Juridische informatica (B-KUL-C01C5A)

6.0 studiepunten Nederlands 52 uren Eerste semesterEerste semester Inleidend
POC Rechten

Leerdoelen

Dit vak wil de studenten vertrouwd maken met de mogelijkheden, maar ook met de risico’s, mogelijke maatschappelijke nadelen en juridische problemen rond informatie en communicatietechnologie (ICT). Tevens wordt stil gestaan bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van het recht en van andere modaliteiten van gedragsbeïnvloeding om die risico’s en nadelen te vermijden, te verminderen of te compenseren. 

De student wordt voorbereid om te functioneren als jurist in de huidige gedigitaliseerde informatiemaatschappij en zal een kritische en multidisciplinair gefundeerde kijk ontwikkelen op zowel de positieve als de negatieve mogelijkheden van ICT. Deze cursus zal de studenten bovendien op weg helpen bij  het opnieuw doordenken van gevestigde juridische concepten die door allerlei technologische evoluties hun waarde of inhoud (lijken te) hebben verloren.

Er zijn geen specifieke beginvoorwaarden en er is geen technische of technologische voorkennis vereist.

Onderwijsleeractiviteiten

6.0 sp. Juridische informatica (B-KUL-C01C5a)

6.0 studiepuntenNederlandsWerkvorm: College52 urenEerste semesterEerste semester
POC Rechten

Het vak schetst de belangrijkste ontwikkelingen en fenomenen in de recente ICT en plaatst deze in een breder historisch en reguleringstheoretisch kader. Er wordt ingegaan op enkele klassieke problematieken rond ICT en  het daarbij relevante recht, zoals  privacy- en  intellectuele eigendomsrechten. Ook wordt uitvoerig stilgestaan bij enkele ontwikkelingen die grote uitdagingen voor het recht behelzen: mobiele toepassingen, profilering en big data, democratisering van de publiciteit, cognitieve en emotionele 'verbetering' van de mens, robotica, toepassingen van  convergerende technologie. Hierbij wordt niet alleen het relevante recht behandeld, maar wordt ook ingegaan op vragen waarop het recht voorlopig nog geen duidelijk antwoord lijkt te hebben. 

Uitgebreide slides en openbaar toegankelijke bronnen beschikbaar via Toledo.

De onderwijsmethoden voor dit vak  zijn zelfstudie, frontaal doceren, onderwijsleergesprek en praktische oefeningen.

Voor elke onderdeel kan de student zelf het aangeboden leermateriaal (via Toledo) verwerken en - bij sommige onderdelen  – oefeningen oplossen. Bij sommige onderdelen wordt extra, vrijwillig, leermateriaal aangereikt dat de student een breder beeld of dieper inzicht kan verschaffen van specifieke deelonderwerpen waarop in de cursus om praktische of didactische redenen niet zo diep kan worden ingegaan. 

De college-uren zijn vooral bedoeld voor verheldering en verklaring van de grote thematische lijnen en het oplossen van oefeningen en voor vraag- en antwoordsessies. Voor de communicatie tussen studenten en docenten wordt in eerste instantie Toledo gebruikt.  

Evaluatieactiviteiten

Evaluatie: Juridische informatica (B-KUL-C21C5a)

Type : Examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Schriftelijk

Het examen verloopt schriftelijk. Het gaat om een gesloten boek tentamen. Elektronische hulpmiddelen zijn niet toegestaan.