Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (Leuven e.a.)

Master of Science

Je bouwt je kennis verder uit en werkt actief mee aan wetenschappelijk onderzoek. Tijdens de eerste fase word je verder gevormd tot een kinesitherapeut die basiskennis- en vaardigheden bezit binnen alle domeinen van de kinesitherapie. In de tweede fase verdiep je je in een bepaald domein door de keuze van een afstudeerrichting. Het klinisch deel, met stage vormt een belangrijk deel van de opleiding.

Wat houdt de opleiding master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie in?

Opbouw

Deze master wordt georganiseerd in samenwerking met verschillende Vlaamse universiteiten. Op die manier wordt alle expertise gebundeld. Tijdens de opleiding bouw je kennis op én werk je actief mee aan wetenschappelijk onderzoek. Het masterprogramma wordt gedeeltelijk in het Engels gedoceerd.

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE

 

 • Je integreert de opgebouwde kennis en vaardigheden via een aantal basisprobleemstellingen en leert de meest voorkomende aandoeningen van de menselijke beweging te analyseren.
 • Je stelt een beperkt behandelschema op en leert verslag geven van de behandeling.
 • Het klinische deel van de opleiding, de stages van de masteropleiding, zijn verdeeld over de eerste masterfase (5 maanden) en de tweede masterfase (3 maanden). Ze vinden (slechts) deels plaats in het UZ Leuven: er zijn stageplaatsen verspreid over heel Vlaanderen en er wordt van de student een aanzienlijke mobiliteit en flexibiliteit verwacht.
 • Studenten worden opgeleid tot het niveau van 'beginnend wetenschappelijk onderzoeker', dat hen in staat stelt om wetenschappelijke informatie op te zoeken, te interpreteren en te evalueren. Op die manier zijn zij in staat tot levenslang leren, en tot het verbeteren van de eigen praktijk aan de hand van 'Evidence based practice'.

 

In de tweede fase van de masteropleiding worden verschillende afstudeerrichtingen georganiseerd door KU Leuven, in samenwerking met andere universiteiten.


KU Leuven:

 • Afstudeerrichting lerarenopleiding


KU Leuven en UHasselt:

 • Afstudeerrichting revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen
 • Afstudeerrichting revalidatiewetenschappen en kinesitherapie in de geestelijke gezondheidszorg
 • Afstudeerrichting revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen

KU Leuven, UHasselt, VUBrussel en UAntwerpen:

 • Afstudeerrichting revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij neurologische aandoeningen


KU Leuven, UHasselt, UGent, VUBrussel en UAntwerpen:

 • Afstudeerrichting revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen

Ruim 1000 uur stage 

Om je optimaal voor te bereiden op je werkzaamheden van kinesitherapeut, zijn er uitgebreide en talrijke stages in de masteropleiding. In de 1e masterfase worden er 20 weken stage gepland om je te vormen tot een “omnipracticus”, waarbij je elke 5 weken verandert van stageplaats. In de 2e masterfase doe je 3 maanden voltijdse stage, binnen je gekozen afstudeerrichting en op verschillende stageplaatsen. 

 

Internationaal

Studeren in het buitenland is in meerdere opzichten een zeer leerrijke ervaring. Wil je die stap zetten, dan geeft deze master je die kans! Gezien de specificiteit van het studieprogramma is deze uitwisseling voornamelijk georiënteerd op de stage.

De faculteit heeft samenwerkingsakkoorden met tal van (universitaire) ziekenhuizen in de ons omringende landen, zoals Frankrijk, Duitsland en Nederland, maar ook iets verder weg, bijvoorbeeld Scandinavië, Zwitserland, Ierland.

In sommige gevallen kun je via het programma Erasmus+ een mobiliteitsbeurs aanvragen, zodat ook de financiële drempel lager wordt. De faculteit geeft je daarnaast de mogelijkheid om een deel van de stage en/of het veldwerk van de masterproef te realiseren tijdens een kort verblijf in een ontwikkelingsland. Ook hiervoor kun je in aanmerking komen voor een reisbeurs van de KU Leuven.

Meer info vind je op de website van de faculteit.

Een innovatief idee?

Wil je nog tijdens je studies je eigen onderneming starten, je expertise delen met andere studenten of extra cursussen volgen rond ondernemerschap en ondernemingszin, dan kan dat met LcieLcie is hét platform van de KU Leuven dat studenten met innovatieve en ondernemende ideeën steunt en stimuleert.

 

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE

Is deze opleiding iets voor jou?

 

 • Je wil in een zorgverlenend kader een ondersteunend contact opbouwen.
 • Je bent geïnteresseerd in de bewegende mens en de biomedische aspecten die erbij horen.
 • Je beschikt over voldoende fysieke mogelijkheden om de noodzakelijke vaardigheden te ontwikkelen.
 • Je hebt een sociaalvoelende en zelfstandige ingesteldheid.
 • Je hebt een kritische en actieve attitude ten aanzien van de leerstof en het leerproces.

 

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie.

De opleiding vormt academische afgestudeerden die bekwaam zijn een kinesitherapeutische behandeling voor complexe aandoeningen op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te conceptualiseren en uit te voeren.

Deze master van 120 studiepunten, waarbinnen de student opteert voor één van de zes afstudeerrichtingen, heeft tot doel kinesitherapeuten op de markt te brengen die de nodige kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes hebben ontwikkeld:
- om als academisch gevormde kinesitherapeut te functioneren in de gezondheidszorg, beantwoordend aan de huidige beroepssetting waarbij er een continue terugkoppeling is tussen wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk;
- om op zelfstandige basis wetenschappelijk onderzoek te kunnen verrichten met betrekking tot de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie;
- om bij de beroepsuitoefening gebruik te maken van een bijzondere bekwaamheid of van een bundeling van bijzondere bekwaamheden, behorende tot de keuze van de afstudeerrichting en leidende tot tewerkstellingsmogelijkheden binnen of buiten het RIZIV-stelsel.

Raadpleeg ook de specifieke eindtermen.

LoopbaanAls master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie kun je verschillende wegen uit. In dienstverband kun je terecht in tal van verzorgingsinstellingen zoals poliklinieken, ziekenhuizen en centra:

 • voor orthopedische en fysiotherapeutische behandelingen
 • voor behandelingen na een hartinfarct of chirurgische ingreep
 • voor behandeling van spierziekten en verlammingen
 • in kraaminrichtingen voor pre- en postnatale oefeningen
 • in centra voor rehabilitatie en revalidatie na arbeids- of verkeersongevallen
 • in centra voor hersenverlamde kinderen en voor nabehandeling van poliomyelitis

 

Je kunt je natuurlijk ook vestigen als zelfstandige kinesitherapeut of je associëren in een bestaande praktijk. Een nauwe samenwerking met een arts is hierbij aangewezen, omdat alleen behandelingen die op doktersadvies worden uitgevoerd voor een gedeeltelijke terugbetaling door het ziekenfonds in aanmerking komen.

 


Verder kun je aan de slag in instituten voor buitengewoon onderwijs en voor personen met een motorische handicap, in consultatiebureaus voor personen met een handicap (motorisch onderzoek) en in sportverenigingen. Een aantal afgestudeerden kiest voor een commerciële of didactische functie.


Zijn er niet te veel kinesitherapeuten?

Volgens de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid zouden er jaarlijks maximum circa 270 afgestudeerde kinesitherapeuten een RIZIV-erkenning mogen aanvragen in Vlaanderen. Dat aantal geldt dus voor alle afgestudeerde kinesitherapeuten in Vlaanderen, niet enkel van KU Leuven. Momenteel wordt dat maximumaantal echter nog niet strikt afgedwongen. Het is de vraag of er maatregelen zullen worden genomen, welke, en vanaf wanneer, aangezien het bestaande contingent de afgelopen jaren fors werd overschreden.  

Aanvankelijk dacht ik dat kinesitherapeuten voornamelijk werkten in een zelfstandige praktijk, waar ze musculoskeletale aandoeningen behandelden. Maar tijdens de opleiding bleek de kinesitherapie veel breder te zijn: je wordt ook gevormd in het behandelen van neurologische, inwendige, pediatrische en psychiatrische problematieken. Je patiëntenpopulatie strekt zich bovendien uit van baby’s tot en met senioren en ik deed de afgelopen jaren al stages binnen zowel ziekenhuizen, een revalidatiecentrum, een woonzorgcentrum als binnen de gekende zelfstandige praktijken. (student 1e master)

Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
Tervuursevest 101 - bus 1500
3001 Leuven
tel. + 32 16 32 90 01 (onthaal)
help.faber.kuleuven.be


Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

 

Bezoek de website voor toekomstige studenten van Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen.

Bezoek de website van de opleiding.

Rechtstreeks:
Na toelating:
 • Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (Leuven e.a.) (dit programma wordt dit academiejaar niet aangeboden)

Toelating mits het volgen van een voorbereidings- of schakelprogramma of een verkorte bachelor:
In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
 • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
 • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM