Master in de gespecialiseerde studies in de praktische theologie: academische pastoraatsopleiding (Leuven)

Master of Arts

De MAS-opleiding heeft tot doel het verder ontwikkelen van de zelfstandige beoefening van de theologie en de religiestudie en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, vaak met het oog op het schrijven van een doctoraatsproefschrift. De in de master aangevatte specialisatie wordt verdiept via een zeer specifiek onderzoekscurriculum. In dit verband is de masterproef uiteraard zeer belangrijk. Daarnaast maken studenten ook intensief kennis met het onderzoek zoals dit in de overige specialisaties verricht wordt. Hierdoor blijft specialisatie steeds gepaard gaan met een goed gevormde algemene onderlegdheid in de theologie en de religiestudie. De in de master verworven capaciteit tot interdisciplinair denken verdiept zich thans in een projectmatige specialisatie, waarbij de student in staat wordt een persoonlijk project uit te werken.

 

 

 

 

Na de master in de theologie en religiewetenschappen kun je doorstromen naar de master in de gespecialiseerde studies in de theologie en religiewetenschappen. Je kunt daarbij kiezen uit twee opties:
- theologie en religiestudie [GEEN NIEUWE INSCHRIJVINGEN VANAF ACADEMIEJAAR 2015-2016]
- praktische theologie: academische pastoraatopleiding

Binnen de optie theologie en religiestudie kun je je specialiseren in het theologische of religiewetenschappelijke vakgebied van jouw keuze. Je bekwaamt je verder in het zelfstandig wetenschappelijk onderzoek, al dan niet met het oog op een doctoraatsopleiding. Specifiek voor deze master in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen is dat je binnen de door jou gekozen major een onderzoeksgeoriënteerde masterproef voorbereidt die je publiek presenteert.

Binnen de optie praktische theologie: academische pastoraatopleiding specialiseer je je in het pastoraat door een uitgebreide stage die deel uitmaakt van de masterproef, door een werkcollege, door keuzeopleidingsonderdelen aansluitend bij de stage en door onderzoeksgeoriënteerde opleidingsonderdelen.

Dit is een master-na-master die je vol- of deeltijds kunt volgen. Voor werkstudenten worden er (mits toelating) bijzondere faciliteiten voorzien zoals zelfstudiepakketten en examenspreiding. Dit maakt de combinatie van studie, werk, gezin en sociaal engagement haalbaar.
- Je hebt interesse in en kennis van religie in het algemeen, en in de religiewetenschappen of een van de theologische disciplines in het bijzonder (Bijbelwetenschap, geschiedenis van kerk en theologie, fundamentele en systematische theologie, theologische ethiek, pastoraaltheologie).
- Je hebt inzicht in de relatie van godsdienstwetenschappelijke problemen met de actuele maatschappelijke context, gekenmerkt door een religieus, levensbeschouwelijk en ethisch pluralisme en een groeiende globalisatie.
- Je bent geboeid door wetenschappelijk onderzoek en je kunt zelfstandig en kritisch werken.
- Je bent geïnteresseerd om in een internationaal kader te studeren en je kunt het Engels als onderzoekstaal hanteren.
- Indien je de optie praktische theologie: academische pastoraatopleiding wil volgen, ben je ook geïnteresseerd in de begeleiding van mensen in groep en individueel binnen een pastorale setting. Je bent geïnteresseerd in het uitbouwen van beroepscompetenties als pastor.

Als je aan een doctoraatsopleiding wil beginnen, is deze opleiding een vereiste. Als afgestudeerde master in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen ben je in staat zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten en de resultaten van dit onderzoek te presenteren op een heldere en toegankelijke manier.
Het studiecurriculum Theologie en religiewetenschappen is gericht op de interdisciplinaire wetenschappelijke bestudering van de christelijke geloofstradities (in het bijzonder de katholieke geloofstraditie) in de context van een multiculturele en multireligieuze samenleving. Academisch onderwijs dat mensen tot zelfstandig oordelen en handelen op het gebied van de theologie en de religiewetenschappen wil vormen, moet niet alleen de hoofdlijnen van het theologische en religiewetenschappelijke onderzoek overbrengen, maar ook de ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden op de voet volgen. Daarom beoogt het onderwijs dat door de Faculteit verstrekt wordt bij te dragen tot de algemene vorming en ontwikkeling van de studenten en hen voor te bereiden op de zelfstandige theologisch en interdisciplinair gerichte reflectie over de katholieke geloofstraditie. Tevens wil dit onderwijs belangstelling opwekken voor de onderlinge verhouding en het eenheidsstreven van de verschillende christelijke kerken en voor de verhouding tussen het christendom en de wereldreligies.
De MAS-opleiding heeft tot doel het verder ontwikkelen van de zelfstandige beoefening van de theologie en de religiestudie en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, vaak met het oog op het schrijven van een doctoraatsproefschrift. De in de master aangevatte specialisatie wordt verdiept via een zeer specifiek onderzoekscurriculum. In dit verband is de masterproef uiteraard zeer belangrijk. Daarnaast maken studenten ook intensief kennis met het onderzoek zoals dit in de overige specialisaties verricht wordt. Hierdoor blijft specialisatie steeds gepaard gaan met een goed gevormde algemene onderlegdheid in de theologie en de religiestudie. De in de master verworven capaciteit tot interdisciplinair denken verdiept zich thans in een projectmatige specialisatie, waarbij de student in staat wordt een persoonlijk project uit te werken.
De MAS-opleiding kent twee afstudeerrichtingen. Een eerste afstudeerrichting (optie 1 Theologie en Religiestudie) groepeert de studenten die kiezen voor één van de zes klassieke onderzoeksdomeinen. Een tweede afstudeerrichting (optie 2 Praktische Theologie: academische pastoraatsopleiding) doelt tegemoet te komen aan de vraag van de kerkgemeenschap en de visitatiecommissie om te zorgen voor degelijk opgeleide pastores die theologisch kunnen reflecteren op het pastorale werkveld.

Opleidingsspecifieke leerresultaten die door studenten worden bereikt na het doorlopen van de opleiding Master of Arts in de gespecialiseerde studies in de theologie en de religiewetenschappen:
1. stevige onderlegdheid in de theologie en de religiestudie in het algemeen.
2. specialisering in een bepaald vakgebied met het oog op het leveren van een constructieve bijdrage aan de theologie en de religiestudie.
3. grondige vertrouwdheid met bronnen, problemen en methoden binnen het eigen specialisme.
4. de kennis en methoden van de eigen discipline op relevante wijze kunnen toepassen binnen de gelovige reflectie in kerkverband.
5. inzicht in de relatie van de studie van theologische en religieus-maatschappelijke problemen met de actuele maatschappelijke context die zich kenmerkt door een religieus, levensbeschouwelijk en ethisch pluralisme en groeiende globalisering.
6. in staat zijn tot het verrichten van zelfstandig theologisch onderzoek en tot het doorgeven van de verworven attitudes, methodes en kennis.
7. openstaan voor interdisciplinaire vraagstellingen en in staat zijn om vanuit het eigen specialisme aan interdisciplinair onderzoek mee te werken.
8. in staat zijn een theologisch of religiewetenschappelijk project op te zetten, d.i. een vraagstelling te formuleren en een argumentatiemethode te ontwikkelen voor het gestelde probleem.
9. in staat zijn een projectgerichte onderzoeksscriptie af te werken.
10. in staat zijn de onderzoeksresultaten op een bevattelijke wijze te presenteren.
11. in staat zijn in een pastorale setting als pastor te functioneren. (Praktische Theologie: academische pastoraatsopleiding)
12. in staat zijn kritisch over deze pastorale taak en pastorale setting te reflecteren met het oog op het verrichten van praktisch-theologisch onderzoek. (Praktische Theologie: academische pastoraatsopleiding)
Loopbaan
Naast werk in onderwijs, pastoraal en vormingswerk, dat voor alle masters in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen nagenoeg gegarandeerd is, vinden houders van een diploma in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen vaak hun weg in het wetenschappelijk onderzoek en schrijven ze na hun diplomering nog een proefschrift (al of niet met een beurs van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, de Onderzoeksraad van de universiteit, of andere instanties).

Faculteit Theologie en Religiewetenschappen
Collegium Veteranorum
Sint-Michielsstraat 4, bus 3100
3000 LEUVEN
tel.+ 32 16 32 38 28
fax + 32 16 32 38 58
info@theo.kuleuven.be
www.theo.kuleuven.be

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 Leuven
Contacteer ons via het contactformulier op onze website

 

Bezoek de website van de faculteit.
Bezoek de website van de opleiding

De masteropleiding in de theologie en religiewetenschappen weerspiegelt de eeuwenoude traditie van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (opgericht in 1432) maar richt tegelijkertijd de blik op de toekomst. Godsdienst, levensbeschouwing en religie zijn immers belangrijke factoren in het persoonlijke leven van mensen en in het maatschappelijke debat. De kerntaken van de faculteit zijn onder andere: theologisch onderwijs, fundamenteel onderzoek op het gebied van theologie en theologische dienstverlening aan kerk en samenleving. De faculteit is actief op het internationale forum en kent een groeiend aantal buitenlandse studenten in de wereldberoemde Engelstalige Theology Programmes. Je studeert dus niet alleen in een historische omgeving binnen de oude stadsmuren, je studeert ook in een erg internationale en onderzoeksgerichte milieu.

Meer info: www.kuleuven.be/studenten/buitenland/erasmus
Net zoals tijdens de masteropleiding kunnen de studenten van de master in de gespecialiseerde studies in de theologie en religiewetenschappen gedurende een semester of een jaar les volgen aan een van de meer dan veertig Europese universiteiten waarmee de faculteit een uitwisselingsakkoord heeft. De erasmusverantwoordelijke aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen is professor Johan De Tavernier.
KU Leuven organiseert elk voorjaar een Verderstudeerbeurs. Daarnaast organiseren faculteiten ook infosessies voor een aantal van hun schakel-, voorbereidings- en masterprogramma's.

Ontdek alle KU Leuven-infomomenten voor (toekomstige) masterstudenten.
In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
  • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
  • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM