Master in de vergelijkende en internationale politiek (Leuven)

Master of Science

Ontplooi je tot een specialist in het vakgebied van jouw keuze

In deze onderzoeksgebaseerde masteropleiding ontwikkel je een zekere deskundigheid binnen de domeinen van de politicologie, Europese politiek en internationale politiek. Daarnaast versterk je je analyse- en onderzoeksvaardigheden.

Wil je je verdiepen in de kenmerken, besluitvorming en scharniermomenten van de Belgische politiek? Wil je inzicht verwerven in de rol en ontwikkeling van verschillende politieke actoren (zoals sociale bewegingen, politieke partijen en, het kabinet)? Kies dan voor de major politicologie. In die major ligt de nadruk op de Belgische en de vergelijkende politiek.

Heb je interesse in de internationale politieke actualiteit? Dan is de major internationale politiek iets voor jou. Je krijgt een overzicht van de stromingen in de studie van de internationale betrekkingen en je past die toe op actuele problemen. Je raakt vertrouwd met methoden en instrumenten om eigen onderzoek in internationale betrekkingen tot een goed einde te brengen.

Of wil je eerder de instellingen, actoren en besluitvorming in de Europese Unie analyseren? Schrijf je dan in voor de major Europese politiek.

Je verwerft de kennis en de inzichten die noodzakelijk zijn voor de verdere studie van de Europese politiek en besluitvorming. Naast de gekozen major stel je een eigen keuzepakket samen. Je kiest ofwel voor opleidingsonderdelen die je kennis binnen de eigen major verdiepen, ofwel voor opleidingsonderdelen uit andere majors, om je kennis te verbreden, óf voor een combinatie van beide. Jij maakt de keuzes om de opleiding op jouw toekomstplannen en ambities af te stemmen.

Zelf(standig) onderzoek uitvoeren

Ben jij kritisch, nieuwsgierig naar politieke fenomenen en wil je zelf(standig) onderzoek uitvoeren? Dan kun je je uitleven in de masterproef over een actueel politiek onderwerp van jouw keuze. Zo kun je je kennis en vaardigheden toetsen aan de praktijk. En maak je geen zorgen, je wordt bij je masterproef individueel of in groep begeleid.

Internationale expertise

Vergelijkende en internationale politiek studeer je in Leuven omdat de Faculteit Sociale Wetenschappen een sterke traditie heeft van expertise over politiek en haar rol in de wereld. De faculteit heeft een stevige internationale onderzoeksreputatie en deelt met haar studenten de nieuwste wetenschappelijke bevindingen. Een groep gedreven lesgevers laat een mix van kennis en enthousiasme op de studenten los.

Op het einde van je studie heb je inzicht in de manier waarop onderzoeksresultaten over politieke besluitvorming op verschillende beleidsniveaus tot stand komen. Je leert die resultaten kritisch te beoordelen. Bovendien beheers je de sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden en -technieken om zelf aan onderzoek te doen.

In deze opleiding verwerf je niet alleen een sterke theoretische en methodologische basis, maar word je ook als professional voorbereid op de arbeidsmarkt door het aanbrengen van algemene competenties zoals analytische en communicatieve vaardigheden.

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.
De Master in de vergelijkende en internationale politiek is een onderzoeksgebaseerde opleiding die zich richt op studenten die zich willen verdiepen en verbreden in de domeinen van de politicologie, de Europese en internationale politiek.
-  Als deskundige verwerven de studenten een verdiepende en gespecialiseerde kennis van en inzicht in de politiek-wetenschappelijke denk- en referentiekaders.
-  Als onderzoeker in de sociale wetenschappen zijn de afgestudeerden in staat om, met een sterke theoretische bagage en een degelijke methodologische kennis, toegepast of fundamenteel onderzoek uit te voeren.
-  Als politieke analist ontwikkelen de studenten een zeker analysevermogen en kunnen ze de beleidsvorming analytisch benaderen met oog voor de politiek relevante parameters die daarin een rol kunnen spelen.

Doorheen hun opleiding verwerven de masterstudenten in de vergelijkende en internationale politiek domeinspecifieke kennis, vaardigheden en attitudes. Afgestudeerden in de vergelijkende en internationale politiek hebben onderstaande opleidingsspecifieke leerresultaten behaald:

De deskundige
-  De masters hebben gevorderde (verdiepende en gespecialiseerde) kennis van en inzicht in politiek-wetenschappelijke denk- en referentiekaders binnen het domein van de gekozen optie (vergelijkende politiek, Europese politiek of internationale politiek), ze begrijpen hoe ze tot stand zijn gekomen en zien de mogelijkheden en beperkingen ervan.
-  De masters kunnen concrete maatschappelijke fenomenen verklaren en interpreteren vanuit kennis en inzichten binnen de politieke wetenschap en binnen het domein van de gekozen optie in het bijzonder.
-  De masters hebben inzicht in de normatieve uitgangspunten en implicaties van politiek-wetenschappelijke theorieën. binnen het domein van de gekozen optie.

De onderzoeker
-  De masters hebben inzicht in de onderzoeksprocessen en -methoden van de sociale wetenschappen en erkennen het belang van een empirische basis voor de kennisverwerving in het domein van de gekozen optie.
-  De masters kunnen politiek-wetenschappelijke publicaties analyseren en in verband brengen met opvattingen en ontwikkelingen in het vakgebied van de gekozen optie en een gefundeerd oordeel uitspreken over de kwaliteit ervan. Zij kunnen zelfstandig een wetenschappelijke paper opstellen.
-  De masters kunnen relevante (politicologische) bronnen en informatie opzoeken, selecteren, samenbrengen, kritisch beoordelen, er op correcte wijze naar verwijzen en autonoom inzetten voor het beantwoorden van (onderzoeks)vragen. Zij maken hierbij een onderscheid tussen primaire en secundaire bronnen.
-  De masters kennen en hebben inzicht in de kenmerken van en verschillen tussen de meest gebruikte kwantitatieve en kwalitatieve politiek-wetenschappelijke onderzoeksmethoden en kunnen deze correct toepassen.
-  De masters kunnen een complexe politiek-wetenschappelijke probleemstelling omzetten in onderzoeksvragen, een onderzoeksontwerp opstellen en een volledige empirische cyclus (zowel m.b.v. kwantitatieve als kwalitatieve methoden) doorlopen om een antwoord op de onderzoeksvragen te formuleren.
-  De masters hebben inzicht in de beperkingen van het politiek-wetenschappelijk onderzoek, kunnen kritisch reflecteren over de verworvenheden, beperkingen en wetenschappelijke waarde van politiek-wetenschappelijke onderzoeksbevindingen door de gehanteerde methoden en technieken te ontleden en de bevindingen kritisch te bespreken.
-  De masters hebben kennis van en houden rekening met ethische en deontologische regels binnen de discipline en binnen het wetenschappelijke onderzoek in het algemeen. Zij voeren onderzoek nauwgezet uit, onthouden zich van plagiaat, communiceren de resultaten genuanceerd en waarheidsgetrouw en beschrijven de onderzoeksmethoden en -resultaten op zo'n manier dat ze geverifieerd kunnen worden.

De politieke analist
-  De masters kunnen zelf een wetenschappelijk onderbouwde en creatieve bijdrage leveren aan beleid.
-  De masters hebben gevorderde kennis van en inzicht in het politieke bestel, de structuren en processen van machtsverwerving en besluitvorming in het domein van de gekozen optie en kunnen deze kennis plaatsen in een historisch perspectief.
-  De masters hebben een gevorderde kennis van de normatieve en ideologische uitgangspunten van beleid; zij kunnen deze in een historische context plaatsen en hebben inzicht in de wijze waarop deze zich vertalen in beleid.

De professional
-  De masters kunnen zowel mondeling als schriftelijk argumenteren, rapporteren en presenteren ten aanzien van en debatteren met vakgenoten rond theorieën, (eigen) onderzoek en beleidskwesties en de integratie van theorie, onderzoek en beleid.
-  De masters tonen intellectuele belangstelling en alertheid voor en een reflexieve houding tegenover het politieke en sociale gebeuren en berichtgeving hieromtrent en geven blijk van de wil tot kritische kennisopbouw.
-  De masters kunnen binnen een complex project effectief en efficiënt werken; door nauwgezet te werken, plannen, organiseren, prioriteiten te stellen en deadlines te halen.
-  De masters volgen ontwikkelingen binnen het domein van de gekozen optie op.


De KU Leuven organiseert elk voorjaar een Verderstudeerbeurs. Daarnaast organiseren faculteiten ook infosessies voor een aantal van hun schakel-, voorbereidings- en masterprogramma's.

Alle infomomenten voor (toekomstige) masterstudenten
De Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven telt ongeveer drieduizend studenten, een vijftigtal professoren en tweehonderd wetenschappelijke medewerkers. Het is de ambitie van de faculteit om door haar onderwijs en haar onderzoek bij te dragen aan de kwaliteit van de samenleving en in te spelen op maatschappelijke tendensen. Onze opleidingen zijn dan ook zeer actualiteitsgebonden. Je volgt als student de ontwikkelingen in de huidige, snel veranderende samenleving op de voet.

Dit actuele en vernieuwende aspect vind je ook terug in de moderne infrastructuur. Onze campus is uitgerust met geavanceerde lestechnologie, wifi, een bibliotheek exclusief voor sociale wetenschappen en vergaderlokalen met videoconferencingapparatuur. Via de interactieve digitale leeromgeving (Toledo) en ons online studentenportaal kun je de elektronische valven checken, studiemateriaal raadplegen, vragen stellen ...
Faculteit Sociale Wetenschappen
Parkstraat 45 bus 3600
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 32 30 40

info@soc.kuleuven.be
www.soc.kuleuven.be
www.facebook.com/faculteitsocialewetenschappenkuleuven

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.
Download de masterfolder.

Bestel de masterfolder.
Rechtstreekse toelating voor:


Loopbaan

Met een masterdiploma in de vergelijkende en internationale politiek kun je aan de slag bij overheden (nationaal en internationaal), in het wetenschappelijk onderzoek (ook buiten de universiteit), in de dienstensector, in het internationale bedrijfsleven ... De mogelijke jobs hangen uiteraard ook af van je basisdiploma.

Een masterdiploma in de vergelijkende en internationale politiek geeft je bachelor- of masterdiploma uit een andere richting een politieke en/of internationale dimensie. Daarnaast is de opleiding ook een uitstekende voorbereiding op examens in internationale en Europese instellingen op het Belgische diplomatieke examen.