Bachelor in de geneeskunde (Leuven)

Bachelor of Science

De opleiding bestaat uit vier opleidingslijnen:

o  kennis en grondslagen van de geneeskunde
o  wetenschappelijke vorming
o  de arts in de samenleving
o  vaardigheden & communicatie

Via elk van deze lijnen verwerf je geleidelijk aan de nodige kennis, vaardigheden en attitudes die je tijdens de vele stagemomenten in de opleiding zult integreren en toepassen.

Dit is een initiële bachelor die je vol- of deeltijds kunt volgen.
Om aan deze opleiding te beginnen, moet je eerst slagen voor het toelatingsexamen. Je wordt getest op kennis van fysica, wiskunde, scheikunde en biologie. Daarnaast peilt het toelatingsexamen ook naar algemene vaardigheden en sociaal inzicht. Meer informatie vind je op www.ond.vlaanderen.be/toelatingsexamen

o Een arts moet op de eerste plaats de juiste diagnose kunnen stellen en de gepaste behandeling kunnen starten. Kritische analyse en afsluitende synthese zijn twee belangrijke eigenschappen hiervoor.

o Daarnaast beschik je over psychologisch inzicht, want voor velen ben je de eerste vertrouwenspersoon bij problemen die vaak het lichamelijke overstijgen. Een boodschap op de juiste manier overbrengen is ook een essentiële kunde. Patiënten zijn immers mondiger geworden en verwachten inspraak en uitleg bij een concrete behandeling.

o Je moet ook kunnen omgaan met moeilijke beslissingen en ethische problemen die vaak met leven en dood te maken hebben.

o Als arts stel je je ten dienste van anderen. Dat betekent dat je vaak lange en onregelmatige werkdagen zult hebben. Zorg er dus voor dat je fysiek en mentaal sterk bent.

o Ook discretie en plichtsbewustzijn zijn belangrijke eigenschappen.

o Vermits de geneeskunde (gelukkig) niet stilstaat, moet je bereid zijn om levenslang bij te leren je en de nieuwste ontwikkelingen op de voet te volgen.

Voor alle toekomstige bachelorstudenten gelden ook de algemene begintermen voor bacheloropleidingen.

Klik voor de specifieke toelatingsvoorwaarden op de opleiding onder 'Kies je programma'.
MEDISCH DESKUNDIGE
De bachelor in de geneeskunde:
-  heeft kennis van en inzicht in de werking van de cel, de weefsels, de organen en het menselijk lichaam in interactie met de omgeving, in normale en pathologische omstandigheden en rekening houdend met de bevindingen uit de epidemiologie.
-  begrijpt hoe geslacht, leeftijd, levensfase en de levensbeschouwelijke, sociale en culturele context en achtergrond van de patiënt gezondheid en ziekte beïnvloeden.
De bachelor in de geneeskunde is in staat om, in eenvoudige oefensituaties:
-  een anamnese af te nemen, een lichamelijk onderzoek uit te voeren, problemen te identificeren, een inschatting te geven van de ernst en urgentie van de situatie en een te verwachten beloop te schetsen.
-  informatie te verzamelen ten aanzien van diagnose, therapie en preventie, in overeenstemming met de huidige stand van de wetenschap.
-  enkele relevante hypothesen te verwoorden ten aanzien van diagnose, therapie en preventie.

COMMUNICATOR
De bachelor in de geneeskunde:
-  kent de theoretische achtergronden van de verschillende gesprekstechnieken en kan de basisprincipes van de medische gespreksvaardigheden toepassen.
-  kan actief luisteren en op empathische wijze communiceren met de patiënt en zijn/haar naasten.
-  kan effectief en efficiënt mondeling en schriftelijk
o  eenvoudig wetenschappelijk (opzoek)werk rapporteren aan medestudenten, artsen en andere zorgverleners.
o  een eenvoudige patiënten casus rapporteren aan medestudenten, artsen en andere zorgverleners.

SAMENWERKER
De bachelor in de geneeskunde:
-  heeft inzicht in de meerwaarde van het werken in interdisciplinaire en interprofessionele context.
-  kan constructief samenwerken in teamverband in opleidingsomstandigheden.
-  kan in teamverband in opleidingsomstandigheden verantwoordelijkheid nemen en kent de verschillende rollen in een groep en heeft inzicht in de eigen rol in een groep.

MANAGER
De bachelor in de geneeskunde:
-  kan zijn opleidingsgebonden werk organiseren en plannen. Hij/zij herkent hierbij blokkades en problemen en zoekt hiervoor gepaste hulp (bvb. via monitoraat).
-  heeft inzicht in de structuur van patiëntgegevens en gaat hiermee om conform ethische principes en deontologische en wettelijke regels.
-  heeft inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg en de maatschappelijke context.
-  beschikt over kennis en inzicht met betrekking tot de voornaamste aspecten van patiëntveiligheid.

GEZONDHEIDSPROMOTOR
De bachelor in de geneeskunde:
-  kent de voornaamste biologische, psychosociale en economische aspecten die de gezondheid van de patiënt kunnen beïnvloeden.
-  begrijpt de ethische fundamenten van het persoonlijk handelen en de ethische grondslagen van de organisatie van de gezondheidszorg, in het bijzonder de universele toegang tot de gezondheidszorg.
-  kan zelf correcte informatie overdragen naar studenten, patiënten, zorgverleners en een breder publiek.

WETENSCHAPPER
De bachelor in de geneeskunde:
-  heeft inzicht in de methodologie van wetenschappelijk onderzoek.
-  is in staat om gericht naar informatie te zoeken en de kwaliteit van medische bronnen kritisch te evalueren.
-  kan zelfstandig een eenvoudige literatuurstudie uitvoeren.
-  is in staat om, onder begeleiding, een onderzoeksvraag te formuleren op een wetenschappelijk correcte manier.

PROFESSIONAL
De bachelor in de geneeskunde
-  kent de belangrijkste professionele en ethische codes en brengt deze in de praktijk.
-  verwerft een ingesteldheid tot levenslang leren en tot het voortdurend bijsturen van eigen professioneel denken en handelen. Hij/zij reflecteert over zichzelf en het eigen functioneren.
Twijfel je aan je voorkennis, wil je graag je kennis van een bepaald vak opfrissen of begin je gewoon het liefst optimaal voorbereid aan je opleiding, dan vind je aan de KU Leuven de juiste ondersteuning. Voor bijna elke bacheloropleiding kun je een (online) test afleggen en/of een voorbereidende (zomer)cursus volgen. Daarnaast heb je de keuze uit een reeks algemene cursussen, zoals een cursus academisch Nederlands of een workshop waar je via nuttige tips & tricks je studiekeuze op punt stelt.
- Openlesweek: volg les tussen de universiteitsstudenten
- Infodagen: kom een kijkje nemen in je toekomstige faculteit!
- Bachelorbeurs: infobeurs in de Universiteitshal met informatie over alle opleidingen en studentenvoorzieningen

Alle infomomenten voor toekomstige bachelorstudenten
Zin om je grenzen te verleggen? Dan kun je tijdens je bachelor- of masteropleiding gedurende enkele maanden tot een jaar les volgen aan een buitenlandse universiteit. De Leuvense universiteit biedt namelijk het LLP/Erasmusprogramma aan, waarbij studenten en professoren uitgewisseld worden tussen verschillende Europese universiteiten.

Meer info vind je op de website van de faculteit.
Faculteit Geneeskunde

Administratief secretariaat
Onderwijs en Navorsing 2
Herestraat 49 bus 400
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 33 06 12 of + 32 16 33 06 13
info@med.kuleuven.be
Administratief directeur: joseph.knapen@med.kuleuven.be

Algemeen

Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN
Contacteer ons via het contactformulier op onze website.
Download de bachelorbrochure.

Bestel de bachelorbrochure.
Masteropleidingen

Na een academische bacheloropleiding opteer je normaliter voor een masteropleiding. Hieronder vind je een opsomming van de meest aansluitende masters op de Bachelor in de geneeskunde.

* Master in de geneeskunde (180 sp.)
* Master in de seksuologie (120 sp.)
* Master of Bioinformatics (120 sp.)
* Master in het management en beleid van de gezondheidszorg (60 sp.)
*...

Beroepsuitwegen

Het meest voor de hand liggende beroep is huisarts of specialist. Toch zijn er nog andere mogelijkheden:

o preventie of de sociale geneeskunde

o overheid, het leger, scholen, bedrijven en sportverenigingen

o leidinggevende functies in ziekenhuizen en verzorgings tehuizen

o onderzoek naar vb. kanker, Alzheimer of AIDS.