Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen (Leuven)

Bachelor of Science

In de opleiding logopedische en audiologische wetenschappen bestudeer je het intermenselijke communicatiegedrag. Je leert spraak-, taal-, stem-, slik- en gehoorproblemen bij kinderen en volwassenen voorkomen, onderzoeken en behandelen. Logopedie en audiologie zijn interdisciplinaire wetenschappen. Ze ontlenen een groot deel van hun achtergrondkennis en methodologie aan de biomedische wetenschappen, exacte wetenschappen, psychologie en linguïstiek. 

Wat houdt de opleiding logopedische en audiologische wetenschappen in?

In de opleiding logopedische en audiologische wetenschappen bestudeer je het intermenselijke communicatiegedrag.

Je probeert de communicatie te bevorderen en zo nodig te optimaliseren.
Je moet dan ook goede basisvoorwaarden scheppen voor het communicatiegedrag, die voorwaarden begeleiden en bijsturen en afwijkingen in het proces verbeteren of herstellen.
Je leert spraak-, taal-, stem, slik- en gehoorproblemen bij kinderen en volwassenen voorkomen, onderzoeken en behandelen.
Je zult ook moeten zoeken naar vervangende en ondersteunende communicatievormen wanneer de voor de hand liggende kanalen wegvallen.

Logopedie en audiologie zijn interdisciplinaire wetenschappen. Ze ontlenen een groot deel van hun achtergrondkennis en methodologie aan de biomedische wetenschappen, exacte wetenschappen, psychologie en linguïstiek.

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE

 

Opbouw

De opleiding is opgebouwd rond vier grote lijnen

 • basiswetenschappen
 • normale verbale communicatie
 • logopedische en audiologische stoornissen
 • vaardigheden/stage

Het relatieve gewicht van elke lijn tijdens elke fase verschilt. In de eerste fase bestaat je pakket vooral uit basiswetenschappen (fysica, taalkunde, psychologie, pedagogie, biomedische wetenschappen, statistiek) als onderbouw voor de verdere opleiding. Die brede onderbouw wordt rechtstreeks gekoppeld aan een grondige studie van de normale verbale communicatie (stem, spraak, taal en gehoor). Samen vormen ze de basis voor de derde stap, de studie van de logopedische en audiologische pathologie (de stoornissen, diagnose en behandeling).

Praktijk en stage

Naast een solide wetenschappelijke basis omvat de opleiding vanaf de eerste fase een uitgebreid pakket aan praktische vaardigheidstrainingen. Je werkt aan sociale, communicatieve en perceptievaardigheden en aan eigen stem en spraak. Practica en werkzittingen worden doorheen alle fasen georganiseerd, en worden vanaf de derde bachelorfase aangevuld met stage.

 

 

 

Internationale ervaring

Tijdens je bachelor- en/of masteropleiding kun je gedurende enkele maanden les en/of stage volgen aan een buitenlandse universiteit en/of instelling. 

Meer info vind je op onze pagina over internationalisering.

Een innovatief idee?

Wil je nog tijdens je studies je eigen onderneming starten,  je expertise delen met andere studenten of extra cursussen volgen rond ondernemerschap en ondernemingszin, dan kan dat met Lcie. Lcie is hét platform van de KU Leuven dat studenten met innovatieve en ondernemende ideeën steunt en stimuleert. 

 

INFOMOMENTEN BESTEL DE BROCHURE DOWNLOAD DE BROCHURE

Dit is een initiële bachelor die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Is deze opleiding iets voor jou?

Omdat logopedie en audiologie interdisciplinaire wetenschappen zijn, moet je een brede interesse hebben.

 • Je bent vanzelfsprekend geïnteresseerd in het voorkomen, opsporen en behandelen van spraak-, taal-, stem-, slik- en gehoorstoornissen.
 • Je hebt ook interesse in basiswetenschappen zoals fysica, anatomie, fysiologie, psychologie en taalkunde.
 • Je bent bereid je eigen stem, spraak, taal en perceptie te optimaliseren.
 • Een goede actieve en passieve kennis van het Engels is een (zij het niet noodzakelijke) meerwaarde.
 • Doorzettingsvermogen en overtuigingskracht zijn belangrijk, niet alleen voor jezelf, maar ook tegenover de patiënt. Die patiënt zal het psychisch vaak moeilijk hebben met zijn probleem. Je moet je dus kunnen inleven in de situatie van de ander.
 • Daarnaast zijn zin voor detail en een creatieve aanleg onontbeerlijk (bv. om alternatieve oplossingen te bedenken of kinderen aan te moedigen voor een bepaalde oefening).

    

STUDIEKEUZEPLATFORM LUCI VOORBEREIDENDE CURSUSSEN

 

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen

 

Voor alle toekomstige bachelorstudenten gelden ook de algemene begintermen voor bacheloropleidingen.

De opleiding legt de basis voor een verdere verdieping met het oog op het uitoefenen van een paramedisch beroep op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling van stem-, spraak- en gehoorstoornissen. Dit betekent dat de student vertrouwd wordt gemaakt met de basiscompetenties in meerdere wetenschappelijke disciplines die hiermee verband houden en op een kritische, oplossingsgerichte wijze hiermee leert omgaan.

Concreet betekent dit:
- het ontwikkelen van een analytisch, synthetisch en probleemoplossend denkvermogen;
- een breed spectrum van studievorming zowel op individuele basis als onder de vorm van groepswerk met het oog op het leren functioneren in teamverband;
- voorbereiding op een brede waaier van functies binnen de verzorgingssector of voor een loopbaan in wetenschappelijk onderzoek;
- ontwikkeling van leidinggevende capaciteiten.

Van een student wordt op het einde van het curriculum verwacht dat hij beschikt over een aantal
- instrumentele competenties: analyseren, synthetiseren, beschikken over voldoende algemene basiskennis en beroepsinhoudelijke basiskennis, taal- en computervaardigheid;
- interpersoonlijke competenties: kritische zelfevaluatie, kunnen werken in team en kunnen overleggen met experten in andere domeinen, respect voor andersdenkenden en multicultureel inzicht;
- systeemgebonden competenties: overzetten van theorie naar praktijk, zelf basisonderzoek kunnen doen, creatief en initiatiefrijk zijn.

Loopbaan

Wanneer je het masterdiploma logopedische en audiologische wetenschappen op zak hebt, zijn er meerdere mogelijkheden:

Wanneer je de optie logopedie volgde, kun je zoals heel wat afgestudeerden een zelfstandige praktijk beginnen. Je kunt ook als logopedist terecht in verschillende diensten in ziekenhuizen (pediatrie, NKO, neurologie, geriatrie ...), in scholen (zowel binnen het gewoon onderwijs als binnen verschillende types van het buitengewoon onderwijs), in medisch-pedagogische instituten, in revalidatiecentra, in centra voor leerlingenbegeleiding, in rust- en verzorgingstehuizen in het hoger onderwijs (studiegebieden onderwijs, muziek en dramatische kunst) om correct stem- en spraakgebruik aan te leren, etc. 

 

Wanneer je de optie audiologie volgde, kun je als audioloog werken in ziekenhuizen, audiologische centra, revalidatiecentra, hoorcentra, scholen, etc.

 

Je kunt je ook verder verdiepen in het paramedisch wetenschappelijk onderzoek of in de preventieve geneeskunde.

 

 

 

Faculteit Geneeskunde

Logopedische en audiologische Wetenschappen
Onderwijs en Navorsing 2
Herestraat 49 bus 721
3000 Leuven
+ 32 16 33 04 85
law@med.kuleuven.be 


Algemeen

Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

 

Informatie over de opleiding.

Twijfel je aan je voorkennis, wil je graag je kennis van een bepaald vak opfrissen of begin je gewoon het liefst optimaal voorbereid aan je opleiding, dan vind je aan de KU Leuven de juiste ondersteuning. Voor bijna elke bacheloropleiding kun je een (online) test afleggen en/of een voorbereidende (zomer)cursus volgen. Daarnaast heb je de keuze uit een reeks algemene cursussen, zoals een cursus academisch Nederlands of een workshop waar je via nuttige tips & tricks je studiekeuze op punt stelt.
Zin om je grenzen te verleggen? Dan kun je tijdens je bacheloropleiding les volgen aan een buitenlandse universiteit. De Leuvense universiteit biedt namelijk het programma Erasmus+ aan, waarbij studenten en professoren uitgewisseld worden tussen verschillende Europese universiteiten.

Meer info vind je op de website van de faculteit en via de coördinator van logopedische en audiologische wetenschappen:

prof. Nathalie Rommel
nathalie.rommel@med.kuleuven.be
Download de bachelorbrochure.

Bestel de bachelorbrochure.
In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
 • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
 • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM