Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische technologie (Leuven)

Master of Science

De rol van technologie in de hedendaagse gezondheidszorg is de afgelopen decennia enorm geëvolueerd. Computers en andere hoogtechnologische machines zijn onmisbaar geworden in ziekenhuizen, revalidatiecentra en dokterspraktijken. Meer nog, doorbraken op basis van ingenieurswetenschappen hebben onze fundamentele inzichten in het functioneren van het lichaam, in de vorming van biologische weefsels en in fysiologische processen doen toenemen.

 

 

In de master biomedische technologie leer je medisch-technologische producten en processen voor diagnostische en therapeutische toepassingen ontwerpen en produceren. Bekende voorbeelden van medische technologie zijn heup- en knieprothesen, CT- en MRI-scanners en een heel gamma van sensoren voor het opmeten van lichaamsfuncties (hartritme, bloedsamenstelling) en apparaten voor intensieve zorg. Daartoe krijg je eerst een bijkomende basis over de structuur en de functie van het menselijk lichaam. Daarnaast verdiep je je kennis van de biomedische technologie. Dit omvat een hele waaier van nieuwe ontwikkelingen, zoals biomechanica, medische beeldverwerking, biomaterialen, verwerking van medische signalen, weefselengineering, robotchirurgie, bio-informatica en bedrijfsvoering in de medische technologie. Je leert je technologische en medische kennis te combineren en je wordt daardoor een integrator bij uitstek.

De master BMT wordt georganiseerd in een Engelstalige en Nederlandstalige versie. Het programma omvat 120 studiepunten. Het curriculum rust op toponderzoek van de staf, de meeste hiervan werken bij het Leuven Medical Technology Centre. Dit netwerk faciliteert ook industriële stages voor de studenten en coördineert ontwerpprojecten en masterproeven.

De gemeenschappelijke kern voorziet de studenten van een gemeenschappelijke basis in biomedische technologie. De medische basisvakken zorgen voor een inzicht in de menselijke anatomie, celbiologie en fysiologie. Deze vakken maken de student bekend met de medische vaktaal. De medische technologievakken behandelen het brede biomedisch technologiespectrum: biomechanica, biomateriaalkunde, medische beeldvorming, biosensors, verwerking van medische signalen en het ontwerpen van medische apparatuur. De aandacht gaat naar de technologische kant van deze domeinen. Bedrijfsbezoeken geven alle BMT studenten inzicht in de industriële aspecten van Biomedische Technologie.

De keuzevakken werden gegroepeerd in vier clusters: biomechanica en weefselengineering, medische apparatuur, informatievergaringssystemen en informatieverwerkingssoftware. Deze clusters zorgen ervoor dat de studenten zich kunnen verdiepen in één domein van de biomedische technologie. Tegelijk behouden ze het brede overzicht door vakken uit verschillende keuzes te kiezen. Studenten kunnen ook opteren voor een industriële stage of kunnen een ATHENS-cursus volgen.

Aan de hand van de algemeen vormende vakken, heeft de student ook de kans om verder te kijken dan de biomedische technologie. Het gaat hier om management, communicatie, socio-economie, ethische aspecten#
Het projectgebaseerd leren bestaat uit twee vakken die de student vertrouwd maken met de dagelijkse praktijk van de biomedische ingenieur. In het vak "Ontwerpen in de medische technologie", leert de student een medisch-technologisch product of proces te ontwerpen. De student bouwt hiermee verder op de leerlijn van probleemoplossen en ontwerpen, dat gestart werd in de bachelor. De masterproef beëindigt deze leerlijn.

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.

De rol van technologie in de hedendaagse gezondheidszorg is de afgelopen decennia enorm geëvolueerd. Computers en andere hoogtechnologische machines zijn onmisbaar geworden in ziekenhuizen, revalidatiecentra en dokterspraktijken. Meer nog, doorbraken op basis van ingenieurswetenschappen hebben onze fundamentele inzichten in het functioneren van het lichaam, in de vorming van biologische weefsel en in fysiologische processen doen toenemen. De master in de ingenieurswetenschappen: biomedische technologie (BMT) werd opgericht om aan de toegenomen vraag naar technologische ondersteuning in de gezondheidszorg te beantwoorden. Deze toename is onder andere een gevolg van een vergrijzende bevolking, en biedt een uitdaging om meer en betere zorg te bieden met minder mensen om zo kosten-effectiviteit in onze gezondheidszorg te verkrijgen. De industrie, de overheid, ziekenhuizen en mutualiteiten hebben nood aan ingenieurs met een specifieke opleiding in het multidisciplinaire domein van de biomedische technologie. Deze ingenieurs zijn biomedische ingenieurs die technologische kennis (b.v. in de werktuigbouwkunde, elektrotechniek en materiaalkunde) kunnen integreren met medische kennis.

De ideale kandidaat beschikt over een brede technologische achtergrond, en bezit zowel kennis over de basiselementen van werktuigkunde en elektrotechniek. Verder bezit de student een interesse in geneeskunde en in de meerwaarde van technologie bij geneeskundige behandelingen.


1. Competent in één of meerdere wetenschappelijke disciplines

1.  Afgestudeerden kennen de structuur en functie van het menselijk lichaam (op de verschillende hiërarchische niveaus: cel, weefsel, orgaan en lichaam) met het oog op het ontwerpen van medisch-technologische producten en processen die ingezet worden in diagnostische en therapeutische toepassingen. Dit inzicht in het functioneren van het lichaam verwijst naar het musculoskeletale systeem, het cardiovasculaire systeem, het neurologische systeem en elementen van het pulmonaire, het gastro-intestinale en het reproductieve systeem.

2.  Afgestudeerden bezitten een algemene actieve (d.w.z. toepassingsgerichte) kennis in de biomedische technologie. In de volgende domeinen kennen zij de gangbare theorieën en beheersen zij gangbare experimentele en numerieke technieken:
*  Biomechanica (musculoskeletale biomechanica en bio vloeistof-mechanica)
*  Biomaterialen
*  Bio-instrumentatie (sensoren en actuatoren)
*  Medische informatietechnologie (medische signaalanalyse en beeldverwerking)

3.  Afgestudeerden kunnen kennis uit de verschillende interdisciplinaire domeinen (medische en technologische) op creatieve wijze toepassen, uitbreiden en integreren tot functionele systemen.


2. Bekwaam in onderzoek

4.  Afgestudeerden kunnen onderzoeksvragen formuleren en deze vragen vertalen in een plan van aanpak. In het volgen van dit plan weten zij hoe en wanneer dit bijgestuurd moet worden.

5.  Afgestudeerden kunnen zelfstandig nieuwe inzichten, methodologieën en resultaten zowel binnen de discipline als interdisciplinair verwerken en toepassen in het onderzoek, en steunen waar nodig op interactie met en advies van specialisten in diverse technologische disciplines en in de geneeskunde.

6.  Zij steunen hierbij op een kritische ingesteldheid ten opzichte van literatuurgegevens en ten opzichte van eigen vindingen.


3. Bekwaam in ontwerp

7.  Afgestudeerden kunnen ontwerpmethodieken toepassen in reële situaties, leidend tot een functioneel product (voorwerp, software, procedure) dat getoetst wordt aan de ontwerpvereisten.

8.  Afgestudeerden houden gedurende het ontwerpproces rekening met de medische, technologische, regelgevende en economische randvoorwaarden, als ook met de mogelijkheden en de beperkingen van de gebruiker van een medisch-technologisch product (zorgverlener, patiënt...).

9.  Afgestudeerden kunnen creatief en zelfstandig nieuwe inzichten, methodologieën en resultaten zowel binnen de discipline als interdisciplinair verwerken en toepassen om nieuwe medisch-technologische producten te ontwerpen.


4. Wetenschappelijke benadering

10.  Afgestudeerden zijn in staat om zich waar nodig los te maken van het dwingende karakter van een oplossing voor een probleem, om te zoeken naar lange-termijn oplossingen en innovatieve denkpistes die hun werkgever een strategische voorsprong biedt op deze lange termijn. Daartoe bezitten afgestudeerden een breed analytisch, synthetisch probleemoplossend denkvermogen en kunnen zij kennis uit het technisch-wetenschappelijk domein en uit het medisch-wetenschappelijk domein integreren

11.  Afgestudeerden hebben de attitude om zich voortdurend professioneel én wetenschappelijk verder te bekwamen in hun vakgebied (attitude van levenslang leren). Zij kunnen op een kritische manier de meest geschikte informatiebronnen daartoe (literatuur, internet, workshops, conferenties) uitkiezen en de informatie daaruit verwerken

12.  Afgestudeerden bezitten de vaardigheid om op basis van hun wetenschappelijke kennis in te schatten of onderzoeksresultaten correct kunnen zijn en of besluiten aanvaardbaar zijn.

13.  Afgestudeerden staan kritisch constructief ten opzichte van alle nieuwe relevante ontdekkingen en ontwikkelingen die zij via literatuur leren kennen en via eigen onderzoek verder exploreren. Dit houdt in dat afgestudeerden de attitude ontwikkeld hebben om nieuwe ontwikkelingen actief te blijven volgen en te verwerken in hun professionele activiteiten (attitude van levenslang leren). Gezien het interdisciplinaire karakter van de medische technologie, volgt de afgestudeerde idealiter een breed gamma van technologische disciplines en van de medische wetenschap om opportuniteiten tot integratie te ontdekken.


5. Intellectuele basisvaardigheden

14.  Afgestudeerden kunnen een veelheid aan complexe informatie (uit literatuur, eigen onderzoeksbevindingen en eventuele reeds bestaande alternatieve oplossingen voor gelijkaardige en/of verwante problemen) terugvinden, relateren aan de eigen onderzoeksvraag, analyseren, interpreteren, integreren en hierover een beredeneerd oordeel vormen.


6. Bekwaam in samenwerking en communicatie

15.  Afgestudeerden hebben een basiskennis van managementstechnieken om technisch-wetenschappelijke projecten tot een goed einde te brengen.

16.  Afgestudeerden kunnen functioneren in een team, waar nodig kunnen zij de rol van teamleider opnemen.

17.  Afgestudeerden kunnen technische concepten vertalen naar medische gesprekspartners en kunnen actief deelnemen aan discussies met medische én met technische specialisten.

18.  Afgestudeerden beheersen de mondelinge taal en de lichaamstaal om een boodschap duidelijk en overtuigend over te brengen zowel in de moedertaal als in de Engelse taal.

19.  Afgestudeerden kunnen technische rapporten en wetenschappelijke artikels schrijven die voldoen aan de internationale standaarden.


7. Rekening houden met de tijdelijke en sociale context

20.  Afgestudeerden kunnen de maatschappelijke consequenties (economisch, sociaal, ethisch, duurzaamheid) van nieuwe ontwikkelingen in de biomedische technologie analyseren en integreren in wetenschappelijk werk. Zij kunnen hun professionele activiteiten uitvoeren in een internationale context en hebben daartoe een voldoende beheersing van de Engelse taal.

21.  Afgestudeerden hebben een goed beeld van hun eigen rol en verantwoordelijkheden in relatie tot die van andere actoren in de geneeskunde en de gezondheidszorg (zorgverleners, ziekenhuisverantwoordelijken, directie van verzorgingsinstellingen, sociale zekerheid).
Loopbaan

Biomedische technologie is een domein dat sterk in opkomst is. Het aantal banen en bedrijven in deze sector neemt toe. Dat is logisch; we verwachten allemaal gebruik te kunnen maken van kwalitatief hoogstaande, patiëntvriendelijke en betaalbare gezondheidszorg. De ontwikkelingen in de moderne gezondheidszorg worden voor een belangrijk deel gedreven door ontwikkelingen in de medische technologie. Medische technologie vind je immers in alle aspecten van de gezondheidszorg: in de preventie, de diagnose en de behandeling. Onder andere door de vergrijzing van de bevolking zullen verdere ontwikkelingen noodzakelijk zijn om een betaalbaar gezondheidssysteem te behouden.

Als biomedische ingenieur sta je centraal in de ontwikkeling van nieuwe medische apparaten (hardware en software) en speel je een belangrijke rol in zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. Als biomedische ingenieur werk je in medisch-technologische bedrijven, in onderzoeksinstituten, en in instellingen voor gezondheidszorg. Daarnaast kun je door je brede vorming ook prima aan de slag in vele klassieke industriële sectoren.

Faculteit Ingenieurswetenschappen
Facultaire administratie
Kasteelpark Arenberg 1 bus 2200
3001 HEVERLEE
tel. + 32 16 32 13 50
fax + 32 16 32 19 82
info@eng.kuleuven.be
www.eng.kuleuven.be

Programmadirecteur
Prof. S. Van Huffel

Bezoek de website van de faculteit.
Bezoek de website van de opleiding.


Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

 

 

1.  Het programma beantwoordt aan een maatschappelijke nood, die zich vertaalt in industriële mogelijkheden.

2.  Evaluatie van het programma door verschillende enquêtes geeft weer dat de doelstellingen worden bereikt. De mix van verplichte vakken en keuzevakken, zorgt er voor dat de student een algemene deskundige wordt in biomedische technologie, maar ook een specialist in een specifiek domein. Vertegenwoordigers van het werkveld vermeldden dat afgestudeerden een hoog niveau aan vaardigheden bezitten en flexibel en goed geïntegreerd in de bedrijven zijn.

3.  Bedrijfsbezoeken laten studenten kennis maken met de industrie. Verder kunnen studenten ook een industriële stage lopen.

4.  De internationale staf (voornamelijk doctoraatsstudenten) ondersteunt actief de Engelstalige vakken, waardoor het programma steeds internationaler wordt.

5.  Het masterprogramma wordt ondersteund door verschillende sterke onderzoeksgroepen in het domein van de biomedische technologie. Bovendien verwerken alle professoren hun onderzoeksonderwerpen in hun vakken.

6.  De meeste alumni vinden een job binnen de drie maanden na afstuderen.

Via het Erasmusprogramma kun je een poosje in het buitenland studeren. Je kunt ook via je stagecoördinator een industriële of onderzoeksstage aanvragen in het buitenland. Dat kan tussen de derde bachelorfase en de eerste masterfase, of tussen de eerste en de tweede masterfase.

De uitwisselingsprogramma's van de faculteit worden aangevuld door het BEST-netwerk, de Board of European Students of Technology. Deze studentenorganisatie biedt je de mogelijkheid om korte cursussen te volgen. De Faculteit Ingenieurswetenschappen maakt ook deel uit van de internationale netwerken CESAER, CLUSTER en T.I.M.E..

KU Leuven organiseert ook een gemeenschappelijk programma in de biomedische technologie, samen met de Université Catholique de Louvain. Dit leidt tot een duaal diploma. Geïnteresseerde studenten kunnen contact opnemen met de programmadirecteur.
De KU Leuven organiseert elk voorjaar een Verderstudeerbeurs. Daarnaast organiseren faculteiten ook infosessies voor een aantal van hun schakel-, voorbereidings- en masterprogramma's.

Ontdek alle KU Leuven- infomomenten voor (toekomstige) masterstudenten.
Download de masterfolder.

Bestel de masterfolder.

Download de brochure "Bruggen naar ingenieurswetenschappen".

In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
  • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
  • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM