is het curriculum verbredend door de interdisciplinaire wetenschappelijke doorgronding van de christelijke geloofstradities in de context van een multiculturele en multireligieuze samenleving.
Tegelijkertijd is het mogelijk om binnen de keuzeruimte eigen accenten te leggen door opleidingsonderdelen op te nemen in functie van later onderzoek, onderwijsbevoegdheid of kennismaking met het pastorale werkveld. 

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE FOLDER DOWNLOAD DE FOLDER

 

Troeven

De masteropleiding in de theologie en religiewetenschappen weerspiegelt de eeuwenoude traditie van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (opgericht in 1432) maar richt tegelijkertijd de blik op de toekomst. Godsdienst, levensbeschouwing en religie zijn immers belangrijke factoren in het persoonlijke leven van mensen en in het maatschappelijk debat. De kerntaken van de faculteit zijn onder andere: theologisch onderwijs, fundamenteel onderzoek op het gebied van theologie en theologische dienstverlening aan kerk en samenleving. De faculteit is internationaal gerenommeerd en kent een groeiend aantal buitenlandse studenten in de  Engelstalige Programmes in Theology and Religious Studies. Je studeert dus niet alleen in een historische omgeving binnen de oude stadsmuren, je studeert ook in een erg internationaal en onderzoeksgericht milieu.

Internationale ervaring 

Tijdens je masteropleiding kun je gedurende een semester of een jaar les volgen aan een van de meer dan veertig Europese universiteiten waarmee de faculteit een uitwisselingsakkoord heeft.  Daarnaast worden ook binnen het studieprogramma buitenlandse studiereizen aangeboden (India, Griekenland). 

Meer info: www.kuleuven.be/studenten/buitenland/erasmus

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE FOLDER DOWNLOAD DE FOLDER

 

 

Is deze opleiding iets voor jou?

  • Je bent geïnteresseerd in alles wat met religie te maken heeft.
  • Je hebt oog voor historische aspecten.
  • Je bent nieuwsgierig naar hedendaagse verschijningsvormen van het religieuze. Naast theologische diepgang en goede contactvaardigheden heb je ook een zekere levensrijpheid en een spirituele openheid.
  • Je hebt kennis van en inzicht in de basisbegrippen en -methodes van de theologie vanuit de verschillende methodologische invalshoeken (Bijbelwetenschap, geschiedenis van kerk en theologie, fundamentele en systematische theologie, theologische en comparatieve ethiek, pastoraaltheologie).
  • Je bent vertrouwd met de basisbegrippen en -methodes van de religiestudie, de interreligieuze dialoog en de studie van de grote wereldgodsdiensten.
  • Je hebt kennis van hulpwetenschappen zoals filosofie, sociologie, antropologie en psychologie, met bijzondere aandacht voor de wijze waarop die het godsdienstige fenomeen verhelderen.
  • Je kunt zelfstandig, kritisch en nauwkeurig werken.

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden master in de theologie en de religiewetenschappen

 

 

 

 

Algemene doelen van de opleiding

Het studiecurriculum theologie en religiewetenschappen is gericht op de interdisciplinaire wetenschappelijke studie van de christelijke (i.c. de katholieke) geloofstradities in de context van een multiculturele en multireligieuze samenleving. Academisch onderwijs dat mensen tot zelfstandig oordelen en handelen op het gebied van de theologie en religiewetenschappen wil vormen, moet niet alleen de hoofdlijnen van het theologische en religiewetenschappelijke onderzoek overbrengen, maar ook de ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden op de voet volgen. Daarom beoogt het onderwijs dat door de Faculteit verstrekt wordt bij te dragen tot de algemene vorming en ontwikkeling van de studenten en hen voor te bereiden op de zelfstandige theologisch en interdisciplinair gerichte reflectie over de katholieke geloofstraditie in dialoog met andere tradities. Tevens wil dit onderwijs belangstelling opwekken voor de onderlinge verhouding en het eenheidsstreven van de verschillende christelijke kerken en voor de verhouding tussen het christendom en de wereldgodsdiensten.
De Master in de theologie en de religiewetenschappen beoogt de basisvorming die in de bacheloropleiding is aangereikt, te verdiepen, teneinde (a) voor te bereiden op verdere vorming in zelfstandig theologisch of religiewetenschappelijk onderzoek, en (b) studenten toe te rusten als expert in kerk en samenleving werkzaam te zijn. Het studiecurriculum heeft daarom een dubbele focus: enerzijds krijgen de studenten via de vijf truncus communis OPO's een verdiepende vorming in de vijf basisdisciplines van de theologische studie, anderzijds is het curriculum verbredend gericht door de interdisciplinaire wetenschappelijke doorgronding van de christelijke geloofstradities in de context van een multiculturele en multireligieuze samenleving.

Opleidingsspecifieke leerresultaten die door studenten worden bereikt na het doorlopen van de opleiding Master of Arts in de theologie en de religiewetenschappen:

1. verdiepte kennis van de inhouden en methoden van de theologie- en religiewetenschappen;
2. grondige kennismaking met en inoefening van de methodes van meerdere subdisciplines;
3. bekwaamheid om religieuze vraagstukken in hun veelvormigheid (bronnen van de godsdienst, ethische kwesties, enz.) te onderkennen;
4. inzicht in de relatie van de studie van religiewetenschappelijke problemen met de actuele maatschappelijke context die gekenmerkt is door een religieus, levensbeschouwelijk en ethisch pluralisme en een groeiende globalisering;
5. bekwaamheid om nieuwe zinvragen, theologische en religiewetenschappelijke problemen en religieuze uitdagingen te onderkennen, te verwoorden en erover te communiceren;
6. in staat zijn wetenschappelijke en andere literatuur inzake theologie en religiewetenschappen kritisch te lezen en te benutten;
7. de studie-inhoud zelfstandig kunnen verwerken en creatief oplossingswegen kunnen voorstellen voor theologische en religiewetenschappelijke problemen in relatie tot de pluraliteit van benaderingen in de internationale theologische en religiewetenschappelijke literatuur;
8. in staat zijn op een zelfstandige wijze theologische en religiewetenschappelijke problemen, concepten en inzichten uit te leggen in het kader van onderwijs en pastoraat en met een gevoeligheid voor de maatschappelijke en globale context waarin deze problemen, concepten en inzichten zich situeren;
9. inzicht verwerven in de wijze waarop een theologisch of religiewetenschappelijk artikel geschreven wordt op een wetenschappelijk correcte manier;
10. bekwaamheid om de theoretische inzichten praktisch te hanteren.


Eindtermen van de opleiding

Opleidingsspecifieke leerresultaten die door studenten worden bereikt na het doorlopen van de opleiding Master of Arts in de theologie en de religiewetenschappen:

1. verdiepte kennis van de inhouden en methoden van de theologie en religiewetenschappen;
2. grondige kennismaking met en inoefening van de methodes van meerdere subdisciplines;
3. bekwaamheid om religieuze vraagstukken in hun veelvormigheid (bronnen van de godsdienst, ethische kwesties, enz.) te onderkennen;
4. inzicht in de relatie van de studie van religiewetenschappelijke problemen met de actuele maatschappelijke context die gekenmerkt is door een religieus, levensbeschouwelijk en ethisch pluralisme en een groeiende globalisering;
5. bekwaamheid om nieuwe zinvragen, theologische en religiewetenschappelijke problemen en religieuze uitdagingen te onderkennen en te verwoorden;
6. in staat zijn wetenschappelijke en andere literatuur inzake theologie en religiewetenschappen kritisch te lezen en te benutten;
7. de studie-inhoud zelfstandig kunnen verwerken en creatief oplossingswegen kunnen voorstellen voor theologische en religiewetenschappelijke problemen in relatie tot de pluraliteit van benaderingen in de internationale theologische en godsdienstwetenschappelijke literatuur;
8. in staat zijn op een zelfstandige wijze theologische en religiewetenschappelijke problemen, concepten en inzichten uit te leggen in het kader van onderwijs en pastoraat en met een gevoeligheid voor de maatschappelijke en globale context waarin deze problemen, concepten en inzichten zich situeren;
9. inzicht verwerven in de wijze waarop een theologisch of religiewetenschappelijk artikel geschreven wordt op een wetenschappelijk correcte manier;
10.  bekwaamheid om de theoretische inzichten praktisch te hanteren.

Loopbaan

Een diploma in de theologie en de religiewetenchappen biedt grote werkzekerheid. Drie maanden na het afstuderen zijn bijna alle afgestudeerden aan het werk. Omwille van de veelzijdige opleiding liggen tal van beroepsuitwegen voor je open.

Onderwijs
Met een diploma in de theologie en de religiewetenschappen komt 65 procent van de afgestudeerden terecht in het onderwijs, voornamelijk in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, maar ook in hogescholen. Bovendien is het als master in de theologie en de religiewetenschappen ook mogelijk om benoemd te worden in directiefuncties van vrije scholen of in leidinggevende functies in het levensbeschouwelijk geïnspireerd vormingswerk (bijvoorbeeld CCV).


Pastorale sector en organisaties
Ongeveer 15 procent van de afgestudeerden vindt werk in de pastorale sector en de gezondheidszorg. Ook diaconale organisaties (zoals bijvoorbeeld Broederlijk delen, Welzijnszorg, Pax Christi, Orbit) of pluralistische verenigingen en ngo's (bijvoorbeeld 11.11.11) zijn een plek waar afgestudeerden wel eens terechtkomen.

Wetenschappelijk onderzoek
Van onze afgestudeerden kiest ongeveer 10 % ervoor om als doctorandus aan de slag te gaan aan de universiteit of aan een onderzoekscentrum.
Faculteit Theologie en Religiewetenschappen
Collegium Veteranorum
Sint-Michielsstraat 4, bus 3100
3000 LEUVEN
tel.+ 32 16 32 38 28
fax + 32 16 32 38 58
info.theologie@kuleuven.be
www.theo.kuleuven.be

Bezoek de website van de faculteit.
Bezoek de website van de opleiding.

 

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 Leuven
Contacteer ons via het contactformulier op onze website