Master in de gespecialiseerde studies in de praktische theologie: academische pastoraatsopleiding (Leuven)

Master of Arts

Na het behalen van een masterdiploma in de theologie en de religiewetenschappen kun je ervoor kiezen om de master in de gespecialiseerde studies in de praktische theologie: academische pastoraatsopleiding te behalen. Dit is een master-na-masteropleiding. Deze opleiding is gericht op mensen met een interesse om te werken als pastor in een gevangenis, parochie, zorgvoorziening ...

 

 

 

 

Wat houdt de masteropleiding in de gespecialiseerde studies in de praktische theologie: academische pastoraatsopleiding in?

Binnen deze opleiding specialiseer je je in het pastoraat door een uitgebreide stage die deel uitmaakt van de masterproef en door een werkcollege. Ook bevat het programma keuzeopleidingsonderdelen aansluitend bij de stage en pastoraaltheologische opleidingsonderdelen waarin theologische reflectie, het verweven van specifieke onderzoeksvaardigheden over pastoraat en van pastorale en algemene communicatieve vaardigheden centraal staan.  Verder leer je onderzoek te doen binnen het domein van de praktische theologie, in het bijzonder met het oog op pastoraat.

Tijdens de opleiding is er ook aandacht voor de ontwikkeling van de eigen spiritualiteit. Studenten leren deze te hanteren in de context van het pastoraat. Eveneens krijgt het reflecteren in groep en het leren aan elkaars inzichten in vele opleidingsonderdelen een plaats.

Dit is een master-na-master die je vol- of deeltijds kunt volgen. Voor werkstudenten worden er (mits toelating) bijzondere faciliteiten voorzien zoals zelfstudiepakketten en examenspreiding. Dit maakt de combinatie van studie, werk, gezin en sociaal engagement haalbaar. 

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE

 

Is deze opleiding iets voor jou?

Je bent geïnteresseerd in de begeleiding van mensen in groep en individueel binnen een pastorale setting en je wil hier ook vanuit wetenschappelijk perspectief mee bezig zijn.Je bent geïnteresseerd in het uitbouwen van beroepscompetenties als pastor.

 

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden master in de praktische theologie: academische pastoraatsopleiding

 

 

 

 

Het studiecurriculum Theologie en religiewetenschappen is gericht op de interdisciplinaire wetenschappelijke bestudering van de christelijke geloofstradities (in het bijzonder de katholieke geloofstraditie) in de context van een multiculturele en multireligieuze samenleving. Academisch onderwijs dat mensen tot zelfstandig oordelen en handelen op het gebied van de theologie en de religiewetenschappen wil vormen, moet niet alleen de hoofdlijnen van het theologische en religiewetenschappelijke onderzoek overbrengen, maar ook de ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden op de voet volgen. Daarom beoogt het onderwijs dat door de Faculteit verstrekt wordt bij te dragen tot de algemene vorming en ontwikkeling van de studenten en hen voor te bereiden op de zelfstandige theologisch en interdisciplinair gerichte reflectie over de katholieke geloofstraditie. Tevens wil dit onderwijs belangstelling opwekken voor de onderlinge verhouding en het eenheidsstreven van de verschillende christelijke kerken en voor de verhouding tussen het christendom en de wereldreligies.
De MAS-opleiding heeft tot doel het verder ontwikkelen van de zelfstandige beoefening van de theologie en de religiestudie en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, vaak met het oog op het schrijven van een doctoraatsproefschrift. De in de master aangevatte specialisatie wordt verdiept via een zeer specifiek onderzoekscurriculum. In dit verband is de masterproef uiteraard zeer belangrijk. Daarnaast maken studenten ook intensief kennis met het onderzoek zoals dit in de overige specialisaties verricht wordt. Hierdoor blijft specialisatie steeds gepaard gaan met een goed gevormde algemene onderlegdheid in de theologie en de religiestudie. De in de master verworven capaciteit tot interdisciplinair denken verdiept zich thans in een projectmatige specialisatie, waarbij de student in staat wordt een persoonlijk project uit te werken.
De MAS-opleiding kent twee afstudeerrichtingen. Een eerste afstudeerrichting (optie 1 Theologie en Religiestudie) groepeert de studenten die kiezen voor één van de zes klassieke onderzoeksdomeinen. Een tweede afstudeerrichting (optie 2 Praktische Theologie: academische pastoraatsopleiding) doelt tegemoet te komen aan de vraag van de kerkgemeenschap en de visitatiecommissie om te zorgen voor degelijk opgeleide pastores die theologisch kunnen reflecteren op het pastorale werkveld.

Opleidingsspecifieke leerresultaten die door studenten worden bereikt na het doorlopen van de opleiding Master of Arts in de gespecialiseerde studies in de theologie en de religiewetenschappen:
1. stevige onderlegdheid in de theologie en de religiestudie in het algemeen.
2. specialisering in een bepaald vakgebied met het oog op het leveren van een constructieve bijdrage aan de theologie en de religiestudie.
3. grondige vertrouwdheid met bronnen, problemen en methoden binnen het eigen specialisme.
4. de kennis en methoden van de eigen discipline op relevante wijze kunnen toepassen binnen de gelovige reflectie in kerkverband.
5. inzicht in de relatie van de studie van theologische en religieus-maatschappelijke problemen met de actuele maatschappelijke context die zich kenmerkt door een religieus, levensbeschouwelijk en ethisch pluralisme en groeiende globalisering.
6. in staat zijn tot het verrichten van zelfstandig theologisch onderzoek en tot het doorgeven van de verworven attitudes, methodes en kennis.
7. openstaan voor interdisciplinaire vraagstellingen en in staat zijn om vanuit het eigen specialisme aan interdisciplinair onderzoek mee te werken.
8. in staat zijn een theologisch of religiewetenschappelijk project op te zetten, d.i. een vraagstelling te formuleren en een argumentatiemethode te ontwikkelen voor het gestelde probleem.
9. in staat zijn een projectgerichte onderzoeksscriptie af te werken.
10. in staat zijn de onderzoeksresultaten op een bevattelijke wijze te presenteren.
11. in staat zijn in een pastorale setting als pastor te functioneren. (Praktische Theologie: academische pastoraatsopleiding)
12. in staat zijn kritisch over deze pastorale taak en pastorale setting te reflecteren met het oog op het verrichten van praktisch-theologisch onderzoek. (Praktische Theologie: academische pastoraatsopleiding)

Loopbaan

Deze opleiding bereidt je voor op een loopbaan als pastor in diverse sectoren zoals de zorgsector (ziekenhuizen, ouderenzorg, …), gevangeniswezen, welzijnszorg, parochie, jeugdbeweging, school,… Ook in het christelijk vormingswerk, of in beleids- en adviserende functies zijn er verschillende tewerkstellingsmogelijkheden. 

Faculteit Theologie en Religiewetenschappen
Collegium Veteranorum
Sint-Michielsstraat 4, bus 3100
3000 LEUVEN
tel.+ 32 16 32 38 28
fax + 32 16 32 38 58
info.theologie@kuleuven.be
www.theo.kuleuven.be

Bezoek de website van de faculteit.
Bezoek de website van de opleiding.

 

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 Leuven
Contacteer ons via het contactformulier op onze website

 

 

In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
  • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
  • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM