Master in de vergelijkende en internationale politiek (Leuven)

Master of Science

Een gedegen kennis van besluitvorming en beleidsvoering vormt een belangrijke troef in onze geglobaliseerde samenleving. De master in de vergelijkende en internationale politiek bereidt je voor op een succesvolle loopbaan in deze boeiende maar complexe context. Je hebt de keuze uit drie opties, naargelang jouw interesse en ambitie.

 

 

Ontplooi je tot specialist in het politiek-wetenschappelijk vakgebied van jouw keuze

Een gedegen kennis van besluitvorming en beleidsvoering vormt een belangrijke troef in onze geglobaliseerde samenleving. Deze master bereidt je voor op een succesvolle loopbaan in deze boeiende maar complexe context. Je hebt de keuze uit drie opties, naargelang jouw interesse en ambitie:

Optie politicologie

In deze optie ligt de nadruk op de Belgische en de vergelijkende politiek.

- Je verdiept je in de kenmerken, besluitvorming en scharniermomenten van de Belgische politiek.
- Je verwerft inzicht in de rol en ontwikkeling van verschillende politieke actoren, zoals sociale bewegingen en politieke partijen.

Optie internationale politiek

In deze optie ligt de nadruk op de internationale politiek actualiteit.

- Je krijgt een overzicht van de stromingen in de studie van de internationale betrekkingen en je past die toe op actuele problemen.
- Je verwerft grondig inzicht in de actoren, structuren en dynamieken die het regionale en internationale landschap kenmerken. Vrede, veiligheid, milieu, ontwikkeling en handel vormen daarbij kernwoorden.

Optie Europese politiek

Deze optie biedt een brede en diepgaande analyse van de besluit- en beleidsvorming in de Europese Unie.

- Je analyseert de instellingen, actoren en besluitvorming in de Europese Unie.
- Bijzondere aandacht gaat uit naar de verschillende segmenten van het extern beleid en de interne werking van de Europese Unie.

Zelf(standig) onderzoek uitvoeren

De masterproef, het sluitstuk van onze opleiding, biedt je de kans om je kennis en vaardigheden te toetsen aan de praktijk en is de ideale voorbereiding om op een zelfstandige en wetenschappelijk verantwoorde manier onderzoek te doen.

- Je maakt een wetenschappelijk onderbouwde analyse over een sociaalwetenschappelijk thema naar keuze.
- Je wordt individueel of in groep begeleid door een promotor.
- Het opleidingsonderdeel 'Research Methods in Political Science' maakt je vertrouwd met de belangrijkste onderzoeksmethoden van de sociale en politieke wetenschappen.

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.De master in de vergelijkende en internationale politiek is een onderzoeksgebaseerde opleiding die zich richt op studenten die zich willen verdiepen en verbreden in de domeinen van de politicologie, de Europese en internationale politiek.
-  Als deskundige verwerven de studenten een verdiepende en gespecialiseerde kennis van en inzicht in de politiek-wetenschappelijke denk- en referentiekaders.
-  Als onderzoeker in de sociale wetenschappen zijn de afgestudeerden in staat om, met een sterke theoretische bagage en een degelijke methodologische kennis, toegepast of fundamenteel onderzoek uit te voeren.
-  Als politieke analist ontwikkelen de studenten een zeker analysevermogen en kunnen ze de beleidsvorming analytisch benaderen met oog voor de politiek relevante parameters die daarin een rol kunnen spelen.

Doorheen hun opleiding verwerven de masterstudenten in de vergelijkende en internationale politiek domeinspecifieke kennis, vaardigheden en attitudes. Afgestudeerden in de vergelijkende en internationale politiek hebben onderstaande opleidingsspecifieke leerresultaten behaald:

De deskundige
-  De masters hebben gevorderde (verdiepende en gespecialiseerde) kennis van en inzicht in politiek-wetenschappelijke denk- en referentiekaders binnen het domein van de gekozen optie (vergelijkende politiek, Europese politiek of internationale politiek), ze begrijpen hoe ze tot stand zijn gekomen en zien de mogelijkheden en beperkingen ervan.
-  De masters kunnen concrete maatschappelijke fenomenen verklaren en interpreteren vanuit kennis en inzichten binnen de politieke wetenschap en binnen het domein van de gekozen optie in het bijzonder.
-  De masters hebben inzicht in de normatieve uitgangspunten en implicaties van politiek-wetenschappelijke theorieën. binnen het domein van de gekozen optie.

De onderzoeker
-  De masters hebben inzicht in de onderzoeksprocessen en -methoden van de sociale wetenschappen en erkennen het belang van een empirische basis voor de kennisverwerving in het domein van de gekozen optie.
-  De masters kunnen politiek-wetenschappelijke publicaties analyseren en in verband brengen met opvattingen en ontwikkelingen in het vakgebied van de gekozen optie en een gefundeerd oordeel uitspreken over de kwaliteit ervan. Zij kunnen zelfstandig een wetenschappelijke paper opstellen.
-  De masters kunnen relevante (politicologische) bronnen en informatie opzoeken, selecteren, samenbrengen, kritisch beoordelen, er op correcte wijze naar verwijzen en autonoom inzetten voor het beantwoorden van (onderzoeks)vragen. Zij maken hierbij een onderscheid tussen primaire en secundaire bronnen.
-  De masters kennen en hebben inzicht in de kenmerken van en verschillen tussen de meest gebruikte kwantitatieve en kwalitatieve politiek-wetenschappelijke onderzoeksmethoden en kunnen deze correct toepassen.
-  De masters kunnen een complexe politiek-wetenschappelijke probleemstelling omzetten in onderzoeksvragen, een onderzoeksontwerp opstellen en een volledige empirische cyclus (zowel m.b.v. kwantitatieve als kwalitatieve methoden) doorlopen om een antwoord op de onderzoeksvragen te formuleren.
-  De masters hebben inzicht in de beperkingen van het politiek-wetenschappelijk onderzoek, kunnen kritisch reflecteren over de verworvenheden, beperkingen en wetenschappelijke waarde van politiek-wetenschappelijke onderzoeksbevindingen door de gehanteerde methoden en technieken te ontleden en de bevindingen kritisch te bespreken.
-  De masters hebben kennis van en houden rekening met ethische en deontologische regels binnen de discipline en binnen het wetenschappelijke onderzoek in het algemeen. Zij voeren onderzoek nauwgezet uit, onthouden zich van plagiaat, communiceren de resultaten genuanceerd en waarheidsgetrouw en beschrijven de onderzoeksmethoden en -resultaten op zo'n manier dat ze geverifieerd kunnen worden.

De politieke analist
-  De masters kunnen zelf een wetenschappelijk onderbouwde en creatieve bijdrage leveren aan beleid.
-  De masters hebben gevorderde kennis van en inzicht in het politieke bestel, de structuren en processen van machtsverwerving en besluitvorming in het domein van de gekozen optie en kunnen deze kennis plaatsen in een historisch perspectief.
-  De masters hebben een gevorderde kennis van de normatieve en ideologische uitgangspunten van beleid; zij kunnen deze in een historische context plaatsen en hebben inzicht in de wijze waarop deze zich vertalen in beleid.

De professional
-  De masters kunnen zowel mondeling als schriftelijk argumenteren, rapporteren en presenteren ten aanzien van en debatteren met vakgenoten rond theorieën, (eigen) onderzoek en beleidskwesties en de integratie van theorie, onderzoek en beleid.
-  De masters tonen intellectuele belangstelling en alertheid voor en een reflexieve houding tegenover het politieke en sociale gebeuren en berichtgeving hieromtrent en geven blijk van de wil tot kritische kennisopbouw.
-  De masters kunnen binnen een complex project effectief en efficiënt werken; door nauwgezet te werken, plannen, organiseren, prioriteiten te stellen en deadlines te halen.
-  De masters volgen ontwikkelingen binnen het domein van de gekozen optie op.


Loopbaan

Met een masterdiploma in de vergelijkende en internationale politiek kun je aan de slag in veel sectoren:
- bij overheden (nationaal en internationaal)
- in het wetenschappelijk onderzoek (ook buiten de universiteit)
- in de dienstensector
- in het internationale bedrijfsleven
- ...

Je kunt in de opleiding ook een vrijwillige, studiegerelateerde stage volgen. Op die manier proef je niet alleen van de beleidspraktijk, je doet ook relevante ervaring op.

De beroepsuitwegen hangen uiteraard ook af van je basisdiploma. Een masterdiploma in de vergelijkende en internationale politiek geeft je bachelor- of masterdiploma een politieke en internationale dimensie.

Uiteraard vormt de opleiding een uitstekende voorbereiding op (toelatings)examens in internationale en Europese instellingen, en op het Belgische diplomatieke examen.

Daarnaast heb je ook heel wat doorstroommogelijkheden, zoals de Leuvense master-na-masteropleidingen (vb. Master of European Politics and Policies) of een internationaal parcours om je verder te verdiepen in de vergelijkende en internationale politiek.

Faculteit Sociale Wetenschappen
Parkstraat 45 bus 3600
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 32 30 40
info@soc.kuleuven.be
www.soc.kuleuven.be
www.facebook.com/faculteitsocialewetenschappenkuleuven
www.twitter.com/FSW_KULEUVEN

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

 

Bezoek de website voor toekomstige studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen.

Bezoek de facultaire website van de opleiding.

De Faculteit Sociale Wetenschappen telt ongeveer drieduizend studenten, een zestigtal professoren en tweehonderd wetenschappelijke medewerkers. Het is de ambitie van de faculteit om door onderwijs en onderzoek bij te dragen aan de kwaliteit van de samenleving. Onze opleidingsonderdelen houden de vinger aan de pols van zowel beleid als actualiteit. Je volgt als student de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. Je leert deze ontwikkelingen kaderen, verklaren en kritisch benaderen.

Ons onderwijsaanbod bouwt voort op het uitstekende wetenschappelijk onderzoek van de verschillende eenheden van de faculteit. Onze wetenschappers zijn prominent aanwezig op nationale en internationale fora en publiceren hun resultaten in zeer gevarieerde vormen, gaande van beleidsrapporten aan de overheid tot artikelen in gereputeerde internationale tijdschriften. De internationale dimensie van onze opleidingen uit zich ook in een uitgebreide studentenuitwisseling, zowel binnen als buiten Europa. De faculteit biedt eveneens Engelstalige vakken en zelfs volledige Engelstalige master-na-masteropleidingen aan.

Een andere troef van de onze faculteit is haar gedreven manier van studentenbegeleiding. Bij ons word je als student niet aan je lot overgelaten. Een enthousiast team van docenten en studiebegeleiders staat klaar om je te begeleiden. Onze campus herbergt een gespecialiseerde bibliotheek en is uitgerust met de meest moderne onderwijstechnologie. Het nieuwe leercentrum Agora opende in 2013 haar deuren. Via de interactieve digitale leeromgeving (Toledo) en ons online studentenportaal kun je de elektronische valven checken, studiemateriaal raadplegen, vragen stellen ...

- In het kader van je masterproef kun je veldonderzoek in een ontwikkelingsland uitvoeren (ongeveer 6 weken), mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet.
- Je kunt deelnemen aan de Chinese summer schools van Sichuan University of Yunnan University en zo 3 tot 6 studiepunten verwerven.
- Je kunt keuzeopleidingsonderdelen opnemen aan onze zusteruniversiteit, l'Université Catholique de Louvain (UCL).
De KU Leuven organiseert elk voorjaar een Verderstudeerbeurs. Daarnaast organiseren faculteiten ook infosessies voor een aantal van hun schakel-, voorbereidings- en masterprogramma's.

Alle infomomenten voor (toekomstige) masterstudenten
Download de masterfolder.

Bestel de masterfolder.
Aansluitende opleidingen

Naast Leuvense master-na-masteropleidingen zoals de Master in European Politics and Policies zijn er uiteraard internationale mogelijkheden om je verder te verdiepen in de vergelijkende en internationale politiek.

Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag voor een groep? Bezit jij die speciale gave om constructief om te gaan met adolescenten? Dan is de specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie iets voor jou. Deze eenjarige universitaire opleiding stoomt je helemaal klaar om voor de klas te staan.
* Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie (60 sp)


Rechtstreeks:
Na toelating:
Toelating mits het volgen van een voorbereidings- of schakelprogramma of een verkorte bachelor:
In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
  • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
  • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM