Master in de farmaceutische zorg (Leuven)

Master of Science

Studenten aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen verwerven de kennis, vaardigheden, attitudes en professionele kwaliteiten om als geneesmiddelenexpert een toonaangevende rol te spelen in de gezondheidszorg van morgen. De masteropleiding in de farmaceutische zorg bereidt je voor op je rol als communicatieve geneesmiddelenspecialist. Je wordt een expert in de werking en het correct gebruik van geneesmiddelen: je verstrekt medicatie, je bevordert juist en effectief gebruik van geneesmiddelen, je adviseert patiënten en artsen en volgt het verloop van een behandeling op.

Wat houdt de opleiding farmaceutische zorg in?

Opbouw

Volgende onderwerpen komen tijdens de opleiding uitgebreid aan bod: farmacotherapie, farmaceutische zorg, communicatie, farmaceutische ethiek, farmaco-economie, farmaceutische wetgeving en deontologie ... Je verwerft de nodige bagage om patiënten te begeleiden bij het gebruik van geneesmiddelen en bij vragen rond zelfzorg, fytotherapie, voeding, dermatologische producten en wondzorg.

De masterproef neemt een belangrijke plaats in en wordt gespreid over beide opleidingsfases:

 • In de eerste fase voer je individueel een literatuuronderzoek uit, waarin je een antwoord formuleert op een vraag in het brede domein van de farmacotherapie/farmaceutische zorg en werk je samen met een groep studenten aan een plan voor een onderzoeksproject.
 • In de tweede fase voer je samen het onderzoeksproject uit, analyseer je de resultaten en schrijf je je bevindingen neer in een projectrapport.


Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor communicatieve vaardigheden. In een vaardigheidsapotheek word je getraind in het voeren van kwalitatieve apotheker-patiënt gesprekken. Ook de communicatie tussen apotheker en arts komt in de opleiding aan bod.

Tijdens de stages doorloop je een leerproces binnen het farmaceutische werkveld. Je past je academische achtergrond en communicatieve vaardigheden toe in het farmaceutische werkveld, en je leert je persoonlijke en professionele competenties verder te ontwikkelen.

 • Tijdens de eerste fase maak je in een vier weken durende stage kennis met de rol van de apotheker in het ziekenhuis, zowel in de ziekenhuisapotheek als op patiëntenafdelingen.
 • Tijdens de tweede fase loop je zes maanden stage in een openbare apotheek, waarna je in staat moet zijn om - ook zonder begeleiding - te functioneren als apotheker. Een stage in een openbare apotheek is een noodzakelijke voorwaarde om   de beroepstitel 'apotheker' te behalen.

Een innovatief idee?

Wil je nog tijdens je studies je eigen onderneming starten, je expertise delen met andere studenten of extra cursussen volgen rond ondernemerschap en ondernemingszin, dan kan dat met LcieLcie is hét platform van de KU Leuven dat studenten met innovatieve en ondernemende ideeën steunt en stimuleert.

 

Internationaal

Tijdens de eerste fase van de masteropleiding kun je het tweede semester doorbrengen aan een buitenlandse universiteit (bv. Groningen, Uppsala, Parijs, Londen, Helsinki en Grenoble). Je doet er onderzoek in het kader van je masterproef, al dan niet gecombineerd met een klinische stage. Indien mogelijk volg je ook een aantal opleidingsonderdelen. Tijdens de tweede fase kun je drie maanden apotheekstage lopen in het buitenland (bv. Utrecht).


Meer info:
www.pharm.kuleuven.be/erasmus/outgoingstudents.html
www.kuleuven.be/internationaal/studenten

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE

Is deze opleiding iets voor jou?

 

 • Je bent sterk geïnteresseerd in het gebruik van geneesmiddelen en in het verlenen van zorg aan patiënten.
 • Je ziet jezelf later patiënten, artsen en andere zorgverleners advies geven over de keuze en het gebruik van geneesmiddelen.
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en werkt graag nauwkeurig.
 • Je kunt flexibel denken en bent bereid om theoretische kennis dynamisch toe te passen in functie van een concrete patiënt of een concrete zorgvraag.
 • Je bent sociaal, beschikt over een goed organisatievermogen, ondernemingszin en goede communicatieve vaardigheden.
 • Een flinke dosis motivatie en de bereidheid tot levenslang leren zijn ook onontbeerlijk omwille van de snelle evolutie in de wetenschappelijke kennis.
 • Bovendien is maatschappelijke betrokkenheid, via sociaal contact of onderzoek, van cruciaal belang.
 • Ten slotte zijn intellectuele nieuwsgierigheid en een kritische houding - zowel voor de opleiding als voor het latere beroepsleven - noodzakelijk.

 

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden master in de farmaceutische zorg (Leuven).

Master of Science in de farmaceutische zorg (apotheek)
De opleiding tot Master of Science in de farmaceutische zorg is een maatschappelijk gerichte opleiding die optimaal voorbereidt op de professionele rol van communicatief geneesmiddelenexpert in een patiëntgerichte omgeving. Hierbij staat de wisselwerking tussen geneesmiddel, patiënt en andere zorgverstrekkers centraal. Deze opleiding leidt tot de beroepstitel van apotheker waarmee de afgestudeerde aan de slag kan in een openbare apotheek. Deze titel is tevens noodzakelijk voor het aanvatten van de manama's klinische biologie en ziekenhuisfarmacie.

Leerresultaten

- De master heeft inzicht in de essentiële parameters en achterliggende mechanismen die een rol spelen in de toxicologische werking van geneesmiddelen, drugs en andere substanties waarmee de bevolking in het dagelijkse leven in contact kan komen.
- De master heeft een grondige kennis van op evidentie gebaseerde farmacotherapie.
- De master heeft een grondige kennis van de medische aspecten van voeding, medische materialen, fytofarmaca, dermofarmaca, diergeneesmiddelen en adviezen voor zelfzorg.
- De master is in staat om gegevens in verband met onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen (m.i.v. klinische studies) te interpreteren.
- De master kan kwaliteitsvolle geneesmiddelen bereiden.
- De master is vertrouwd met de principes van laboratoriumdiagnostiek en medische beeldvorming.
- De master heeft kennis van en inzicht in de ethische, juridische, deontologische en economische aspecten rond geneesmiddelen(ontwikkeling).
- De master is in staat om gespecialiseerde (bio)medische en farmaceutische vakliteratuur doelgericht op te zoeken en te beoordelen op kwaliteit en relevantie.
- De master is in staat om (bio)medische en farmaceutische literatuur- en onderzoeksgegevens te verwerken, te interpreteren en zelfstandig een redenering op te bouwen.
- De master is in staat mondeling en schriftelijk over het eigen onderzoek te communiceren in het Nederlands of het Engels en dit zowel met vakspecialisten als met andere leden uit de samenleving.
- De master kan op zelfstandige en kritische wijze wetenschappelijk onderzoek uitvoeren in het domein van de farmaceutische zorg en hierbij actief deel uitmaken van de onderzoeksgemeenschap.
- De master is in staat om complexe multidisciplinaire problemen passend te benaderen en dit zowel individueel als in groepsverband.
- De master is in staat om in verband met ethische, normatieve of maatschappelijke vragen een beredeneerd standpunt in te nemen en is in staat om de eigen inzichten te toetsen aan wetenschappelijk bevindingen.
- De master is in staat kritisch te reflecteren over het eigen professionele functioneren, staat open voor feedback en is bereid om de eigen competenties te verdiepen of te verbreden.

Loopbaan

In een openbare apotheek heb je een bijzondere taak in de eerstelijnsgezondheidszorg, van medicatie verstrekken tot een juist en effectief geneesmiddelengebruik bevorderen. Je bent de persoon bij uitstek om patiënten en artsen te adviseren over het gebruik van een geneesmiddel en over de eventuele nevenwerkingen. Je volgt ook het verloop van de behandeling op en adviseert indien nodig een aanpassing van de medicatie.

Met een master-na-masteropleiding in de ziekenhuisfarmacie kun je aan de slag in een ziekenhuisapotheek, waar je heel diverse taken kunt vervullen, inclusief de begeleiding van artsen, verpleegkundigen en patiënten bij de opstart en opvolging van behandelingen.

Als geneesmiddelenspecialist kun je terecht bij de overheid. Je vindt apothekers terug bij het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten), bij EMA (European Medicines Agency), bij de ziekenfondsen ...
Je kunt bovendien diverse functies uitoefenen in de farmaceutische industrie, bijvoorbeeld in het begeleiden van klinisch onderzoek, in het voorbereiden van de registratie van een geneesmiddel en in het domein van de farmacovigilantie.

Tot slot kun je ook een doctoraatsopleiding starten en op basis van doorgedreven onderzoek in een van de domeinen van de farmacologische en farmaceutische wetenschappen (inclusief farmacotherapie) de titel van doctor behalen.

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Campus Gasthuisberg
Onderwijs & Navorsing 2 bus 420
Herestraat 49
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 32 34 00
info@pharm.kuleuven.be

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

 

Bezoek de website voor toekomstige studenten van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen.

In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
 • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
 • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM