Master in de vergelijkende en internationale politiek (Leuven)

Master of Science

Een gedegen kennis van besluitvorming en beleidsvoering vormt een belangrijke troef in onze geglobaliseerde samenleving. De master in de vergelijkende en internationale politiek bereidt je voor op een succesvolle loopbaan in deze boeiende maar complexe context. Je hebt de keuze uit drie opties, naargelang jouw interesse en ambitie.

 

 

Wat houdt de masteropleiding in de vergelijkende en internationale politiek in?

Een gedegen kennis van besluitvorming en beleidsvoering vormt een belangrijke troef in onze geglobaliseerde samenleving. Deze master bereidt je voor op een succesvolle loopbaan in deze boeiende maar complexe context. 

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE MASTERFOLDER DOWNLOAD DE MASTERFOLDER

 

Aanpak
Je wordt opgeleid tot een deskundige in het politiek-wetenschappelijk deeldomein van jouw keuze. Elk onderdeel van deze opleiding draagt op een eigen manier bij tot dit eindprofiel.

Opties 
Een degelijke kennis van besluitvorming en beleidsvoering vormt een belangrijke troef in onze geglobaliseerde samenleving. De basisopleidingsonderdelen van de master in de vergelijkende en internationale politiek bereiden je voor op een succesvolle loopbaan in de door jou gekozen optie.
Je hebt de keuze uit drie opties, naargelang jouw interesse en ambitie: vergelijkende politiek, internationale politiek of Europese politiek.
   

Vergelijkende politiek
Ben je geïnteresseerd in hoe verschillende actoren trachten het politieke besluitvormingsproces te beïnvloeden? Wil je je verdiepen in de rol die actoren zoals de media, politieke partijen, belangengroepen en de school spelen in een democratie? Kies dan voor de optie vergelijkende politiek. De focus ligt zowel op de politieke besluitvorming binnen politieke systemen, als op de interactie tussen verschillende beleidsniveaus in de huidige context van ‘multi level governance’. In deze specialisatie plaatsen we België als bevoorrechte casus in een breder vergelijkend perspectief, gebruik makend van vergelijkende wetenschappelijke methoden.

Internationale politiek
Heb je interesse in de internationale politieke actualiteit? Dan is de optie internationale politiek iets voor jou. Je verwerft bovendien een grondig inzicht in de actoren, structuren en dynamieken die het regionale en internationale landschap kenmerken. Vrede, veiligheid, milieu, ontwikkeling en handel vormen daarbij kernwoorden.

Europese politiek
Of wil je eerder de instellingen, actoren en besluitvorming in de Europese Unie bestuderen? Schrijf je dan in voor de optie Europese politiek. Deze optie biedt een brede en tevens diepgaande analyse van de besluit- en beleidsvorming in de Europese Unie. Bijzondere aandacht gaat uit naar de verschillende segmenten van het extern beleid van de Europese Unie, samen met haar interne werking.

Keuzeruimte 
Naast de gekozen optie stel je een eigen keuzepakket samen. Je kiest ofwel voor basisopleidingsonderdelen die je kennis binnen de eigen optie verdiepen, ofwel voor basisopleidingsonderdelen uit andere opties om je kennis te verbreden, óf voor een combinatie van beide. Jij maakt die keuze om de opleiding op jouw toekomstplannen en ambities af te stemmen.

Masterclass 
De masterclass vormt je tot een politieke analist. In kleinere en actieve groepen bestudeer je een specifiek thema uit de gekozen optie met extra methodologische diepgang en aandacht voor recente ontwikkelingen.

Masterproef
In de masterproef voer je zelf(standig) actief onderzoek. Je maakt een wetenschappelijk onderbouwde analyse van een sociaalwetenschappelijk thema naar keuze. Via de masterproef kun je je kennis en vaardigheden toetsen aan de praktijk. Voor je masterproefonderzoek kun je ook een tijdje in het buitenland verblijven.
Bij het maken van je masterproef word je individueel of in groep begeleid door een promotor.
Bovendien word je via het opleidingsonderdeel Research Methods in Political Science vertrouwd gemaakt met de toepassing van de belangrijkste onderzoeksmethoden van de sociale en politieke wetenschappen. Op die manier word je uitstekend voorbereid om op een zelfstandige en wetenschappelijk verantwoorde manier onderzoek uit te voeren.

Na het afwerken van alle opleidingsonderdelen van het masterprogramma én de masterproef kun je ook een aanvullend semester in het buitenland studeren. 


Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.

  

INFOMOMENTEN BESTEL DE MASTERFOLDER DOWNLOAD DE MASTERFOLDER

 

 

Is deze opleiding iets voor jou?

Na het succesvol afronden van deze masteropleiding ben je een deskundige politieke wetenschapper in het door jou gekozen deeldomein. Je staat sterk op het vlak van onderzoeks- en analysevaardigheden.

  • Als deskundige verwerven de studenten een verdiepende en gespecialiseerde kennis van en inzicht in de politiek-wetenschappelijke denk- en referentiekaders.
  • Als onderzoeker in de sociale wetenschappen zijn de afgestudeerden in staat om, met een sterke theoretische bagage en een degelijke methodologische kennis, toegepast of fundamenteel onderzoek uit te voeren.
  • Als politieke analist ontwikkelen de studenten een zeker analysevermogen en kunnen ze de beleidsvorming analytisch benaderen met oog voor de politiek relevante parameters die daarin een rol kunnen spelen.

Een wederkerend aandachtspunt bij elk van bovenstaande rollen is een vergelijkende ingesteldheid. Cases, concepten, theorieën en methoden worden doorgaans vanuit een vergelijkend en multidisciplinair perspectief aangeboden, zodat je je bewust wordt van de wetenschappelijke realiteit en meerwaarde van pluralisme.

Tot slot wil deze opleiding je ook voorbereiden op de arbeidsmarkt door het aanleren van een aantal meer algemene competenties, zoals communicatieve vaardigheden, een kritisch-reflectieve houding en de bekwaamheid om planmatig en zelfstandig te werken.

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden master in de vergelijkende en internationale politiek

 

 

Doorheen hun opleiding verwerven de masterstudenten in de vergelijkende en internationale politiek domeinspecifieke kennis, vaardigheden en attitudes. Afgestudeerden in de vergelijkende en internationale politiek hebben onderstaande opleidingsspecifieke leerresultaten behaald:

De deskundige
-  De masters hebben gevorderde (verdiepende en gespecialiseerde) kennis van en inzicht in politiek-wetenschappelijke denk- en referentiekaders binnen het domein van de gekozen optie (vergelijkende politiek, Europese politiek of internationale politiek), ze begrijpen hoe ze tot stand zijn gekomen en zien de mogelijkheden en beperkingen ervan.
-  De masters kunnen concrete maatschappelijke fenomenen verklaren en interpreteren vanuit kennis en inzichten binnen de politieke wetenschap en binnen het domein van de gekozen optie in het bijzonder.
-  De masters hebben inzicht in de normatieve uitgangspunten en implicaties van politiek-wetenschappelijke theorieën. binnen het domein van de gekozen optie.

De onderzoeker
-  De masters hebben inzicht in de onderzoeksprocessen en -methoden van de sociale wetenschappen en erkennen het belang van een empirische basis voor de kennisverwerving in het domein van de gekozen optie.
-  De masters kunnen politiek-wetenschappelijke publicaties analyseren en in verband brengen met opvattingen en ontwikkelingen in het vakgebied van de gekozen optie en een gefundeerd oordeel uitspreken over de kwaliteit ervan. Zij kunnen zelfstandig een wetenschappelijke paper opstellen.
-  De masters kunnen relevante (politicologische) bronnen en informatie opzoeken, selecteren, samenbrengen, kritisch beoordelen, er op correcte wijze naar verwijzen en autonoom inzetten voor het beantwoorden van (onderzoeks)vragen. Zij maken hierbij een onderscheid tussen primaire en secundaire bronnen.
-  De masters kennen en hebben inzicht in de kenmerken van en verschillen tussen de meest gebruikte kwantitatieve en kwalitatieve politiek-wetenschappelijke onderzoeksmethoden en kunnen deze correct toepassen.
-  De masters kunnen een complexe politiek-wetenschappelijke probleemstelling omzetten in onderzoeksvragen, een onderzoeksontwerp opstellen en een volledige empirische cyclus (zowel m.b.v. kwantitatieve als kwalitatieve methoden) doorlopen om een antwoord op de onderzoeksvragen te formuleren.
-  De masters hebben inzicht in de beperkingen van het politiek-wetenschappelijk onderzoek, kunnen kritisch reflecteren over de verworvenheden, beperkingen en wetenschappelijke waarde van politiek-wetenschappelijke onderzoeksbevindingen door de gehanteerde methoden en technieken te ontleden en de bevindingen kritisch te bespreken.
-  De masters hebben kennis van en houden rekening met ethische en deontologische regels binnen de discipline en binnen het wetenschappelijke onderzoek in het algemeen. Zij voeren onderzoek nauwgezet uit, onthouden zich van plagiaat, communiceren de resultaten genuanceerd en waarheidsgetrouw en beschrijven de onderzoeksmethoden en -resultaten op zo'n manier dat ze geverifieerd kunnen worden.

De politieke analist
-  De masters kunnen zelf een wetenschappelijk onderbouwde en creatieve bijdrage leveren aan beleid.
-  De masters hebben gevorderde kennis van en inzicht in het politieke bestel, de structuren en processen van machtsverwerving en besluitvorming in het domein van de gekozen optie en kunnen deze kennis plaatsen in een historisch perspectief.
-  De masters hebben een gevorderde kennis van de normatieve en ideologische uitgangspunten van beleid; zij kunnen deze in een historische context plaatsen en hebben inzicht in de wijze waarop deze zich vertalen in beleid.

De professional
-  De masters kunnen zowel mondeling als schriftelijk argumenteren, rapporteren en presenteren ten aanzien van en debatteren met vakgenoten rond theorieën, (eigen) onderzoek en beleidskwesties en de integratie van theorie, onderzoek en beleid.
-  De masters tonen intellectuele belangstelling en alertheid voor en een reflexieve houding tegenover het politieke en sociale gebeuren en berichtgeving hieromtrent en geven blijk van de wil tot kritische kennisopbouw.
-  De masters kunnen binnen een complex project effectief en efficiënt werken; door nauwgezet te werken, plannen, organiseren, prioriteiten te stellen en deadlines te halen.
-  De masters volgen ontwikkelingen binnen het domein van de gekozen optie op.


Loopbaan

Met een masterdiploma in de vergelijkende en internationale politiek kun je aan de slag in veel sectoren:

  • bij overheden (nationaal en internationaal);
  • in het wetenschappelijk onderzoek (ook buiten de universiteit);
  • in de dienstensector;
  • in het internationale bedrijfsleven;
  • ... .


Je kunt in de opleiding ook een vrijwillige, studiegerelateerde stage volgen. Op die manier proef je niet alleen van de beleidspraktijk, je doet ook relevante werkervaring op.

De beroepsuitwegen hangen uiteraard ook af van je basisdiploma. Een masterdiploma in de vergelijkende en internationale politiek geeft je bachelor- of masterdiploma een politieke en internationale dimensie.

Uiteraard vormt de opleiding een uitstekende voorbereiding op (toelatings)examens in internationale en Europese instellingen, en op het Belgische diplomatieke examen.

Daarnaast heb je ook heel wat doorstroommogelijkheden, zoals de Leuvense master-na-masteropleidingen (bv. Master of European Politics and Policies) of een internationaal parcours om je verder te verdiepen in de vergelijkende en internationale politiek.

Faculteit Sociale Wetenschappen
Parkstraat 45 bus 3600
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 32 30 40

fsw.info@kuleuven.be 
www.soc.kuleuven.be
www.facebook.com/faculteitsocialewetenschappenkuleuven
www.twitter.com/FSW_KULEUVEN

Bezoek de website voor toekomstige studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen.
Bezoek de facultaire website van de opleiding.

 

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 Leuven
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

 

Aansluitende opleidingen

Naast Leuvense master-na-masteropleidingen zoals de Master in European Politics and Policies zijn er uiteraard internationale mogelijkheden om je verder te verdiepen in de vergelijkende en internationale politiek.

Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag voor een groep? Bezit jij die speciale gave om constructief om te gaan met adolescenten? Dan is de specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie iets voor jou. Deze eenjarige universitaire opleiding stoomt je helemaal klaar om voor de klas te staan.
* Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie (60 sp)


Rechtstreeks:
Na toelating:
Toelating mits het volgen van een voorbereidings- of schakelprogramma of een verkorte bachelor:
In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
  • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
  • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM