Doctoraatsopleiding in de theologie (Leuven)

Deze doctoraatsopleiding is gericht op het verbreden en verdiepen van je kennis op het gebied van het wetenschappelijk theologisch onderzoek. Je belangrijkste taak bestaat uit het leveren van een persoonlijke bijdrage tot het theologisch onderzoek in de vorm van een proefschrift. Je kunt hierbij rekenen op een professionele begeleiding.

De doctoraatsopleiding omvat een samenhangend geheel van studieactiviteiten. Binnen het programma krijg je de kans om een gedeelte van de doctoraatsopleiding te volgen aan andere binnenlandse of buitenlandse universiteiten en instellingen voor wetenschappelijk onderzoek, en in het bijzonder deze waarmee de faculteit samenwerkingsverbanden heeft opgezet.

De opleiding omvat verplichte en niet-verplichte onderdelen die gericht zijn op een verbreding van de kennis en ervaring door methodologische verdieping, systematische begeleiding, discussie met andere deelnemers aan de opleiding, confrontatie met professoren uit het eigen vakgebied, presentatie van onderzoeksresultaten, internationale contacten, voorbereiden van publicaties, aanvullende vorming door de studie van talen en andere gespecialiseerde colleges, en teamwerk.

Je beschikt over volgende capaciteiten:

- je bent stevig onderlegd in de theologie in het algemeen;
- je bent in staat tot zelfstandig theologisch onderzoek en het doorgeven van de verworven attitudes;
- je bent in staat tot het formuleren van een theologische of godsdienstwetenschappelijke vraagstelling en kunt hiervoor een argumentatiemethode ontwikkelen;
- je bent specialist in een bepaald vakgebied (en bent dus grondig vertrouwd met bronnen, problemen en methoden) met het oog op het leveren van een bijdrage aan de theologiestudie;
- je hebt kennis van de moderne (eventueel ook antieke) talen die voor het onderzoek nodig zijn;
- je kunt kennis en inzichten toepassen in de theologische reflectie in kerk en samenleving;
- je hebt grondig inzicht in de relatie tussen levensbeschouwing, religie en de actuele maatschappelijke en historische context;
- je bent in staat een proefschrift af te werken en bevattelijk te presenteren.

Predoctorale periode en predoctorale proef

Een kandidaat kan worden uitgenodigd voor een predoctorale proef wanneer er onvoldoende bewijs is van de relevante academische en professionele geschiktheid en/of voorkennis, en het behalen van bijkomende kwalificaties noodzakelijk geacht wordt vooraleer de doctoraatsopleiding en het doctoraatsonderzoek kunnen aangevat worden.

§1. De predoctorale proef peilt naar de geschiktheid van de kandidaat voor het behalen van de graad van doctor. De predoctorale proef wordt afgelegd na een predoctorale periode waarin de kandidaat zich verder kan bekwamen door het volgen van specifieke opleidingsonderdelen, en het uitwerken van een onderzoeksproject. De doctoraatscommissie beslist over de inhoud en omvang van de predoctorale periode en de predoctorale proef.

§2. Tijdens de predoctorale periode schrijven kandidaten zich verplicht in als predoctorandus/a.

§3. Voor kandidaten uit EER-landen (Europese Economische Ruimte) duurt de predoctorale periode maximaal één jaar. Voor kandidaten uit niet-EER-landen duurt de predoctorale periode maximaal twee jaar.

§4. De predoctorale periode eindigt met het afleggen van de predoctorale proef. De doctoraatscommissie oordeelt over het slagen voor de predoctorale proef. Kandidaten die met de graad van onderscheiding slagen voor de predoctorale proef worden toegelaten om zich in te schrijven als doctoraatsstudent. Kandidaten die niet met de graad van onderscheiding slagen voor de predoctorale proef kunnen een attest van 'onderzoekspecialisatie' krijgen voor de opleidingsonderdelen die met succes werden voltooid.
Het doctoraatsprogramma biedt je een voorbereiding op een carrière in de academische of professionele wereld.

Faculteit Theologie en Religiewetenschappen
Onderzoekssecretariaat
Sint-Michielsstraat 4 bus 3100
3000 LEUVEN (eerste verdieping, lokaal 01.17)
tel. + 32 16 32 38 73
fax + 32 16 32 38 58
admissions@theo.kuleuven.be

 

De website voor toekomstige studenten aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen
De website voor doctoraatsstudenten van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

We moedigen je aan om o.a. in het kader van de LLP/Erasmusakkoorden een gedeelte van de doctoraatsopleiding in het buitenland te volgen. Meer informatie hierover: http://theo.kuleuven.be/nl/onderwijs/socrates/
Doctorandi/ae nemen tijdens hun opleiding deel aan door de doctoraatscommissie georganiseerde en voor alle doctorandi/ae verplicht gestelde info- en vormingssessies.