Master in de wereldreligies (Leuven)

Master of Arts

De wereld waarin we leven verandert voortdurend. Toch blijft het fenomeen religie opmerkelijk aanwezig en dat in grote verscheidenheid. In de master in de wereldreligies kom je meer te weten over de grote wereldreligies (christendom, islam, jodendom, boeddhisme, hindoeïsme,…). Wil je omwille van een professionele omgang met andersgelovige leerlingen, cliënten, patiënten meer inzicht krijgen in hun religieuze achtergrond? Of wil je meer bagage om in onze multiculturele en multireligieuze wereld mee te werken aan meer openheid en verdraagzaamheid? Wil je meer te weten komen over nieuwe religieuze bewegingen? De master in de wereldreligies biedt je de mogelijkheid om op zoek te gaan naar een deskundig antwoord op al deze vragen. Deze masteropleiding biedt drie specialisatiemogelijkheden aan: de optie wereldgodsdiensten en interreligieuze dialoog, de optie religiestudie en de optie islamitische theologie en godsdienstwetenschappen.  

 

 

 

Wat houdt de masteropleiding in de wereldreligies in?

Door historische, thematische en vergelijkende studie krijg je inzicht in de wereldreligies en het pluriforme karakter van religies. Zo leer je vanuit diverse religiewetenschappelijke perspectieven zelf religieuze fenomenen adequaat te analyseren en te duiden. Je bestudeert concrete vormen van interreligieuze dialoog en krijgt zo een beeld van de dynamiek en hindernissen van de interreligieuze communicatie. Dat alles stelt je in staat professioneel op te treden in een multireligieuze context.

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE MASTERFOLDER DOWNLOAD DE MASTERFOLDER

 

Troeven

Het programma (60 studiepunten) wordt aangeboden als contactonderwijs in voltijdse of in deeltijdse vorm. In het laatste geval kun je het programma over maximaal vier opleidingsfases spreiden. Voor een groot aantal opleidingsonderdelen bestaat ook de mogelijkheid om te kiezen voor zelfstudiepakketten. Deze soepele aanpak stelt werkstudenten in staat om een optimaal evenwicht te vinden tussen werk en studie.

Internationale ervaring

Voor je masterproef heb je de keuze tussen een eindverhandeling of een stage/veldwerk. In het laatste geval kun je kiezen voor een stage of veldwerk in binnen- of buitenland.

Kies je voor een veldwerk, dan zul je een hedendaags religieus fenomeen bestuderen vanuit godsdienstwetenschappelijk perspectief. Geef je de voorkeur aan een stage, dan zul je werkzaam zijn in een organisatie die actief is op het terrein van de interreligieuze dialoog of de geloofscommunicatie in een interculturele context.
Via uitwisselingen (Erasmus) kunnen studenten ook elders opleidingsonderdelen volgen en in rekening brengen voor hun Leuvens studieprogramma.

Als student kun je ook deelnemen aan een unieke (tweejaarlijkse) studiereis van één maand naar India om er kennis te maken met de religieuze rijkdom van dat land. Studenten kunnen ervoor kiezen om deze studiereis op te nemen in hun individueel studieprogramma voor een totaal van 8 studiepunten.

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE MASTERFOLDER DOWNLOAD DE MASTERFOLDER

 

Is deze opleiding iets voor jou?

De wereldreligies fascineren je mateloos.

  • Je hebt grote interesse in en een open houding tegenover bepaalde godsdiensten (in het bijzonder de islam) en hun onderlinge contacten.
  • Of je hebt juist een algemene menswetenschappelijke belangstelling en wil daarom je inzicht in het fenomeen religie verruimen.
  • Deze master is ook interessant als je in je beroep voortdurend te maken hebt met aspecten als multiculturaliteit, interreligieuze dialoog en samenlevingsopbouw.


Elke academische bachelor of master kan deze master- opleiding starten. Professionele bachelors die de master in de wereldreligies (alle opties) willen aanvatten, kunnen eerst een academisch bachelordiploma verwerven door de verkorte bacheloropleiding in de theologie en de religiewetenschappen te volgen. Professionele bachelors met een specifieke interesse in de optie islamitische theologie en godsdienstwetenschappen kunnen ook de keuze maken om het schakelprogramma islamitische theologie en godsdienstwetenschappen te volgen om zo toegang te krijgen tot deze optie binnen deze masteropleiding in de wereldreligies. 

 

Toelatingsvoorwaarden

Master in de wereldreligies

Met het studieprogramma Master in de wereldreligies, de interreligieuze dialoog en de religiestudie beoogt de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen een verbredende initiële master aan te bieden aan studenten met bijzondere interesse voor het fenomeen religie, zoals dit in de diverse godsdiensten, religieuze bewegingen en tradities gestalte krijgt. Door middel van historische, thematische en vergelijkende analyses verwerven de studenten kennis van de wereldreligies en krijgen ze inzicht in de pluriforme wereld van de religies. Ze leren vanuit diverse religiewetenschappelijke perspectieven zelf religieuze verschijnselen adequaat analyseren en duiden. Via een studie van concrete vormen van interreligieuze dialoog krijgen ze inzicht in de dynamiek en hindernissen inzake de interreligieuze communicatie en verwerven ze de vaardigheid en bekwaamheid om professioneel te functioneren in een multireligieuze context. Een bijzondere klemtoon krijgt hierbij de studie van de Islam, vooral vanuit het oogpunt van het groeiende gewicht van deze wereldreligie in West-Europa.

Opleidingsspecifieke leerresultaten die door studenten worden bereikt na het doorlopen van de opleiding Master of Arts in de wereldreligies, de interreligieuze dialoog en de religiestudie:

1. inzicht hebben in de complexiteit en eigenheid van het fenomeen religie.
2. inzicht hebben in de eigenheid van de religiewetenschappelijke benaderingen van religie.
3. kennis hebben van de grote religieuze tradities en de diverse verschijningsvormen van het fenomeen religie.
4. religieuze praktijken en overtuigingen kunnen analyseren en duiden vanuit een religiewetenschappelijk referentiekader.
5. in staat zijn de relaties tussen religieuze tradities te analyseren en te duiden.
6. de mogelijkheidsvoorwaarden en hindernissen in de interreligieuze communicatie kunnen beschrijven en concrete moeilijkheden in de interreligieuze dialoog analyseren.
7. deze inzichten kunnen toepassen met betrekking tot maatschappelijke en/of culturele vraagstellingen waarin religie en levensbeschouwing een rol spelen.
8. op grond van de verworven inzichten en methodiek in staat zijn zelfstandig onderzoek te verrichten op het domein van de religiestudie.
9. voortbouwend op eerder verworven expertise en wetenschappelijke vaardigheden, kennis, inzicht en vaardigheden ontwikkelen met het oog op deskundig en participatief samenwerken met doelgroepen, professionals en organisaties op het domein van de wereldreligies en de interreligieuze dialoog.

Loopbaan

Deze opleiding is een verbreding van de bachelor- of masteropleiding die je al volgde. Je krijgt daarbij de ideale voorbereiding om te werken in een multiculturele en -religieuze context. Door de grondige studie van wereldgodsdiensten en religies ben je in staat om in je eigen professionele domein voldoende rekening te houden met de impact van religie en de diversiteit op dit terrein. Afhankelijk ook van je basisopleiding kun je aan de slag in de sociaal-culturele sector, het multiculturele vormingswerk, migrantenwerking, ontwikkelingssamenwerking...

Als je aan de slag wil in het katholiek godsdienstonderwijs of het pastoraal werk, kies je het beste voor de opleiding theologie en religiewetenschappen aan de gelijknamige faculteit.

Faculteit Theologie en Religiewetenschappen
Collegium Veteranorum
Sint-Michielsstraat 4, bus 3100
3000 LEUVEN
tel.+ 32 16 32 38 28
fax + 32 16 32 38 58
info.theologie@kuleuven.be
www.theo.kuleuven.be

Bezoek de website van de faculteit.
Bezoek de website van de opleiding.

 

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 Leuven
Contacteer ons via het contactformulier op onze website

 

 

In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
  • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
  • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM