Sport, politiek en overheidsbeleid (B-KUL-L02E6A)

3.0 studiepunten Nederlands 26.0 Eerste semesterEerste semester Gespecialiseerd Uitgesloten voor examencontract
POC Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen

-        De student moet inzichten in de basisorganisatie van een democratische samenleving kennen en vertalen naar een beleid tav sport in zijn diverse vormen en toepassingen
-        De student moet de overheidsstructuren en –interventies op het vlak van sport en bewegingscultuur kennen, op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak
-        De student moet de principes van beleidsvoering (beleidsmodellen, beleidscyclus, beleidsinstrumenten, ...) kennen en kunnen toepassen op het domein van sport en bewegingscultuur
-        De student moet standpunten tav discussiepunten in sport en bewegingscultuur kunnen innemen en beargumenteren
-        De student moet beleidsvoering kennen tav sport en bewegingscultuur zoals dat van een professionele ambtenaar sport en recreatie verwacht wordt

 

Beginvoorwaarden diplomacontract LO&BW
Geen beginvoorwaarden.
 
Beginvoorwaarden creditcontract
Dit opleidingsonderdeel kan gevolgd worden door:
- Bachelor in de lichamelijk opvoeding en bewegingswetenschappen
- Bachelor in de politieke en sociale wetenschappen
- Bachelor in de politieke wetenschappen
- Bachelor in de bestuurskunde en het publiek management
- Bachelor in de rechten
- Bachelor in de economische wetenschappen
- Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen
- Bachelor in de sociologie
- Bachelor in de communicatiewetenschappen
- Bachelor in het communicatiemanagement
- Bachelor in het bedrijfsmanagement
 
Begintermen
- Interesse in beleid en management van sport en bewegingscultuur
- Zelfstandig en in groep opzoeking kunnen doen en rapporteren.


Dit opleidingsonderdeel is een voorwaarde voor het opnemen van volgende opleidingsonderdelen:
L03E3A : Stage en werkbezoeken in sportmanagement
L03E4A : Masterproef sportmanagement

Onderwijsleeractiviteiten

3.0 sp. Sport, politiek en overheidsbeleid (B-KUL-L02E6a)

3.0 studiepuntenNederlandsWerkvorm: College26.0Eerste semesterEerste semester
POC Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen

Deel 1:
-        Algemene kenmerken van publiek beleid tussen personalisme en gemeenschappelijk belang vanuit een multidisciplinair kader
-        Organisatie en beleid gesitueerd in de driehoek overheid, markt en maatschappelijk middenveld
-        Overheidsinterventies in het domein van sport, bewegingscultuur en fysieke activiteit
-        Regelgeving op het vlak van sport, bewegingscultuur en fysieke activiteit
Deel 2:
-        Case-studie van organisatie en beleid in sport, bewegingscultuur en fysieke activiteit
-        De case studies worden geselecteerd in samenspraak met de studenten in begeleide zelfstudie
-        Studenten presenteren de case studies aan medestudenten
Deel 3:
-        Terugkoppeling van de case studies aan de kenmerken van publiek beleid zoals behandeld in deel 1
-        Capita selecta
o   Sport en internationale politiek
o   Agenda-setting
o   Stakeholderanalyse
o   Sport als ontwikkelingssamenwerking
o   Geldstromen in de sport
o   Ontwikkeling van Vlaams (top)sportbeleid
o   …

Handboek:

Scheerder, J. & Vandermeerschen, H. (2012). Beweging in beleid/beleid in beweging. Het publieke beheer van de sport- en bewegingssector (Management & Bestuur in Sport 4). Gent: Academia Press.

Mogelijke aanvullende literatuur en/of beschikbaar gestelde teksten:

De Knop, P., Scheerder, J. & Ponnet, H. (Eds.) (2006). Sportbeleid in Vlaanderen. Trends, visies, cases en cijfers (Volume 1). Brussel: Publicatiefonds Vlaamse Trainersschool.

De Knop, P., Scheerder, J. & Ponnet, H. (Eds.) (2006). Sportbeleid in Vlaanderen. Studies (Volume 2). Brussel: Publicatiefonds Vlaamse Trainersschool.

Deschouwer, K. & Hooghe, M. (2005). Politiek. Een inleiding in de politieke wetenschappen. Amsterdam: Boom.

Devos, C. (Ed.) (2006). De kleermakers en de keizer. Inleiding tot politiek en politieke wetenschappen. Gent: Academia Press.

Scheerder, J. & Meulders, B. (Eds.) (2009). Wedijver in een internationale arena. Sport, bestuur en macht (Management & Bestuur in Sport 2). Gent: Academia Press.

Van der Poel, H. (2004). Tijd voor vrijheid. Inleiding tot de studie van de vrijetijd. Amsterdam: Boom.

Westerbeek, H. (2007). Sportbeleid in internationaal vergelijkend perspectief. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Scheerder, J. & Van Bottenburg, M. (2010). Sport light. De opkomst van lichte organisaties in de sport. In: B. Pattyn & B. Raymaekers (Ed.). In gesprek met morgen (Lessen voor de eenentwintigste eeuw 16). (pp. 89-120). Leuven: Universitaire Pers Leuven.

Scheerder, J. & Vanreusel, B. (2009). Over gulzige instituties en lichte gemeenschappen. Het Vlaams Sport voor Allen-beleid in een stroomversnelling. (pp. 30-53). In: H. Wittock & T. Van Steendam (Eds.). Sport verruimd. 5 jaar Vlaams sportbeleid (2004-2009). Kessel-Lo: Van der Poorten.

Scheerder, J., Zintz, T. & Delheye, P. (2011). The organisation of sports in Belgium. Between public, economic and social profit. In: C. Sobry (Ed.). Sports governance in the world: a socio-historic approach. The organization of sport in Europe: a patch-work of institutions, with few shared points. (pp. 84-113). Paris: Le Manuscrit.

Van de studenten wordt verwacht dat ze het ter beschikking gestelde studiemateriaal bestuderen en op basis daarvan standpunten te kunnen innemen en te beargumenteren tav beleid en bestuur mbt sport, bewegingscultuur en fysieke activiteit. Studenten dienen notities te nemen tijdens de hoorcolleges. Studenten bereiden een persmap voor waarin een relevant sportbeleidsthema aan bod komt. Dit werkstuk maakt deel uit van de eindevaluatie.

Evaluatieactiviteiten

Evaluatie : Sport, politiek en overheidsbeleid (B-KUL-L22E6a)

Type : Partiële of permanente evaluatie met examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Mondeling, Paper/Werkstuk, Medewerking tijdens contactmomenten
Leermateriaal : Geen

Het mondeling examen met schriftelijke voorbereiding peilt naar de kennis mbt de inhoud van de hoorcolleges en het ter beschikking gestelde studiemateriaal. Een deel van de evaluatie is gebaseerd op de persmap die de student voorbereidt en voorlegt op het examen.


De student wordt verwacht op de hoogte te zijn van het onderwijs- en examenreglement alsook van de facultaire aanvullingen.