Master in de psychologie (Leuven)

Master of Science

Hoe werkt het geheugen? Hoe komen verschillen tussen mensen tot stand? Welk gedrag is specifiek voor een bepaalde leeftijdsfase? Hoe gedraagt een individu zich in groep?

Die en andere vragen rond het menselijk functioneren worden in de opleiding uitgediept. Je maakt kennis met wetenschappelijke ontwikkelingen en leert die kennis integreren en toepassen in verschillende situaties. 

Psychologen streven naar inzicht in het menselijk functioneren. De verschillende afstudeerrichtingen leggen elk hun eigen klemtoon.

In de richting arbeids- en organisatiepsychologie staat de mens in zijn professioneel functioneren centraal. De kern van deze opleiding is de inrichting en zorg voor arbeid en organisaties op 'mensenmaat'. Het doel is de synergie tussen medewerkers en leidinggevenden, welzijn op het werk en productiviteit.

Schoolpsychologie bereidt voor op de begeleiding van de ontwikkeling van kinderen en jongeren in een onderwijscontext. De begeleiding betreft zowel de leer- en cognitieve ontwikkeling, als de psychosociale ontwikkeling. Door preventie, diagnostiek, begeleiding van leerlingen, leerkrachten, ouders en school beogen schoolpsychologen het welbevinden en de talenten van alle kinderen maximale kansen te bieden.

De richting klinische en gezondheidspsychologie focust op het psychisch functioneren in relatie tot de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Je verwerft er specifieke kennis, attitudes en vaardigheden, waardoor je in staat bent psychische factoren die samenhangen met gezondheid, vakkundig te beoordelen. Je kunt kiezen voor de optie volwassenen of de optie kinderen en adolescenten.

De afstudeerrichting theorie en onderzoek leidt je op tot een zelfstandig onderzoeker. Afgestudeerden zijn grondig geschoold in de basisdisciplines en in statistiek en methodologie. Ze specialiseren zich in een van de onderzoeksdomeinen.

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.

- Je bent geboeid door de fundamentele vragen van de psychologie: het wat, hoe en waarom van het menselijk voelen, denken en doen.
- Je hebt reeds kennis en inzicht verworven in de basismethoden van wetenschappelijk gedragsonderzoek en data-analyse.
- Je beschikt over de basiskennis van menselijke erfelijkheidsleer, sociologie, wijsbegeerte, logica en wetenschapsleer, en psychiatrie en psychopathologie.
- Minstens een van de subdomeinen van de psychologie spreekt je specifiek aan. Je wil diepgaande kennis verwerven in dit subdomein, een wetenschappelijke vorming krijgen en de richtingseigen communicatieve en begeleidende vaardigheden ontwikkelen.
- Je beschikt over een persoonlijke maturiteit en een gevoeligheid voor de beroepseigen deontologie.
Algemene doelstellingen

1. Studenten hebben een gevorderde kennis van de basisdisciplines van de psychologie evenals een diepgaande vorming in een van haar specialisatiedomeinen en de daarvoor relevante kennisdomeinen. Ze hebben inzicht in de wijze waarop onderzoeksresultaten tot stand komen, in de mogelijkheden en beperkingen van het onderzoek.

2. Studenten ontwikkelen de specifieke vaardigheid en deskundigheid voor het door de student gekozen beroepsveld/ de door de student gekozen afstudeerrichting.

3. Studenten kunnen gericht relevante informatie verzamelen, aan nieuwe informatie zelfstandig betekenis verlenen, en een actieve bijdrage leveren aan kennisontwikkelingsprocessen. Ze kunnen op een zelfstandige en wetenschappelijk verantwoorde wijze omgaan met vragen over het psychisch functioneren. Dit houdt onder meer in: vragen stellen, analyseren van concrete situaties, toepassen van algemene kennis, adequate interventies ontwerpen en uitvoeren, en beredeneerde maatschappelijke standpunten ontwikkelen.

4. Studenten zijn voorbereid om zich zelfstandig verder te bekwamen in de psychologie als wetenschap en als wetenschappelijk onderbouwde praktijk.

Eindtermen: algemeen

1. Studenten hebben inzicht in theorievorming en onderzoek in de basisdomeinen van de psychologie, het gekozen specialisatiedomein en de daarvoor relevante randgebieden.

2. Studenten kunnen wetenschappelijke ontwikkelingen in hun specialisatiedomein kritisch volgen en hun wetenschappelijke standpunten en beslissingen beargumenteren. Zij kunnen de opgedane kennis toepassen bij het analyseren van concrete psychologische probleemstellingen.

3. Studenten kennen de methodologie van het wetenschappelijk gedragsonderzoek, zowel in termen van algemene principes als in termen van data-analyse en kunnen deze gericht toepassen, zowel bij het verwerken van eigen onderzoekgegevens als bij het kritisch lezen van publicaties.

4. Studenten beschikken over de vaardigheden eigen aan de interventies van het praktijkveld. Zij kunnen zelfstandig en op een wetenschappelijk verantwoorde wijze het instrumentarium van de psychodiagnostiek aanwenden in het gekozen specialisatiedomein en data zelfstandig interpreteren.

5. Studenten getuigen van een algemeen wetenschappelijke ingesteldheid, adequate communicatie- en rapporteringsvaardigheden, persoonlijke maturiteit en gevoeligheid voor deontologische aspecten verbonden aan het beroep van psycholoog.

Bijkomend eindtermen per afstudeerrichting

- Richting A
Het programma van de afstudeerrichting arbeids- en organisatiepsychologie wil de studenten in overeenstemming met internationale en nationale beroepsorganisaties (Reference Model, European Network of Organisational and Work Psychologists) opleiden in wetenschappelijke kennis, in diagnostische, interventie- en onderzoeksvaardigheden in de drie kerndomeinen van het werkveld, met name (a) de arbeidspsychologie (m.i.v. de ergonomie), (b) de personeelspsychologie en de (c) organisatiepsychologie.

- Richting B
Het programma van de afstudeerrichting schoolpsychologie wil studenten opleiden in het 'scientist-practitioner-model' door het bijbrengen van wetenschappelijke (theoretische en empirische) kennis, professionele vaardigheden en onderzoeksvaardigheden in het domein van de schoolpsychologie. Meer bepaald worden studenten opgeleid voor vijf kerntaken in drie kerndomeinen, in overeenstemming met omschrijvingen door nationale en internationale beroepsorganisaties (zie 'Profiel van de Schoolpsycholoog' van de Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie). De vijf kerntaken zijn (a) psychodiagnostiek (diagnostisch handelen), (b) directe interventies, (c) indirecte interventies, (d) preventie en educatie, en (e) wetenschappelijk onderzoek en beleidsvoering. De drie centrale begeleidingsdomeinen zijn (a) onderwijsleerprocessen en cognitieve ontwikkeling, (b) psychosociale ontwikkeling en functioneren, en (c) onderwijsloopbaan.

- Richting C
Het programma van de afstudeerrichting klinische en gezondheidspsychologie wil de studenten opleiden in het 'scientist-practitioner-model' middels het aanleren van wetenschappelijke kennis, professionele en onderzoeksvaardigheden in de werkdomeinen van de klinische en gezondheidspsychologie. In overeenstemming met omschrijvingen door internationale en nationale beroepsorganisaties beoogt de opleiding de studenten in staat te stellen om op een bekwame en verantwoorde manier aan beoordeling, preventie, begeleiding en wetenschappelijk onderzoek te doen en een goede introductie te geven in behandeling en beleid in deze domeinen.

- Richting D
Het programma van de afstudeerrichting theorie en onderzoek wil de studenten opleiden tot zelfstandige onderzoekers in de psychologie via de realisatie van twee doelstellingen: (a) een gedegen vorming in de statistiek (met inbegrip van een wiskundige vooropleiding) en de methodologie van onderzoek; (b) de verdiepende studie van de basisdisciplines in de psychologie, aangevuld met een specialisatie in perceptie, cognitie en taal, in emotie, motivatie en leerpsychologie, of in de kwantitatieve psychologie.

Doelstellingen specifieke lerarenopleiding

De SLO is in zijn geheel (theoretisch én praktijkgedeelte) gericht op het ontwikkelen van de professionele startbekwaamheid van afgestudeerde leraren met een vakinhoudelijke expertise uit de basisopleiding. Een academisch gevormde leraar stimuleert leerlingen en studenten tot het ontwikkelen van hun totale persoonlijkheid. Centraal in de opleiding staat de integratie van enerzijds vakdidactisch, pedagogisch en onderwijskundig onderzoek en anderzijds de praktijk. Deze integratie maakt een academisch gevormde leraar tot een professional, in wiens beroepsopvatting innovatie en onderzoek een centrale plaats innemen. Tegelijk is een academisch gevormde leraar een deskundig organisator, een inhoudelijk expert, een begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen en een opvoeder. Om deze taken te realiseren, dient hij volgende competenties (geheel van kennis, vaardigheden, attitudes en metacognitieve reflectie) te verwerven. Voor de afstudeerrichtingen schoolpsychologie en theorie en onderzoek kunnen studenten kiezen om tijdens de masteropleiding het gehele theoretisch gedeelte van de academische lerarenopleiding (30 sp.) te volgen. Naast deze volledige integratie kan er ook gekozen worden voor een gedeeltelijke integratie. Voor de afstudeerrichtingen arbeids- en organisatiepsychologie en klinische en gezondheidspsychologie is een gedeeltelijke integratie mogelijk. Studenten kunnen opleidingsonderdelen uit het SLO-keuzevenster opnemen.

Loopbaan

Psychologen komen vooral terecht in de gezondheids-, welzijns- en socioculturele sector.

AFSTUDEERRICHTING ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE

Arbeidspsychologen:
- stemmen persoon, werk en werkomstandigheden op elkaar af,
- ontwerpen taken, functies en werkplaatsen en screenen de arbeidssituatie op welzijnsrisico's en mogelijkheden voor preventie,
- behandelen klachten, stress en ongevallen.

Personeelspsychologen:
- rekrutering en selectie
- personeelsbeheer en -administratie en opleidingscoördinatie

Organisatiepsychologen:
- strategie, structuur, communicatie en samenwerking binnen en tussen organisaties
- besluitvorming, leiderschap, effectiviteit en verbetering van organisatieprocessen

Je kunt als arbeids- en organisatiepsycholoog ook terecht in het wetenschappelijk onderzoek.

AFSTUDEERRICHTING SCHOOLPSYCHOLOGIE

- Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB): Je ondersteunt leerlingen met leer- of gedragsproblemen, overlegt met leerkrachten en ouders, en helpt jongeren met het maken van een studiekeuze of bij problemen die het leren bemoeilijken.
- Leerlingenbegeleiding op de scholen
- Hulpverleningsorganisaties rond de school zoals diensten geestelijke gezondheidszorg of revalidatiecentra, waar ze vooral hulpvragen rond de schoolontwikkeling behandelen.
- Selectie of loopbaanbegeleiding
- Zelfstandig (school)psycholoog
- Wetenschappelijk onderzoeker

AFSTUDEERRICHTING KLINISCHE EN GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE

- Geestelijke en somatische gezondheidszorg: diagnose, begeleiding en behandeling van mensen met psychologische problemen.
- Preventie en behandeling van ziekte, bevordering en behoud van gezondheid, en aan identificatie van etiologische en diagnostische correlaten van gezondheid, ziekte en aanverwante dysfuncties.
- Zelfstandige
- Psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, psychiatrische centra, revalidatiecentra, tehuizen voor volwassenen met een handicap, gevangenissen, forensisch-psychiatrische centra en kleinschalige verblijfstehuizen voor de opvang van ex-psychiatrische patiënten.
- Medische hulpverlening
- Preventie en gezondheidspromotie
- Wetenschappelijk onderzoek

AFSTUDEERRICHTING THEORIE EN ONDERZOEK

- Studiediensten in de mediasector
- Banken
- Marketingsector
- centra voor verkeersveiligheid
- CLB's
- Onderzoeksprojecten
- ...

Ten slotte kunnen afgestudeerde psychologen na het behalen van het diploma van leraar ook terecht in het onderwijs.

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Campus Leuven
Van Den Heuvelinstituut
Dekenstraat 2
3000 LEUVEN
ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/dos/aanspreekpunten

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

 

Bezoek de website:
- Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen voor toekomstige studenten.
- de opleiding.
- de Psychologische Kring.

De Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen situeert zich in het hart van het historische stadscentrum van Leuven en huisvest negen onderzoekscentra waar psychologisch onderzoek wordt gedaan op internationaal niveau. Door de sterke link tussen onderzoek en onderwijs integreren de docenten relevante onderzoeksbevindingen in hun onderwijsactiviteiten.

Bij opleidingsonderdelen zoals 'lectures in psychology series' en 'advanced topics' leer je echt als onderzoeker meedenken. Ook bij het maken van de masterproef ga je aan de slag als onderzoeker in spe en verdiep je je in een van de vele onderzoeksdomeinen die aansluiten bij je gekozen afstudeerrichting. Tegelijkertijd maak je geleidelijk aan kennis met toekomstige werkvelden in de bedrijfswereld, onderwijs, gezondheidszorg of onderzoekswereld. Tijdens je stage van ongeveer dertig weken kun je het werk als psycholoog aan den lijve ondervinden terwijl je onder professionele begeleiding je beroepsvaardigheden ontwikkelt.
Tijdens je masteropleiding kun je gedurende enkele maanden tot een jaar les volgen aan een buitenlandse universiteit. De Leuvense universiteit biedt daarvoor het programma Erasmus+ aan, waarbij studenten en professoren uitgewisseld worden tussen verschillende Europese universiteiten.
Voor de studenten Psychologie zijn er uitwisselingsmogelijkheden met een zeventigtal Europese universiteiten in twintig verschillende landen. Je kunt dus een brede waaier van basis- en specialisatie-opleidingsonderdelen aan een Europese universiteit studeren. Er bestaan, afhankelijk van de afstudeerrichting die je kiest, ook mogelijkheden om je stage in het buitenland te doen en dat zowel binnen Europa als ver daarbuiten.

Je vindt meer informatie op de website van de faculteit en via de Erasmuscoördinator van de faculteit:

Mevr. H. Hendrix
Studentenadministratie FPPW
Dekenstraat 2 bus 3702
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 32 58 78
De KU Leuven organiseert elk voorjaar een Verderstudeerbeurs. Daarnaast organiseren faculteiten ook infosessies voor een aantal van hun schakel-, voorbereidings- en masterprogramma's.

Ontdek alle KU Leuven-infomomenten voor (toekomstige) masterstudenten
Download of bestel de masterfolder.


In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
  • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
  • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM