Bachelor in de wijsbegeerte (Leuven)

Bachelor of Arts

Filosoferen begint met verwondering. Over de mens, die zowel de mooiste als de meest verschrikkelijke dingen doet, over gelijkheid en verschil tussen man en vrouw, oud en jong, vroeger en nu, onze cultuur en andere culturen, over paradoxen van chaos en orde, pijn en plezier, leven en dood. De filosoof stelt aldoor vragen, maar neemt geen genoegen met een snel en makkelijk antwoord. Hij maakt de mens bewust van het mysterie van het mens-zijn en van het zijn zelf. De filosoof houdt de mens wakker.

 

 

Wat houdt de opleiding wijsbegeerte in?

In de bachelor in de wijsbegeerte verwerf je grondige basiskennis van het hele domein van de wijsbegeerte. Je bestudeert niet alleen de geschiedenis van de filosofie, maar ook haar verschillende  deelgebieden (ethiek, antropologie, logica, metafysica …). Daarnaast ligt de nadruk op ‘leren filosoferen’ en op vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om een eigen opinie te vormen en ze te verwoorden. Als filosoof ga je de teksten van grote denkers niet lezen om de ideeën zo maar over te nemen. Je leert er zelf over na te denken, de ideeën en argumenten in vraag te stellen en erover te discussiëren. Op die manier ontwikkel je het vermogen om autonoom te denken en zelf een standpunt in te nemen in actuele wijsgerige en maatschappelijke debatten.

 

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHUREBEKIJK VIDEOCOLLEGES

 

Opbouw

De bacheloropleiding wijsbegeerte heeft ruime aandacht voor de interactie met andere wetenschappelijke disciplines.

 • In de reguliere bacheloropleiding (180 sp.) kun je met het optiesysteem tijdens een derde van je studietijd, verspreid over de drie fases van je bacheloropleiding, opleidingsonderdelen uit een andere studierichting volgen. Door een optie uit een ander domein te kiezen, kun je na maximaal een jaar bijkomende studie doorstromen naar de masteropleiding van die andere studierichting. Dat betekent een enorme verruiming van je opleiding én van je latere mogelijkheden.
 • Als je al een diploma in een andere studierichting hebt behaald, kun je een verkort bachelorprogramma (104/60 sp.) volgen en zo je kennis van een andere discipline aanvullen met een stevige filosofische basiskennis. Aangepaste trajecten en avondonderwijs laten je bovendien toe zo'n verkorte bachelor te combineren met je hoofdopleiding of je baan.

Sterktes van de Leuvense filosofieopleiding

 • De opleiding beperkt zich niet tot één bepaalde stroming of stijl, maar behandelt een zeer breed gamma van thema's en richtingen binnen de filosofie: van oudheid tot heden, van logica tot fenomenologie, van metafysica tot politieke filosofie, van continentaal tot analytisch, van westers tot Arabisch, Joods, Russisch of Chinees.
 • Het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte beschikt over een relatief groot aantal professoren, die onderzoek verrichten in diverse domeinen en stijlen in de filosofie. Welk opleidingsonderdeel je ook volgt, steeds is het onderwijs gebaseerd op onderzoek. Vooral in de master zul je ondervinden dat de ruime staf een groot voordeel is, omdat je voor de begeleiding van je masterproef terechtkunt bij specialisten in uiteenlopende domeinen.
 • Je beschikt over een uitstekende filosofische bibliotheek. Heel wat internationale onderzoekers komen naar Leuven voor de uitgebreide collectie.
 • Je kunt rekenen op intensieve studiebegeleiding en op studietrajectbegeleiding op maat.
 • De opleiding krijgt goede externe beoordelingen. In haar rapport (2014) gaf de commissie van de onderwijsvisitatie wijsbegeerte de Leuvense opleiding een uitstekende beoordeling. De opleiding staat ook hoog genoteerd in de QS World University Ranking by Subject (nr. 26 voor filosofie wereldwijd in 2016).

Internationaal karakter

 • Je studeert in een uitgesproken internationale omgeving. Het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte telt heel wat buitenlandse professoren en gastprofessoren. Naast de Nederlandstalige opleiding biedt de faculteit ook een volledige Engelstalige opleiding aan, die studenten aantrekt van over de hele wereld. Op dit moment telt het HIW studenten van maar liefst 70 verschillende nationaliteiten. Internationaal studeren is hier een realiteit.
 • Tijdens de tweede of de derde fase van de bacheloropleiding kun je een semester studeren aan een buitenlandse universiteit. Een buitenlands studieverblijf tijdens een verkorte bachelor kan niet, maar tijdens je masteropleiding kun je dan weer wel profiteren van deze unieke kans. Het HIW heeft uitwisselingsovereenkomsten met universiteiten in onder andere Amsterdam, Berlijn, Parijs, Londen, Dublin, Kopenhagen, Lissabon, Madrid, Siena, Istanbul en Stellenbosch. Een verblijf in het buitenland verlengt je studieduur niet. Het levert je ook geen buitenlands diploma op. Het geeft je KU Leuven-diploma wel een extra dimensie en bezorgt je bovendien een schat aan levenservaringen. 

Meer informatie vind je op de facultaire webpagina over studentenmobiliteit.

 

Dit is een initiële bachelor die je vol- of deeltijds kunt volgen.

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHUREBEKIJK VIDEOCOLLEGES

 

 

Is deze opleiding iets voor jou?

Het interesseert je om te weten wat grote denkers in het verleden aan ideeën hebben ontwikkeld. Je wil meer inzicht verwerven in de actuele maatschappelijke vraagstukken en in de existentiële situatie van de mens. Wel moet je weten dat de antwoorden op al je vragen niet zomaar voor het grijpen liggen. Filosofie houdt zich dikwijls meer bezig met het uitdiepen van problemen dan met het geven van antwoorden

 • Je hebt een open geest en een historisch bewustzijn.
 • Je hebt een brede interesse en een intellectuele nieuwsgierigheid.
 • Je houdt ervan te worstelen met teksten: lezen, ontdekken van argumentatieve structuur, zelf schrijven ...
 • Je kunt abstract en conceptueel denken.
 • Je bent kritisch ingesteld tegenover jezelf en tegenover de theorieën die je krijgt aangereikt.
 • Je hebt enige interesse in wetenschappen. Filosofie buigt zich immers ook over wetenschapsfilosofische vragen.
 • Om vakliteratuur te begrijpen beschik je over een (passieve) kennis van het Frans, Engels en Duits. Indien nodig ben je bereid om aan je talenkennis te werken.

Als je kiest voor een van de negen vakwetenschappelijke opties moet je bovendien voldoen aan de begintermen van de gekozen richting. Je volgt de optieopleidingsonderdelen immers samen met de studenten van deze richting en de eisen zijn dezelfde voor de filosofiestudenten. Zo moet je bijvoorbeeld voor de opties economie en fysica beschikken over een voldoende basiskennis wiskunde.

Ook raden we je aan om je goed te informeren over de inhoud van de optiepakketten. Het is belangrijk om weten dat de opties psychologie en sociologie ook statistiek bevatten of dat je je in de optie Nederlands niet alleen zult bezighouden met literatuur, maar ook met de structuur en de evolutie van de taal.

Het overzicht van de opleidingsonderdelen per optie vind je terug in de online programmagids in het studieprogramma van de bachelor in de wijsbegeerte. Informatie over de begintermen of de discipline zelf vind je onder andere in de brochures van de opleidingen in kwestie. Lees er zeker ook de getuigenissen op na van studenten die je voorgingen.

Voor alle toekomstige bachelorstudenten gelden ook de algemene begintermen voor bacheloropleidingen.

 

TOELATINGSVOORWAARDEN STUDIEKEUZEPLATFORM LUCI VOORBEREIDENDE CURSUSSEN

 

VERKORT PROGRAMMA VERKORT PROGRAMMA ALGEMENE ORIËNTATIE

 

VERKORT PROGRAMMA ORIËNTATIE ETHIEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De opleiding heeft tot doel een aantal filosofische basisvaardigheden te verwerven en een systematisch en historisch inzicht te krijgen in vraagstelling, antwoorden en ontwikkelingen in de belangrijkste domeinen van de filosofie.

Leerresultaten

1)  Geschiedenis van de filosofie
-  De student heeft een brede kennis van de historische ontwikkeling van de filosofie, van de oudheid, over de middeleeuwen en de moderne tijd tot en met de hedendaagse tijd.
-  De student begrijpt hoe historisch zowel filosofische vragen als filosofische antwoorden samenhangen met culturele, maatschappelijke en intellectuele fenomenen en ontwikkelingen.
-  De student begrijpt hoe de geschiedenis van de filosofie doorwerkt in hedendaagse debatten in de systematische filosofie en kan filosofische opvattingen in vraag stellen vanuit die geschiedenis.

2)  Systematische filosofie
-  De student heeft inzicht in de centrale filosofische problemen binnen de volgende kerndomeinen van de filosofie: logica, moraalfilosofie, sociale en politieke filosofie, metafysica, wijsgerige antropologie, Philosophy of Mind, epistemologie, wetenschapsfilosofie en taalfilosofie.
-  De student heeft inzicht in de relaties tussen deze verschillende deeldomeinen.
-  De student is vertrouwd met tenminste één ander belangrijk deelgebied van de filosofie (esthetica, cultuurfilosofie, filosofie van de technologie, ecofilosofie, rechtsfilosofie, ...) en/of tenminste één andere filosofische traditie (Arabische, joodse, Russische, Chinese filosofie).
-  De student heeft inzicht in de specificiteit van de filosofie en in haar relatie met andere benaderingswijzen van de werkelijkheid, zoals wetenschap of religie.

3)  Filosofische terminologie
-  De student kent de gangbare filosofische begrippen en terminologieën in de opleidingstaal en kan deze accuraat gebruiken.

4)  Niet-filosofische disciplines
-  De student heeft hetzij grondige kennis van de inhoud en methoden van één andere discipline binnen de gedragswetenschappen, de geesteswetenschappen of de natuurwetenschappen, hetzij inleidende kennis van de inhouden en methoden van verschillende andere wetenschappelijke disciplines.

5)  Filosofische diversiteit
-  De student is zich bewust van de grote verscheidenheid aan tradities, stijlen en methodes in de filosofie en begrijpt dat deze diversiteit eigen is aan de filosofie sinds haar ontstaan.
-  De student kan de verschillende tradities, stijlen en methodes van elkaar onderscheiden.

6)  Filosofie en maatschappij
-  De student heeft kennis van en inzicht in de samenhang tussen filosofische vraagstukken enerzijds en algemene maatschappelijke en culturele fenomenen en wetenschappelijke ontwikkelingen anderzijds.
-  De student kan betekenisvolle filosofische vragen identificeren in diverse actuele (maatschappelijke) debatten en op basis daarvan de ingenomen standpunten interpreteren.

7)  Filosofische vaardigheden
-  De student is in staat om een brede waaier aan primaire teksten en secundaire literatuur uit de verschillende historische en systematische domeinen van de filosofie kritisch te lezen (zo mogelijk in de oorspronkelijke taal) en correct te analyseren en samen te vatten.
-  De student kan argumenteren en abstract en logisch redeneren.
-  De student kan kritisch reflecteren op filosofische theorieën en standpunten, en een aanzet tot kritische persoonlijke positiebepaling ontwikkelen.

8)  Onderzoeksvaardigheden
-  De student kan onder begeleiding een filosofische vraagstelling formuleren en een filosofisch onderzoek verrichten dat resulteert in een tekst van beperkte omvang of in een mondelinge presentatie.
-  De student kent de basisinstrumenten voor het filosofisch onderzoek, kan gedrukte en elektronische bronnen opsporen, relevante literatuur identificeren en kritisch gebruiken.
-  De student kan een bibliografie opstellen en een systeem van verwijzingen consequent toepassen.
-  De student maakt op een duidelijke en correcte manier een onderscheid tussen zijn eigen woorden en ideeën en die van anderen.

9)  Communicatievaardigheden
-  De student kan een filosofische kwestie mondeling presenteren en erover in discussie treden met vakgenoten.
-  De student kan filosofische ideeën schriftelijk communiceren aan vakgenoten.

Loopbaan

De studie van de filosofie bereidt je niet rechtstreeks voor op een specifiek beroep. Toch biedt je diploma onrechtstreeks een aantal belangrijke troeven. Filosofen beschikken over specifieke vaardigheden en attitudes − analytisch en synthetisch vermogen, communicatievaardigheden, kritische attitude − die bijzonder op prijs worden gesteld in het bedrijfsleven, de ambtenarij, de politiek, de boeken- en perswereld, de socio-culturele sector ...

 • In de eerste plaats heb je met je filosofiediploma heel wat mogelijkheden in het onderwijs. Om les te geven, moet je naast de masteropleiding ook de lerarenopleiding met succes hebben afgerond.
 • Heel wat afgestudeerde filosofen proberen via een onderzoeksproject of een beurs aan de slag te blijven in het filosofisch onderzoek. Als je uitstekende resultaten behaalt, is er zeker een kans dat je op die manier binnen je vak een baan vindt.
 • Ook buiten het onderwijs en het onderzoek vind je filosofen, vooral dan in allerlei studiediensten, in de wereld van de media en in de socioculturele sector. Filosofen scoren doorgaans goed op vergelijkende examens in de ambtenarij, ministeries, financiële wereld ...
 • Ook in het bedrijfsleven groeit de belangstelling voor filosofie. Steeds meer bedrijfsleiders zijn op zoek naar kandidaten die niet alleen onderlegd zijn in een bepaald vakgebied, maar ook overweg kunnen met de fundamentele vragen die bij de uitoefening van hun werk aan de orde komen. Voor zulke functies is het echter aangewezen naast filosofie ook nog een tweede opleiding achter de rug te hebben.
Ik scoorde bij de sollicitatie hoog op een assessmenttest voor analytisch vermogen. Het was blijkbaar een van de redenen waarom ik en niet mijn tegenkandidaat werd gekozen. Ik denk dat dit toegeschreven kan worden aan de opleiding filosofie.
(Oud-student)
Als filosoof ben je heel zelfstandig en ben je makkelijk weg met allerlei zaken. In een vergadering bijvoorbeeld weet je heel snel waar het over gaat, wat de essentie is, en kun je snel inpikken.
(Oud-student)
Momenteel ben ik 5 maanden aan het werk als ICT'er bij KBC. Daar heb ik een bijkomende opleiding gekregen. Omdat ik een academisch diploma heb, heb ik deze kans gekregen. Voor filosofie kiezen wil zeggen dat je niet altijd voor het evidente kiest. Dat wil dus ook zeggen dat je van uitdagingen houdt en werkgevers houden daarvan.
(Oud-student)

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
Kardinaal Mercierplein 2 bus 3200
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 32 63 05
info.hiw@kuleuven.be
www.hiw.kuleuven.be


Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website

De website voor toekomstige studenten van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Rechtstreeks:
Na toelating:
Toelating mits het volgen van een voorbereidings- of schakelprogramma of een verkorte bachelor: