Master in de verpleegkunde en de vroedkunde (Leuven e.a.)

Master of Science

Download de masterfolder.

Bestel de masterfolder.
Deze opleiding bereidt je voor op leidinggevende, innovatieve en gespecialiseerde klinische functies in de verpleeg-en vroedkunde. Ze biedt een sterke wetenschappelijke vorming om de snelle ontwikkeling van de gezondheidszorg te kunnen bijhouden en mee vorm te geven. Via opleidingsonderdelen over leiderschap krijg je een breed inzicht in de gezondheidszorg en ontwikkel je de nodige leiderschapsvaardigheden. Op die manier kan je daadwerkelijk veranderingen in de praktijk realiseren en draag je bij tot de kwaliteit van de verpleeg- of vroedkundige zorg.
Wil je specifiek verder bouwen op je eigen ervaring of je studies? Dat kan. Je kunt immers een eigen studiepakket samenstellen uit hoofd- en verdiepingsopleidingsonderdelen. Ook de masterproef geeft je de mogelijkheid om je te verdiepen in een bepaald domein van de verpleeg- of vroedkunde.

De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste sectoren van dienstverlening in onze samenleving. Het is een sector die ruimte biedt aan innovatie: nieuwe technologische ontwikkelingen, nieuwe kennis rond diagnostiek en interventies, maar ook verschuivingen in verwachtingen van patiënten. Dat alles vraagt om een sterke wetenschappelijke basis. De master in de verpleegkunde en de vroedkunde komt aan deze vraag tegemoet.

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.
-  Je kunt goed omgaan met mensen en beschikt over leidinggevende kwaliteiten.
-  In een complexe situatie hou je het hoofd koel en kun je snel en gepast reageren.
-  Je bent nauwgezet als je omgaat met onderzoeksgegevens.
-  Je bent geboeid door de effectiviteit, de ethische kwesties en de veranderingsprocessen van de gezondheidszorg.
-  Je bent kritisch en opmerkzaam.
De opleiding bereidt de student voor op zijn/haar taak als Master of Science in de verpleegkunde en vroedkunde:
- De Master of Science in verpleegkunde en vroedkunde kan op basis van haar/zijn specialistische kennis in multidisciplinair verband een kwaliteitsbeleid inzake verpleegkundig management voor specifieke patiëntenpopulaties ontwikkelen, implementeren en evalueren en kan in die hoedanigheid klinisch leidinggevende functies vervullen.
- Zij/hij kan in de ontwikkeling van zorgprogramma's, klinische paden, verpleegkundige kwaliteitsprojecten en in het overleg over continuïteit van zorg participeren.
- Zij/hij kan vanuit haar/zijn expertise mede de organisatie in de externe contacten met beroepsorganisaties, patiëntenorganisaties, mutualiteiten, toeleveranciers, overheid en media vertegenwoordigen en kan daarbij de rollen van projectmanager, change-agent, kwaliteitscoördinator, stafmedewerker, budgetbewaker, onderhandelaar of imagoverbeteraar vervullen (klinisch leiderschap en kwaliteitsmanagerrol).
- De Master of Science in verpleegkunde en vroedkunde kan voortdurend nieuwe bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek bijhouden, en deze vertalen en integreren in 'evidence-based' zorgverlening of kwaliteitsbeleid.
- Zij/hij kan geplande klinische studies beoordelen op praktische haalbaarheid en belasting voor patiënt, verpleegkundige en organisatie, kan 'informed consent' voor klinische studies verwerven, kan als data collector of data manager participeren in klinische trials, of zelf verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek verrichten (research-verpleegkundige-rol).
- De Master of Science in verpleegkunde en vroedkunde kan een expert zijn in het coördineren en verlenen van gespecialiseerde bijstand en advies op kwalitatief hoogstaand niveau aan patiënten (en hun familie), die complexe (zelf)zorgproblemen hebben als gevolg van moeilijk behandelbare of complexe medische problemen. Zij/hij kan deze expertise in multidisciplinair verband benutten en kan daarbij de rollen vervullen van casefinder, triagemanager en casemanager (klinisch expert en casemanagerrol).
- De Master of Science in verpleegkunde en vroedkunde kan zelfstandig, maar in nauwe samenwerking met en in aansluiting op de klinische activiteiten van de geneesheer-specialist specifiek daarop afgestemde (zelf)zorg adviezen en educatie aan patiënten en hun familie geven (patiënteneducatie en consultatierol).
- De Master of Science in verpleegkunde en vroedkunde kan op basis van haar/zijn expertise over medische problemen en (zelf)zorgproblemen in verband met deze medische problemen verpleegkundigen, vroedkundigen, studenten verpleegkunde of vroedkunde en andere hulpverleners opleiden, enerzijds door te fungeren als rolmodel of stagebegeleider, anderzijds door het geven van lessen of bijscholing (docentenrol).
Loopbaan
Een masterdiploma in de verpleegkunde en de vroedkunde opent de deur naar een kwaliteitsbevorderende en leidinggevende functie in de gezondheidszorg. Je kunt aan de slag in een leidinggevende functie als hoofdverpleegkundige of hoofdvroedvrouw/ -man. Spreekt een educatieve functie je meer aan? Dan kun je docent of stagebegeleider worden.

Op het gebied van kwaliteitsbewaking krijg je de ideale opleiding voor betrekkingen als Advanced Practice Verpleegkundige, Verpleegkundig specialist, kwaliteitscoördinator, onderzoeksverpleegkundige, ziekenhuishygiënist, projectmanager of stafmedewerker. Voor deze boeiende banen kun je terecht in ziekenhuizen, de bejaardenzorg, de revalidatie, de geestelijke gezondheidszorg, de thuisgezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, hogescholen, beroepsorganisaties, patiëntenorganisaties, mutualiteiten, toeleveranciers, overheid en de media.

Faculteit Geneeskunde
Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde (accentVV) 
tel +32 16 37 77 66

Deze opleiding wordt georganiseerd in Leuven.
Faculteit Geneeskunde
Herestraat 49
3000 LEUVEN

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

 

Bezoek de website van de faculteit

Bezoek de website van de opleiding.

Deze opleiding wordt georganiseerd door KU Leuven in samenwerking met KHLeuven, Thomas More, Odisee, KHLim en Katholieke Hogeschool Vives.

KU Leuven is de penvoerende instelling.

Er is uitwisseling mogelijk met de Universidad de Alicante. In dat geval ontvang je een bidiploma, dus ook een diploma van de Universidad de Alicante.

Meer info:
www.kuleuven.be/studenten/buitenland/erasmus
http://med.kuleuven.be/nl/int/index.html
Via het schakelprogramma sla je de brug tussen de professionele bachelor in de verpleegkunde en de bachelor in de vroedkunde enerzijds en de master in de verpleegkunde en de vroedkunde anderzijds. Tijdens je master in de verpleegkunde en de vroedkunde bewijs je, onder meer met een masterproef, dat je wetenschappelijk onderzoek kunt verrichten en onderzoeksresultaten in de praktijk kunt toepassen om de kwaliteit van de zorg voortdurend te verbeteren. Je volgt een interessant onderwijspakket van hoorcolleges, begeleide zelfstudie, opdrachten, bespreking van casussen en klinische lessen. Wil je werken en studeren combineren, dan kun je het programma ook deeltijds volgen. De lessen zijn geconcentreerd op twee à drie dagen.
KU Leuven organiseert elk voorjaar een Verderstudeerbeurs. Daarnaast organiseren faculteiten ook infosessies voor een aantal van hun schakel-, voorbereidings- en masterprogramma's.

Ontdek alle KU Leuven-infomomenten voor (toekomstige) masterstudenten.
In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
  • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
  • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM