Master in de sportgeneeskunde (Leuven)

Master of Medicine

De masteropleiding in de sportgeneeskunde stelt zich tot doel de arts bijkomende inzichten te geven in de relatie tussen gezondheid en fysieke activiteit in het algemeen en tussen gezondheid en sportbeoefening in het bijzonder. Het is een multidisciplinaire en praktijkgerichte opleiding waarin wetenschappelijk onderbouwde theoretische kaders gekoppeld worden aan het trainen van vaardigheden. Zowel de sportwetenschappelijke als de medische aspecten komen hierbij aan bod. Het studieprogramma is inhoudelijk opgebouwd volgens de richtlijnen van de Internationale Vereniging voor Sportgeneeskunde (FIMS).

 

 

Wat houdt de opleiding master in de sportgeneeskunde in?

De masteropleiding in de sportgeneeskunde stelt zich tot doel de arts bijkomende inzichten te geven in de relatie tussen gezondheid en fysieke activiteit in het algemeen en tussen gezondheid en sportbeoefening in het bijzonder. Het is een multidisciplinaire en praktijkgerichte opleiding waarin wetenschappelijk onderbouwde theoretische kaders gekoppeld worden aan het trainen van vaardigheden. Zowel de sportwetenschappelijke als de medische aspecten komen hierbij aan bod. Het studieprogramma is inhoudelijk opgebouwd volgens de richtlijnen van de Internationale Vereniging voor Sportgeneeskunde (FIMS).  

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE

 

Opbouw

De theoretische colleges hebben tot doel een breder kader te schetsen, waarin nadien een aantal thema’s omtrent significante en relevante sportmedische problemen kunnen worden geplaatst.

De sportwetenschappelijke opleidingsonderdelen omkleden de theoretische beschouwingen met demonstraties, praktijksessies en labotests om de praktijkrelevantie te verhogen. Op die manier wordt het probleemoplossend denken met betrekking tot de onderliggende mechanismen van fysieke training bevorderd. Opleidingsonderdelen zoals inspanningsfysiologie, kinantropometrie, biomechanica, sportpsychologie en trainingsleer tonen aan welke effecten in het lichaam ressorteren ten gevolge van herhaalde fysieke activiteit, wat de wetmatig heden hiervan zijn en hoe ze kunnen leiden tot een betere gezondheidsgerelateerde en prestatiegerelateerde fitheid. Daarnaast worden in de sportmedische opleidingsonderdelen onder meer de gezondheids implicaties van sport beoefening behandeld. Niet alleen de gezondheidsbevorderende aspecten komen hier aan bod, maar ook de specifieke gezondheidsrisico’s van sport participatie, zoals het optreden van sport letsels, de problematiek van de sportmedische geschiktheid en de gevaren van ergogene hulpmiddelen. De sportmedische opleidingsonderdelen worden zo veel mogelijk als interactieve probleemoplossende klinische lessen georganiseerd.

De praktische toepassingen van deze theoretische beschouwingen en discussies worden geconcretiseerd in demonstraties, praktijklessen en stages in klinische entiteiten, waar de verschillende deelaspecten van de sportgeneeskunde worden gevolgd.

De opleidingsonderdelen uit het sportmedische blok van de opleiding kunnen reeds opgenomen worden door studenten uit de laatste fase van de opleiding geneeskunde.

Stage

De master-na-master in de sportgeneeskunde wordt georganiseerd door de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen in samenwerking met de Faculteit Geneeskunde. Stage lopen gebeurt op de diensten Fysische Geneeskunde en Sportcardiologie van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven, waar je begeleid wordt door ervaren sportartsen en specialisten. Het programma heeft geconcentreerde urenpakketten en een soepele regeling voor stages en praktijksessies. Dat maakt het zeer goed mogelijk om de opleiding te combineren met een andere opleiding of met professionele activiteiten.

Interfacultaire opleiding

De master in de sportgeneeskunde is een interfacultaire opleiding, waarbij de facultaire reglementering van de Faculteit Geneeskunde van toepassing is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE


Dit is een master-na-master opleiding die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Is deze opleiding iets voor jou?

  • Je bent geïnteresseerd in de sport en de sportgeneeskunde .
  • Je wil je als arts verdiepen in het domein van de sportgeneeskunde of van inspanningsgerelateerde medische problemen.
  • Je wil je als arts beter wapenen voor een adequate en optimale klinische praktijkvoering in de sportgeneeskunde.

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden master in de sportgeneeskunde

 

 

Competenties van de master in de sportgeneeskunde

Competentiegebied medisch handelen (medisch deskundige)
1.1. De sportarts verdiept en verbreedt zich verder in het basisspecialisme en de sportproblematiek in het algemeen.
1.2. De sportarts beheerst het preventief, diagnostisch, therapeutisch en revaliderend arsenaal van het vakgebied goed en past waar beschikbaar evidence based toe.
1.3. De sportarts levert effectieve patiëntenzorg en sportbegeleiding.
1.4. De sportarts kan de verworven consultatievaardigheden toepassen in de sportmedische setting.

Competentiegebied communicatie (communicator)
2.1. De sportarts bouwt een goede verstandhouding met de patiënt/ sporter op.
2.2. De sportarts luistert goed en verkrijgt doelmatig relevante sportgeneeskundige informatie van de patiënt/ sporter en/of begeleiders.
2.3. De sportarts bespreekt de medische informatie goed met de patiënt/ sporter en desgewenst zijn/haar familie en/of begeleiders.
2.4. De sportarts doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over patiëntencasussen.

Competentiegebied samenwerking (samenwerker)
3.1. De sportarts overlegt doelmatig met collegae, andere zorgverleners en sportbegeleiders (trainer, coach, kinesist, psycholoog, diëtist, sportfysioloog, bewegingsdeskundige).
3.2. De sportarts werkt effectief intercollegiaal en in multidisciplinair teamverband.
3.3. De sportarts draagt vanuit zijn sportmedische discipline, indien nodig, doeltreffend bij aan de samenwerking met de directe omgeving van de patiënt.

Competentiegebied organisatie (manager/organisator)
4.1. De sportarts werkt effectief en doelmatig binnen een gezondheids- en/of sportorganisatie.
4.2. De sportarts gebruikt informatietechnologie voor optimale patiëntenzorg en voor bij- en nascholing.

Competentiegebied kennis en wetenschap (wetenschapper)
5.1. De sportarts interpreteert sportmedische informatie kritisch.
5.2. De sportarts ontwikkelt en bevordert de verbreding van de wetenschappelijke vakkennis en deelt deze kennis door publicaties, onderwijs en voordrachten.
5.3. De sportarts ontwikkelt (en onderhoudt) een attitude van permanente bijscholing op gebied van de sportgeneeskunde.
5.4. De sportarts kan zijn wetenschappelijke kennis op een begrijpelijke manier vertalen naar de patiënten/ sporters en het multidisciplinair sportbegeleidingsteam.
5.5. De sportarts participeert in (klinisch) sportwetenschappelijk onderzoek op wetenschappelijk verantwoorde wijze.
5.6. De sportarts bestendigt een wetenschappelijke houding.

Competentiegebied maatschappelijk handelen (gezondheidsbevorderaar)
6.1. De sportarts herkent in de sportmedische en/of sportspecifieke problematiek, de psychosociale, economische en biologische aspecten die de gezondheid van de patiënt beïnvloeden en zal consequent werken aan de bevordering van de gezondheid van de bredere bevolkingsgroep door op een sportmedisch verantwoorde wijze bewegen en sporten te promoten.
6.2. De sportarts wendt zijn/haar sportmedische en sportwetenschappelijke kennis aan op een deontologisch en ethisch correcte wijze binnen het prestatiegebeuren.
6.3. De sportarts handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen.

Competentiegebied professionaliteit (professional)
7.1. De sportarts levert hoogwaardige patiëntenzorg en sportbegeleiding op integere, oprechte en betrokken wijze.
7.2. De sportarts kent de grenzen van de eigen competentie hetgeen zijn medisch doorverwijsgedrag en zijn rol in het sportprestatiegebeuren mede bepaalt.
7.3. De sportarts oefent de geneeskunde uit naar de gebruikelijke ethische normen van het beroep met bijzondere aandacht voor een correcte toepassing van het beroepsgeheim zowel binnen de groep van sportbegeleiders als naar externe instanties (o.a. media).
Loopbaan
  • Je kunt aan de slag als sportarts in sportorganisaties en sportfederaties.
  • Je kunt een erkenning als keuringsarts, controlearts of toezichthoudende arts bij het Ministerie van Volksgezondheid van de Vlaamse Gemeenschap verkrijgen.

Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
Tervuursevest 101 - bus 1500
3001 Leuven
tel. + 32 16 32 91 10
pascale.vanham@kuleuven.be

Helpdesk Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen www.help.faber.kuleuven.be

Bezoek de website van de opleiding master na master sportgeneeskunde

 

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

 

 

In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
  • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
  • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM