Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (Leuven e.a.)

Master of Science

Je bouwt je kennis verder uit en werkt actief mee aan wetenschappelijk onderzoek. Tijdens de eerste fase word je verder gevormd tot een kinesitherapeut die basiskennis- en vaardigheden bezit binnen alle domeinen van de kinesitherapie. In de tweede fase verdiep je je in een bepaald domein door de keuze van een afstudeerrichting. Het klinisch deel, met stage vormt een belangrijk deel van de opleiding.

Deze master wordt georganiseerd in samenwerking met verschillende Vlaamse universiteiten. Op die manier wordt alle expertise gebundeld. Tijdens de opleiding bouw je niet alleen kennis op, maar werk je ook actief mee aan wetenschappelijk onderzoek. Het masterprogramma wordt gedeeltelijk in het Engels gedoceerd.

o Je integreert de opgebouwde kennis en vaardigheden via een aantal basisprobleemstellingen en leert de meest voorkomende aandoeningen van de menselijke beweging te analyseren.
o Je stelt een beperkt behandelschema op en leert verslag geven van de behandeling.
o Het klinische deel van de opleiding, de stages van de masteropleiding zijn verdeeld over de eerste masterfase (5 maanden) en de tweede masterfase (3 maanden). Ze vinden (slechts) deels plaats in het UZ Leuven: er zijn stageplaatsen verspreid over heel Vlaanderen en er wordt van de student een aanzienlijke mobiliteit en flexibiliteit verwacht.
o Studenten worden opgeleid tot het niveau van 'beginnend wetenschappelijk onderzoeker', dat hen in staat stelt om wetenschappelijke informatie op te zoeken, te interpreteren en te evalueren. Op die manier zijn zij in staat tot levenslang leren, en tot het verbeteren van de eigen praktijk aan de hand van 'Evidence based practice'.

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.
-  Je bent erop uit om in een zorgverlenend kader een ondersteunend contact op te bouwen.
-  Je bent geïnteresseerd in de bewegende mens en de biomedische aspecten die erbij horen.
-  Je beschikt over voldoende fysieke mogelijkheden om de noodzakelijke vaardigheden te ontwikkelen.
-  Je hebt een sociaalvoelende en zelfstandige ingesteldheid.
-  Je hebt een kritische en actieve attitude ten aanzien van zowel de leerstof als het leerproces.
De opleiding vormt academische afgestudeerden die bekwaam zijn een kinesitherapeutische behandeling voor complexe aandoeningen op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te conceptualiseren en uit te voeren.

Deze master van 120 studiepunten, waarbinnen de student opteert voor één van de zes afstudeerrichtingen, heeft tot doel kinesitherapeuten op de markt te brengen die de nodige kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes hebben ontwikkeld:
- om als academisch gevormde kinesitherapeut te functioneren in de gezondheidszorg, beantwoordend aan de huidige beroepssetting waarbij er een continue terugkoppeling is tussen wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk;
- om op zelfstandige basis wetenschappelijk onderzoek te kunnen verrichten met betrekking tot de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie;
- om bij de beroepsuitoefening gebruik te maken van een bijzondere bekwaamheid of van een bundeling van bijzondere bekwaamheden, behorende tot de keuze van de afstudeerrichting en leidende tot tewerkstellingsmogelijkheden binnen of buiten het RIZIV-stelsel.

Raadpleeg ook de specifieke eindtermen.
Loopbaan

Als master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie kun je verschillende wegen uit. Je kunt in dienstverband werken of je vestigen als zelfstandig therapeut.

In dienstverband kun je terecht in tal van verzorgingsinstellingen zoals poliklinieken, ziekenhuizen en centra:

o voor orthopedische en fysiotherapeutische behandelingen
o voor behandelingen na een hartinfarct of chirurgische ingreep
o voor behandeling van spierziekten en verlammingen
o in kraaminrichtingen voor pre- en postnatale oefeningen
o in centra voor rehabilitatie en revalidatie na arbeids- of verkeersongevallen
o in centra voor hersenverlamde kinderen en voor nabehandeling van poliomyelitis

Verder kun je aan de slag in instituten voor buitengewoon onderwijs en voor personen met een motorische handicap, in consultatiebureaus voor personen met een handicap (motorisch onderzoek) en in sportverenigingen.

Je komt trouwens ook in aanmerking voor commerciële functies. Dat kan bijvoorbeeld in bedrijven die toeleverancier zijn van de ziekenhuissector.

Je kunt je natuurlijk ook vestigen als zelfstandige kinesitherapeut of je associëren in een bestaande praktijk. Een nauwe samenwerking met een arts is hierbij aangewezen, omdat alleen behandelingen die op doktersadvies worden uitgevoerd voor een gedeeltelijke terugbetaling door het ziekenfonds in aanmerking komen.

Waar hebben studenten van deze opleiding een job gevonden? Oud-studenten aan het woord

Zijn er niet te veel kinesitherapeuten?
Er wordt vastgesteld dat het aantal studenten revalidatiewetenschappen en kinesitherapie sinds 2008 in fors stijgende lijn is. Grote studentenaantallen wegen hoedanook op het studiecomfort van de opleiding.
In 2012 keurde de Planningscommissie Medisch Aanbod een advies goed over de afschaffing van het selectie-examen op voorwaarde dat er door de Gemeenschappen maatregelen genomen worden om het aantal kinesitherapeuten onder controle te houden. Het uitgangsexamen werd bijgevolg in 2013 afgeschaft, maar voorlopig is het nog afwachten welke maatregelen de Gemeenschappen zullen nemen, en vanaf wanneer.

Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
Tervuursevest 101 - bus 1500
3001 Leuven
tel. + 32 16 32 90 01 (onthaal)
help.faber.kuleuven.be


Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

 

Bezoek de website voor toekomstige studenten van Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen.

Bezoek de website van de opleiding.

Samenwerking tussen universiteiten

In de tweede fase van de masteropleiding in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie worden de volgende afstudeerrichtingen door KU Leuven georganiseerd:
* Afstudeerrichting lerarenopleiding

In de tweede fase van de masteropleiding in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie worden de volgende afstudeerrichtingen door KU Leuven en UHasselt georganiseerd:
* Afstudeerrichting revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen
* Afstudeerrichting revalidatiewetenschappen en kinesitherapie in de geestelijke gezondheidszorg
* Afstudeerrichting revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen

In de tweede fase van de masteropleiding in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie wordt de volgende afstudeerrichting door KU Leuven, UHasselt, VUBrussel en UAntwerpen georganiseerd:
* Afstudeerrichting revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij neurologische aandoeningen

In de tweede fase van de masteropleiding in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie wordt de volgende afstudeerrichting door KU Leuven, UHasselt, UGent, VUBrussel en UAntwerpen georganiseerd:
* Afstudeerrichting revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen


Studeren aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen is ook studeren in een aangename omgeving. De faculteit is gelegen in de groene omgeving van het park van Arenberg (Heverlee). Binnen een straal van 700 meter vind je een zeer uitgebreide sportaccommodatie, het studentenrestaurant (Alma 3) en studentenkamers van de universitaire huisvestingsdienst.
Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland is in meerdere opzichten een zeer leerrijke ervaring. Wil je die stap zetten, dan geeft deze master je die kans! Gezien de specificiteit van het studieprogramma is deze uitwisseling voornamelijk georiënteerd op de stage.

De faculteit heeft samenwerkingsakkoorden met tal van (universitaire) ziekenhuizen in de ons omringende landen, zoals Frankrijk, Duitsland en Nederland, maar ook iets verder weg, bijvoorbeeld Scandinavië, Zwitserland, Ierland.

In sommige gevallen kun je via het programma Erasmus+ een mobiliteitsbeurs aanvragen, zodat ook de financiële drempel lager wordt. De faculteit geeft je daarnaast de mogelijkheid om een deel van de stage en/of het veldwerk van de masterproef te realiseren tijdens een kort verblijf in een ontwikkelingsland. Ook hiervoor kun je in aanmerking komen voor een reisbeurs van de KU Leuven.


Contactpersoon
Lies Van Gestel
tel. + 32 16 32 91 55

Meer info vind je ook terug op website van de faculteit.
De KU Leuven organiseert elk voorjaar een Verderstudeerbeurs, voor studenten die al een eerste bachelor- of masterdiploma op zak hebben. Daarnaast organiseren faculteiten ook infosessies voor een aantal van hun schakel-, voorbereidings- en masterprogramma's.

Ontdek alle KU Leuven-infomomenten voor (toekomstige) masterstudenten.
Download de masterfolder.

Bestel de masterfolder.
Rechtstreeks:
Na toelating:
  • Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (Leuven e.a.) (dit programma wordt dit academiejaar niet aangeboden)

Toelating mits het volgen van een voorbereidings- of schakelprogramma of een verkorte bachelor:
In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
  • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
  • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM