Bachelor in de psychologie (Leuven)

Bachelor of Science

Psychologie is de wetenschappelijke studie van het gedrag van de individuele mens. De fundamentele vragen van de psychologie handelen over het wat, hoe en waarom van wat mensen doen en zeggen, denken en voelen.

Wat houdt de opleiding psychologie in? 

Psychologie is een wetenschappelijke discipline: je maakt kennis met wetenschappelijke vraagstellingen, onderzoeksmethoden, dataverwerking, literatuur en discussies. Je leert die kennis integreren en toepassen in verschillende professionele situaties: in bedrijven en organisaties, in scholen en centra voor leerlingbegeleiding, in algemene en psychiatrische ziekenhuizen, in organisaties voor psychologische hulpverlening ... 

Theorie en toepassing worden op een systematische wijze bestudeerd, waarbij de methodologie van het wetenschappelijk gedragsonderzoek, data-analyse en interpretatie van onderzoeksresultaten centraal staan. Daarnaast gaat er ook aandacht naar algemene vorming en verwante wetenschappen (sociologie, biologie, filosofie en wetenschapsleer) en naar psychologische opleidingsonderdelen die sterk geïnspireerd zijn door maatschappelijke actualiteit (gezondheidspsychologie, interculturele psychologie).

 

 INFOMOMENTEN  BESTEL DE BROCHURE  DOWNLOAD DE BROCHURE

 

Opbouw 

De bacheloropleiding omvat 180 studiepunten, verdeeld over drie opleidingsfases van telkens ongeveer 60 studiepunten. Het programma van de eerste twee opleidingsfases ligt vast. In de derde opleidingsfase kies je, naast de gemeenschappelijke opleidingsonderdelen, voor een optie van een 26-tal studiepunten. Er is daarnaast een brede waaier aan keuzemogelijkheden en specialisatietrajecten, die je de kans bieden je eigen interesses te ontwikkelen en eigen accenten te leggen.

 

 

Internationale ervaring 

Voor de studenten psychologie zijn er uitwisselingen met een zeventigtal Europese universiteiten in twintig landen. Je kunt dus een brede waaier van opleidingsonderdelen aan een Europese universiteit studeren.

Meer info vind je op de website van de faculteit.

 

Dit is een initiële bachelor die je vol- of deeltijds kunt volgen.

 

INFOMOMENTEN  BESTEL DE BROCHURE  DOWNLOAD DE BROCHURE

 

Is deze opleiding iets voor jou? 

 • Je hebt een wetenschappelijke attitude en een scherp analytisch denkvermogen. Ook logisch en formeel kunnen denken is een troef.
 • Je wil het menselijk gedrag op een wetenschappelijke manier bestuderen en verder gaan dan de verklaringen die je in de gewone omgang hoort. Daarbij wil je ook de nodige communicatieve en begeleidende vaardigheden ontwikkelen waarmee je die theoretische inzichten kunt toepassen in een bepaald specialisatiedomein.
 • Een goed wiskundig inzicht en abstract redeneervermogen zijn noodzakelijk. Bij voorkeur had je een vooropleiding met minstens een totaal aan negen uur wiskundige en bètawetenschappelijke vakken (chemie, biologie, fysica).
 • Verder is een minstens passieve kennis van het Engels wenselijk.

 

Toelatingsvoorwaarden 

Bachelor in de psychologie (Leuven)

Bachelor in de psychologie (verkort programma voor academische bachelors filosofie, optie psychologie) (Leuven)

Bachelor in de psychologie (verkort programma) (Leuven)

 


Voor alle toekomstige bachelorstudenten gelden ook de algemene begintermen voor bacheloropleidingen.

 

  STUDIEKEUZEPLATFORM LUCI VOORBEREIDENDE CURSUSSEN

Loopbaan

Afhankelijk van je afstudeerrichting kun je in verschillende diensten en functies terechtkomen. 

Arbeids- en organisatiepsychologie

 • rekrutering en selectie
 • personeelsbeheer en -administratie
 • opleidingscoördinatie
 • strategie
 • besluitvorming
 • leiderschap
 • verbetering van organisatieprocessen

Ben je geïnteresseerd in hoe mensen werken en wil je een bijdrage leveren aan gezond, plezierig en productief werk, dan is wellicht de richting arbeids- en organisatiepsychologie voor jou een goede keuze. Als arbeids-, personeels- en organisatiepsycholoog ben je bezig met vraagstukken rond mens en arbeid in de context van een organisatie en de arbeidsmarkt. Je kunt als arbeids- en organisatiepsycholoog terecht op personeelsafdelingen van organisaties (industrie, bankwezen, ziekenhuizen, overheidsinstellingen...) en in bureaus voor werving en selectie, assessment en loopbaan(her)oriëntatie.

 

Schoolpsychologie

Schoolpsychologen bevorderen de ontwikkeling van kinderen en jongeren in een schoolcontext. Meer bepaald focussen zij op de leer- en cognitieve ontwikkeling (bijvoorbeeld leerstoornissen),  de psychosociale ontwikkeling (bijvoorbeeld gedrag en welbevinden) en de schoolloopbaan en studiekeuzes. Schoolpsychologen werken vaak op diensten voor leerlingenbegeleiding buiten de school, en dan vooral bij Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Daarnaast leveren schoolpsychologen ook in het netwerk van hulpverleningsorganisaties rond de school (zoals diensten geestelijke gezondheidszorg of revalidatiecentra) een eigen, complementaire en gewaardeerde bijdrage.

Klinische en gezondheidpsychologie 

Klinisch en gezondheidspsychologen worden opgeleid om hulp te verlenen aan mensen in (psychische) nood, dat betreft dan voornamelijk persoonlijke, relationele, familiale of psychosociale problemen. Je kunt kiezen om je te specialiseren in de hulpverlening van volwassenen of jongeren en adolescenten. Veel klinische en gezondheidspsychologen werken in voorzieningen voor gezondheidszorg:

 • diensten voor geestelijke en somatische gezondheidszorg
 • algemene ziekenhuizen
 • (kinder)psychiatrische centra
 • revalidatiecentra
 • tehuizen voor volwassen gehandicapten
 • observatie- en behandelingscentra
 • medisch-pedagogische instellingen
 • ...


Je kunt je na een bijkomende psychotherapeutische scholing ook als zelfstandig psycholoog vestigen.

 
Theorie en onderzoek

De afstudeerrichting bereidt je voor op een expliciet wetenschappelijke loopbaan in onderzoek aan de universiteit of daarbuiten. Afgestudeerden van deze richting zijn dan ook in zeer uiteenlopende functies werkzaam:

 • wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit
 • hoger onderwijs
 • marketing
 • IT

 

Ten slotte kunnen afgestudeerde psychologen na het behalen van het lerarendiploma ook terecht in het onderwijs.

 

 

inzicht in de gedragswetenschappen vormt hoe dan ook een enorme meerwaarde in het dagelijkse beroepsleven. Het aanvoelen van het waarom van bepaald gedrag is vaak een middel tot het gewenste resultaat.

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Leuven
Van Den Heuvelinstituut
Dekenstraat 2
3000 LEUVEN
ppw.kuleuven.be/aanspreekpunten

Bezoek de website voor toekomstige studenten aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. 

Algemeen

Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.

 

 

De bacheloropleiding is opgevat als een disciplinaire basisvorming ingebed in een breder multidisciplinair kader. De algemene doelstellingen van het bachelorprogramma, dat een brede initiële vorming biedt, zijn:

1° een beheersen van de theorievorming en het onderzoek, en een aanzet tot integratie in de basisdisciplines van de psychologie.

2° het vertrouwd zijn met en kunnen gebruikmaken van de methodologie van het wetenschappelijk gedragsonderzoek, en het zich eigen gemaakt hebben van de logica en het instrumentarium van psychodiagnostiek en interventie, met inbegrip van het verwerven van de daartoe noodzakelijke basisvaardigheden (zoals logisch denken, verbanden leggen tussen vraagstelling en methodologie en tussen persoonskenmerken, geschikte psychodiagnostische instrumenten en interventie).

3° het verworven hebben van een algemeen wetenschappelijke ingesteldheid, persoonlijke maturiteit en een gevoeligheid voor de deontologische aspecten, verbonden aan het beroep van de psycholoog, en het beschikken over adequate mondelinge en schriftelijke communicatie- en rapporteringsvaardigheden.

4° kennismaken met aanverwante wetenschappen die van belang zijn bij een opleiding psychologie of die het blikveld kunnen verbreden.

5° op een systematische manier kennismaken met één van de grote toepassingsgebieden van de psychologie (arbeid en organisatie; school en ontwikkeling; psychopathologie en gezondheid; theorie en onderzoek) en hierin basiskennis en -vaardigheden ontwikkeld hebben zodat men zich op het masterniveau verder kan verdiepen in de psychologie als wetenschap en als werkveld.

6° het verwerven van de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie, die een hoog niveau van autonomie veronderstelt, aan te gaan.
Rechtstreeks:
Na toelating:
Toelating mits het volgen van een voorbereidings- of schakelprogramma of een verkorte bachelor:
In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:
 • de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
 • de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGM