Master in de pedagogische wetenschappen (Leuven)

Master of Science

Mensen moeten via opvoeding, vorming en onderwijs de taal en cultuur van anderen ontvangen om zo zichzelf en de samenleving vorm te geven. Je wordt uitgedaagd om je te verdiepen in deze thema’s: Hoe is de opvoedingsrelatie geëvolueerd? Wat is vorming en leren? Hoe wordt opvoeding beïnvloed door opvattingen over mens en samenleving? Wie speelt een rol in vormingsprocessen? Hoe komt samenleven tot stand? 

In de pedagogische wetenschappen staat de studie van opvoeding, onderwijs, opleiding en vorming centraal. Je verdiept je grondig in pedagogische theorieën, fenomenen en praktijken en in de ontwikkeling van het pedagogische denken en handelen doorheen de geschiedenis en binnen verschillende culturen. Naast gemeenschappelijke opleidingsonderdelen, een masterproef en stage, specialiseer je je in een van de drie volgende domeinen:

OPTIE ONDERWIJS- EN OPLEIDINGSKUNDE

Deze optie focust op het optimaliseren van leer- en vormingsprocessen in een brede waaier van contexten: zowel in een schoolse context, als bij opleidingen in bedrijven of bij het stimuleren van levenslang leren. Niet alleen de lerende staat centraal, maar ook de dynamiek van groepen en organisaties en de bepalende factoren in de samenleving.

OPTIE SOCIALE EN CULTURELE PEDAGOGIEK

Als sociaal en cultureel pedagoog wil je enerzijds nadenken over eigentijdse vormen van educatie en samenleven en word je anderzijds uitgedaagd om educatieve praktijken te ontwerpen die leiden tot reële veranderingen in het persoonlijk en maatschappelijk leven. Tijdens de opleiding staat het verwerven van een onderzoekende en experimentele houding centraal.

OPTIE ORTHOPEDAGOGIEK

De focus ligt hier op de studie van problematische opvoedingssituaties. Deze optie bereidt je voor op de preventie, diagnostiek en interventie bij problematische opvoedingssituaties. Daarbij gaat er aandacht naar zowel de kind-, gezins- als omgevingsaspecten die een verklaring kunnen bieden voor problemen in opvoeding, onderwijs en begeleiding, of die voorwerp van interventies kunnen zijn.

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.


- Je beschikt reeds over voldoende basiskennis van en basisinzicht in de vraagstellingen waarmee pedagogen geconfronteerd worden en de wetenschappelijke denkkaders en methodische invalshoeken om die vraagstellingen te definiëren, situeren en op te lossen.
- Je wil je kennis systematisch en grondig uitdiepen binnen een van de specifieke domeinen van de pedagogische wetenschappen.
- Je bent ethisch ingesteld bij de benadering van onderzoeks- en praktijkprocessen.

De hoofddoelstelling van de opleiding is de student (1) een verdiepende kennis te bieden in één of meerdere deeldomeinen van de pedagogische wetenschappen en (2) toe te rusten om pedagogische praktijken op (wetenschappelijk) verantwoorde wijze mee vorm te geven. De opleiding schept de voorwaarden voor het ontwikkelen van kritische onderzoekscapaciteiten en een aandachtige pedagogische houding. Ze biedt een leer- en studieomgeving waarin studenten competenties kunnen ontwikkelen en zich als persoon kunnen vormen en waarin op een wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoorde wijze de pedagogiek (als wetenschaps- en als praktijkdomein) mee gestalte gegeven wordt.

De Master of Science in de pedagogische wetenschappen dient in staat te zijn pedagogische problemen en kwesties - ten minste in het domein (onderwijs- en opleidingskunde, sociale en culturele pedagogiek, orthopedagogiek) waarop hij zich grondig en systematisch heeft voorbereid - te articuleren, te definiëren en te situeren, die op een wetenschappelijk verantwoorde wijze aan te pakken en het geheel te legitimeren. De gediplomeerde kan, conform de eisen van de wetenschappelijke gemeenschap, hierover rapporteren en met collega's en betrokkenen een discussie aangaan en ook zelf bijdragen tot het genereren van praktijkrelevante en/of wetenschappelijke kennis. De gediplomeerde getuigt van betrokkenheid op de zaak, van engagement, van besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid en van een doorgedreven reflectieve zorg voor de wijze waarop men zich ten aanzien van anderen en ten aanzien van concrete pedagogische kwesties verhoudt.
Loopbaan

Pedagogen komen vooral terecht in volgende sectoren: het onderwijs, de gezondheids, welzijns- en socioculturele sector. Elke optie leidt tot specifieke loopbaan. Studenten uit de verschillende opties kunnen echter ook in arbeidscontexten terechtkomen die door de andere opties beoogd worden. Ten slotte kunnen studenten uit elke optie ook kiezen voor een onderzoeksloopbaan aan de universiteit, als doctorandus of wetenschappelijk medewerker.

OPTIE ONDERWIJS- EN OPLEIDINGSKUNDE

Onderwijs en vorming zijn alomtegenwoordig in onze samenleving en hebben een erg divers werkterrein:

-  vormings- en educatieve diensten
-  onderwijs (als leraar, lector, coördinator, afdelingshoofd, beleidsondersteuner, nascholer, pedagogisch begeleider)
-  arbeids- en opleidingsconsultancy, hrm-diensten
-  opleidingscellen in bedrijven en trainingsinstituten voor profit en social profit
ontwikkelingssamenwerking
beleidsfuncties
onderzoek: in studiediensten, hogescholen en universiteiten

OPTIE SOCIALE EN CULTURELE PEDAGOGIEK

Het werkveld van de sociaal en cultureel pedagogen is breed en gevarieerd:

-  sociale en culturele verenigingen, artistieke organisaties, organisaties die zich richten op vrijetijdsbesteding van diverse doelgroepen ...
-  vormingsinstellingen, educatieve diensten, onderwijs, scholen en scholengemeenschappen
-  beleidsfuncties aan de overheid
-  voorzieningen van de bijzondere jeugdzorg, samenlevingsopbouw, opbouwwerk met mensen in armoede, jongerenwerk, volwasseneneducatie, vluchtelingen- en migrantenwerking, centra voor maatschappelijk werk, sociale bewegingen, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking ...
-  onderzoek

OPTIE ORTHOPEDAGOGIEK

Een orthopedagoog kan op verschillende manieren taken vervullen:

-  direct op opvoeders en kinderen gericht, via opvoedingsondersteuning, diagnostiek, handelings - planning, persoonsgerichte begeleiding of behandeling, advies en begeleiding van ouders, leerkrachten, en begeleiders;
-  indirecte cliëntgerichte taken, via vormgeving van orthopedagogische hulp, pedagogische beleids - voering, kwaliteitszorg, overleg en onderzoek.

Ze komen in verschillende sectoren terecht:

-  welzijnssector: algemeen welzijnswerk, gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdbijstand, opvoedings - ondersteuning, Kind & Gezin ...
-  gezondheidszorg: (kinder)psychiatrie, centra voor geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, pediatrie ...
-  onderwijs en vorming: gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB, vormingsdiensten en -organisaties ...
-  overheid
-  studiediensten, universiteiten en onderzoekscentra
-  zelfstandige praktijk

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Van Den Heuvelinstituut
Dekenstraat 2
3000 LEUVEN
ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/dos/aanspreekpunten

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

 

Bezoek de website voor toekomstige studenten van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.
Bezoek de website van de opleiding.

Deze opleiding wordt georganiseerd in Leuven.

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Van Den Heuvelinstituut
Dekenstraat 2
3000 LEUVEN
Tijdens je masteropleiding kun je gedurende enkele maanden tot een jaar les volgen aan een buitenlandse universiteit. De Leuvense universiteit biedt daarvoor het programma Erasmus+ aan, waarbij studenten en professoren uitgewisseld worden tussen verschillende Europese universiteiten.
Voor de studenten Pedagogische Wetenschappen zijn er uitwisselingsmogelijkheden met een veertigtal Europese universiteiten in vijftien verschillende landen. Je kunt dus een brede waaier van basis- en specialisatieopleidingsonderdelen aan een Europese universiteit volgen. Er bestaan, afhankelijk van de afstudeerrichting die je kiest, ook mogelijkheden om je stage in het buitenland te doen en dat zowel binnen Europa als ver daarbuiten.

Meer info vind je op de website van de faculteit en via de Erasmuscoördinator van de faculteit:

Mevr. H. Hendrix

Studentenadministratie FPPW
Dekenstraat 2 bus 3702
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 32 58 78

De KU Leuven organiseert elk voorjaar een Verderstudeerbeurs. Daarnaast organiseren faculteiten ook infosessies voor een aantal van hun schakel-, voorbereidings- en masterprogramma's.

Ontdek alle KU Leuven-infomomenten voor (toekomstige) masterstudenten.

Download de masterfolder.

Bestel de masterfolder.
In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
  • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
  • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM