Bachelor in de farmaceutische wetenschappen (Leuven)

Bachelor of Science

Studenten die aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen een opleiding volgen, verwerven de kennis, vaardigheden, attitudes en professionele kwaliteiten om als geneesmiddelenexpert zorgzaam, duurzaam en in dialoog met anderen bij te dragen aan de gezondheidszorg van morgen.

 

Wat houdt de opleiding farmaceutische wetenschappen in?

In de bacheloropleiding krijg je een basisvorming in zowel exacte als biomedische wetenschappen en leer je redeneren over de basisaspecten van de ontwikkeling, de analyse, de werking en het gebruik van geneesmiddelen.

De bacheloropleiding wordt gekenmerkt door een dubbele focus op zowel de ontwikkeling van het geneesmiddel (product) als op het gebruik van het geneesmiddel (patiënt), een aanpak die consequent wordt doorgevoerd in de keuze van de opleidingsonderdelen en de opbouw van de opleiding.

De bacheloropleiding bereidt je voor op de verschillende masteropleidingen waarin de focus verschuift naar enerzijds de patiënt (master in de farmaceutische zorg) en anderzijds naar het geneesmiddel (master in de geneesmiddelenonwikkeling).

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE
 

Opbouw

De bacheloropleiding is voor alle studenten farmaceutische wetenschappen gemeenschappelijk. Je krijgt een brede waaier van basisopleidingsonderdelen en een degelijke inleiding tot het wetenschappelijk onderzoek. 

Je bestudeert de verschillende aspecten van het geneesmiddel gaande van de chemische structuur, de werking, de ontwikkeling, de productie en de analyse tot het gebruik. De verschillende opleidingsonderdelen zijn ondergebracht in vijf leerlijnen:

 • Exacte wetenschappen
 • Het geneesmiddel: aangrijpingspunten en werkingsmechanisme
 • Het geneesmiddel: ontwikkeling, productie en analyse
 • Farmaceutisch werkveld
 • Mens en maatschappij

Practica

In de eerste fase van de opleiding gaat veel aandacht naar practica, waarin specifieke en technische vaardigheden aan bod komen en waar begrippen uit verschillende opleidingsonderdelen verduidelijkt worden. Je leert werken volgens strikte protocols en je leert resultaten op een correcte manier rapporteren. Je wordt daarbij actief begeleid door een didactisch team.

Geleidelijk aan neemt de complexiteit van de praktijkoefeningen toe. Er wordt meer aandacht besteed aan academische vaardigheden, waarbij je multidisciplinair  en in toenemende graad van zelfstandigheid leert werken. Zo kruip je in de derde fase in de huid van een R&D-medewerker van een biofarmaceutisch bedrijf die de opdracht krijgt een analysemethode uit te werken voor een specifiek probleem. Begeleiding van het didactisch team is hier meer gericht op feedback geven.

Stage

Stage lopen is een belangrijk en essentieel onderdeel van de opleidingen aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen. De stages kaderen in de leerlijn ‘farmaceutisch werkveld’, die in het hele curriculum aanwezig is, en die bedoeld is om theorie en praktijk te integreren. Tijedns de stage neem je je eigen leerproces in handen, en geleidelijk aan krijg je zicht op je persoonlijk functioneren. Uit deze ervaringen leer je veel over jezelf als stagiair, over je eigen comptenties en beperkingen, over je unieke kwaliteiten, over je toekomstige beroepsomgeving... Er wordt van jou verwacht dat je verantwoordelijkheid opneemt, en zo van de verschillende stages leerrijke en inspirerende ervaringen maakt.

Voorbeeldles farmaceutische wetenschappen

De voorbeeldles toont hoe een les in de opleiding farmaceutische wetenschappen zou kunnen verlopen. In een introductiefilmpje stelt prof. Tytgat zichzelf, het onderzoeksdomein en het lesonderwerp voor. 

 

Internationale ervaring?

Vanaf de start van de bacheloropleiding wenst de faculteit je bewust te maken van je functioneren in een geglobaliseerde wereld. Enerzijds is de opleiding doorspekt met internationale, multiculturele aspecten. Anderzijds geeft de faculteit je de kans te om tijdens de masteropleidingen via uitwisselingsprojecten zoals Eramus een buitenlandse ervaring op te doen.  We willen je hiervan bewustmaken via het aanreiken van kennisinhoud uit een internationale context (vb. door het raadplegen van Engelstalige bronnen) of door het aanleren van vaardigheden om in een multiculturele omgeving te kunnen functioneren (vb. via interculturele communicatie).

Een innovatief idee?

Wil je nog tijdens je studies je eigen onderneming starten,  je expertise delen met andere studenten of extra cursussen volgen rond ondernemerschap en ondernemingszin, dan kan dat met Lcie. Lcie is hét platform van de KU Leuven dat studenten met innovatieve en ondernemende ideeën steunt en stimuleert. 

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE

 

Dit is een initiële bachelor die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Is deze opleiding iets voor jou?

 • Je bent geïnteresseerd in alles wat met geneesmiddelen te maken heeft.
 • Je voelt je uitgedaagd door thema's zoals ziekte en gezondheid.
 • Je bent geboeid door onderzoek dat aan de grondslag ligt van de nieuwste ontwikkelingen in de biomedische en farmaceutische sector.
 • Je bent goed in exacte wetenschappen (voornamelijk chemie en biologie) en je bent wetenschappelijk ingesteld.
 • Maatschappelijke betrokkenheid, hetzij via sociaal contact of via research, is van cruciaal belang.
 • Je intellectuele nieuwsgierigheid en kritische houding zijn zowel voor de opleiding als voor het latere beroepsleven noodzakelijk.
 • Je bent sociaal.
 • Je beschikt over praktisch gerichte competenties, zoals een scherp observatievermogen, goede communicatievaardigheden, nauwkeurigheid, orde, ondernemingszin, geduld en doorzettingsvermogen.
Tijdens de opleiding leer je niet enkel de puur theoretische kennis van het geneesmiddel, het menselijk lichaam en de wetenschappen. Je leert ook kritisch nadenken, samenwerken met anderen tijdens practica en problemen oplossen waarmee je geconfronteerd wordt. (Student)

  

 LUCI – PLATFORM STUDIEKEUZE  VOORBEREIDENDE CURSUSSEN

 

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden bachelor in de farmaceutische wetenschappen

 

Voor alle toekomstige bachelorstudenten gelden ook de algemene begintermen voor bacheloropleidingen.

Doelstellingen

De bacheloropleiding in de farmaceutische wetenschappen beoogt een basisvorming in zowel exacte als biomedische wetenschappen. Daarnaast leert de student redeneren over de basisaspecten van de ontwikkeling, analyse, werking en het gebruik van geneesmiddelen. De student krijgt tijdens de bacheloropleiding een algemene voorbereiding op de verschillende masters en afstudeerrichtingen door het verwerven van disciplinespecifieke en algemene competenties.

Leerresultaten

- De bachelor heeft een grondige basiskennis van en inzicht in de exacte wetenschappen (biologie, natuurkunde, scheikunde) en kan deze toepassen in een farmaceutische context.
- De bachelor heeft kennis en inzicht in de biologische systemen en processen waarop geneesmiddelen inwerken.
- De bachelor heeft grondige kennis en inzicht in de eigenschappen en het werkingsmechanisme van geneesmiddelen.
- De bachelor kent de belangrijkste ziektebeelden en heeft inzicht in de processen die een rol spelen bij het ontstaan ervan.
- De bachelor kan op basis van bovenstaande kennis de effecten van geneesmiddelen verklaren.
- De bachelor kan de verschillende stappen in geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling benoemen.
- De bachelor kan analytische methoden die gebruikt worden in het biofarmaceutisch onderzoek beschrijven, verklaren en toepassen.
- De bachelor heeft inzicht in de oorsprong en aard van actieve bestanddelen en hulpstoffen, kent de principes voor synthese en opzuivering ervan en kan deze toepassen bij eenvoudige opdrachten.
- De bachelor heeft kennis en inzicht in de fysicochemie en de bereiding van geneesmiddelenvormen en kan deze aanwenden bij het maken van eenvoudige bereidingen.
- De bachelor heeft zicht op de functies die de afgestudeerde in de farmaceutische wetenschappen heeft bij de verschillende stappen van ontwikkeling tot aflevering van een geneesmiddel.
- De bachelor heeft inzicht in de belangrijkste principes die menselijk en sociaal gedrag sturen.
- De bachelor is in staat om rond een afgebakend thema in de biomedische en farmaceutische vakliteratuur informatie op te zoeken, te selecteren en te beoordelen.
- De bachelor is in staat om informatie uit biomedische en farmaceutische literatuur te synthetiseren en/of te gebruiken voor het formuleren van een antwoord op een onderzoeksvraag.
- De bachelor is in staat om in het Nederlands mondeling en schriftelijk bevindingen uit biomedisch en farmaceutisch onderzoek te rapporteren, over een disciplinegebonden probleem constructief van gedachten te wisselen en een beredeneerd standpunt in te nemen.
- De bachelor is in staat om voor een eenvoudig (biofarmaceutisch) probleem de meest aangewezen analyse-, synthese- of opzuiveringsmethode te bepalen en deze zelfstandig uit te voeren.
- De bachelor heeft kennis van en inzicht in de kernbevindingen van de wetenschappelijke vakgebieden, weet hoe ze tot stand zijn gekomen en kan nieuwe ontwikkelingen duiden.
- De bachelor is flexibel en ondernemend. Hij is gedisciplineerd, nauwkeurig en creatief in het uitvoeren van taken, kan organiseren en in groep werken.
- De bachelor is in staat kritisch te reflecteren over het eigen functioneren, staat open voor feedback, is bereid om de eigen competenties te verdiepen of te verbreden en leert daarnaast een beredeneerd standpunt innemen in ethische kwesties.

Loopbaan

De opleidingen aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen bereiden je voor op tal van professionele uitdagingen, van apotheek tot onderzoekslaboratorium. 

 • apotheker in een openbare apotheek of in een ziekenhuis
 • loopbaan in wetenschappelijk onderzoek
 • farmaceutische industrie
 • overheidsdienst
 • ziekenhuis- of private laboratoria
 • onderwijs
 • ...

Meer voorbeelden vind je in de brochure.

 Beroepstitel apotheker

Door tijdens je opleiding master in de farmaceutische zorg of master in de geneesmiddelen - ontwikkeling, afstudeerrichting apotheek, zes maanden stage in een apotheek te lopen, behaal je tevens de beroeps titel ‘apotheker’. Volg je de master in de geneesmiddelenontwikkeling, afstudeerrichting industrie, en wil je op termijn toch de beroepstitel apotheker verwerven, dan kun je een bijkomende opleiding volgen.

Die beroepstitel is noodzakelijk om te werken als apotheker in een openbare apotheek, en ook om de manama master in de ziekenhuisfarmacie of master in de klinische biologie te starten. De beroepstitel apotheker is echter niet noodzakelijk voor talrijke taken in de farmaceutische industrie, in het onderwijs of bij de overheid. In al die sectoren kun je ook terecht met een masterdiploma in de geneesmiddelenontwikkeling, afstudeerrichting industrie

Oud studenten aan het woord

Statistieken geven aan dat alle afgestudeerden in de farmaceutische wetenschappen, binnen een maand aan het werk zijn. Ook voor bachelors ligt de weg open.

Lees op onze website de getuigenissen van onze afgestudeerden.

 

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Campus Gasthuisberg
Onderwijs & Navorsing 2
Herestraat 49 bus 420
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 32 34 00
info@pharm.kuleuven.be


Algemeen

Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

 

- Bezoek de website voor toekomstige studenten van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
- Waar hebben studenten van deze opleiding een job gevonden? Oud-studenten aan het woord

In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
 • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
 • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM