Master in de geneesmiddelenontwikkeling (Leuven)

Master of Science

Studenten aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen verwerven de kennis, vaardigheden, attitudes en professionele kwaliteiten om als geneesmiddelen-expert een toonaangevende rol te spelen in de gezondheidszorg van morgen.

De masteropleiding in de geneesmiddelenontwikkeling bereidt je voor op de taken en op de professionele omgeving van de geneesmiddelen-specialist in de industrie, het wetenschappelijk onderzoek of de gezondheidszorg. Je bestudeert het geneesmiddel in alle stadia, gaande van ontdekking, ontwikkeling, aanvragen van octrooi, preklinisch en klinisch onderzoek, productie en analyse tot registratie alsook ontwikkeling na goedkeuring. 

 

 

 

Wat houdt de opleiding geneesmiddelenontwikkeling in?

Opbouw

De masteropleiding in de geneesmiddelenontwikkeling bereidt je voor op de taken en op de professionele omgeving van de geneesmiddelenspecialist in de industrie, het wetenschappelijk onderzoek of de gezondheidszorg.


Tijdens de opleiding bestudeer je het geneesmiddel in alle stadia, gaande van ontwikkeling, octrooirecht, preklinisch en klinisch onderzoek, productie en analyse tot registratie.

Via de masterpoef word je ingewijd in de wereld van het wetenschappelijk onderzoek. Je brengt een semester door in een onderzoekslaboratorium, waar je actief participeert aan lopende onderzoeksprojecten naar adequate behandelingen voor de ziekte van Crohn of reuma, naar aangrijpingspunten voor nieuwe geneesmiddelen, betrouwbaardere analysetechnieken, radioactieve moleculen waarmee bepaalde hersenfuncties in kaart kunnen worden gebracht ... De masterproef wordt afgesloten met een individueel rapport over je werkzaamheden en bevindingen, en een uitgebreide discussie die een kritische reflectie van de bekomen onderzoeksresultaten bevat.

Binnen deze masteropleiding kun je kiezen voor de afstudeerrichting apotheek of de afstudeerrichting industrie.

In de afstudeerrichting industrie loop je zes maanden stage in een farmaceutisch bedrijf. Je maakt er kennis met het werk op verschillende afdelingen en werkt samen met andere studenten aan een registratiedossier voor een fictief geneesmiddel. Door de stage en de bijhorende opleidingsonderdelen ben je in staat om na je studies een carrière in de farmaceutische bedrijfswereld uitbouwen.

In de afstudeerrichting apotheek loop je zes maanden stage in een apotheek. Je bereidt je voor op een mogelijke carrière in een openbare apotheek en zo verwerf je ook de vereiste beroepstitel. Hiernaast volg je een aantal opleidingsonderdelen uit de master farmaceutische zorg. Als je voor deze afstudeerrichting kiest, dan wordt van jou verwacht dat je op eigen initiatief ontbrekende theoretische kennis en/of vaardigheden via zelfstudie kunt verwerven, zodat je alle gevraagde competenties van een beginnende officina-apotheker ook haalt.

Internationaal

Tijdens de eerste masterfase kun je het tweede semester doorbrengen aan een buitenlandse universiteit. Tijdens dat verblijf voer je onderzoek uit in kader van je masteropleiding en indien mogelijk volg je ook een aantal opleidingsonderdelen.

Tijdens de tweede fase kun je een aantal maanden stage lopen in het buitenland, en dat zowel voor de apotheek- als de industriestage.

Meer info:
www.pharm.kuleuven.be/erasmus/outgoingstudents.html
www.kuleuven.be/internationaal/studenten

Een innovatief idee?

Wil je nog tijdens je studies je eigen onderneming starten, je expertise delen met andere studenten of extra cursussen volgen rond ondernemerschap en ondernemingszin, dan kan dat met LcieLcie is hét platform van de KU Leuven dat studenten met innovatieve en ondernemende ideeën steunt en stimuleert.

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE

Is deze opleiding iets voor jou?

 

  • Je hebt een uitgesproken belangstelling voor alles wat met geneesmiddelen te maken heeft.
  • Je voelt je uitgedaagd door thema's zoals ziekte en gezondheid.
  • Je bent geboeid door het onderzoek dat aan de grondslag ligt van nieuwe ontwikkelingen in de farmaceutische en biomedische sector.
  • Je bent communicatief en beschikt over intellectuele nieuwsgierigheid, een kritische houding en praktisch gerichte vaardigheden zoals observatievermogen, nauwkeurigheid, orde, geduld en doorzettingsvermogen.
  • Je begint een eigen visie te ontwikkelen over de rol van geneesmiddelen (alsook hun ontwikkeling en/of gebruik) met betrekking tot de gezondheidszorg in het algemeen.

 

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden master in de geneesmiddelenontwikkeling (Leuven).

Master of Science in de geneesmiddelenontwikkeling, afstudeerrichting apotheek
De opleiding tot Master of Science in de geneesmiddelenontwikkeling, afstudeerrichting apotheek, bereidt voor op de professionele rol en functie van geneesmiddelenspecialist in de industrie of de gezondheidszorg. Deze opleiding leidt tot de beroepstitel van apotheker waarmee de afgestudeerde aan de slag kan in een openbare apotheek. Deze titel is tevens noodzakelijk voor het aanvatten van de manama's klinische biologie en ziekenhuisfarmacie.

Master of Science in de geneesmiddelenontwikkeling, afstudeerrichting industrie
De opleiding tot Master of Science in de geneesmiddelenontwikkeling, afstudeerrichting industrie beoogt een optimale voorbereiding op de professionele rol en functie van geneesmiddelenspecialist in de industrie. Hierbij staan het onderzoek naar en de ontwikkeling, productie en kwaliteitscontrole van geneesmiddelen centraal.

Gemeenschappelijke leerresultaten

- De master heeft inzicht in de essentiële parameters en achterliggende mechanismen die een rol spelen in de toxicologische werking van geneesmiddelen, drugs en andere substanties waarmee de bevolking in het dagelijkse leven in contact kan komen.
- De master is in staat om gegevens in verband met onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen (m.i.v. klinische studies) te interpreteren.
- De master kan kwaliteitsvolle geneesmiddelen bereiden.
- De master kan de methoden die gebruikt worden bij de ontwikkeling, productie en analyse van geneesmiddelen beschrijven en verklaren.
- De master heeft grondig inzicht in de verschillende stappen in onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen en kan gegevens hierover interpreteren.
- De master kan de verschillende richtlijnen die het proces van geneesmiddelenontwikkeling en -productie bepalen opzoeken, uitleggen en toepassen.
- De master heeft kennis van en inzicht in de ethische, juridische, deontologische en economische aspecten rond geneesmiddelen(ontwikkeling).
- De master beschikt over de vaardigheden voor het aanvragen en opvolgen van procedures van registratie van geneesmiddelen en van octrooien (opmerking: dit laatste enkel voor afstudeerrichting industrie).
- De master is in staat om gespecialiseerde (bio)medische en farmaceutische vakliteratuur doelgericht op te zoeken en te beoordelen op kwaliteit en relevantie.
- De master is in staat om (bio)medische en farmaceutische literatuur- en onderzoeksgegevens te verwerken, te interpreteren en zelfstandig een redenering op te bouwen.
- De master is in staat mondeling en schriftelijk over het eigen onderzoek te communiceren in het Nederlands of het Engels en dit zowel met vakspecialisten als met andere leden uit de samenleving.
- De master kan op zelfstandige en kritische wijze farmaceutisch en biomedisch wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en hierbij actief deel uitmaken van de onderzoeksgemeenschap.
- De master is in staat om complexe multidisciplinaire problemen passend te benaderen en dit zowel individueel als in groepsverband.
- De master is in staat om in verband met ethische, normatieve of maatschappelijke vragen een beredeneerd standpunt in te nemen en is in staat om de eigen inzichten te toetsen aan wetenschappelijk bevindingen.
- De master is in staat kritisch te reflecteren over het eigen professionele functioneren, staat open voor feedback en is bereid om de eigen competenties te verdiepen of te verbreden.

Specifieke leerresultaten voor de verschillende afstudeerrichtingen zijn terug te vinden op de website van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen.

Loopbaan

De farmaceutische industrie biedt nationaal en internationaal een uitgebreid gamma van betrekkingen binnen de productie, de kwaliteitscontrole en de registratie van geneesmiddelen. Ook andere industrieën, waaronder de voedingsindustrie, bieden heel wat mogelijkheden.

Als je een sterke wetenschappelijke nieuwsgierigheid hebt, kun je onderzoek verrichten als doctoraatsstudent in onderzoeksafdelingen aan de universiteit, van de overheid en in de industrie.

Daarnaast kun je diverse functies uitoefenen in het onderwijs of binnen de gezondheidszorg, al dan niet na een bijkomende studie.

 

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Campus Gasthuisberg
Onderwijs & Navorsing 2 bus 420
Herestraat 49
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 32 34 00
info@pharm.kuleuven.be

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

 

Bezoek de website voor toekomstige studenten van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
  • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
  • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM