Master in de wijsbegeerte (Leuven)

Master of Arts

Deze masteropleiding diept je inzichten in de diverse domeinen van de filosofie sterk uit. De bedoeling is niet alleen kennis op te bouwen, maar ook zelf actief mee te werken aan filosofisch onderzoek. Door de keuze van colleges waarin filosofische teksten of thema’s worden uitgediept, keuzeopleidingsonderdelen en je masterproef krijg je de kans om je in een van de vele filosofische domeinen te specialiseren.

Deze master kun je combineren met een lerarenopleiding als je naar het onderwijs wil, of al dan niet combineren met een andere opleiding als je in andere sectoren aan de slag wil.

 

 

 

Wat houdt de masteropleiding in de wijsbegeerte in?

De master in de wijsbegeerte diept je inzichten in de diverse domeinen van de filosofie sterk uit. De bedoeling is niet alleen kennis op te bouwen, maar ook zelf actief mee te werken aan filosofisch onderzoek. Door de keuze van colleges waarin filosofische teksten of thema’s worden uitgediept, keuzeopleidingsonderdelen en je masterproef krijg je de kans om je in een van de vele filosofische domeinen te specialiseren.

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE BEKIJK VIDEOCOLLEGES

 

Opbouw

De masteropleiding wijsbegeerte telt 60 studiepunten en bestaat uit een kerngedeelte van 24 studiepunten, een masterproef van 24 studiepunten en een keuzegedeelte van 24 studiepunten.

Binnen het kerngedeelte bestudeer je thema's en teksten uit verschillende historische en systematische disciplines van de filosofie. De kernonderdelen zijn gebaseerd op het persoonlijke onderzoek van de docent en hebben daardoor een jaarlijks wisselend thema. Hierdoor krijg je als student de kans om van dichtbij kennis te maken met het wijsgerig onderzoek aan de verschillende onderzoekscentra van de faculteit.

De masterproef is het belangrijkste onderdeel van de opleiding. Hiermee toon je je bekwaamheid om een filosofisch probleem uiteen te zetten, teksten te interpreteren en een overtuigende argumentatie op te bouwen op basis van primaire en secundaire bronnen. Als je dat wil kun je op de jaarlijkse Graduate Student Conference  je eigen onderzoek presenteren aan een internationaal publiek van medestudenten, professoren en jonge onderzoekers verbonden aan de faculteit. Bij het HIW Writing Lab kun je terecht als je ondersteuning wilt bij het uitwerken van een Engelstalige conferentie-presentatie.

Het keuzegedeelte kun je niet alleen invullen met filosofische keuzeonderdelen, maar ook met een interdisciplinair opleidingsonderdeel of opleidingsonderdelen uit de lerarenopleiding.

De master in de wijsbegeerte wordt zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden. Als je inschrijft voor de Nederlandstalige opleiding kun je een aantal Engelstalige colleges opnemen in je programma. Je volgt dan les met studenten die van overal ter wereld naar Leuven komen om filosofie te studeren en geeft je opleiding zo een internationale toets.

Sterktes van de Leuvense filosofieopleiding

Internationaal karakter

Je studeert in een uitgesproken internationale omgeving. Het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte telt heel wat buitenlandse professoren en gastprofessoren. Naast de Nederlandstalige opleiding biedt de faculteit ook een volledige Engelstalige opleiding aan, die studenten aantrekt van over de hele wereld. Op dit moment telt het HIW studenten van maar liefst 70 verschillende nationaliteiten. Internationaal studeren is hier een realiteit. Je kunt er in je masteropleiding ook voor kiezen om colleges te volgen samen met de studenten van het internationale, Engelstalige programma.

Tijdens je masteropleiding kun je een semester studeren aan een buitenlandse universiteit in het kader van het Erasmus+ programma. Het HIW heeft uitwisselingsovereenkomsten met universiteiten in onder andere Amsterdam, Berlijn, Parijs, Londen, Dublin, Kopenhagen, Lissabon, Madrid, Siena, Istanbul en Stellenbosch.
Een verblijf in het buitenland verlengt je studieduur niet. Het levert je ook geen buitenlands diploma op. Het geeft je KU Leuven-diploma wel een extra dimensie en bezorgt je bovendien een schat aan levenservaringen. Je maakt immers kennis met een andere taal, een andere cultuur en een ander onderwijssysteem.
Meer informatie vind je op de facultaire webpagina over studentenmobiliteit  

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE BEKIJK VIDEOCOLLEGES

 

Is deze opleiding iets voor jou?

  • Tijdens je bacheloropleiding is je interesse voor zinvragen gegroeid.
  • Je vermogen tot abstract en conceptueel denken werd er verder aangescherpt.
  • Bovendien beschik je over een voldoende reflexieve en kritische houding tegenover aangereikte problemen.
  • Je wil deze filosofische vaardigheden en kennis verder exploreren en verdiepen, en je in een domein van de wijsbegeerte specialiseren.
  • Je bent in staat om vanuit de verworven voorkennis zelfstandig onderzoek te voeren, dat uiteindelijk resulteert in een masterproef.

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden master in de wijsbegeerte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opleiding heeft tot doel het reeds bereikte inzicht in centrale thema's en/of domeinen van de wijsbegeerte te verdiepen en tegelijkertijd die kennis te verbreden.
Het is de bedoeling dat studenten op het einde van de studie in staat zijn tot het zelfstandig beoefenen van de filosofie.

Leerresultaten

1. Gespecialiseerde filosofische kennis, gesitueerd in een ruimere context
- De student heeft een diepgaande kennis van en inzicht in ten minste één zelf gekozen systematisch of historisch domein van de filosofie en begrijpt hoe dit domein samenhangt met andere filosofische domeinen.
- De student heeft een grondige kennis van een aantal zelf gekozen of opgelegde specifieke onderwerpen binnen verschillende andere systematische en historische domeinen.
- De student kan verworven filosofische inzichten relateren aan de maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke context.
- De student heeft kennis van en inzicht in actuele filosofische debatten en onderzoek op het internationale forum en kan deze actief opvolgen en opnemen in eigen reflectie en onderzoek.

2. Filosofische tradities, benaderingen en methodes
- De student heeft inzicht in de eigenheid, de sterktes en de zwaktes van verschillende filosofische tradities, benaderingen en methodes.

3. Interdisciplinariteit
- De student heeft inzicht in de impact van inzichten uit andere wetenschappelijke disciplines voor de filosofie.

4. Filosofie en maatschappij
- De student kan een filosofische duiding geven van maatschappelijke en culturele fenomenen en wetenschappelijke ontwikkelingen.
- De student kan de maatschappelijke relevantie van de filosofie vertalen naar een professionele context.

5. Filosofische terminologie
- De student heeft kennis van de gespecialiseerde filosofische terminologieën en begrippen en kan deze accuraat gebruiken.

6. Onderzoeksvaardigheden
- De student kan zelfstandig een duidelijk afgebakende filosofische vraagstelling formuleren en de relevantie ervan situeren in een ruimere filosofische context.
- De student kan zelfstandig onderzoek ontwikkelen rond deze onderzoeksvraag en hierbij technische literatuur betrekken en kritisch verwerken op het niveau van een beginnend onderzoeker.

7. Filosofische vaardigheden
- De student kan een brede waaier aan primaire teksten lezen (zo veel mogelijk in de oorspronkelijke taal), kritisch analyseren en zelfstandig verwerken in geschreven teksten en in discussies.
- De student kan betekenisvolle filosofische vragen formuleren in uiteenlopende maatschappelijke en filosofische debatten.
- De student kan op basis van deze vragen een eigen standpunt innemen en onderbouwen, en hierover in discussie treden.

8. Oordeelsvermogen en kritische zin
- De student kan overdacht, waardenbewust, kritisch en genuanceerd een oordeel formuleren en de maatschappelijke betekenis ervan inschatten.

9. Communicatievaardigheden
- De student kan de resultaten van eigen onderzoek en reflectie helder en genuanceerd mondeling en schriftelijk rapporteren zowel aan een publiek van vakgenoten als aan een publiek van niet-vakgenoten.

Loopbaan

De studie van de filosofie bereidt je niet rechtstreeks voor op een specifiek beroep. Toch biedt je diploma onrechtstreeks een aantal belangrijke troeven. Filosofen beschikken over specifieke vaardigheden, zoals analytisch en synthetisch vermogen, communicatievaardigheden, en een kritische attitude, die bijzonder op prijs gesteld worden in het bedrijfsleven, de ambtenarij, de politiek, de boeken- en perswereld, de socio-culturele sector ...

  • In de eerste plaats heb je met je filosofiediploma heel wat mogelijkheden in het onderwijs. Om les te geven, moet je naast de masteropleiding ook de lerarenopleiding met succes afgerond hebben.
  • Heel wat afgestudeerde filosofen proberen via een onderzoeksproject of een beurs aan de slag te blijven in het filosofisch onderzoek. Als je uitstekende resultaten behaalt, is er zeker een kans dat je op die manier binnen je vak een baan vindt.
  • Ook buiten het onderwijs en het onderzoek vind je filosofen, vooral dan in allerlei studiediensten, in de wereld van de media en in de socio-culturele sector.
  • Filosofen scoren doorgaans goed op vergelijkende examens in de ambtenarij, ministeries, financiële wereld ...
  • Ook in het bedrijfsleven groeit de belangstelling voor filosofie. Steeds meer bedrijfsleiders zijn op zoek naar kandidaten die niet alleen onderlegd zijn in een bepaald vakgebied, maar ook overweg kunnen met de fundamentele vragen die bij de uitoefening van hun werk aan de orde komen. Voor zulke functies is het echter aangewezen naast filosofie ook nog een tweede opleiding achter de rug te hebben.

 

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
Kardinaal Mercierplein 2 bus 3200
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 32 63 05
hiw.studiesinfo@kuleuven.be
www.hiw.kuleuven.be

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website

Bezoek de website van de faculteit.