Doctor in de theologie (Leuven)

Kies je programma

Dit programma gaat van start zodra doctoraatsstudenten het satisfecit over de volledige doctoraatsopleiding hebben behaald. In essentie bestaat het programma uit de afwerking, indiening en verdediging van het proefschrift, waarbij de eigen publicaties in LIRIAS zijn ingevoerd.

In het kader van je doctoraatsopleiding ben je verplicht vóór de verdediging ten minste één wetenschappelijke publicatie op internationaal niveau of een gelijkwaardige realisatie op internationaal niveau te schrijven, dit als bewijs dat je in staat bent de theologische wetenschap zelfstandig te beoefenen.

Daartoe leg je de tekst van het artikel ter goedkeuring aan je promotor voor. Indien je promotor oordeelt dat de voorgelegde tekst publiceerbaar is, bied je het artikel aan de redactie van een wetenschappelijk tijdschrift aan. De tijdschriften die een herkenbare band met de faculteit hebben, komen hiervoor in aanmerking.

De beoordeling en verdediging van het proefschrift bestaat uit de volgende stappen:

1. Aanbieding van het proefschrift
2. Samenstelling van het leescomité
3. Rapportering door het leescomité
4. Beoordeling door het leescomité
5. Aanstelling van de jury en voorbereiding van de publieke verdediging
6. De publieke verdediging

Gedetailleerde informatie vind je terug in het facultaire doctoraatsreglement.

De academische graad van Doctor in de theologie wordt behaald na de openbare verdediging van het proefschrift. Aan de gepromoveerde wordt tevens de doctorsbul van Sacrae Theologiae Doctor overgereikt in zoverre aan de vereisten voor het verkrijgen van de canoniekrechtelijke graad is voldaan.

De promoties van het lopende academiejaar worden vermeld tijdens de plechtige proclamatie en promotie aansluitend op de tweede en de derde gewone examenperiode.

Je hebt je wetenschappelijke theologische kennis verbreed en verdiept tijdens je doctoraatsopleiding. Je bent in staat een proefschrift binnen een redelijke termijn succesvol af te werken en bevattelijk te presenteren.

Klik voor de specifieke toelatingsvoorwaarden op de opleiding onder 'Kies je programma'.

Faculteit Theologie en Religiewetenschappen
Onderzoekssecretariaat
Sint-Michielsstraat 4 bus 3100
3000 LEUVEN (eerste verdieping, lokaal 01.17)
tel. + 32 16 32 38 73
fax + 32 16 32 38 58
admissions@theo.kuleuven.be

 

De website voor doctoraatsstudenten van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Doctor in de theologie (Leuven)