Master in de sportgeneeskunde (Leuven)

Master of Medicine

Deze opleiding brengt je bijkomende inzichten bij in de relatie tussen gezondheid en fysieke activiteit in het algemeen en tussen gezondheid en sportbeoefening in het bijzonder. Het is een multidisciplinaire en praktijkgerichte opleiding waarin wetenschappelijk onderbouwde theoretische kaders gekoppeld worden aan het trainen van vaardigheden.

Zowel de sportwetenschappelijke als de medische aspecten komen hierbij aan bod. Het studieprogramma is inhoudelijk opgebouwd volgens de richtlijnen van de Internationale Vereniging voor Sportgeneeskunde (FIMS).

De master in de sportgeneeskunde is een interfacultaire opleiding, waarbij de facultaire reglementering van de Faculteit Geneeskunde van toepassing is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Dit is een master-na-master opleiding die je vol- of deeltijds kunt volgen.
- Je bent geïnteresseerd in de sport en de sportgeneeskunde .
- Je wil je als arts verdiepen in het domein van de sportgeneeskunde of van inspanningsgerelateerde medische problemen.
- Je wil je als arts beter wapenen voor een adequate en optimale klinische praktijkvoering in de sportgeneeskunde.

Loopbaan
  • Je kunt aan de slag als sportarts in sportorganisaties en sportfederaties.
  • Je kunt een erkenning als keuringsarts, controlearts of toezichthoudende arts bij het Ministerie van Volksgezondheid van de Vlaamse Gemeenschap verkrijgen.

Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
Tervuursevest 101 - bus 1500
3001 Leuven
tel. + 32 16 32 91 10
pascale.vanham@faber.kuleuven.be

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

 

Bezoek de website voor toekomstige studenten van de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen.

Competenties van de master in de sportgeneeskunde

Competentiegebied medisch handelen (medisch deskundige)
1.1. De sportarts verdiept en verbreedt zich verder in het basisspecialisme en de sportproblematiek in het algemeen.
1.2. De sportarts beheerst het preventief, diagnostisch, therapeutisch en revaliderend arsenaal van het vakgebied goed en past waar beschikbaar evidence based toe.
1.3. De sportarts levert effectieve patiëntenzorg en sportbegeleiding.
1.4. De sportarts kan de verworven consultatievaardigheden toepassen in de sportmedische setting.

Competentiegebied communicatie (communicator)
2.1. De sportarts bouwt een goede verstandhouding met de patiënt/ sporter op.
2.2. De sportarts luistert goed en verkrijgt doelmatig relevante sportgeneeskundige informatie van de patiënt/ sporter en/of begeleiders.
2.3. De sportarts bespreekt de medische informatie goed met de patiënt/ sporter en desgewenst zijn/haar familie en/of begeleiders.
2.4. De sportarts doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over patiëntencasussen.

Competentiegebied samenwerking (samenwerker)
3.1. De sportarts overlegt doelmatig met collegae, andere zorgverleners en sportbegeleiders (trainer, coach, kinesist, psycholoog, diëtist, sportfysioloog, bewegingsdeskundige).
3.2. De sportarts werkt effectief intercollegiaal en in multidisciplinair teamverband.
3.3. De sportarts draagt vanuit zijn sportmedische discipline, indien nodig, doeltreffend bij aan de samenwerking met de directe omgeving van de patiënt.

Competentiegebied organisatie (manager/organisator)
4.1. De sportarts werkt effectief en doelmatig binnen een gezondheids- en/of sportorganisatie.
4.2. De sportarts gebruikt informatietechnologie voor optimale patiëntenzorg en voor bij- en nascholing.

Competentiegebied kennis en wetenschap (wetenschapper)
5.1. De sportarts interpreteert sportmedische informatie kritisch.
5.2. De sportarts ontwikkelt en bevordert de verbreding van de wetenschappelijke vakkennis en deelt deze kennis door publicaties, onderwijs en voordrachten.
5.3. De sportarts ontwikkelt (en onderhoudt) een attitude van permanente bijscholing op gebied van de sportgeneeskunde.
5.4. De sportarts kan zijn wetenschappelijke kennis op een begrijpelijke manier vertalen naar de patiënten/ sporters en het multidisciplinair sportbegeleidingsteam.
5.5. De sportarts participeert in (klinisch) sportwetenschappelijk onderzoek op wetenschappelijk verantwoorde wijze.
5.6. De sportarts bestendigt een wetenschappelijke houding.

Competentiegebied maatschappelijk handelen (gezondheidsbevorderaar)
6.1. De sportarts herkent in de sportmedische en/of sportspecifieke problematiek, de psychosociale, economische en biologische aspecten die de gezondheid van de patiënt beïnvloeden en zal consequent werken aan de bevordering van de gezondheid van de bredere bevolkingsgroep door op een sportmedisch verantwoorde wijze bewegen en sporten te promoten.
6.2. De sportarts wendt zijn/haar sportmedische en sportwetenschappelijke kennis aan op een deontologisch en ethisch correcte wijze binnen het prestatiegebeuren.
6.3. De sportarts handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen.

Competentiegebied professionaliteit (professional)
7.1. De sportarts levert hoogwaardige patiëntenzorg en sportbegeleiding op integere, oprechte en betrokken wijze.
7.2. De sportarts kent de grenzen van de eigen competentie hetgeen zijn medisch doorverwijsgedrag en zijn rol in het sportprestatiegebeuren mede bepaalt.
7.3. De sportarts oefent de geneeskunde uit naar de gebruikelijke ethische normen van het beroep met bijzondere aandacht voor een correcte toepassing van het beroepsgeheim zowel binnen de groep van sportbegeleiders als naar externe instanties (o.a. media).
KU Leuven organiseert elk voorjaar een Verderstudeerbeurs, voor studenten die al een eerste bachelor- of masterdiploma op zak hebben. Daarnaast organiseren faculteiten op andere momenten ook infosessies voor een aantal van hun schakel-, voorbereidings- en masterprogramma's.

Ontdek alle KU Leuven-infomomenten voor (toekomstige) masterstudenten.
Download de masterfolder.

Bestel de masterfolder.